Informácie pre exekútorov a exekútorských koncipientov

Predpoklady výkonu exekučnej činnosti

V zmysle § 2 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu exekučnej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určenou a splnomocnenou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

Súčasne platí, že pri výkone exekútorského povolania je exekútor nestranný a nezávislý, avšak je viazaný Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Exekučná činnosť je slobodným povolaním, riadi si osobitným zákonom (zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti) a výkon tejto činnosti nespadá pod klasickú zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti deklaruje esenciálne podmienky, ktorých splnenie je potrebné pre výkon exekučnej činnosti, a to:

 1. zloženie sľubu do rúk ministra,
 2. uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti,
 3. zloženie peňažnej zábezpeky na účet komory peňažnú zábezpeku v sume 3.319,39 eura na úhradu trov spojených so zabezpečením vykonania auditu podľa § 16b zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Sídlo exekútorského úradu sa pri vymenovaní exekútora musí presne určiť. Ide o sídlo, ktoré si určil exekútor v žiadosti o vymenovanie. Iné sídlo exekútorského úradu si exekútor môže určiť len so súhlasom komory. Exekútorský úrad musí niesť zákon ustanovené označenie.

Podmienky vymenovania exekútora ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

Súčasná právna úprava (zákon č. 233/1995 Z. z.) o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov) určuje žiadosť o vymenovanie predkladanú komorou spolu s vyjadrením komory, či vymenovanie exekútora odporúča, ako základnú podmienku menovania exekútora ministrom spravodlivosti.

Žiadosť o vymenovanie za exekútora predkladá komore osoba spĺňajúca nasledujúce zákonné požiadavky:

 1. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 3. bezúhonnosť,
 4. výkon exekučnej praxi aspoň tri roky alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom rozhodnutia,
 5. zloženie odbornej skúšky,
 6. neuložené uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ods. 2 písm. c),
 7. neuložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu exekútorov, disciplinárne opatrenie zbavenia exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Žiadosť o vymenovanie je komora povinná predložiť ministrovi do jedného mesiaca po tom, ako jej bola doručená táto žiadosť, inak minister vymenuje exekútora aj bez návrhu.

Exekútorsky koncipient

 1. Kto je exekútorským koncipientom?
 2. Predpoklady zápisu osoby do zoznamu exekútorských koncipientov.


1. Kto je exekútorským koncipientom?

Legálna definícia exekútorského koncipienta je uvedená v § 20 ods. 1 zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a znie:

Exekútorský koncipient je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu koncipientov.

Z praktického hľadiska je exekútorským koncipientom fyzická osoba (s minimálne druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním v študijnom odbore právo), ktorá je pracovnoprávnom pomere u exekútora a vykonáva jednotlivé úkony na základe písomného splnomocnenia (v súlade platným právom – najmä pracovnoprávnymi predpismi a zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti).

Upozornenie: Exekútor nemôže splnomocniť koncipienta na vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu. Koncipient nemôže vykonať ani dražbu a ani vymáhať nepeňažné plnenia.

2. Predpoklady zápisu osoby do zoznamu exekútorských koncipientov.

Ak boli Slovenskej komore exekútorov predložené všetky listiny predpísané zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a súčasne sú splnené všetky zákonné predpoklady, Slovenská komora exekútorov je povinná do zoznamu exekútorských koncipientov zapísať uchádzača (koncipienta), ktorý:

 1. je plne spôsobilý na právne úkony,
 2. získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 3. je bezúhonný,
 4. je v pracovnom pomere u exekútora.

Upozornenie: Návrh na zápis do zoznamu exekútorských koncipientov podáva exekútor (v zmysle zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti) – a nie samotný exekútorský koncipient.

Komora vykoná zápis do zoznamu exekútorských koncipientov do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu a vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere, inak ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania zápisu do zoznamu koncipientov návrhom na súde.

Autor
Mgr. Ján Cuhanič

Zdroj
http://www.ucps.sk/clanok–640/Informacie_o_obsahu_portalu_pre_exekutorov_a_exekutorskych_koncipientov.html