6069f6b4cec5a942ac336c9aa3a40619
sk

Quo vadis, obchodné právo? Odborná konferencia

Pozývame Vás na Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne otázky), ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2017 v Bratislave, Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2. Cieľom konferencie je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum, ktoré prispeje k riešeniu nastolených aplikačných problémov obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní. […]

0ovQhKOeR_jUBvXusBI4JQ~Euro-notebook2
sk

Vydanie platobného rozkazu môžete docieliť už do desiatich pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie. Aké podmienky k tomu treba splniť od 01.07.2016?

Právnu úpravu platobných rozkazov s účinnosťou od 01. 07. 2016 obsahuje Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanoveniach § 265 – § 268, pričom podľa uvedených ustanovení CSP možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej […]

e1d7bde9
sk

DOČKÁME SA ZRÝCHLENÉHO VYDÁVANIA PLATOBNÝCH ROZKAZOV?

Na rokovanie 9. schôdze NRSR bol predložený aj návrh zákona o upomínacom konaní,  ktorý by mal výrazne prispieť k zrýchleniu konania pri vydávaní platobných rozkazov. Podľa predloženého návrhu zákona by sa v upomínacom konaní mali rozhodovaťspory o peňažných nárokoch uplatnených prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva […]

pole-pozemok-rola-traktor-druzstvo-nestandard2
sk

01. JÚNA 2016 UBEHNÚ DVA ROKY ODKEDY SA RADIKÁLNE ZMENIL POSTUP PRI PREDAJI POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY. PRINÁŠAME VÁM PODROBNÝ NÁVOD AKO PRI JEJ PREDAJI POSTUPOVAŤ.

Od 01. júna 2014 sa postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov riadi ustanoveniami  zákona č. 140/2014 Z.z.  o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prvom rade je potrebné si povedať, že nadobúdanie vlastníctva podľa tohto zákona sa vzťahuje len na poľnohospodársku pôdu, teda produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností […]

6069f6b4cec5a942ac336c9aa3a40619
sk

Podniká a čelí vyhrážkam dlžníkov. Jeho problém však má riešenie

Viac starostí z podnikania, ako radosti. Podniká, má zákazky v cudzine, a predsa je takmer na mizine. Reč je konateľovi eseročky, ktorý má akútny problém. „Nezaplatil mi zákazník a ja neplatím živnostníkov s ktorými spolupracujem. Tí sa mi neustále vyhrážajú návštevami vo firme. Neviem, ako to riešiť,“ opisuje nám podnikateľ z Bratislavy. Všetko sa to začalo v čase, keď firma začala vykonávať […]

P032-zakaz-vstupu-za-pohyblive-rameno-bez-textu-400x400
sk

Dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu uložený po 01. januári 2016 bude možné už kontrolovať aj technickými prostriedkami

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (OSP) a ktorý zavádza možnosť súdu aj bez predchádzajúceho návrhu nariadiť kontrolu výkonu predbežného opatrenia, ktorým bolo nariadené účastníkovi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je […]

50320
sk

Nie ste spokojní so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie? Nemusíte už hneď chodiť na súd.

Ak ste ako spotrebiteľ nespokojný s tým, akým spôsobom bola vybavená Vaša reklamácia, máte už aj inú možnosť ako podať žalobu na súd. Môžete sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia  spotrebiteľských sporov (ARS) a požiadať ho, aby Váš spor s predávajúcim, teda  osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či povolania, vyriešil. […]

eura_strauch7
sk

Anonymizácia vlastníctva obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným v Českej republike

01. januára 2014 nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách, označovaný aj ako Zákon o obchodných korporáciách, skrátene ZoOK. Uvedeným zákonom sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností a družstiev z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu. V slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným je viacero rozdielov, z nich najzaujímavejšou je právna úprava obchodného podielu. Kým […]

hammer-719062_1280
sk

Zmena ústavy a trestných zákonov

Na 58. schôdzi NRSR boli v skrátenom legislatívnom konaní schválené zmeny Ústavy Slovenskej republiky, Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších zákonov. Ústava SR bola zmenená v čl. 17 ods. 3 a to tak, že dochádza k zmene dĺžky doby zadržania osoby podozrivej z terorizmu z doterajších 48 na 96 hodín, počas ktorých musí byť zadržaná osoba  oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr […]

111102_email_l
sk

ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL, ŽE PRIMERANÁ INTENZITA ZÁSAHU DO PRÁVA NA SÚKROMIE SPÔSOBENÁ UCHOVÁVANÍM A SPRÍSTUPŇOVANÍM ÚDAJOV O USKUTOČNENEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII ORGÁNOM ČINNÝM V TRESTNOM KONANÍ VYŽADUJE ABY SA OZNAMOVANIE TÝCHTO ÚDAJOV TÝKALO LEN NAJZÁVAŽNEJŚÍCH TRESTNÝCH ČINOV

Dňa 23.06.2015 vyšiel v Zbierke zákonov nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 10/2014-78, podľa ktorého ustanovenia § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a […]