Zmena ústavy a trestných zákonov

Na 58. schôdzi NRSR boli v skrátenom legislatívnom konaní schválené zmeny Ústavy Slovenskej republiky, Trestného zákonaTrestného poriadku a ďalších zákonov.

Ústava SR bola zmenená v čl. 17 ods. 3 a to tak, že dochádza k zmene dĺžky doby zadržania osoby podozrivej z terorizmu z doterajších 48 na 96 hodín, počas ktorých musí byť zadržaná osoba  oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 96 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu.
V Trestnom zákone bol za §140a vložený §140b s názvom „Trestné činy terorizmu“, ktorého účelom je definovať, ktoré trestné činy sa budú považovať za trestný čin terorizmu. Bude to trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).
Zmenila sa aj dolná hranica trestnej sadzby trestného činu Založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona z doterajších osem na desať rokov. Horná hranica 15 rokov zostala zachovaná.
V Trestnom poriadku došlo k viacerým zmenám. Rozšírili sa väzobné dôvody o nový dôvod väzby, a to v prípade ak obvinený je trestne stíhaný pre trestné činy terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený. Pre trestné činy terorizmu, ktoré nebudú skončené do uplynutia celkovej lehoty väzby v trestnom konaní, bude môcť súd rozhodnúť o predĺžení celkovej lehoty väzby, a to aj opakovane, spolu najviac na  dobu 5 rokov. Pri rozhodovaní o ponechaní obvineného na slobode alebo o jeho prepustení z väzby, v prípade ak bude obvinený stíhaný pre trestné činy terorizmu, bude možné prijať peňažnú záruku či iné záruky podľa Trestného poriadku len v prípade, ak to budú odôvodňovať výnimočné okolnosti prípadu. V súlade s vyššie uvedenou zmenou Ústavy sa v prípade trestných činov terorizmu predĺžila v ustanovení § 85 ods. 4 a § 86 ods. 1 Trestného poriadku aj lehota v ktorej je polícia a prokuratúra povinná zadržanú osobu oboznámiť s dôvodmi zadržania, vypočuť ju a prepustiť alebo podať návrh na vzatie do väzby   z doterajších 48 na 96 hodín. Na trestné činy terorizmu sa bude vzťahovať pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu.

K  zmenám došlo aj v celom rade ďalších zákonov, a to v Zákone o Slovenskej informačnej službeo Policajnom zbore, o vojenskom spravodajstve, o ochrane svedka, o Zbore väzenskej a justičnej stráže, o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, o výkone trestu odňatia slobody, o výkone väzby, o cestovných dokladoch, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, o európskom zatýkacom rozkaze, o položkách s dvojakým použitím, o elektronických komunikáciách, o pobyte cudzincov .

V zmysle týchto zmien bude môcť informačná služba  získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie nie len o terorizme, jeho podporovaní a financovaní, ale aj o politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení, aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak tieto budú ohrozovať bezpečnosť štátu, ale aj o medzinárodnej preprave osôb a ich migrácii. Na základe žiadosti Slovenskej informačnej služby bude môcť súd vydať príkaz na zamedzenie prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno, ak by ich prevádzkou dochádzalo k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus, politický alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom alebo škodlivé sektárske zoskupenia.

Rozširuje sa tiež okruh právomocí polície vykonávať prehliadky nielen dopravných prostriedkov ale aj vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v nich prepravujú, tiež právomoci vykonávať prehliadky lietadiel a iných prostriedkov hromadnej dopravy, ako aj prehliadky osôb, batožín, nákladu a iných predmetov, za účelom zistenia či osoby neprepravujú veci, ktoré by mohli byť použité na teroristický útok, prípadne či sa takéto veci nenachádzajú v lietadle či inom prostriedku hromadnej dopravy. Po novom bude tiež polícia, na základe právoplatného rozhodnutia súdu (pri pátraní po hľadanej osobe) alebo na základe súhlasu príbuzného v priamom rade alebo osoby blízkej uvedenej v zákone ( pri pátraní po nezvestnej osobe), môcť zisťovať pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe prevádzkové alebo lokalizačné údaje týkajúce sa týchto osôb prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo poskytujú tieto služby. Takisto to bude pri pátraní po odcudzenom vozidle, ktorého súčasťou bolo alebo v ktorom sa nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka elektronickej komunikačnej prevádzky, s tým že prístup polície do informačného systému právnických alebo fyzických osôb prevádzkujúcich tieto elektronické komunikačné siete bude možný na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného zariadenia.

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka
www.endrodyova.sk