Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú a nebezpečenstvo jeho prekvalifikácie

Jedným z pracovných pomerov, ktoré rozoznáva  Zákonník  práce z hľadiska doby trvania pracovného pomeru je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú. Dobu trvania pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú možno vymedziť viacerými spôsobmi:

1. časové určenie – uvedenie dátumu, konkrétneho dňa a mesiaca, na základe ktorého je nepochybne jasné, kedy doba určitá končí

2. určenie na základe objektívnej skutočnosti

 • Návratom zastupovanej zamestnankyne z materskej, rodičovskej dovolenky, z práceneschopnosti
 • Vykonaním práce, na ktorú bola zmluva uzatvorená

3. určenie vymedzením účelu, na ktorý sa zmluva uzatvára –  doba trvania určitých dohodnutých prác

4. určenie na základe iných konkrétnych dátumom neohraničených objektívne zistiteľných skutočností, ktoré nepripúšťajú pochybnosti o tom, kedy pracovný pomer na dobu určitú skončí uplynutím doby určitej.

Zákonník práce stanovuje dobu trvania pracovného pomeru na dobu určitú maximálne na 2 roky, s možnosťou predĺženia alebo opätovného dohodnutia v rámci 2 rokov bez vecného dôvodu najviac dvakrát. Vecný dôvod je potrebný vtedy, ak zamestnávateľ predlžuje, príp. opätovne uzatvára pracovnú zmluvu na dobu určitú viac než dvakrát v rámci 2 rokov alebo predlžuje alebo opätovne uzatvára pracovnú zmluvu na dobu určitú s prekročením hranice 2 rokov.

Ako vecné dôvody tvoriace výnimku z tejto hranice zákon pripúšťa :

 • Zastupovanie zamestnankyne počas materskej dovolenky,
 • zastupovania zamestnanca počas rodičovskej dovolenky,
 • zastupovania zamestnanca počas dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku,
 • zastupovanie zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti
 • zastupovania zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
 • vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
 • vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
 • vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Tento vecný dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru je potrebné presne uviesť v pracovnej zmluve.

 

Prekvalifikácia pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas

Príčiny prekvalifikácie:

1. Pracovná zmluva uzatvorená na dobu určitú musí byť vyhotovená písomne, inak by mohlo dôjsť k prekvalifikácii pracovného pomeru na dobu neurčitú.

2. Rovnaký následok by spôsobila aj absencia vecného dôvodu pri predĺžení, príp. pri opätovnom dohodnutí doby určitej nad 2 roky.

3. Nesprávne uvedené vymedzenie trvania doby určitej môže spôsobiť prekvalifikáciu na dobu neurčitú.

R 19/04, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.05.2003, sp. zn. 21 Cdo 2372/2002

„Nebyla-li dohodnutá doba trvání pracovního poměru sjednána přímým časovým údajem, uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let, dobou trvání určitých prací nebo jinou objektivně zjistitelnou skutečností, ale tak, že předpokládá a současne umožňuje, aby tato doba skončila na základě skutečnosti, jež nastane z vůle jen jednoho účastníka pracovního poměru, je ujednání o době trvání pracovního poměru neplatné a pracovní poměr mezi účastníky je třeba považovat za uzavřený na dobu neurčitou.“

4. Ak zamestnanec po uplynutí doby určitej pokračuje vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa, pracovný pomer na dobu určitú sa mení na pracovný pomer na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. K prekvalifikácii pracovného pomeru v tomto prípade dôjde vtedy, ak zamestnávateľ vedel o ďalšom výkone práce a výslovne a nepochybne nedal najavo, že s ďalším pokračovaním v práci tohto zamestnanca nesúhlasí. Odwiedź naszą stronę internetową bestes online casino.

21 Cdo 2080/2001 (SJ 8/2003) „Pre pojem s vedomím zamestnávateľa stačí, ak je práca vykonávaná čo i len s vedomím nadriadeného zamestnanca.“

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú

 • uplynutím doby určitej

Pred uplynutím doby určitej:

 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • výpoveď
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • skončenie v skúšobnej dobe
 • smrť zamestnanca

Rada na záver: Pri skončení pracovného pomeru uplynutím doby určitej, pre zabezpečenie lepšej istoty zamestnávateľa a tiež z dôvodu požiadaviek zo strany inšpektorátov práce počas ich inšpekcií, je dobré  mať písomný dôkaz o tom, že skončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej bolo zamestnancovi preukázateľne oznámené.

JUDr. Gabriela Gurinová