Pracovny_pomer
sk

Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú a nebezpečenstvo jeho prekvalifikácie

Jedným z pracovných pomerov, ktoré rozoznáva  Zákonník  práce z hľadiska doby trvania pracovného pomeru je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú. Dobu trvania pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú možno vymedziť viacerými spôsobmi: 1. časové určenie – uvedenie dátumu, konkrétneho dňa a mesiaca, na základe ktorého je nepochybne jasné, kedy doba určitá končí 2. určenie na základe objektívnej […]