MR215800_ALAMY_AFP21T
cz

Důsledek diktátu dominantního nájemce při podílovém spoluvlastnictví

V posuzovaném případě (jak vyplývá ze skutkových závěrů soudů nižšího stupně) v poměrech předmětného letiště existuje omezený počet subjektů na straně pronajímatelů i nájemců a z důvodu zastavění pozemků stavbami nájemců není pravděpodobné, aby na tento trh vstoupil nový subjekt. Je tudíž těžko představitelné, že by nájemcům pozemků pod letištěm konkuroval jiný subjekt, který by […]

pocitac-internet-nestandard2
sk

Odmietnutie elektronického podania súdom aj napriek nálezu ústavného súdu

Dovolací súd uvádza. že je predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, lebo ich podcenením, či zanedbaním môžu o ne prísť. V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochranu a výkon svojich […]

hlad_zapisdoKN_obr2
cz

Kolaudační rozhodnutí po více než 20ti letech uznané za neplatné

Odvolací soud považoval za správný závěr soudu prvního stupně, že nájemní smlouva o nájmu a pronájmu nebytových prostor ze dne 13. 11. 1991 je smlouvou uzavřenou ve smyslu § 397 odst. 1, 2 a násl. o. z. ve znění účinném do 31. 12. 1991. Podle odvolacího soudu z daného ustanovení není možno dovozovat absolutní smluvní […]

origin_6130818279
sk

Krátkodobý nájom bytu od 1.5.2014

Od 01. mája 2014 je účinný nový zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Doposiaľ bol nájom bytu upravený v zákone č. 40/1964 Zb. , Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to v ustanoveniach § 685 až § 714. Nový zákon o krátkodobom nájme bytu tak zavádza špeciálnu právnu úpravu nájmu bytu vo vzťahu k Občianskemu zákonníku. Zákon o krátkodobom nájme […]

pole-pozemok-rola-traktor-druzstvo-nestandard2
sk

Možností prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy po 1.6.2014

Cieľom tohto príspevku je popísať zásadné legislatívne zmeny zavedené návrhom zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Predmetné zmeny sa týkajú podmienok prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Slovensko si pri vstupe do Európskej únie v máji 2004 uplatnilo moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom – fyzickým osobám na obdobie […]

24687-peniaze-sud-kladivko-spravodlivost-korupcia-nestandard2
cz

Zásadní změna pro pojišťovny v SR s ČR při odškodňovaní nemajetkové újmy pozůstalých obětí z dopravních nehod

V souvislosti s probíhajícím soudním konáním na Slovensku byla Evropskému soudnímu dvoru (ESD) v Luxembursku předložena prejudiciální otázka, týkající se výkladu ustanovení zákona o povinném smluvním pojištění. Šlo o to, zda v případě usmrcení osoby při dopravní nehodě je pojišťovna povinna nahrazovat i nemajetkovou újmu pozůstalým oběti z povinného smluvního pojištění viníka nehody. Došlo k […]

ukonceni-smlouvy
cz

Předčasné ukončení leasingu a otázka platnosti plné moci udělené k leasingové smlouvě vedle uplatnění pojistného plnění ze škodné události od pojišťovny

S ohledem na závislost právního vztahu zastoupení leasingového pronajímatele leasingovým nájemcem na právním vztahu z leasingové smlouvy, je nutno uzavřít, že odstoupením od leasingové smlouvy leasingovým pronajímatelem došlo i k zániku závazku právního vztahu leasingového nájemce zastupovat vlastníka věci (leasingového pronajímatele) při vyřizování případných pojistných a škodných událostí. Při zániku leasingové smlouvy bylo povinností leasingového […]

dve-percenta-dieta-detsky-domov-clanok
cz

Dítě v dětském domově neoprávněně dlouho – rozdělení rodiny a stanovení přiměřeného finančního zadostiučinění

Příkladmo lze uvést, že újma poškozeného bude odlišná v situaci, kdy je v režimu ústavní výchovy jeho osobní svoboda omezena striktněji, než když má ústavní výchova režim mírnější. Stejně tak u práva na rodinný život bude toto narušeno jinak u poškozeného, který bude realizovat volnější režim ústavní výchovy v místě bydliště svého rodiče nebo rodičů, […]