JOB3ba02c_profimedia_0094555095
sk

ROZVOD DOHODOU?

Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených podmienok. Tými je najmä predloženie požadovaných dokladov a u toho, kto chce uzatvoriť v poradí druhé manželstvo aj preukázanie skutočnosti, že jeho […]

paragrafy
sk

ČO NÁM PRINESÚ ZMENY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA PRIJATÉ AKO NÁSLEDOK KAUZY VÁHOSTAV?

Reštrukturalizácia Váhostavu v plnej miere poukázala na nedostatky súčasnej legislatívnej úpravy konkurzného a reštrukturalizačného konania, najmä na možnosti tunelovania firiem rôznymi schránkovými spoločnosťami  a slabé právne postavenie nezabezpečených veriteľov. Medializácia celej kauzy spustila ultrarýchly legislatívny proces na prijatie zmien Obchodného zákonníka, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a niektorých iných predpisov. Dňa 23.04.2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky navrhované zmeny, ktoré sa […]

1678433
sk

KTORÉ ZDRAVOTNÉ VÝKONY SÚ OD 01.04.2015 BEZPLATNÉ?

Dňa 11.03.2015 bol schválený zákon č. 53/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý stanovil, že s účinnosťou od 01.04.2015 je súčasťou zdravotného výkonu aj: a) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, c) vypísanie odporúčania na […]

KRST_Inovativne_Slovensko_SIEA_2014_02
sk

ZÁKLADNÉ FORMY ZDRUŽOVANIA PODNIKOV – KONZORCIUM, KARTEL, KONCERN

Ustavične sa zvyšujúce nároky na zabezpečenie existencie a rozvoja podnikov, narastajúca medzinárodná konkurencia, potreba napredovania vývoja  a kapitálová potreba podnikov vedie aj v tých najvyspelejších ekonomikách k ich združovaniu, ktoré má viesť k zvýšeniu ich produktivity a kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu zabezpečeniu tých činností podniku, ktoré sa samostatne zabezpečujú ťažšie. Cieľom združovania podnikov však nemusí byť len snaha o dosiahnutie lepšieho hospodárskeho výsledku. Veľakrát […]

prihlasenie_dovezeneho_vozidla
sk

VOZIDLO SI NA POLÍCII OD APRÍLA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ UŽ AJ CEZ INTERNET

Od prvého  apríla spustilo Ministerstvo vnútra SR 26 elektronických služieb, ktoré sa týkajú evidencie vozidiel. Ide o dva typy používateľských služieb: a/  transakčné – výsledkom ich použitia je zmena údajov v Centrálnej evidencii vozidiel (napríklad prihlásenie a odhlásenie vozidla, výmena tabuliek s evidenčným číslom v prípade straty či odcudzenia a pod.) b/ informačné – pomocou nich možno získať o […]

25336-zmluva-dohoda-suhlas-nestandard2
sk

Nezabudnite v spotrebiteľských zmluvách dodržiavať predpísanú veľkosť písma!

Dňom 01.01.2015 nadobudla účinnosť novela nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, podľa ktorej ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1, 9 mm. Občiansky zákonník zároveň […]

image004
sk

DOCHÁDZA K PORUŠOVANIU PRÁV DIEŤAŤA AJ NA SLOVENSKÝCH ZÁKLADNYCH ŠKOLÁCH?

Na 48. schôdzi NRSR predložila svoju správu aj JUDr. Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv. Správa sa týkala jej činnosti za rok 2014. Nás zaujalo to, že verejná ochrankyňa práv konštatovala v niekoľkých prípadoch aj zásah do práv dieťaťa zo strany školy. V jednom z preverovaných podnetov dospela kancelária verejnej ochrankyne práv k záveru, že došlo k porušeniu ústavou garantovaného […]

1186566_pokladna-pokladnica-predavacka-obchod-predaj-ilustracne-peniaze-euro-eura-bankovky-mince-nakup-nakupovanie-pokladnik
sk

PRICHÁDZA NOVELA ZÁKONA O POUŽÍVANÍ REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC.

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bol rozšírený okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Ide o tieto služby: Oprava a údržba motorových vozidiel (doteraz platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel) Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva Taxislužba Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a […]

sasova-byty-panelak
sk

OD 01.10.2014 PLATÍ NOVELA ZÁKONA Č. 182/1993 Z.z. O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Prijatá novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Zákon) zadefinovala pojmy prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie takto: Prevádzkou sa rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu. […]

elektronicky_naramok_clenok_vazen_12_alsanda_wordpress_com
sk

SÚ MONITOROVACIE NÁRAMKY PRE ODSÚDENÝCH AJ U NÁS UŽ BLÍZKOU BUDÚCNOSŤOU?

Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR podporili  návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a odporučili jeho schválenie v pléne na marcovej schôdzi. Ministerstvo spravodlivosti spustilo už v roku 2013 projekt Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených (ESMO), ktorý by mal ušetriť nemalé finančné prostriedky vynakladané v súčasnosti na pobyt väzňov v ústavoch na výkon trestu. Náklady […]