VOZIDLO SI NA POLÍCII OD APRÍLA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ UŽ AJ CEZ INTERNET

Od prvého  apríla spustilo Ministerstvo vnútra SR 26 elektronických služieb, ktoré sa týkajú evidencie vozidiel.

Ide o dva typy používateľských služieb:

a/  transakčné – výsledkom ich použitia je zmena údajov v Centrálnej evidencii vozidiel (napríklad prihlásenie a odhlásenie vozidla, výmena tabuliek s evidenčným číslom v prípade straty či odcudzenia a pod.)

b/ informačné – pomocou nich možno získať o vozidle viacero informatívnych, ale aj právne záväzných údajov (napríklad získanie podrobného  prehľadu o povinnom zmluvnom poistení, prehľadu o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla)

Na vy­uží­va­nie týchto  slu­žieb tre­ba mať ob­čian­sky preu­kaz s či­pom (eID) a tiež elektronické osvedčenie o evidencii vozidla, teda tzv. malý technický preukaz s čipom, ktorý sa vydáva u nás od roku 2010. Pri informačných službách môže občan požiadať aj o právne záväzný úradný dokument. Na jeho vydanie a taktiež pri využívaní transakčných služieb je nevyhnutnosťou aby ste disponovali zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) na vašej elektronickej identifikačnej karte (eID – občiansky preukaz s čipom). ZEP nahrádza písomnú formu vlastnoručného podpisu, je právne záväzný a môžete oň požiadať na pracovisku oddelenia dokladov a evidencii policajného zboru buď pri vydaní eID karty, alebo aj kedykoľvek počas platnosti eID karty.

Elektronická identifikačná karta – eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. eID karta slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy.

K vydaniu eID karty potrebujete platný občiansky preukaz, trvalý pobyt na území SR a kolok v hodnote 4,50 Eur v prípade vydania eID karty do 30 dní a 24,50 Eur v prípade ak žiadate o vydanie eID karty do 2 pracovných dní.

V rámci informačných služieb má možnosť držiteľ elektronického osvedčenia o evidencii vozidla  realizovať služby aj ako neprihlásený používateľ. Po vložení elektronického osvedčenia o evidencii vozidla do čítačky čipových kariet sa dostane k údajom z elektronického dokladu a tiež si môže overiť, či doklad o vozidle nie je v evidencii vedený ako stratený či odcudzený.

Ku všetkým sprístupneným službám bude ministerstvo vnútra publikovať podrobné popisy, používateľskú príručku, vrátane scenárov riešenia každej zvolenej životnej situácie. Stránky portálu elektronické služby MV SR budú používateľa navigovať, aby bez problémov našiel všetky informácie a spôsoby, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie elektronickým spôsobom vyriešiť administratívne povinnosti. Ich použitie je podmienené aktivovaným  elektronickým občianskym preukazom, platným elektronickým dokladom o evidencii vozidla a funkčnou čítačkou čipových kariet.

Pre širokú verejnosť by ministerstvo vnútra malo  zabezpečiť  tlačené informačné materiály, ktoré  budú popisovať možnosti využitia elektronických služieb. K dispozícii budú na dopravných inšpektorátoch.

Súvisiace právne predpisy:

Zákon NRSR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka

Pridaj komentár