01. JÚNA 2016 UBEHNÚ DVA ROKY ODKEDY SA RADIKÁLNE ZMENIL POSTUP PRI PREDAJI POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY. PRINÁŠAME VÁM PODROBNÝ NÁVOD AKO PRI JEJ PREDAJI POSTUPOVAŤ.

Od 01. júna 2014 sa postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov riadi ustanoveniami  zákona č. 140/2014 Z.z.  o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prvom rade je potrebné si povedať, že nadobúdanie vlastníctva podľa tohto zákona sa vzťahuje len na poľnohospodársku pôdu, teda produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty, ako aj na pozemky zastavané stavbami na poľnohospodárske účely do 24.06.1991.

Za poľnohospodárske pozemky sa naopak nepovažujú záhrady, pozemky v zastavanom území obce, alebo mimo zastaveného územia obce, ak
a) sú určené na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov  (napr. stavebný zákon),
b) možnosť ich poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov ( napr. zákon o ochrane prírody),
c) výmera poľnohospodárskeho pozemku je menšia ako 2000 m2,
d) pozemok je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

V prípade, že je predmetom prevodu niektorý z vyššie uvedených pozemkov, ktorý nie je v evidencii podľa osobitného predpisu, je potrebné k zmluve o jeho prevode doložiť potvrdenie obce o tom, že pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, príp. ak je jeho poľnohospodárske využitie obmedzené, tak špecifikáciu tohto obmedzenia podľa osobitných predpisov (napr. zákona o vodách, ochrane prírody a pod.).

Pri prevode vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov je potrebné dodržiavať zákonný postup, čo neplatí len v prípade ak ide o prevod:
a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov (Občiansky zákonník a Zákon o pozemkových spoločenstvách),
c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka.

K zmluve o prevode poľnohospodárskeho pozemku na osobu uvedenú pod písm. a) je potrebné doložiť potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom, preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a potvrdenie obce, že táto osoba je daňovníkom podľa osobitného predpisu (Zákon o miestnych daniach). K zmluve o prevode poľnohospodárskeho pozemku na osobu uvedenú pod písm. c) je potrebné doložiť potvrdenie obce alebo kópiu dokladu potvrdzujúceho skutočnosť, že ide o prevod osobe blízkej alebo príbuznej.

Vo všetkých ostatných prípadoch môže predávajúci, teda vlastník poľnohospodárskeho pozemku, tento previesť do vlastníctva tretej osoby len podľa Zákona č. 140/2014 Z.z. v platnom znení, pri ktorom musí dodržať tento postup:

  1. V prvom rade musí zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorý nájdete tu. Pre prístup k tomuto registru sa vyžaduje registrácia, ku ktorej je nevyhnutné disponovať elektronickým občianskym preukazom s čipom. Občania, ktorí takýmto dokladom totožnosti nedisponujú, majú možnosť splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá bude za nich konať v zastúpení.  Ponuka sa zároveň musí zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza, pričom zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje prevádzajúceho (meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, IČO a sídlo), údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností, informáciu o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny, cenu požadovanú predávajúcim za m2 poľnohospodárskeho pozemku alebo hodnotu poľnohospodárskeho pozemku, termín a adresu na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.  Záujemca o kúpu ponúkaného pozemku musí svoj záujem o jeho  nadobudnutie zaznamenať v registri,  a následne  zaslať predávajúcemu písomnú informáciu, a to najneskôr v lehote do 5 dní po uplynutí 15 dňovej lehoty na zverejnenie ponuky inak platí, že o prevod vlastníctva k ponúkanému pozemku záujem neprejavil.
  2. Po zverejnení ponuky môže vlastník poľnohospodárskeho pozemku tento previesť do vlastníctva osoby oprávnenej nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov, ktorou je osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku:

a) v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo
b) bez ohľadu na miesto podnikania.

  1. Ak po zverejnení ponuky v registri a na úradnej tabuli obce prejaví záujem o kúpu ponúkaného poľnohospodárskeho pozemku niekto z obce, v ktorej je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednosť pred záujemcom zo susednej obce, a záujemca zo susednej obce má zase prednosť pred iným záujemcom. Vždy však platí, že musí ísť o osobu ktorá podniká v poľnohospodárstve najmenej tri roky a má trvalý pobyt alebo sídlo na území SR aspoň 10 rokov. Takýmto istým postupom môže poľnohospodársky pozemok nadobudnúť aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Povinnosť vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky sa nevzťahuje na mladého poľnohospodára.
  2. Ak o kúpu ponúkaného poľnohospodárskeho pozemku neprejaví záujem žiadna z vyššie uvedených osôb, môže vlastník pozemku v lehote do šesť mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania, previesť pozemok za cenu zverejnenú v ponuke aj na osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov, pričom prílohou zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku je v takom prípade potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na území Slovenskej republiky.

Tento postup sa vzťahuje aj na bezodplatný prevod poľnohospodárskeho pozemku darovaním.

Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.

Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ ( kupujúci, obdarovaný a pod.)  na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Žiadosť musí byť podpísaná, musia byť v nej uvedené   identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno, IČO a sídlo) a musia k nej byť doložené tieto prílohy:

a) číslo ponuky z registra,
b) potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vykonáva, alebo potvrdenie organizácie zriadenej osobitným predpisom, preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, alebo obdobnom vzťahu,
c) v prípade mladého poľnohospodára, aj čestné vyhlásenie, že ide o mladého poľnohospodára,
d) čestné vyhlásenie o tom, že nadobúdateľ nie je osobou podľa § 7 ods. 1 ( napr. štát, alebo občan štátu, ktorý neumožňuje občanom SR nadobúdať  vlastníctvo k poľnohospodárskym pozemkom),
e) informáciu obce o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny,
f) kópiu listu, ktorým nadobúdateľ informoval predávajúceho o akceptovaní ním požadovanej alebo dohodnutej ceny za m2 poľnohospodárskeho pozemku alebo hodnoty poľnohospodárskeho pozemku; to neplatí, ak ide o bezodplatný prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
g) potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v Slovenskej republike najmenej desať rokov pred uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti a žiadateľ spĺňa podmienky pre vydanie osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, vydá príslušný  okresný úrad toto osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, vo výnimočných prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 60 dní. Následne  je možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorej prílohu tvorí toto osvedčenie. V prípade ak príslušný okresný úrad odmietne žiadateľovi vydať osvedčenie, je rozhodnutie, ktorým tak urobil preskúmateľné súdom.

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka
www.endrodyova.sk

Podniká a čelí vyhrážkam dlžníkov. Jeho problém však má riešenie

Viac starostí z podnikania, ako radosti. Podniká, má zákazky v cudzine, a predsa je takmer na mizine. Reč je konateľovi eseročky, ktorý má akútny problém.

„Nezaplatil mi zákazník a ja neplatím živnostníkov s ktorými spolupracujem. Tí sa mi neustále vyhrážajú návštevami vo firme. Neviem, ako to riešiť,“ opisuje nám podnikateľ z Bratislavy. Všetko sa to začalo v čase, keď firma začala vykonávať montážne a zváračské práce na rôznych projektoch v zahraničí, najmä v Nemecku.

Nezavinené podlžnosti voči živnostníkom

„Zamestnávame na zmluvu hlavne živnostníkov. Momentálne mi  nemecký odberateľ nezaplatil, splatnosť faktúr od živnostníkov je do konca apríla. Nemám peniaze na ich vyplatenie bez toho, aby odberateľ zaplatil najskôr mne. Živnostníci sa mi neustále vyhrážajú návštevou u mňa, vo firme mojej ženy, ktorá s mojou eseročkou nemá nič spoločné, vykrikujú pred domom rôzne vyhrážky,“ popisuje podnikateľ svoje problémy…

Celý článok si môžete prečítať na stránke periodika Hospodárske noviny: http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/654074-podnika-a-celi-vyhrazkam-dlznikov-jeho-problem-vsak-ma-riesenie