NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA OD 1.1.2015

 

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21. 10. 2014 prináša viaceré zmeny týkajúce sa nielen spoločností s ručením obmedzeným.

POVINNOSŤ UVÁDZAŤ NA OBCHODNÝCH DOKUMENTOCH VÝŠKU ZÁKLADNÉHO IMANIA

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania nedosahuje výšku 25 000 eur, bude musieť uvádzať na obchodných dokumentoch výšku základného imania a rozsah jeho splatenia. Pri uvádzaní hodnoty základného imania postačí použiť skratku „ZI“ a pri uvádzaní rozsahu splatenia skratku „SP. Je dôležité upozorniť na to, že tieto údaje je potrebné uviesť aj na webovom sídle spoločnosti.

ÚPRAVA POVINNOSTÍ PRE S.R.O. SO ZÁKLADNÝM IMANÍM MENŠÍM AKO 25 000 EUR A INÉ ZMENY

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie menšie ako 25 000 eur, môže mať po novom maximálne 5 spoločníkov (doteraz mohla mať najviac 50 spoločníkov, pozn. niektoré internetové zdroje a dôvodová správa hovorí o troch spoločníkov, v texte návrhu zverejnenom na nrsr.sk je však uvedené 5). Minimálne základné imanie s.r.o. sa zmenilo z 5000 eur na jedno euro, pričom aj minimálny vklad je jedno euro (namiesto 750 eur). Pri s.r.o. so základným imaním menším ako 25 000 euro musí byť základné imanie splatené v celom rozsahu pred zápisom do obchodného registra.

Spoločnosť, ktorá má základné imanie menšie ako 5000 eur môže vyplácať podiely na zisku len z 3/4 čistého zisku. Pre spoločnosti so základným imaním vyšším alebo rovným 5000 eur platí doterajšia právna úprava. Zmena nastala v tom, že spoločnosť nemôže vyplatiť podiel na zisku, ak by si tým spôsobila úpadok. Ak povinnosti uvedené v tomto odseku spoločnosť poruší, veriteľ sa môže, ak nevie uspokojiť svoju pohľadávku od spoločnosti, v jej mene domáhať vrátenia vyššie uvedených nárokov a ak sa ich už nemožno domôcť, tak za túto situáciu zodpovedajú konatelia.

Ďalšou významnou zmenou je, že spoločník alebo osoby majúce vplyv na rozhodovanie spoločnosti (konkrétne uvedené v zákone) môžu poskytnúť úver spoločnosti, len ak jeho podmienky nie sú horšie ako pri bežnom obchodnom styku, pričom ho nemožno poskytnúť v hotovosti.

Dôležitou zmenou je úprava vrátenia vkladu, kedy sa upravilo, že spoločníkom nielen, že počas trvania spoločnosti nemožno vrátiť vklad, ale za vrátenie vkladu sa považuje plnenie poskytnuté spoločnosťou osobe majúcej vplyv na rozhodovaní (konkrétne vymedzené v zákone), týkajúce sa majetku spoločnosti, ktoré je dojednané za menej výhodných podmienok ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá rozdielu oproti podmienkam ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku. Za splnenie týchto povinností zodpovedajú konatelia, ktorý v predmetnom čase vykonávali funkciu. Ak sa veritelia (pri konkurze správca) nemôžu domôcť od spoločnosti svojho nároku, môžu v jej mene tento nárok požadovať od konateľov.

Dôležitou zmenou je povinnosť konateľov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistia, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania (ak ide o spoločnosť so základným imaním pod 25 000 eur, tak ak strata presiahne 2500 eur), alebo túto skutočnosť možno predpokladať. Taktiež majú povinnosť predložiť valnému zhromaždeniu návrhy opatrení a upozorniť o tom dozornú radu.

SPOLOČNOSŤ V KRÍZE

Novela Obchodného zákonníka priniesla nový inštitút a to tzv. spoločnosť v kríze. Za spoločnosť v kríze sa považuje, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí (ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100, pre rok 2015 to bude 4 ku 100 a pre rok 2015 to bude 6 ku 100). Štatutárny orgán, ktorý zistí, že spoločnosť je v kríze, má vykonať všetko potrebné na jej odvrátenie, pričom musí zvolať najvyšší orgán spoločnosti a vypracovať návrh opatrení na jej prekonanie. Dôležitým je inštitút plnenia nahradzujúceho vlastné imanie. Ide najmä o plnenie (úver alebo obdobné plnenie), ktoré bolo poskytnuté v zákone vymedzenými osobami obchodnej spoločnosti, ktoré sa majetkovo alebo inak podieľajú na riadení spoločnosti. Ak je spoločnosť v kríze alebo by sa spoločnosť dostala do krízy, takéto plnenie nemožno vrátiť a ak bolo takéto plnenie vrátené, za uvedené zodpovedajú osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi spoločnosti.

OVERENIE PODPISU PRI VZDANÍ SA FUNKCIE

Po novele ak sa člen orgánu spoločnosti vzdá funkcie nie na zasadnutí konkrétneho orgánu, podpis na takomto vzdaní sa musí byť overený.

ROZHODNUTIE O VYLÚČENÍ

Novým inštitútom v obchodnom zákonníku je tzv. rozhodnutie o vylúčení. Rozhodnutím súdu môže byť určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti. Uvedené platí pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Pod takýmto rozhodnutím sa rozumie právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať konkrétnu funkciu. Právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia vylúčená osoba prestáva vykonávať svoju funkciu a zodpovedá veriteľom za úkony, ktoré po vylúčení urobila. Osoby, voči ktorým bolo vydané takého rozhodnutie sa vedie v Registri diskvalifikácií, ktorý je vedený na Okresnom súde Žilina. Ak registrový súd zistí existenciu takéhoto rozhodnutia, výmaz takejto osoby vykoná ex offo.

ZMENY V ZÁKONE O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

Novela Obchodného zákonníka priniesla zároveň aj viaceré zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Jednou z podstatných zmien je, že ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou, ktorej obsahom bolo vyjadriť sa k návrhu na konkurz, predpokladá sa, že je platobne neschopný. Taktiež bolo doplnené, že dlžníkovi hrozí úpadok najmä vtedy, ak je v kríze. Za pozornosť stojí doplnenie ustanovení o tom, že neexistuje povinnosť zložiť preddavok na úhradu nákladov konkurzu, ak je k návrhu doložené vyhlásenie aspoň piatich zamestnancov alebo bývalým zamestnancov, ktorým neboli vyplatené ich mzdové či iné nároky.

ÚČINNOSŤ

Účinnosť predmetnej novely je od 1. 1. 2015, pričom novelizovaný maximálny počet spoločníkov sa nevzťahuje na spoločnosti založené pred týmto dátumom, ku ktorým bude podaný do 31. marca 2015 návrh na zápis.

JUDr. Martin Vasiľ