Category Archives: Judikáty

25336-zmluva-dohoda-suhlas-nestandard2
sk

KONKURENČNÁ DOLOŽKA V PRACOVNOM PRÁVE A ZMLUVNÁ POKUTA

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy sa zamestnávatelia snažia obmedziť výkon konkurenčnej činnosti svojich zamestnancov pod hrozbou vysokej zmluvnej pokuty. Je to v poriadku? Zákaz konkurencie, teda výkon inej zárobkovej činnosti, je upravený v ustanoveniach § 83 a § 83a Zákonníka práce (ZP). Je možné dohodnúť ho tak počas trvania pracovného pomeru, ako […]

cmsSiteIcon
sk

POZOR NA ZMENY V SÚDNYCH POPLATKOCH

S účinnosťou od 01. júla 2017 dochádza k viacerým zmenám v Zákone o súdnych poplatkoch. K najvýraznejšej zmene dochádza v procese zastavenia konania  pre nezaplatenie súdneho poplatku. Podľa  súčasnej právnej úpravy platí, že prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Od 01. júla 2017 už […]

1339147942-zviazane.ruky_-640x410
sk

POZOR NA PRIZNANIE V TRESTNOM KONANÍ

Ústavný súd SR uznesením sp. zn. II. ÚS 772/2016 zo dňa 27. októbra 2016 odmietol sťažnosť obvineného, ktorou tento namietal porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie, z toho dôvodu, že tak všeobecné súdy SR ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vychádzali pri svojom rozhodovaní, a uznaní jeho viny zo spáchania […]

Dluhy_1473311574
sk

Máte dlhy? Od 01. marca 2017 má byť oddlženie fyzickej osoby ľahšie dostupné väčšiemu počtu dlžníkov

Všetci tí, ktorí nedokážu splácať svoje dlhy, môžu od 01.03.2017 riešiť svoju situáciu oddlžením, teda tzv. osobným bankrotom. Doteraz bolo oddlženie pre mnohých dlžníkov nedostupné najmä kvôli vysokým poplatkom a podmienkam, ktoré dlžník musel splniť, aby proces oddlženia mohol vôbec začať. V prvom rade musel dlžník najskôr podať návrh na vyhlásenie konkurzu a už pri […]

6069f6b4cec5a942ac336c9aa3a40619
sk

Quo vadis, obchodné právo? Odborná konferencia

Pozývame Vás na Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne otázky), ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2017 v Bratislave, Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2. Cieľom konferencie je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum, ktoré prispeje k riešeniu nastolených aplikačných problémov obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní. […]

0ovQhKOeR_jUBvXusBI4JQ~Euro-notebook2
sk

Vydanie platobného rozkazu môžete docieliť už do desiatich pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie. Aké podmienky k tomu treba splniť od 01.07.2016?

Právnu úpravu platobných rozkazov s účinnosťou od 01. 07. 2016 obsahuje Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanoveniach § 265 – § 268, pričom podľa uvedených ustanovení CSP možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej […]

e1d7bde9
sk

DOČKÁME SA ZRÝCHLENÉHO VYDÁVANIA PLATOBNÝCH ROZKAZOV?

Na rokovanie 9. schôdze NRSR bol predložený aj návrh zákona o upomínacom konaní,  ktorý by mal výrazne prispieť k zrýchleniu konania pri vydávaní platobných rozkazov. Podľa predloženého návrhu zákona by sa v upomínacom konaní mali rozhodovaťspory o peňažných nárokoch uplatnených prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva […]

pole-pozemok-rola-traktor-druzstvo-nestandard2
sk

01. JÚNA 2016 UBEHNÚ DVA ROKY ODKEDY SA RADIKÁLNE ZMENIL POSTUP PRI PREDAJI POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY. PRINÁŠAME VÁM PODROBNÝ NÁVOD AKO PRI JEJ PREDAJI POSTUPOVAŤ.

Od 01. júna 2014 sa postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov riadi ustanoveniami  zákona č. 140/2014 Z.z.  o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prvom rade je potrebné si povedať, že nadobúdanie vlastníctva podľa tohto zákona sa vzťahuje len na poľnohospodársku pôdu, teda produkčne potenciálnu pôdu evidovanú v katastri nehnuteľností […]

6069f6b4cec5a942ac336c9aa3a40619
sk

Podniká a čelí vyhrážkam dlžníkov. Jeho problém však má riešenie

Viac starostí z podnikania, ako radosti. Podniká, má zákazky v cudzine, a predsa je takmer na mizine. Reč je konateľovi eseročky, ktorý má akútny problém. „Nezaplatil mi zákazník a ja neplatím živnostníkov s ktorými spolupracujem. Tí sa mi neustále vyhrážajú návštevami vo firme. Neviem, ako to riešiť,“ opisuje nám podnikateľ z Bratislavy. Všetko sa to začalo v čase, keď firma začala vykonávať […]

P032-zakaz-vstupu-za-pohyblive-rameno-bez-textu-400x400
sk

Dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu uložený po 01. januári 2016 bude možné už kontrolovať aj technickými prostriedkami

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (OSP) a ktorý zavádza možnosť súdu aj bez predchádzajúceho návrhu nariadiť kontrolu výkonu predbežného opatrenia, ktorým bolo nariadené účastníkovi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je […]