cmsSiteIcon
sk

POZOR NA ZMENY V SÚDNYCH POPLATKOCH

S účinnosťou od 01. júla 2017 dochádza k viacerým zmenám v Zákone o súdnych poplatkoch. K najvýraznejšej zmene dochádza v procese zastavenia konania  pre nezaplatenie súdneho poplatku. Podľa  súčasnej právnej úpravy platí, že prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Od 01. júla 2017 už […]