POZOR NA ZMENY V SÚDNYCH POPLATKOCH

S účinnosťou od 01. júla 2017 dochádza k viacerým zmenám v Zákone o súdnych poplatkoch.

K najvýraznejšej zmene dochádza v procese zastavenia konania  pre nezaplatenie súdneho poplatku. Podľa  súčasnej právnej úpravy platí, že prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Od 01. júla 2017 už dodatočné zaplatenie súdneho poplatku v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu prvoinštančného súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nebude mať za následok zrušenie tohto uznesenia. Teda ak po 1. júli 2017 poplatník nezaplatí v súdom určenej lehote súdny poplatok, súd konanie zastaví a poplatník nebude mať možnosť dosiahnuť zrušenie rozhodnutia o zastavení konania dodatočným doplatením súdneho poplatku v lehote na podanie odvolania.

Novela zároveň rozširuje  dôvody, pre ktoré súd nezastaví konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku. Podľa súčasnej právnej úpravy súd nezastaví konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku len v prípadoch:

a) ak už začal konať vo veci samej,

b) ak došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samej,

c) ak žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej zákonu o súdnych poplatkoch,

d) ak vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

K týmto dôvodom, pribudne od 01. júla 2017 aj ďalší, a tým je  podanie návrhu na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Od 01. Júla 2017 dochádza aj k zmene poplatku za  vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom zo súčasných 1,50 Eur na 10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis a to bez ohľadu na počet strán rozhodnutia.

V konaniach podľa zákona o súdnych poplatkoch budú rozhodovať vyšší súdni úradníci a sudcovia budú rozhodovať len o sťažnostiach proti ich rozhodnutiam. V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nebude možné namietať skutočnosti, ktoré nastali až po uplynutí lehoty na zaplatenie súdneho poplatku.

Novela zavádza s účinnosťou od  01. januára 2018  aj nový súdny poplatok a to za  spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu, a to vo výške 20 eur, to neplatí ak ide o podanie urobené ústne na pojednávaní. Zavedenie tohto poplatku súvisí so zavedením povinnej komunikácie so súdmi v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených elektronických formulárov, ktorá sa týka orgánov verejnej moci a advokátov.

JUDr. Renáta Endrödyová, advokátka
www.endrodyova.sk