Vydanie platobného rozkazu môžete docieliť už do desiatich pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie. Aké podmienky k tomu treba splniť od 01.07.2016?

Právnu úpravu platobných rozkazov s účinnosťou od 01. 07. 2016 obsahuje Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanoveniach § 265 – § 268, pričom podľa uvedených ustanovení CSP možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor a to v prípadoch, kedy  je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov predložených žalobcom spolu so žalobou.

Ak k tomu žalobca predloží spolu so žalobou aj platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú inak splnené všetky zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Poďme sa teda pozrieť na to, čo všetko treba splniť k tomu aby súd v uvedenej 10 dňovej lehote vydal platobný rozkaz:

V prvom rade si treba uvedomiť, že príslušné ustanovenia CSP už nepoužívajú pojem „návrh, navrhovateľ a odporca“. Tomu bude potom potrebné prispôsobiť aj podanie, ktorým sa na súde budeme vydania platobného rozkazu domáhať.

V zmysle ustanovenia § 123 ods. 2 CSP je podaním vo veci samej najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, odpor, odvolanie, dovolanie a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia. Stranami sú žalobca a žalovaný.  Tejto terminológii je už po 01. júli 2016 potrebné prispôsobiť všetky podania súdu v sporových konaniach. Preto doterajší „návrh na vydanie platobného rozkazu“ bude vhodnejšie označiť ako „žaloba na vydanie platobného rozkazu“ alebo „žaloba so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu“ a procesné strany bude treba označiť ako žalobca a žalovaný, teda nie navrhovateľ a odporca.

Náležitosti žaloby sú obsiahnuté v ustanovení § 132 CSP a sú nimi okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému súdu je podanie určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie v prebiehajúcom konaní, tak aj uvedenie spisovej značky konania) aj označenie strán, opis rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

Správne vypracovanie žaloby, obsahujúcej nielen všetky formálne náležitosti aj opis rozhodujúcich skutočností podložený listinnými či inými dôkazmi, nám však ešte stále nebude stačiť k tomu, aby súd vydal platobný rozkaz v lehote desiatich pracovných dní, tak ako to predpokladá ustanovenie § 265 ods. 2 CSP. Na to, aby súd v tejto lehote platobný rozkaz vydal, musí byť totiž ešte zaplatený aj súdny poplatok a spolu so žalobou musí byť súdu predložený aj platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti SR na jeho webovom sídle, teda tu:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Platobne-rozkazy.aspx

Nižšie uvedený vzor žaloby so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu vychádza zo vzťahu založeného medzi veriteľom a dlžníkom zmluvou o pôžičke.

Titl.

Okresný súd
…………………………

 

………………………….

V ………………., dňa ……………..

 

ŽALOBA
so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu

 

Žalobca:          Meno a priezvisko: ………………………………

Dátum narodenia: ………………………………..

Bydlisko: ……………………………………………

Štátne občianstvo: ……………………………….

Tel. číslo: …………………………………………..

e-mail: ……………………………………………….

 

Žalovaný:

Meno a priezvisko: ………………………………

Dátum narodenia: ………………………………..

Bydlisko: ……………………………………………

Štátne občianstvo: ……………………………….

Tel. číslo: …………………………………………..

e-mail: ……………………………………………….

na zaplatenie sumy 5 000,00  Eur s príslušenstvom

Podané dvojmo spolu aj s prílohami.

Súp:

Doklad o zaplatení súp tvorí prílohu žaloby.

Prílohy:

● platobný rozkaz na tlačive zverejnenom MSSR podľa § 265 ods. 2 CSP

● listinné dôkazy označené v texte

I.
Opis rozhodujúcich skutočností

            Žalobca uzatvoril dňa 01.08.2016 so žalovaným zmluvu o pôžičke, na základe ktorej mu požičal sumu 5 000,00 Eur, ktorú sa mu žalovaný zaviazal vrátiť v hotovosti a v celosti, najneskôr v lehote do 31.08.2016.

Vzhľadom ku skutočnosti, že žalovaný svoj záväzok vrátiť požičanú sumu v dohodnutej lehote nesplnil, vyzval ho žalobca listom zo dňa 05.09.2016 aby tak urobil bezodkladne po doručení uvedeného listu. Ani po tejto výzve však žalovaný dlžnú sumu žalobcovi nevrátil, a dňom 01.09.2016 sa dostal s plnením svojho dlhu do omeškania. Pre prípad omeškania so splatením dlhu si strany nedohodli v zmluve o pôžičke nijaký úrok z omeškania.

D ô k a z y :   zmluva o pôžičke zo dňa 01.08.2016
písomná výzva žalobcu zo dňa 05.09.2016

II.
Odkaz na zákonné ustanovenia o ktoré žalobca opiera svoj nárok

Podľa § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka dlh musí byť splnený riadne a včas.

Podľa § 517 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ktorých výšku ustanovuje vykonávací predpis.

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka výška úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Základná úroková sadzba ECB ku dňu podania tejto žaloby predstavuje 0,00%.

Podľa § 265 odsek 1 Civilného sporového poriadku ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.

Podľa § 265 odsek 2 Civilného sporového poriadku ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

D ô k a z:  prehľad úrokových sadzieb ECB             

III.
Vyčíslenie trov súdneho konania

S uplatnením nároku voči žalovanému vznikli žalobcovi trovy súdneho konania, pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku v sume 300,00 Eur.

D ô k a z:  doklad o úhrade súdneho poplatku

IV.
Žalobný návrh s návrhom na vydanie platobného rozkazu

Žalobca má za to, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre vydanie platobného rozkazu, tak ako ich predpokladá CSP, preto navrhuje aby súd vydal tento

p l a t o b n ý     r o z k a z

I. Žalovaný je povinný  do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 5 000,00 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5 000,00 Eur  od 1. septembra 2016 až do zaplatenia, alebo v rovnakej lehote podať proti platobnému rozkazu odpor.

II. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 300,00 Eur.

V prípade, že po vydaní platobného rozkazu dôjde k jeho zrušeniu, alebo platobný rozkaz vydaný nebude, navrhuje žalobca aby súd vydal vo veci tento

r o z s u d o k

            Žalovaný je povinný  zaplatiť žalobcovi sumu 5 000,00 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5 000,00  Eur od 1. septembra 2016 až do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, to všetko v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobca v zast.:

Autor:
JUDr. Renáta Endrödyová
www.endrodyova.sk

DOČKÁME SA ZRÝCHLENÉHO VYDÁVANIA PLATOBNÝCH ROZKAZOV?

Na rokovanie 9. schôdze NRSR bol predložený aj návrh zákona o upomínacom konaní,  ktorý by mal výrazne prispieť k zrýchleniu konania pri vydávaní platobných rozkazov.

Podľa predloženého návrhu zákona by sa v upomínacom konaní mali rozhodovaťspory o peňažných nárokoch uplatnených prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.  Ide teda o elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu upravenému v príslušných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.

Na upomínacie konanie bude príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Komunikácia a doručovanie písomností medzi súdom a žalobcom bude prebiehať výlučne elektronicky a v prípade ak žalovaný má zriadenú elektronickú schránku, aj jemu sa prednostne budú písomnosti doručovať elektronickými prostriedkami, pričom vo vzťahu k žalovanému sa pripúšťa aj  komunikácia v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu.

Návrh na upomíacie konanie nebude možné podať ak sa ním uplatňuje :

a)  úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,

b) nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,

c) nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,

d) nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,

e) nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo

f) nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Návrh nebude možné podať ani v prípade ak nebude podaný spôsobom, ktorý predpokladá návrh zákona o upomínacom konaní, ak žalobca alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť do cudziny.

Ak návrh bude spľňať všetky zákonom predpísané náležitosti a bude zaplatený súdny poplatok,  súd vydá platobný rozkaz do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok a vydaný platobný rozkaz následne doručí žalobcovi aj žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a predpísaným tlačivom na podanie odporu.  Ak žalovanému nie je možné doručovať poštu elektronicky, platobný rozkaz sa mu doručí na adresu  uvedenú žalobcom. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu. Platobný rozkaz  sa žalovanému bude doručovať  do vlastných rúk. Ak ho však nebude možné takto doručiť, súd o tom upovedomí žalobcu  a zároveň ho vyzve, aby v 15 dňovej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak takýto návrh žalobca v uvedenej lehote nepodá, konanie sa zastaví, a ak ho podá, súd príslušný na upomínacie konanie postúpi vec súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku v lehote do 5 pracovných dní.

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na predpísanom tlačive odpor , čím sa platobný rozkaz zrušuje. Inak má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Odpor, ktorý bol podaný riadne a včas na predpísanom tlačive a inak spľňa zákonné náležitosti, odošle súd žalobcovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak v stanovenej lehote žalobca takýto návrh nepodá, konanie bude zastavené, inak súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí.

Návrh zákona zavádza aj nový inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, ktorý umožňuje žalovanému, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok plniť žalobcovi v mesačných  splátkach. Žiadosť však musí žalovaný podať na predpísanom tlačive v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu. Ak však nezaplatí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátok a zostatok  neuhradenej sumy je možné od neho vymáhať napr. v exekučnom konaní. Žiadosť je prípustná, len ak

a) žalovaný je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,

b) priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,

c) žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

d) žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V konaniach podľa návrhu zákona o upomínacom koaní by sa nemalo prihliadať na:

a) námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,

b)  vzájomnú žalobu,

c) návrh na pristúpenie do konania,

d) intervenciu,

e) návrh na prerušenie konania,

f)  návrh na zmenu účastníkov konania,

g) zmenu žaloby,

h) návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,

i) čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu.

V upomínacom konaní bude konať a rozhodovať vyšší súdny úradník a to vrátane rozhodovania o zastavení konania. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka bude prípustná sťažnosť, o ktorej bude konať a rozhodovať sudca.

Návrhom zákona sa navrhuje zaviesť súdny poplatok za podanie návrhu elektronickými prostriedkami znížený na polovicu z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku podľa osobitného predpisu. Žalovaný nebude platiť za podaný odpor súdny poplatok, avšak vyžaduje sa od neho, aby odpor podal na formulári, ktorý mu bude doručovaný spolu s platobným rozkazom.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017.

JUDr. Renáta Endrödyová
www.endrodyova.sk