0ovQhKOeR_jUBvXusBI4JQ~Euro-notebook2
sk

Vydanie platobného rozkazu môžete docieliť už do desiatich pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie. Aké podmienky k tomu treba splniť od 01.07.2016?

Právnu úpravu platobných rozkazov s účinnosťou od 01. 07. 2016 obsahuje Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanoveniach § 265 – § 268, pričom podľa uvedených ustanovení CSP možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej […]

e1d7bde9
sk

DOČKÁME SA ZRÝCHLENÉHO VYDÁVANIA PLATOBNÝCH ROZKAZOV?

Na rokovanie 9. schôdze NRSR bol predložený aj návrh zákona o upomínacom konaní,  ktorý by mal výrazne prispieť k zrýchleniu konania pri vydávaní platobných rozkazov. Podľa predloženého návrhu zákona by sa v upomínacom konaní mali rozhodovaťspory o peňažných nárokoch uplatnených prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva […]