Vydanie platobného rozkazu môžete docieliť už do desiatich pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie. Aké podmienky k tomu treba splniť od 01.07.2016?

Právnu úpravu platobných rozkazov s účinnosťou od 01. 07. 2016 obsahuje Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanoveniach § 265 – § 268, pričom podľa uvedených ustanovení CSP možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor a to v prípadoch, kedy  je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov predložených žalobcom spolu so žalobou.

Ak k tomu žalobca predloží spolu so žalobou aj platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú inak splnené všetky zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Poďme sa teda pozrieť na to, čo všetko treba splniť k tomu aby súd v uvedenej 10 dňovej lehote vydal platobný rozkaz:

V prvom rade si treba uvedomiť, že príslušné ustanovenia CSP už nepoužívajú pojem „návrh, navrhovateľ a odporca“. Tomu bude potom potrebné prispôsobiť aj podanie, ktorým sa na súde budeme vydania platobného rozkazu domáhať.

V zmysle ustanovenia § 123 ods. 2 CSP je podaním vo veci samej najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, odpor, odvolanie, dovolanie a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia. Stranami sú žalobca a žalovaný.  Tejto terminológii je už po 01. júli 2016 potrebné prispôsobiť všetky podania súdu v sporových konaniach. Preto doterajší „návrh na vydanie platobného rozkazu“ bude vhodnejšie označiť ako „žaloba na vydanie platobného rozkazu“ alebo „žaloba so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu“ a procesné strany bude treba označiť ako žalobca a žalovaný, teda nie navrhovateľ a odporca.

Náležitosti žaloby sú obsiahnuté v ustanovení § 132 CSP a sú nimi okrem všeobecných náležitostí podania (ktorému súdu je podanie určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie v prebiehajúcom konaní, tak aj uvedenie spisovej značky konania) aj označenie strán, opis rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

Správne vypracovanie žaloby, obsahujúcej nielen všetky formálne náležitosti aj opis rozhodujúcich skutočností podložený listinnými či inými dôkazmi, nám však ešte stále nebude stačiť k tomu, aby súd vydal platobný rozkaz v lehote desiatich pracovných dní, tak ako to predpokladá ustanovenie § 265 ods. 2 CSP. Na to, aby súd v tejto lehote platobný rozkaz vydal, musí byť totiž ešte zaplatený aj súdny poplatok a spolu so žalobou musí byť súdu predložený aj platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti SR na jeho webovom sídle, teda tu:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Platobne-rozkazy.aspx

Nižšie uvedený vzor žaloby so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu vychádza zo vzťahu založeného medzi veriteľom a dlžníkom zmluvou o pôžičke.

Titl.

Okresný súd
…………………………

 

………………………….

V ………………., dňa ……………..

 

ŽALOBA
so žalobným návrhom na vydanie platobného rozkazu

 

Žalobca:          Meno a priezvisko: ………………………………

Dátum narodenia: ………………………………..

Bydlisko: ……………………………………………

Štátne občianstvo: ……………………………….

Tel. číslo: …………………………………………..

e-mail: ……………………………………………….

 

Žalovaný:

Meno a priezvisko: ………………………………

Dátum narodenia: ………………………………..

Bydlisko: ……………………………………………

Štátne občianstvo: ……………………………….

Tel. číslo: …………………………………………..

e-mail: ……………………………………………….

na zaplatenie sumy 5 000,00  Eur s príslušenstvom

Podané dvojmo spolu aj s prílohami.

Súp:

Doklad o zaplatení súp tvorí prílohu žaloby.

Prílohy:

● platobný rozkaz na tlačive zverejnenom MSSR podľa § 265 ods. 2 CSP

● listinné dôkazy označené v texte

I.
Opis rozhodujúcich skutočností

            Žalobca uzatvoril dňa 01.08.2016 so žalovaným zmluvu o pôžičke, na základe ktorej mu požičal sumu 5 000,00 Eur, ktorú sa mu žalovaný zaviazal vrátiť v hotovosti a v celosti, najneskôr v lehote do 31.08.2016.

Vzhľadom ku skutočnosti, že žalovaný svoj záväzok vrátiť požičanú sumu v dohodnutej lehote nesplnil, vyzval ho žalobca listom zo dňa 05.09.2016 aby tak urobil bezodkladne po doručení uvedeného listu. Ani po tejto výzve však žalovaný dlžnú sumu žalobcovi nevrátil, a dňom 01.09.2016 sa dostal s plnením svojho dlhu do omeškania. Pre prípad omeškania so splatením dlhu si strany nedohodli v zmluve o pôžičke nijaký úrok z omeškania.

D ô k a z y :   zmluva o pôžičke zo dňa 01.08.2016
písomná výzva žalobcu zo dňa 05.09.2016

II.
Odkaz na zákonné ustanovenia o ktoré žalobca opiera svoj nárok

Podľa § 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka dlh musí byť splnený riadne a včas.

Podľa § 517 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ktorých výšku ustanovuje vykonávací predpis.

Podľa ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka výška úrokov z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Základná úroková sadzba ECB ku dňu podania tejto žaloby predstavuje 0,00%.

Podľa § 265 odsek 1 Civilného sporového poriadku ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.

Podľa § 265 odsek 2 Civilného sporového poriadku ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

D ô k a z:  prehľad úrokových sadzieb ECB             

III.
Vyčíslenie trov súdneho konania

S uplatnením nároku voči žalovanému vznikli žalobcovi trovy súdneho konania, pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku v sume 300,00 Eur.

D ô k a z:  doklad o úhrade súdneho poplatku

IV.
Žalobný návrh s návrhom na vydanie platobného rozkazu

Žalobca má za to, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre vydanie platobného rozkazu, tak ako ich predpokladá CSP, preto navrhuje aby súd vydal tento

p l a t o b n ý     r o z k a z

I. Žalovaný je povinný  do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi sumu 5 000,00 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5 000,00 Eur  od 1. septembra 2016 až do zaplatenia, alebo v rovnakej lehote podať proti platobnému rozkazu odpor.

II. Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 300,00 Eur.

V prípade, že po vydaní platobného rozkazu dôjde k jeho zrušeniu, alebo platobný rozkaz vydaný nebude, navrhuje žalobca aby súd vydal vo veci tento

r o z s u d o k

            Žalovaný je povinný  zaplatiť žalobcovi sumu 5 000,00 Eur s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 5 000,00  Eur od 1. septembra 2016 až do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania, to všetko v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Žalobca v zast.:

Autor:
JUDr. Renáta Endrödyová
www.endrodyova.sk

Pridaj komentár