DOČKÁME SA ZRÝCHLENÉHO VYDÁVANIA PLATOBNÝCH ROZKAZOV?

Na rokovanie 9. schôdze NRSR bol predložený aj návrh zákona o upomínacom konaní,  ktorý by mal výrazne prispieť k zrýchleniu konania pri vydávaní platobných rozkazov.

Podľa predloženého návrhu zákona by sa v upomínacom konaní mali rozhodovaťspory o peňažných nárokoch uplatnených prostredníctvom elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.  Ide teda o elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu upravenému v príslušných ustanoveniach Civilného sporového poriadku.

Na upomínacie konanie bude príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Komunikácia a doručovanie písomností medzi súdom a žalobcom bude prebiehať výlučne elektronicky a v prípade ak žalovaný má zriadenú elektronickú schránku, aj jemu sa prednostne budú písomnosti doručovať elektronickými prostriedkami, pričom vo vzťahu k žalovanému sa pripúšťa aj  komunikácia v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu.

Návrh na upomíacie konanie nebude možné podať ak sa ním uplatňuje :

a)  úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,

b) nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,

c) nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,

d) nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,

e) nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo

f) nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Návrh nebude možné podať ani v prípade ak nebude podaný spôsobom, ktorý predpokladá návrh zákona o upomínacom konaní, ak žalobca alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť do cudziny.

Ak návrh bude spľňať všetky zákonom predpísané náležitosti a bude zaplatený súdny poplatok,  súd vydá platobný rozkaz do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok a vydaný platobný rozkaz následne doručí žalobcovi aj žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a predpísaným tlačivom na podanie odporu.  Ak žalovanému nie je možné doručovať poštu elektronicky, platobný rozkaz sa mu doručí na adresu  uvedenú žalobcom. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu. Platobný rozkaz  sa žalovanému bude doručovať  do vlastných rúk. Ak ho však nebude možné takto doručiť, súd o tom upovedomí žalobcu  a zároveň ho vyzve, aby v 15 dňovej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak takýto návrh žalobca v uvedenej lehote nepodá, konanie sa zastaví, a ak ho podá, súd príslušný na upomínacie konanie postúpi vec súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku v lehote do 5 pracovných dní.

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na predpísanom tlačive odpor , čím sa platobný rozkaz zrušuje. Inak má platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Odpor, ktorý bol podaný riadne a včas na predpísanom tlačive a inak spľňa zákonné náležitosti, odošle súd žalobcovi spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak v stanovenej lehote žalobca takýto návrh nepodá, konanie bude zastavené, inak súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí.

Návrh zákona zavádza aj nový inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach, ktorý umožňuje žalovanému, aby za taxatívne uvedených podmienok mohol priznaný nárok plniť žalobcovi v mesačných  splátkach. Žiadosť však musí žalovaný podať na predpísanom tlačive v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu. Ak však nezaplatí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátok a zostatok  neuhradenej sumy je možné od neho vymáhať napr. v exekučnom konaní. Žiadosť je prípustná, len ak

a) žalovaný je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,

b) priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,

c) žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

d) žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V konaniach podľa návrhu zákona o upomínacom koaní by sa nemalo prihliadať na:

a) námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,

b)  vzájomnú žalobu,

c) návrh na pristúpenie do konania,

d) intervenciu,

e) návrh na prerušenie konania,

f)  návrh na zmenu účastníkov konania,

g) zmenu žaloby,

h) návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,

i) čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu.

V upomínacom konaní bude konať a rozhodovať vyšší súdny úradník a to vrátane rozhodovania o zastavení konania. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka bude prípustná sťažnosť, o ktorej bude konať a rozhodovať sudca.

Návrhom zákona sa navrhuje zaviesť súdny poplatok za podanie návrhu elektronickými prostriedkami znížený na polovicu z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku podľa osobitného predpisu. Žalovaný nebude platiť za podaný odpor súdny poplatok, avšak vyžaduje sa od neho, aby odpor podal na formulári, ktorý mu bude doručovaný spolu s platobným rozkazom.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017.

JUDr. Renáta Endrödyová
www.endrodyova.sk

Pridaj komentár