Nezabudnite v spotrebiteľských zmluvách dodržiavať predpísanú veľkosť písma!

Dňom 01.01.2015 nadobudla účinnosť novela nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, podľa ktorej ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1, 9 mm.

Občiansky zákonník zároveň v ustanovení § 53c hovorí, že ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis ( vyššie uvedená novela nariadenia vlády). Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.

Súvisiace právne predpisy:

Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka

 

Pridaj komentár