Možností prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy po 1.6.2014

Cieľom tohto príspevku je popísať zásadné legislatívne zmeny zavedené návrhom zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Predmetné zmeny sa týkajú podmienok prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

Slovensko si pri vstupe do Európskej únie v máji 2004 uplatnilo moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom – fyzickým osobám na obdobie siedmich rokov s platnosťou do 30. 04.2011. V januári 2011 však došlo k predĺženiu moratória na nákup poľnohospodárskej pôdy cudzincami o ďalšie tri roky, do 30.04.2014.

V súčasnosti je pripravený návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa dostupných informácií by predmetný návrh zákona mal byť schválený v máji tohto roku s účinnosťou od 01.06.2014. Predmetný zákon upravuje postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku odplatným ako aj bezodplatným prevodom. Účelom predmetného zákona je, aby poľnohospodárske pozemky nadobúdali predovšetkým osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť ako podnikanie, čím sa dosiahne zachovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy. Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť schválenia návrhu zákona Vám predkladáme v tomto článku úpravu prevodu poľnohospodárskej pôdy upravenej týmto návrhom zákona.

1.)
Zákon sa vzťahuje na odplatný alebo bezodplatný prevod poľnohospodárskeho pozemku, pričom poľnohospodárskym pozemkom nie je:

• Záhrada
• Pozemok v zastavanom území obce
• Pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:

– je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,
– možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,
– je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
– je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

2.)
V zmysle návrhu zákona je vlastník pozemku alebo iná oprávnená osoba, oprávnená previesť vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku bez obmedzení zavedených navrhovaným zákonom (ide o obmedzenie uvedené v bode 3 tohto článku), ak ide o prevod:

– osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
– spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
– blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka (ide predovšetkým o príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela).

3.)
V prípade, že vlastník pozemku neprevádza vlastníctvo osobe uvedenej v bode 2 tohto článku je povinný postupovať nasledovne:

1. vlastník je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

1.1. V prípade, že ide o pozemok do 10 000 m2 vrátane musí vlastník túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza a na úradných tabuliach v susedných obciach,

1.2. V prípade, že ide o pozemok nad 10 000 m2 musí túto ponuku zverejniť aj najmenej v jednom tlačenom periodiku s okresnou pôsobnosťou v okrese, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza, a ak také periodikum neexistuje, v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou.

2. Nadobudnúť vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku môže osoba (okrem osoby uvedenej v bode 2 tejto analýzy), ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „Nadobúdateľ“).

3. Postup po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva podľa ods. 1 tohto bodu je nasledovný:

a) ak po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva prejaví záujem nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má tento nadobúdateľ prednosť pred akýmkoľvek záujemcom, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu v inej obci, ako v tej kde je poľnohospodársky pozemok evidovaný,

b) ak po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva prejaví záujem nadobúdateľ zo susednej obce, a zároveň si neuplatní právo záujemca z obce, kde je pozemok evidovaný (podľa písmena a), má tento záujemca zo susednej obce prednosť pred záujemcom s iným miestom podnikania.

4. Ak žiadna z osôb uvedených v ods. 3 tohto bodu neprejaví o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani sa neuskutoční prevod poľnohospodárskeho pozemku, môže prevádzajúci poľnohospodársky pozemok previesť na akúkoľvek inú osobu.

Záver:
Ako bolo poukázané v tejto analýze od 01.06.2014 by mal začať platiť v Slovenskej republike nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý oproti súčasnému stavu umožní nadobudnutia vlastníckeho práva aj k poľnohospodárskemu pozemku cudzincom – fyzickým osobám. Jeho nadobudnutie však bude zložitejšie, pričom pri nadobudnutí vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku bude uprednostnený prvotne Nadobúdateľ uvedený v bode 3 ods. 2 tohto článku, z obce, kde je predmetný poľnohospodársky pozemok evidovaný. V prípade, že žiaden takýto Nadobúdateľ o nadobudnutie vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku neprejaví záujem, poskytne vlastník pôdy nadobudnutie vlastníctva Nadobúdateľovi zo susednej obce. Až následne, ak ani takýto nadobúdateľ záujem neprejaví, je vlastník pôdy oprávnený previesť vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku na akúkoľvek inú osobu, bez ohľadu na jej sídlo, či bydlisko, ako aj bez ohľadu na to či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Na osoby uvedené v bode 2 tohto článku sa uvedené obmedzenia nevzťahujú.

V priebehu mája však bude obdobie, počas ktorého nebude nadobudnutie vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku osobitne regulované, nakoľko moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom – fyzickým osobám uplynulo 30.04.2014 a uvedený zákon by mal začať platiť najskôr až 01.06.2014. Počas tohto obdobia bude možné nadobudnúť vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku akoukoľvek osobou, bez ohľadu na jej sídlo, či bydlisko, a to bez potreby zverejňovania ponuky na predaj pozemku.

Z hľadiska ústavnoprávnej ochrany vlastníckeho práva a najmä jednej z jeho zložiek a to disponovanie s vecou, predmetom vlastníctva, je navrhnutá právna úprava značne otázna. Nakoľko tento zákon zásadne a nad mieru potreby ochrany verejného záujmu zasahuje do práv vlastníka, čas ukáže životnosť tejto novej právnej úpravy.

Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
http://www.vasillegal.eu/o-nas/

Kľúčové slová:
poľnohospodárska pôdavlastníctvo k pozemku, prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy

Jedna odpoveď na „Možností prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy po 1.6.2014“

  1. Zdravedm, Deniso.Je1 se připojuji k Vašedm krokům proti firmě Bezreklamky a mohu i zkopedrovat jejich e-mail na moji okamžitou reckai, aby zrušili VŠE!!!!! Někdy ve čtvrtek,21.6.2012 jsem zareagovala na Vfdzvu pro majitele tohoto auta . Včera mi telefonovala na mobil prfd ředitelka firmy Bezreklamky. V te9 době jsem hleddala 4letou vnučku, ktere1 byla v re1ži.Poře1dně jsem neslyšela,takže jsem hovor urychlovala, občas nerozuměla, a rozhodně jsem nepovažovala rozhovor a nějakou předběžnou telefonickou domluvu za ze1vaznou smlouvu. Natož za DOGMA. Nehledě na to, že mi dotyčne1 ředitelka až v ze1věru řekla, že me1m uhradit če1stku 3.390,-Kč do 28.6.2012, a že si me1m auto vyfotit. K veškere9mu vfdše uvedene9mu zmatku, v našed lokalitě nešel internet a pevne1 linka. Den před tedm se přihnal předvalovfd de9šť a bouřka, a internet s telefonem byly mimo provoz. Nemohla jsem se ani podedvat na profil firmy Bezreklamky. To bych jistě včas prozřela a nemusela jsem nyned pse1t Ve1m, a pse1t opusy na te9ma okamžite9 zrušened nějake9 registrace a vymaze1ned z databe1ze, atd. s vykute1lenou firmou Bezreklamky.

Pridaj komentár