50320
sk

Nie ste spokojní so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie? Nemusíte už hneď chodiť na súd.

Ak ste ako spotrebiteľ nespokojný s tým, akým spôsobom bola vybavená Vaša reklamácia, máte už aj inú možnosť ako podať žalobu na súd. Môžete sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia  spotrebiteľských sporov (ARS) a požiadať ho, aby Váš spor s predávajúcim, teda  osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či povolania, vyriešil. […]

eura_strauch7
sk

Anonymizácia vlastníctva obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným v Českej republike

01. januára 2014 nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách, označovaný aj ako Zákon o obchodných korporáciách, skrátene ZoOK. Uvedeným zákonom sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností a družstiev z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu. V slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným je viacero rozdielov, z nich najzaujímavejšou je právna úprava obchodného podielu. Kým […]

hammer-719062_1280
sk

Zmena ústavy a trestných zákonov

Na 58. schôdzi NRSR boli v skrátenom legislatívnom konaní schválené zmeny Ústavy Slovenskej republiky, Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších zákonov. Ústava SR bola zmenená v čl. 17 ods. 3 a to tak, že dochádza k zmene dĺžky doby zadržania osoby podozrivej z terorizmu z doterajších 48 na 96 hodín, počas ktorých musí byť zadržaná osoba  oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr […]

111102_email_l
sk

ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL, ŽE PRIMERANÁ INTENZITA ZÁSAHU DO PRÁVA NA SÚKROMIE SPÔSOBENÁ UCHOVÁVANÍM A SPRÍSTUPŇOVANÍM ÚDAJOV O USKUTOČNENEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII ORGÁNOM ČINNÝM V TRESTNOM KONANÍ VYŽADUJE ABY SA OZNAMOVANIE TÝCHTO ÚDAJOV TÝKALO LEN NAJZÁVAŽNEJŚÍCH TRESTNÝCH ČINOV

Dňa 23.06.2015 vyšiel v Zbierke zákonov nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 10/2014-78, podľa ktorého ustanovenia § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 116 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a § 76a […]

Register
sk

OD 01.07.2015 ZAČÍNA PLATIŤ NOVÝ ZÁKON O REGISTRI ADRIES. V REGISTRI BUDÚ ZAEVIDOVANÉ VŠETKY ADRESY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA.

V rámci zavádzania elektronických služieb na Slovensku bude uvedený do prevádzky aj register adries, ktorý bude slúžiť najmä pre potreby verejnej správy, záchranným (Integrovaný záchranný systém a krízové riadenie) a bezpečnostným zložkám (polícia, hasiči) poštám, podnikateľom a občanom. Register adries bude obsahovať len informácie o adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez uvádzania údajov o vlastníkoch […]

Odstupne
sk

Vyplatené odstupné a opätovný nástup zamestnanca do práce

Účelom inštitútu odstupného je istá forma satisfakcie poskytnutá zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer bol ukončený skôr ako zmluvné strany v pracovnej zmluve predpokladali a že dôvody skončenia pracovného pomeru sú na strane zamestnávateľa a vyplývajú z jeho ekonomických dôvodov, ktoré zamestnanec nemôže ovplyvniť. Odstupné teda súvisí so skončením pracovného pomeru zo zákonom vymedzených dôvodov. Ide […]

JOB3ba02c_profimedia_0094555095
sk

ROZVOD DOHODOU?

Zákonnú úpravu vzniku a zániku manželstva upravuje Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, ktorý stanovuje, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť ho  po splnení zákonom ustanovených podmienok. Tými je najmä predloženie požadovaných dokladov a u toho, kto chce uzatvoriť v poradí druhé manželstvo aj preukázanie skutočnosti, že jeho […]

paragrafy
sk

ČO NÁM PRINESÚ ZMENY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA PRIJATÉ AKO NÁSLEDOK KAUZY VÁHOSTAV?

Reštrukturalizácia Váhostavu v plnej miere poukázala na nedostatky súčasnej legislatívnej úpravy konkurzného a reštrukturalizačného konania, najmä na možnosti tunelovania firiem rôznymi schránkovými spoločnosťami  a slabé právne postavenie nezabezpečených veriteľov. Medializácia celej kauzy spustila ultrarýchly legislatívny proces na prijatie zmien Obchodného zákonníka, Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a niektorých iných predpisov. Dňa 23.04.2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky navrhované zmeny, ktoré sa […]

1678433
sk

KTORÉ ZDRAVOTNÉ VÝKONY SÚ OD 01.04.2015 BEZPLATNÉ?

Dňa 11.03.2015 bol schválený zákon č. 53/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý stanovil, že s účinnosťou od 01.04.2015 je súčasťou zdravotného výkonu aj: a) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, c) vypísanie odporúčania na […]

KRST_Inovativne_Slovensko_SIEA_2014_02
sk

ZÁKLADNÉ FORMY ZDRUŽOVANIA PODNIKOV – KONZORCIUM, KARTEL, KONCERN

Ustavične sa zvyšujúce nároky na zabezpečenie existencie a rozvoja podnikov, narastajúca medzinárodná konkurencia, potreba napredovania vývoja  a kapitálová potreba podnikov vedie aj v tých najvyspelejších ekonomikách k ich združovaniu, ktoré má viesť k zvýšeniu ich produktivity a kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu zabezpečeniu tých činností podniku, ktoré sa samostatne zabezpečujú ťažšie. Cieľom združovania podnikov však nemusí byť len snaha o dosiahnutie lepšieho hospodárskeho výsledku. Veľakrát […]