Informácie pre notárov, notárskych kandidátov a notárskych koncipientov

1.1. Predpoklady výkonu notárskej činnosti

V zmysle § 2 zákona 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov je základným predpokladom výkonu notárskej činnosti skutočnosť, aby bola osoba štátom určená vykonávať notársku činnosť a inú činnosť podľa tohto zákona.

Súčasne platí, že pri výkone notárskej činnosti je notár nestranný a nezávislý, avšak je viazaný Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri výkone notárskej činnosti má notár vykonáva verejnú moc a z tohto dôvodu notár pri výkone notárskej činnosti má postavenie verejného činiteľa.

Notárska činnosť je slobodným povolaním, riadi si osobitným zákonom (zákonom o notároch a notárskej činnosti) a výkon tejto činnosti nespadá pod klasickú zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Zákon o notároch a notárskej činnosti deklaruje esenciálne podmienky, ktorých splnenie je potrebné pre výkon notárskej činnosti, a to

a) zloženie sľubu do rúk ministra,

b) uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti,

c) zloženie peňažnej zábezpeky na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie pripojenia jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory.

Taktiež je potrebné, aby notár pri výkone notárskej činnosti mal technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.

Zákon zdôrazňuje, že notár vykonáva svoju činnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť v kancelárii označenej zákon určeným spôsobom.

1.2. Podmienky vymenovania notára ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

Súčasná právna úprava (zákon o notároch a notárskej činnosti) určuje výsledok výberového konania ako kľúčový faktor menovania notára ministrom. Výberové konanie sa koná spravidla v obvode sídla súdu prvého stupňa a vyhlasuje ho komora v zákonom určených prípadoch, a to

a) ak sa zvýši počet notárskych úradov,

b) ak výkon notárskeho úradu zanikol.

Komora je povinná vyhlásiť výberové konanie vždy najneskôr do troch mesiacov odo dňa vzniku skutočnosti pre jeho vyhlásenie a skončiť ho vyhlásením výsledkov najneskôr do troch mesiacoch odo dňa jeho vyhlásenia. Ak sa výberové konanie skončí neúspešne, komora v v trojmesačnej lehote opätovne vyhlási nové výberové konanie.

Osoba, ktorá sa prihlási do výberového konania musí spĺňať nasledujúce zákonné požiadavky definované v § 11 ods. 1 zákona:

a) plná spôsobilosť na právne úkony,

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

c) bezúhonnosť,

d) vykonaná právna prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notárska prax,

e) neuložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d) zákona,

f) neuložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.

1.3 Notársky koncipient

a) Kto je notárskym koncipientom?

b) Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych koncipientov.

Kto je notárskym koncipientom?

Legálna definícia notárskeho koncipienta je uvedená v § 20 zákona o notároch a notárskej činnosti znie:

Notársky koncipient je zamestnanec notára zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov.

Z praktického hľadiska je notárskym koncipientom fyzická osoba (s minimálne druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním v študijnom odbore právo), ktorá je pracovnoprávnom pomere u notára a vykonáva notársku činnosť na základe jeho písomného poverenia (v súlade platným právom – najmä pracovnoprávnymi predpismi a zákonom o notároch a notárskej činnosti).

Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych koncipientov.

Ak boli Notárskej komore Slovenskej republiky predložené všetky listiny predpísané zákonom o notároch a notárskej činnosti a súčasne sú splnené všetky zákonné predpoklady, Notárska komora Slovenskej republiky je povinná do zoznamu notárskych koncipientov zapísať uchádzača (koncipienta), ktorý:

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

c) je bezúhonný,

d) je v pracovnom pomere u notára.

Upozornenie: Návrh na zápis do zoznamu notárskych koncipientov dáva notár (v zmysle zákona o notároch a notárskej činnosti) – a nie samotný advokátsky koncipient.

Komora vykoná zápis do zoznamu notárskych koncipientov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu a vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere.

1.4. Notársky kandidát

a) Kto je notárskym kandidátom? b) Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych kandidátov

Kto je notárskym kandidátom?

Zákon o notároch a notárskej činnosti neuvádza legálnu definíciu notárskeho kandidáta.

Z praktického hľadiska je notárskym kandidátom fyzická osoba (zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov), ktorá je pracovnoprávnom pomere u notára a vykonáva notársku činnosť, ďalšie činnosti a činnosti v súvislosti s výkonom notárskej činnosti na základe jeho písomného poverenia (v súlade platným právom – najmä pracovnoprávnymi predpismi a zákonom o notároch a notárskej činnosti).

Upozornenie: Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje. Za úkony kandidáta vykonané pri zastupovaní zodpovedá notár. Notár predloží komore písomné poverenie kandidáta a vzor podpisu kandidáta.

Predpoklady zápisu osoby do zoznamu notárskych kandidátov.

Ak boli Notárskej komore Slovenskej republiky predložené všetky listiny predpísané zákonom o notároch a notárskej činnosti a súčasne sú splnené všetky zákonné predpoklady, Notárska komora Slovenskej republiky je povinná do zoznamu notárskych kandidátov zapísať uchádzača (kandidáta), ktorý:

a) ku dňu zápisu je zapísaný v zozname koncipientov a nenastal dôvod na jeho vyčiarknutie podľa § 23 ods. 1 písm. a) až f),

b) vykonal najmenej trojročnú právnu prax, z toho najmenej dva roky notársku prax,

c) zložil notársku skúšku.

Komora vykoná zápis do zoznamu notárskych koncipientov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu a vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je kandidát zamestnaný.

Autor
JUDr. Peter Sepeši

Zdroj
http://www.ucps.sk/clanok–752/Informacie_o_obsahu_portalu_pre_notarov__notarskych_kandidatov_a_notarskych_koncipientov.html