Niekoľko poznámok k zákonu č. 321/2018 Z.z.

Nie­koľ­ko poz­ná­mok k zá­ko­nu č. 321/2018 Z. z. (zá­kon z 24.10.2018, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny)


Tým­to člán­kom chcem nad­via­zať na pred­chá­dza­jú­ce člán­ky uve­rej­ne­né na Práv­nych lis­toch, me­no­vi­te na člá­nok Sku­toč­ne pot­re­bu­je trest­ný pro­ces ná­hod­ný vý­ber ex of­fo ob­haj­cu v tres­tnom ko­na­ní ?, uve­rej­ne­ný dňa 12.10.2018, resp. člá­nok Zme­ny v Tres­tnom zá­ko­ne a Tres­tnom po­riad­ku účin­né od 01.01.2019, uve­rej­ne­ný dňa 24.11.2018. Oba člán­ky pou­ka­zo­va­li na už v sú­čas­nos­ti plat­ný zá­kon č. 321/2018 Z. z., účin­ný od 01.01.2019, kto­rým sa no­ve­li­zu­jú zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch, Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok.

Pred­met­ný zá­kon som tiež pri­po­mien­ko­val v me­dzi­re­zor­tnom pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní. S niek­to­rý­mi pri­ja­tý­mi zme­na­mi súh­la­sím a po­va­žu­jem ich za pros­peš­né, a to napr. no­ve­ly sú­vi­sia­ce s vý­ko­nom ochran­né­ho doh­ľa­du, mož­nosť vy­da­nia me­dzi­ná­rod­né­ho za­tý­ka­cie­ho roz­ka­zu či európ­ske­ho za­tý­ka­cie­ho roz­ka­zu pred­se­dom na­dria­de­né­ho sú­du či za­ve­de­nie ná­hod­né­ho vý­be­ru ob­haj­cov ex of­fo. Sí­ce som sa stre­tol aj s oba­va­mi pri reali­zá­cii ná­hod­né­ho vý­be­ru ob­haj­cov ex of­fo, ve­rím však, že prog­ram, kto­rý bu­de ob­haj­cov ge­ne­ro­vať, bu­de zoh­ľad­ňo­vať aj oso­bi­tos­ti tres­tné­ho ko­na­nia (napr. pot­re­ba okam­ži­té­ho us­ta­no­ve­nia ob­haj­cu z dô­vo­du pod­ľa § 37 ods. 1 písm. c/ Tres­tné­ho po­riad­ku, naj­mä v spo­je­ní s nás­led­ným ko­na­ním o vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by, s tým, že ak vy­ge­ne­ro­va­ný ob­haj­ca ne­bu­de môcť okam­ži­te prev­ziať ob­ha­jo­bu, bu­de exis­to­vať mož­nosť ďal­šie­ho ge­ne­ro­va­nia iné­ho ob­haj­cu) a vo svo­jej pod­sta­te pris­pe­je k rov­no­mer­né­mu us­ta­no­vo­va­niu ob­haj­cov.

Poz­nám­ka­mi k zá­ko­nu chcem upo­zor­niť na vy­bra­né us­ta­no­ve­nia, kto­ré mô­žu pre iných vy­znieť ne­pod­stat­ne. Am­bí­ciou toh­to člán­ku však nie je kom­plexné zhod­no­te­nie pri­ja­té­ho zá­ko­na, ale zvý­raz­ne­nie niek­to­rých us­ta­no­ve­ní, nad kto­rý­mi sa bež­ne ani mno­hí ľu­dia z praxe pri svo­je kaž­do­den­nej čin­nos­ti ne­za­mýš­ľa­jú.

Pre­zen­to­va­né poz­nám­ky ne­ma­jú za cieľ ne­ga­tív­ne kri­ti­zo­vať, ale pred­sta­vu­jú náh­ľad oso­by, kto­rá má svo­je poz­nat­ky z praxe spo­čí­va­jú­cej v príp­ra­ve pod­kla­dov a roz­hod­nu­tí pre sud­cu.

Poz­nám­ka k pri­ja­té­mu Čl. I bod 1 (dopl­ne­nie § 1 ods. 2 zá­ko­na č. 550/2003 Z. z. ve­dú­ci od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie bu­de vy­ko­ná­vať fun­kciu pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka len v ne­vyh­nut­nom ča­se)

Sú­čas­ná práv­na úp­ra­va (t. j. účin­ná do 31.12.2018) umož­ňu­je pred­se­do­vi kraj­ské­ho sú­du flexibil­nej­šie rea­go­vať na pot­re­by pro­bá­cie a me­diá­cie, a to nie­len v ne­vyh­nut­ných prí­pa­doch a v ne­vyh­nut­nom ča­se po­ve­riť ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie na za­stu­po­va­nie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, ale po­ky­nom pred­se­du kraj­ské­ho sú­du mož­no v sú­čas­nos­ti po­ve­riť ve­dú­ce­ho od­de­le­nia, aby pop­ri svo­jej agen­de, bez nah­rá­dzania mies­ta ur­če­né­ho pre pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, vy­ko­ná­val čias­toč­ne agen­du pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka a os­tal tak spä­tý s praxou. Ve­dú­ci od­de­le­nia, vy­ko­ná­va­jú­ci as­poň čias­toč­ne fun­kciu pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, tak do­ká­že lep­šie po­cho­piť prob­lé­my, s kto­rý­mi sa je­ho pro­bač­ní a me­diač­ní úrad­ní­ci v praxi stre­tá­va­jú.

To, čo sa schvá­le­ným zá­ko­nom dopĺňa, umož­ňu­je už sú­čas­ná práv­na úp­ra­va, kto­rá ne­vy­lu­ču­je vý­kon fun­kcie ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie s vý­ko­nom fun­kcie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka na prís­luš­nom ok­res­nom sú­de. Už v sú­čas­nos­ti je mož­né len vý­luč­ne na zá­kla­de po­ky­nu pred­se­du kraj­ské­ho sú­du vy­ko­ná­vať pop­ri fun­kcii ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie aj fun­kciu pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka. Ve­dú­ci od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie spo­lu s os­tat­ný­mi ve­dú­ci­mi za­mes­tnan­ca­mi na kraj­skom sú­de hie­rar­chic­ky, aj s pou­ka­zom na zá­kon o štát­nej služ­be č. 55/2017 Z. z., pa­tria do ria­dia­cej pô­sob­nos­ti pred­se­du kraj­ské­ho sú­du (ge­ne­rál­ne­ho ta­jom­ní­ka slu­žob­né­ho úra­du). Z poz­nat­kov mô­žem uviesť, že je mož­né pop­ri fun­kcii ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie vy­ko­ná­vať aj sa­mot­nú agen­du pro­bá­cie a me­diá­cie, sa­moz­rej­me so zní­že­ným pri­de­ľo­va­ním spi­sov (zní­že­ný ná­pad spi­sov), bez vply­vu na vý­kon fun­kcie ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie.

Vy­ko­ná­va­nie pro­bá­cie a me­diá­cie aj ve­dú­cim za­mes­tnan­com po­va­žu­jem za prí­nos s pou­ka­zom na spät­nú väz­bu s praxou, čo umož­ňu­je zís­ka­vať ak­tuál­ne poz­nat­ky z vý­ko­nu fun­kcie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka. Zá­ro­veň je tak ve­dú­ci ná­po­moc­ný svo­jim po­dria­de­ným pro­bač­ným a me­diač­ným úrad­ní­kom, kto­rým mô­že spros­tred­ko­vať vlas­tné praxou na­do­bud­nu­té skú­se­nos­ti z vý­ko­nu pro­bá­cie a me­diá­cie, resp. je schop­ný po­cho­piť ich a eru­do­va­ne rea­go­vať na ich ak­tuál­ne prob­lé­my z praxe.

Ak sa v oso­bit­nej čas­ti dô­vo­do­vej sprá­vy k Čl. I bod 1 uvá­dza, že „cie­ľom je za­bez­pe­čiť, aby sa fun­kcia, resp. úlo­ha pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka ne­za­sa­ho­va­la, resp. ne­nah­rá­dza­la iným za­mes­tnan­com, ale aby sa ab­sen­cia pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka v da­nom ob­vo­de rie­ši­la ob­sa­de­ním uvoľ­ne­né­ho mies­ta, resp. vy­tvo­re­ním iné­ho“, tak sú­čas­ná práv­na úp­ra­va umož­ňu­je vy­ko­ná­vať „ku­mu­lo­va­nú“ fun­kciu bez to­ho, aby iš­lo o náh­ra­du voľ­né­ho mies­ta ur­če­né­ho pre pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka. Vý­kon fun­kcie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka je mož­né vy­ko­ná­vať pop­ri fun­kcii ve­dú­ce­ho od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie na zá­kla­de po­ky­nu pred­se­du kraj­ské­ho sú­du, a to v roz­sa­hu bez vply­vu na vý­kon fun­kcie ve­dú­ce­ho pro­bá­cie a me­diá­cie a bez nah­rá­dzania neob­sa­de­né­ho voľ­né­ho mies­ta pre pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka.

Je tiež pot­reb­né pou­ká­zať, že aj pred­se­do­via sú­dov, či už ok­res­ných ale­bo kraj­ských, tak­tiež vy­ko­ná­va­jú fun­kciu pred­se­dov sú­dov, zá­ro­veň však ma­jú aj pri­de­le­nú agen­du as­poň s čias­toč­ným ná­pa­dom ve­cí, a pre­to aj ve­dú­ci od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie by mal os­tať as­poň čias­toč­ne čin­ným ako pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník.

Pri­ja­tá no­ve­la účin­ná od 01.01.2019 tak ur­či­tým spô­so­bom zne­mož­ňu­je ve­dú­ce­mu od­de­le­nia pro­bá­cie a me­diá­cie byť po do­ho­de s pred­se­dom kraj­ské­ho sú­du as­poň čias­toč­ne čin­ný aj ako pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník.

Poz­nám­ka k Čl. III bod 7 (no­vé zne­nie § 48 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku us­ta­no­ve­nie poš­ko­de­né­mu opat­rov­ní­ka z ra­dov ad­vo­ká­tov)

V oso­bit­nej čas­ti dô­vo­do­vej sprá­vy je ten­to bod ne­dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­ný – pou­ka­zu­je sa len na poz­nat­ky z ap­li­kač­nej praxe, av­šak bez ich bliž­šej kon­kre­ti­zá­cie. Nie je zdô­vod­ne­né, pre­čo sa má us­ta­no­vo­vať za opat­rov­ní­ka vý­luč­ne ad­vo­kát, keď­že v sú­čas­nos­ti je mož­né us­ta­no­viť jed­nak štát­ny or­gán (v prí­pa­de ma­lo­le­tých de­tí naj­čas­tej­šie úrad prá­ce so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny, od­de­le­nie so­ciál­nop­ráv­nej ochra­ny de­tí a so­ciál­nej ku­ra­te­ly), resp. aj inú oso­bu, napr. blíz­ke­ho čle­na ro­di­ny poš­ko­de­né­ho, kto­rý bu­de dôs­led­ne up­lat­ňo­vať ná­ro­ky poš­ko­de­né­ho (ak je poš­ko­de­ným oso­ba, kto­rá je poz­ba­ve­ná ale­bo ob­me­dze­ná na práv­nych úko­noch, je dô­vod­né, aby za opat­rov­ní­ka v tres­tnom ko­na­ní bo­la us­ta­no­ve­ná oso­ba, kto­rá bo­la za opat­rov­ní­ka us­ta­no­ve­ná už skôr, napr. opat­ro­van­ským sú­dom v ko­na­ní o spô­so­bi­los­ti na práv­ne úko­ny, ak nie je v tres­tnom ko­na­ní v kon­flik­te zá­uj­mov s poš­ko­de­ným).

Mož­no tiež dô­vod­ne pred­pok­la­dať, že ad­vo­ká­ti, kto­rí bu­dú us­ta­no­ve­ní za opat­rov­ní­kov, ne­bu­dú tú­to fun­kciu vy­ko­ná­vať bez­plat­ne, ale bu­dú si up­lat­ňo­vať vznik­nu­té tro­vy (napr. v sú­vis­los­ti s účas­ťou na vý­slu­chu poš­ko­de­né­ho). V tej­to sú­vis­los­ti je však pot­reb­né pou­ká­zať, že no­ve­la ne­rie­ši tro­vy opat­rov­ní­ka – ad­vo­ká­ta z hľa­dis­ka up­lat­ňo­va­nia trov, ich priz­ná­va­nia a vy­plá­ca­nia, pre­to­že v us­ta­no­ve­ní § 553 Tres­tné­ho po­riad­ku a v nas­le­dov­ných us­ta­no­ve­niach nie je up­ra­ve­ný pro­ces­ný pos­tup, kto­rým by si ad­vo­kát v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní opat­rov­ní­ka up­lat­ňo­val vznik­nu­té tro­vy za vý­kon fun­kcie opat­rov­ní­ka, ani nie je up­ra­ve­ný pro­ces­ný pos­tup pre roz­ho­do­va­nie o tak­to up­lat­ne­ných tro­vách.

Zá­ko­no­dar­ca vo vzťa­hu k tro­vám opat­rov­ní­ka – ad­vo­ká­ta ml­čí a opäť sa bu­de na­bá­dať v tres­tnom prá­ve pro­ces­nom k pou­ži­tiu ana­ló­gie s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nia o priz­ná­va­ní trov spl­no­moc­nen­co­vi poš­ko­de­né­ho. Tá­to no­ve­la tak má v ko­neč­nom dôs­led­ku vplyv na štát­ny roz­po­čet, ho­ci vo všeo­bec­nej čas­ti dô­vo­do­vej sprá­vy sa uvá­dza, že návrh zá­ko­na ne­bu­de mať vplyv na roz­po­čet ve­rej­nej sprá­vy.

Ele­gan­tnej­ším spô­so­bom by bo­lo pri­ja­tie us­ta­no­ve­nia, kto­rým by sa za opat­rov­ní­ka pod­ľa § 48 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku us­ta­no­vi­la oso­ba z ra­dov ad­vo­ká­tov s do­dat­kom, že tak­to us­ta­no­ve­ný opat­rov­ník má prá­va a po­vin­nos­ti spl­no­moc­nen­ca poš­ko­de­né­ho.

Ok­rem to­ho, ak sa v Čl. III. bod 6 pri­ja­la no­ve­la, kto­rým sa za­vá­dza us­ta­no­vo­va­nie ob­haj­cu pros­tred­níc­tvom prog­ra­mo­vé­ho pros­tried­ku schvá­le­né­ho MS SR, tak je dô­vod­né, aby sa ten­to me­chan­izmus v bu­dúc­nos­ti vzťa­ho­val aj na us­ta­no­vo­va­nie opat­rov­ní­ka – ad­vo­ká­ta, aby sa pre­diš­lo up­red­nos­tňo­va­niu len niek­to­rých ad­vo­ká­tov a us­ta­no­vo­va­nie opat­rov­ní­kov – ad­vo­ká­tov bo­lo po­mer­ne roz­lo­že­né.

Uve­de­nou no­ve­lou tak­tiež do­chá­dza k vy­pus­te­niu čas­ti o us­ta­no­vo­va­ní zá­stup­cu z ra­dov sub­jek­tov pos­ky­tu­jú­cich po­moc obe­tiam pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na (zá­kon č. 247/2017 Z. z.), kto­rá spô­so­bo­va­la v praxi prob­lém, na­koľ­ko neexis­to­val dos­ta­tok sub­jek­tov ak­re­di­to­va­ných pod­ľa zá­ko­na č. 247/2017 Z. z.

Poz­nám­ka k Čl. III bo­dy 8 a 9 (no­ve­la § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku a no­vé zne­nie § 58a Tres­tné­ho po­riad­ku – nah­ra­de­nie zá­pis­ni­ce z pro­bá­cie úrad­ným zá­zna­mom)

V pô­vod­nom návr­hu zá­ko­na (návrh v pô­vod­nom zne­ní je prís­tup­ný aj na inter­ne­te – https://www.slov-lex.sk/le­gis­la­tiv­ne-pro­ce­sy/SK/LP/2018/101) sa navr­ho­va­la no­ve­la Tres­tné­ho po­riad­ku, a to dopl­ne­ním § 58 o od­sek 8, kto­rý znie : „Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 a 7 sa nev­zťa­hu­jú na zá­pis­ni­cu o úko­noch vy­ko­ná­va­ných v rám­ci pro­bá­cie a me­diá­cie.”

V pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní bo­lo pou­ka­zo­va­né, že v tres­tnom ko­na­ní je pri vy­ko­ná­va­ní úko­nov Trest­ný po­ria­dok na­dria­de­ný všet­kým zá­ko­nom, čo zna­me­ná, že nie je mož­né vy­ko­ná­vať aký­koľ­vek úkon v tres­tnom ko­na­ní mi­mo vy­me­dzenia Tres­tné­ho po­riad­ku, ne­vy­ní­ma­júc ani ko­na­nia o od­klo­noch. Me­diá­cia, ako sú­časť ko­na­nia o zmie­ri a ko­na­nia o pod­mie­neč­nom za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia, je bez­po­chy­by od­klo­nom od tres­tné­ho ko­na­nia, av­šak na­ďa­lej sú­čas­ťou tres­tné­ho ko­na­nia.

Pri vy­ko­ná­va­ní pro­bá­cie a me­diá­cie je tak dô­vod­né vy­chá­dzať z us­ta­no­ve­nie § 55 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rý vo svo­jej pod­sta­te pri­ka­zu­je ko­nať tak, aby bo­li reš­pek­to­va­né prá­va osôb vy­stu­pu­jú­cich v tres­tnom ko­na­ní, čo sa inak než za­zna­me­ná­va­ním prie­be­hu pro­bá­cie a me­diá­cie for­mou zá­pis­níc ne­dá. Pod­ľa v sú­čas­nos­ti účin­né­ho us­ta­no­ve­nia § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku je strik­tne da­né, že vý­po­ve­de osôb zú­čas­tne­ných v tres­tnom ko­na­ní sa za­zna­me­ná­va­jú for­mou zá­pis­ni­ce, kto­rá sa spra­vid­la spí­še pri úko­ne, resp. bez­pros­tred­ne po ňom. Nie je dô­le­ži­té sa na­ďa­lej uvá­dzať, čo všet­ko mu­sí zá­pis­ni­ca ob­sa­ho­vať, na­koľ­ko jej ná­le­ži­tos­ti sú uve­de­né v § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku. Aj úko­ny pro­bá­cie a me­diá­cie te­da do­po­siaľ po­dlie­ha­jú re­ži­mu Tres­tné­ho po­riad­ku, na­koľ­ko sú to ko­na­nia pod­ľa toh­to zá­ko­na.

Po­čas pro­bá­cie a me­diá­cie sa vy­skyt­nú si­tuácie, ke­dy pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník vy­ho­to­ví úrad­ný zá­znam o sku­toč­nos­ti zis­te­nej pri svo­jej čin­nos­ti (napr. úrad­ný zá­znam o ob­sa­hu te­le­fo­nic­ké­ho roz­ho­vo­ru s ob­vi­ne­ným, ob­ža­lo­va­ným, od­sú­de­ným či poš­ko­de­ným), av­šak vo všeo­bec­nos­ti na úče­ly spí­sa­nia vy­jad­re­ní strán v pro­bač­nom a me­diač­nom ko­na­ní je nut­né ich za­zna­me­na­nie for­mou zá­pis­ni­ce, napr. pri pod­mie­neč­nom za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 216 Tres­tné­ho po­riad­ku za úče­lom adek­vát­nym spô­so­bom zdo­ku­men­to­vať súh­las ale­bo vy­jad­re­nie ob­vi­ne­né­ho. To is­té a eš­te mar­kan­tnej­šie je pri zmie­ri. Pod­ľa § 221 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku pro­ku­rá­tor, ak to okol­nos­ti prí­pa­du vy­ža­du­jú, pred schvá­le­ním zmie­ru, vy­po­ču­je ob­vi­ne­né­ho a poš­ko­de­né­ho, av­šak ich vy­po­ču­tie reál­ne vy­ko­ná­va na po­kyn pro­ku­rá­to­ra pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník. Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že zá­ko­no­dar­ca pô­vod­ne vô­bec neu­va­žo­val v ta­kých­to prí­pa­doch o mož­nos­ti spí­sa­nia úrad­né­ho zá­zna­mu, prá­ve nao­pak, po­va­žo­val za ne­vyh­nut­né vy­ho­to­viť zá­pis­ni­cu. S pou­ka­zom na ten­to kon­krét­ny úmy­sel zá­ko­no­dar­cu ani ďal­šie or­gá­ny, kto­ré sa zú­čas­tňu­jú tres­tné­ho ko­na­nia v rám­ci me­diá­cie, ne­mô­žu ko­nať v roz­po­re s tým­to us­ta­no­ve­ním.

V ne­pos­led­nom ra­de je pot­reb­né pou­ká­zať na ne­vyh­nut­nosť vy­ho­to­vo­va­nia zá­pis­níc z úko­nov pro­bá­cie a me­diá­cie aj za úče­lom za­cho­va­nia práv strán, kto­ré bu­dú dôs­led­nej­šie chrá­ne­né, ak ich vy­jad­re­nia bu­dú za­zna­me­na­né for­mou zá­pis­ni­ce.

V pri­po­mien­ko­vom ko­na­ní bo­lo tiež ar­gu­men­to­va­né tým, že pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník je pod­ľa § 25 Tres­tné­ho po­riad­ku po­moc­ná oso­ba, vy­ko­ná­va­jú­ca pro­bá­ciu a me­diá­ciu, a pre­to je dô­vod­né, aby sa z úko­nov pro­bá­cie a me­diá­cie (napr. vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho pred pro­bač­ným a me­diač­ným úrad­ní­kom, kto­ré­mu bo­la väz­ba nah­ra­de­ná pro­bač­ným doh­ľa­dom, vý­po­veď od­sú­de­né­ho pred pro­bač­ným a me­diač­ným úrad­ní­kom, kto­ré­mu bol ulo­že­ný pod­mie­neč­ný trest za sú­čas­né­ho na­ria­de­nia pro­bač­né­ho doh­ľa­du, vý­po­ve­de ob­vi­ne­né­ho a poš­ko­de­né­ho pred pro­bač­ným a me­diač­ným úrad­ní­kom pri zis­ťo­va­ní pod­mie­nok pre pod­mie­neč­né za­sta­ve­nie tres­tné­ho stí­ha­nia či zmie­ru) vy­ho­to­vo­va­li zá­pis­ni­ce pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku. Pres­nej­šia špe­ci­fi­ká­cia čin­nos­tí pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka je vy­me­dze­ná v § 3 zá­ko­na č. 550/2003 Z. z.

Ďal­ším ar­gu­men­tom z pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia bo­la dôs­led­nej­šia ochra­na práv strán zú­čas­tne­ných na ko­na­ní (ob­vi­ne­ný, ob­ža­lo­va­ný, od­sú­de­ný, poš­ko­de­ný), ak ich vy­jad­re­nia z osob­né­ho stret­nu­tia pri pro­bá­cii a me­diá­cii bu­dú na­ďa­lej za­zna­me­ná­va­né for­mou zá­pis­ni­ce. Ako prík­lad sa uvá­dza­la vý­po­veď poš­ko­de­né­ho v me­diá­cii v sú­vis­los­ti s up­lat­ňo­va­ním svoj­ho prá­va na náh­ra­du ško­dy, keď­že je­ho vý­po­veď za­zna­me­ná for­mou zá­pis­ni­ce pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku pred­sta­vu­je re­le­vant­ný pod­klad pre roz­hod­nu­tie sud­cu, či pro­ku­rá­to­ra, napr. o pod­mie­neč­nom za­sta­ve­ní tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo schvá­le­ní zmie­ru.

Na­po­kon sa pri pri­po­mien­ko­va­ní neo­po­me­nul ani v sú­vis­los­ti s poš­ko­de­ným tak v sú­čas­nos­ti frek­ven­to­va­ný po­jem, kto­rým je vik­ti­mi­zá­cia, resp. dru­hot­ná vik­ti­mi­zá­cia. Pou­ká­za­lo sa, že za­zna­me­ná­va­nie ob­sa­hu vy­jad­re­nia poš­ko­de­né­ho, či už v pro­bá­cii ale­bo me­diá­cii for­mou zá­pis­ni­ce pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku, nes­pô­so­bu­je poš­ko­de­né­mu vik­ti­mi­zá­ciu, nao­pak pred­sta­vu­je for­mu, pros­tred­níc­tvom kto­rej si poš­ko­de­ný up­lat­ňu­je aj ná­rok na náh­ra­du ško­dy, ako aj re­le­vant­ný pod­klad pre roz­ho­do­va­nie v tres­tnom ko­na­ní. Z uve­de­ných dô­vo­dov je žia­du­ce, aby sa z ob­sa­hu úko­nov pro­bá­cie a me­diá­cie, pri kto­rých pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník za­zna­me­ná­va vy­jad­re­nia strán, vy­ho­to­vo­va­li zá­pis­ni­ce s ná­le­ži­tos­ťa­mi pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku.

Vy­ššie uve­de­né pri­po­mien­ky bo­li po skon­če­ní me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia vy­hod­no­te­né ako čias­toč­ne opod­stat­ne­né, av­šak s poz­nám­kou, že „pred­kla­da­teľ sa nes­to­tož­ňu­je s pri­po­mien­kou. Ar­gu­men­tá­cia ab­sen­ciou mož­nos­ti pou­čiť účas­tní­kov, resp. mož­nos­ti preu­ká­zať vy­ko­na­nie pou­če­nia inak ako for­mou zá­pis­ni­ce s ná­le­ži­tos­ťa­mi v roz­sa­hu pod­ľa § 58, ne­mož­nos­ťou up­lat­ne­nia práv účas­tní­kov v tres­tnom ko­na­ní, za­me­dze­ním prá­va na­hlia­dať do spi­sov, fik­cia­mi o vzni­ku zá­mien skut­kov, pre kto­ré sa ve­die me­diá­cia v prí­pa­de, že dôj­de k zme­ne za­zna­me­ná­va­nia reali­zá­cie me­diá­cie a roz­sa­hu za­zna­me­ná­va­ných ná­le­ži­tos­tí je ire­le­van­tná a uve­de­né dô­vo­dy ni­ja­ko ne­sú­vi­sia so zá­me­rom a úlo­hou pred­kla­da­te­ľa. Zá­klad­nou pod­sta­tou me­diá­cie v tres­tnom ko­na­ní je pr­vok dob­ro­voľ­nos­ti všet­kých dot­knu­tých účas­tní­kov, s čím je spo­je­ný aj ich prís­tup k jej reali­zá­cii a mo­ti­vá­cia vy­užiť ten­to in­šti­tút. Úlo­hou zá­ko­no­dar­cu je vy­tvo­riť vhod­né a mo­ti­vač­né pod­mien­ky pre vy­uži­tie toh­to in­šti­tú­tu zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho a poš­ko­de­né­ho v čo naj­väč­šej mož­nej mie­re, nie za­bez­pe­čo­va­nie a po­sil­ňo­va­nie pos­ta­ve­nia fun­kcie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka vo vzťa­hu k tým­to oso­bám, resp. oso­bám, kto­ré sa me­diá­cie zú­čas­tňu­jú dob­ro­voľ­ne, ani priz­ná­va­nie prá­vo­mo­cí prís­luš­ní­ka po­li­caj­né­ho zbo­ru, pro­ku­rá­to­ra ale­bo sud­cu, na­vy­še tam, kde to nie je žia­du­ce. Úlo­hou pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka na zá­kla­de pod­ne­tu zreali­zo­vať me­diá­ciu (ak je to mož­né) je oboz­ná­miť – in­for­mo­vať o jej vý­sled­ku pro­ku­rá­to­ra/sud­cu. Zna­me­ná to, že mu pos­ky­tu­je in­for­má­cie pod­stat­né pre roz­hod­nu­tie, te­da in­for­má­cie o spl­ne­ní zá­ko­nom sta­no­ve­ných pod­mie­nok pre ďal­ší pos­tup v ko­na­ní, kto­ré sa zís­ka­va­jú v pro­ce­se me­diá­cie. Niet dô­vo­du, aby sa v spi­se za­zna­me­ná­va­li a pro­ku­rá­to­ro­vi/sud­co­vi pos­ky­to­va­li iné in­for­má­cie, kto­ré zá­kon pre roz­hod­nu­tie ne­vy­ža­du­je ale­bo v zmys­le zá­ko­na nie sú pod­kla­dom pre roz­ho­do­va­nie. Us­ta­no­ve­nie bo­lo pri­me­ra­ne up­ra­ve­né, t. j. do návr­hu zá­ko­na bol dopl­ne­ný no­vý no­ve­li­zač­ný bod, kto­rý up­ra­vu­je za­zna­me­ná­va­nie úko­nov pro­bá­cie a vý­sled­ku me­diá­cie (§58a).”

Vlá­da po vy­hod­no­te­ní me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia schvá­li­la návrh zá­ko­na so zme­nou, pod­ľa kto­rej sa za § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku vkla­dá § 58a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie :

㤠58a

Za­zna­me­ná­va­nie úko­nov pro­bá­cie a vý­sled­ku me­diá­cie

(1) O úko­noch pro­bá­cie sa spí­še úrad­ný zá­znam, kto­rý ob­sa­hu­je naj­mä

ozna­če­nie sú­du a pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, me­no a priez­vis­ko, dá­tum na­ro­de­nia a byd­lis­ko ale­bo síd­lo osôb, kto­ré sa na úko­ne zú­čas­tni­li,

mies­to a čas úko­nu,

struč­né, ale vý­stiž­né opí­sa­nie prie­be­hu úko­nu, ak je to pot­reb­né,

pou­če­nie, ak ide o úkon, pri kto­rom je pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník po­vin­ný pos­kyt­núť pou­če­nie.

(2) O vý­sled­ku me­diá­cie sa vy­ho­to­vu­je zá­ve­reč­ná sprá­va, kto­rá ob­sa­hu­je naj­mä

ozna­če­nie sú­du a pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, me­no a priez­vis­ko, dá­tum na­ro­de­nia a byd­lis­ko ale­bo síd­lo osôb, kto­ré sa na me­diá­cii zú­čas­tni­li,

mies­to a čas vy­ko­na­nej me­diá­cie,

in­for­má­ciu o pou­če­ní účas­tní­kov o pod­sta­te a pod­mien­kach me­diá­cie a pod­mien­kach ďal­šie­ho pos­tu­pu pod­ľa § 216 ale­bo § 220,

in­for­má­ciu o vý­sled­ku me­diá­cie.

(3) Zá­ve­reč­ná sprá­va neob­sa­hu­je opis prie­be­hu me­diá­cie, ani vy­jad­re­nia účas­tní­kov, kto­ré bo­li pod­kla­dom pre do­siah­nu­tie do­ho­dy.“.

Po pre­ro­ko­va­ní vlá­dou sa v oso­bit­nej čas­ti dô­vo­do­vej sprá­vy k schvá­le­nej zme­ne uvá­dza : „Uve­de­nú zme­nu si vy­ža­du­je dl­ho­do­bá prax, na­koľ­ko reali­zá­cia zá­pis­níc v po­do­be up­ra­ve­nej v § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku nie je vhod­ná pre ob­lasť pro­bá­cie a me­diá­cie, kde ide o mi­mo­súd­ne rie­še­nie spo­rov. Pred­met­né us­ta­no­ve­nie na niek­to­rých ok­res­ných sú­doch pro­bač­ní a me­diač­ní úrad­ní­ci reali­zu­jú vo vzťa­hu k pro­bá­cii a me­diá­cii, kde do­chá­dza k proti­chod­ným účin­kom vo vzťa­hu k cie­ľom jed­not­li­vých in­šti­tú­tov, pri­čom pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník sa sta­via do po­zí­cie sud­cu ale­bo vy­šet­ro­va­te­ľa. V praxi sa v za­ob­chá­dza­ní s ob­vi­ne­ný­mi, ob­ža­lo­va­ný­mi a od­sú­de­ný­mi z jed­not­li­vých pro­bač­ných stret­nu­tí reali­zu­jú napr. len zá­zna­my zo stret­nu­tia, úrad­né zá­zna­my, ak ide o mi­mo­riad­nu si­tuáciu, prie­bež­né sprá­vy, zá­ve­reč­né sprá­vy ale­bo pod­ne­ty a návr­hy na pre­me­nu tres­tu atď. Ten is­tý prob­lém sa do­tý­ka aj in­šti­tú­tu tres­tnej me­diá­cie, kde nie je žia­du­ce, aby sa reali­zo­va­la zá­pis­ni­ca pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku, na­koľ­ko ide o for­mu mi­mo­súd­ne­ho rie­še­nia spo­ru, kde roz­ho­vo­ry sú dô­ver­né, len vý­sle­dok je spo­loč­ne dek­la­ro­va­ný vo for­me do­ho­dy a návr­hu na zmier ale­bo pod­mie­neč­ne za­sta­ve­nie tres­tné­ho stí­ha­nia. V nad­väz­nos­ti na vy­ššie uve­de­né sa navr­hu­je do Tres­tné­ho po­riad­ku no­vé us­ta­no­ve­nie § 58a, kto­ré oso­bit­ne up­ra­vu­je za­zna­me­ná­va­nie úko­nov pro­bá­cie a rov­na­ko aj za­zna­me­ná­va­nie vý­sled­ku me­diá­cie.”

Vy­ššie uve­de­né kon­šta­to­va­nie, že pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník sa vy­ho­to­vo­va­ním zá­pis­níc z úko­nov pro­bá­cie a me­diá­cie sta­via do po­zí­cie sud­cu ale­bo vy­šet­ro­va­te­ľa, je ur­či­tým pod­ce­ne­ním fun­kcie pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka ako aj ne­do­ce­ne­ním vý­zna­mu in­šti­tú­tu zá­pis­ni­ce pre up­lat­ňo­va­nie práv poš­ko­de­ných či za­zna­me­na­nie ob­ha­job­ných návr­hov a sta­no­vísk ob­vi­ne­ných, ob­ža­lo­va­ných ale­bo od­sú­de­ných. Veď ani vy­šší súd­ny úrad­ník sa nes­ta­via do po­zí­cie sud­cu, pro­ku­rá­to­ra ale­bo vy­šet­ro­va­te­ľa, ak napr. s od­sú­de­ným, kto­rý sa osob­ne dos­ta­vil na súd za úče­lom po­da­nia žia­dos­ti o od­klad vý­ko­nu tres­tu, spi­su­je s ním o je­ho žia­dos­ti zá­pis­ni­cu pod­ľa § 62 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku.

To, že niek­to­ré sú­dy do­po­siaľ pri pro­bá­cii a me­diá­cii ne­pos­tu­po­va­li pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku, ale napr. z jed­not­li­vých pro­bač­ných stret­nu­tí vy­ho­to­vo­va­li zá­zna­my zo stret­nu­tia, úrad­né zá­zna­my, a pod., čo sa kon­šta­tu­je aj v oso­bit­nej čas­ti dô­vo­do­vej sprá­vy, ne­mô­že byť na uj­mu sú­dom, kto­ré do­po­siaľ pos­tu­po­va­li pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku a vy­ho­to­vo­va­li zá­pis­ni­ce.

Po vzhliad­nu­tí pri­ja­tej no­ve­ly us­ta­no­ve­nia § 58a ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, v kto­rom sa up­ra­vu­jú ná­le­ži­tos­ti úrad­né­ho zá­zna­mu z úko­nu pro­bá­cie, som na­do­bu­dol do­jem, že za­vá­dza­ný in­šti­tút úrad­né­ho zá­zna­mu má ná­le­ži­tos­ti zá­pis­ni­ce, len sa na­zý­va úrad­ným zá­zna­mom, pri­čom nie je vy­lú­če­né, aby ta­ký­to úrad­ný zá­znam bol pod­pí­sa­ný oso­ba­mi, kto­ré sa na úko­ne osob­ne zú­čas­tni­li, keď­že pod­ľa § 58a ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku sú ná­le­ži­tos­ti úrad­né­ho zá­zna­mu vy­me­no­va­né iba prík­lad­mo (o úko­noch pro­bá­cie sa spí­še úrad­ný zá­znam, kto­rý ob­sa­hu­je naj­mä …).

Schvá­le­né zne­nie § 58a ods. 2, ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku up­ra­vu­je ná­le­ži­tos­ti zá­ve­reč­nej sprá­vy o vý­sled­ku me­diá­cie. K tom­to zne­niu z poh­ľa­du vý­ko­nu me­diá­cie ne­mož­no mať pri­po­mien­ky. Pri vy­ko­ná­va­ní me­diá­cie (na úče­ly zmie­ru ale­bo pod­mie­neč­né­ho za­sta­ve­nia tres­tné­ho stí­ha­nia) bu­dú sta­no­vis­ká jej účas­tní­kov (ob­vi­ne­ný a poš­ko­de­ný) na­ďa­lej za­zna­me­ná­va­né for­mou zá­pis­ni­ce pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku a nás­led­ne bu­de z me­diá­cie pre pro­ku­rá­to­ra v príp­rav­nom ko­na­ní a pre sud­cu po po­da­ní ob­ža­lo­by vy­ho­to­vo­va­ná zá­ve­reč­ná sprá­va o jej vý­sled­ku. Je mi zná­me, že zá­ve­reč­ná sprá­va o vý­sled­ku me­diá­cie sa vy­ho­to­vu­je aj v sú­čas­nos­ti, len do­po­siaľ ne­bo­li zá­ko­nom sta­no­ve­né jej ná­le­ži­tos­ti.

Schvá­le­né zne­nie § 58a Tres­tné­ho po­riad­ku up­ra­vu­je vy­ho­to­vo­va­nie úrad­ných zá­zna­mov len z úko­nov pro­bá­cie, te­da sa nev­zťa­hu­je na za­zna­me­ná­va­nie úko­nov z me­diá­cie. Pre­to bu­de v me­diá­cii aj na­ďa­lej mož­né za­zna­me­ná­vať sta­no­vis­ká účas­tní­kov for­mou zá­pis­ni­ce pod­ľa § 58 Tres­tné­ho po­riad­ku a nás­led­ne ich su­ma­ri­zo­vať v zá­ve­reč­nej sprá­ve o vý­sled­ku me­diá­cie pod­ľa pri­ja­tej úp­ra­vy § 58a Tres­tné­ho po­riad­ku.

Autor
Mgr., Martin Vozár