Nie ste spokojní so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie? Nemusíte už hneď chodiť na súd.

Ak ste ako spotrebiteľ nespokojný s tým, akým spôsobom bola vybavená Vaša reklamácia, máte už aj inú možnosť ako podať žalobu na súd. Môžete sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia  spotrebiteľských sporov (ARS) a požiadať ho, aby Váš spor s predávajúcim, teda  osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či povolania, vyriešil.

Subjekt ARS by Váš spor s predávajúcim mal ukončiť do 90 dní od jeho začatia, v zložitejších prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia návrhu, ktorý spľňa všetky zákonné náležitosti, subjektu ARS.

Subjektmi ARS sú:

a)     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre spory zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, distribučnej siete, zo zmlúv o združenej dodávke elektriny, plynu, tepla, pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu;

b)      Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pre spory zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb a poštového platobného styku;

c)      Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre spory neuvedené vyššie, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb;

d)     oprávnené právnické osoby, zapísané v zozname subjektov oprávnených na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR a nájdete ho tu: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Pokiaľ sa s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu obrátite na niektorý zo štátnych orgánov (ÚRSO, RÚ, SOI), riešenie sporu je bezplatné. Začatie alternatívneho riešenia sporu pred iným subjektom ARS  môže byť spoplatnené maximálne do výšky päť eur. Ak sú na riešenie sporu oprávnené viaceré subjekty ARS, máte právo vybrať si, na ktorý z nich sa so svojim návrhom obrátite.

Podanie návrhu je veľmi jednoduché. Každý subjekt ARS má formulár návrhu na začatie ARS zverejnený na svojej webovej stránke, vyplnený formulár stačí odoslať elektronicky alebo poštou na adresu príslušného subjektu ARS.

Samotné riešenie sporu prebieha tak, že subjekt ARS aktívne komunikuje so stranami sporu a snaží sa ich viesť k uzatvoreniu sporu dohodou. Ak k uzatvoreniu dohody medzi stranami sporu nedôjde a subjekt ARS dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa, ukončí riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska, ktoré pre spotrebiteľa môže byť užitočným podkladom pre následné riešenie sporu súdnou cestou.

Predávajúcich by k spolupráci so subjektmi ARS mala motivovať hrozba sankcií, ktoré nie sú zanedbateľné. Ak predávajúci  so subjektom ARS nespolupracuje, vystavuje sa riziku uloženia pokuty od 500,00 Eur až do výšky 10 000,00 Eur. Za opakované porušenie tej istej povinnosti v priebehu 12 mesiacov sa výška pokuty môže vyšplhať až na sumu 20 000,00 Eur.

Urovnávať spory, ktoré vznikli pri domácich alebo cezhraničných nákupoch cez internet, je možné už aj prostredníctvom online platformy, ktorú dňa 15. februára 2016 sprístupnila Európska komisia. Platforma je jednoduchá, prehľadná, viacjazyčná a celý spor viete prostredníctvom nej realizovať online. Nájdete ju tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka
www.endrodyova.sk

Pridaj komentár