Anonymizácia vlastníctva obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným v Českej republike

01. januára 2014 nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách, označovaný aj ako Zákon o obchodných korporáciách, skrátene ZoOK. Uvedeným zákonom sa vyčlenila právna úprava obchodných spoločností a družstiev z Obchodného zákonníka do samostatného právneho predpisu.

V slovenskej a českej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným je viacero rozdielov, z nich najzaujímavejšou je právna úprava obchodného podielu. Kým v slovenskej právnej úprave stále platí, že spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel, český ZoOK v ustanovení § 135 ods. 2 stanovuje, že ak to spoločenská zmluva pripúšťa, môže jeden spoločník vlastniť aj viac obchodných podielov, a to aj podielov rôzneho druhu. Spoločenská zmluva totiž môže pripustiť vznik obchodných podielov rôzneho druhu, pričom podiely s ktorými sa spájajú rovnaké práva a povinnosti, tvoria jeden druh. Podiel, s ktorým nie sú spojené nijaké špeciálne práva a povinnosti, je základným podielom.

V zmysle ustanovenia § 137 ZoOK môže podiel spoločníka predstavovať kmeňový list, a ak spoločenská zmluva pripúšťa aby jeden spoločník vlastnil viacero obchodných podielov, môže spoločnosť vydať kmeňové listy pre každý jeho obchodný podiel. Kmeňový list je cenný papier na rad, ktorý je možné vydať len k obchodnému podielu, ktorého prevoditeľnosť nie je podmienená alebo obmedzená. Kmeňový list nie je možné vydať ako zaknihovaný cenný papier a nemôže byť verejne obchodovateľný. Kmeňový list musí obsahovať:

a)      označenie, že sa jedná o kmeňový list,
b)      označenie spoločnosti,
c)      výšku vkladu pripadajúcu na obchodný podiel,
d)     označenie spoločníka,
e)      označenie podielu, ku ktorému je kmeňový list vydaný,
f)       označenie kmeňového listu, jeho číslo a podpis konateľa.

Hromadný kmeňový list, okrem toho musí obsahovať údaj o tom, koľko kmeňových listov nahrádza, a zároveň aj označenie podielov, ktoré nahrádza.

V súvislosti s takouto právnou úpravou obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným vyvstáva otázka, či sú kmeňové listy spôsobom anonymizácie spoločností s ručením obmedzeným v Českej republike.

Podľa ZoOK je spoločnosť povinná viesť zoznam spoločníkov. Ak spoločnosť vydala kmeňové listy, zapíše do zoznamu spoločníkov pri obchodných podieloch, ktorých sa táto skutočnosť týka, poznámku s uvedením čísla kmeňových listov. K prevodu obchodného podielu, ku ktorému bol vydaný kmeňový list, nedochádza potom uzatvorením klasickej zmluvy o prevode obchodného podielu, ale prevodom cenného papieru, teda kmeňového listu. Prevod cenných papierov je v Českej republike upravený Novým občianskym zákonníkom ( zák.č. 89/2012 Sb.), ktorý v ustanovení § 1103 ods. 2 stanovuje, že vlastnícke právo k cennému papieru na rad sa prevádza rubopisom a zmluvou k okamihu jeho prevodu. Náležitosti rubopisu a jeho prijatia sa spravujú ustanoveniami zákona směnečného a šekového  č. 191/1950 Sb.. Podľa ustanovenia § 210 ods. 1 ZoOK sa musí na rubopise uviesť jednoznačná identifikácia nadobúdateľa a k účinnosti prevodu kmeňového listu voči spoločnosti sa vyžaduje oznámenie zmeny v osobe spoločníka a predloženie kmeňového listu spoločnosti. Po oznámení zmeny v osobe spoločníka je konateľ spoločnosti povinný vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy a uložiť jej vyhotovenie do príslušnej zbierky listín.

Keďže lehota na predloženie kmeňového listu spoločnosti po jeho prevode nie je zákonom stanovená, a s jeho nepredložením spoločnosti sa nespája právny následok neplatnosti tohto prevodu, stáva sa prevedený obchodný podiel do doby predloženia kmeňového listu spoločnosti jeho nadobúdateľom anonymným. Zo zákona nevyplýva povinnosť zapisovať každý prevod kmeňového listu v obchodnom registri, preto je zrejmé, že prakticky sa bude len ťažko preukazovať kto je v danej chvíli vlastníkom kmeňového listu a teda aj spoločníkom spoločnosti. Treba na záver podotknúť, že až do chvíle kým kmeňový list nie je predložený spoločnosti, nemôže nový spoločník ani vykonávať svoje práva, pretože voči spoločnosti sa prevod kmeňového listu, ako to je už vyššie uvedené, stáva účinným až oznámením zmeny v osobe spoločníka a predložením kmeňového listu.

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka
www.endrodyova.sk

Pridaj komentár