Dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu uložený po 01. januári 2016 bude možné už kontrolovať aj technickými prostriedkami

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (OSP) a ktorý zavádza možnosť súdu aj bez predchádzajúceho návrhu nariadiť kontrolu výkonu predbežného opatrenia, ktorým bolo nariadené účastníkovi, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia.
Podmienkou je, aby predbežné opatrenie bolo vydané po 1.1.2016 a kontrolu jeho výkonu bude možné vykonať technickými prostriedkami, ktoré bližšie špecifikuje a ich použitie upravuje zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tiež nadobudol účinnosť 1.1.2016
Podľa uvedeného zákona sa za technické prostriedky považujú zariadenia alebo ich súbor, umožňujúce kontrolu rozhodnutia a sú nimi:

a) osobné identifikačné zariadenie,
b) zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia,
c) zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby,
d) zariadenie varovania blízkosti,
e) zariadenie kontroly požitia alkoholu,
f) zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby,
g) zariadenie probačného a mediačného úradníka.

Ak bol kontrolovanej osobe uložený zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na určenú vzdialenosť, kontrola technickými prostriedkami sa bude vykonávať prostredníctvom použitia osobného identifikačného zariadenia, zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby, ktoré má vždy pri sebe kontrolovaná osoba a zariadenia varovania blízkosti, ktoré musí mať pri sebe chránená osoba.. Ak bol kontrolovanej osobe uložený zákaz zdržiavať sa na určenom mieste alebo v určenom obvode, kontrola technickými prostriedkami sa vykoná prostredníctvom použitia osobného identifikačného zariadenia a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby.

Technické prostriedky, prostredníctvom ktorých sa kontrola vykonáva, sú vlastníctvom štátu a ich správcom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Kontrolu týmito technickými prostriedkami bude možné vykonať len za splnenia určitých podmienok.

V prvom rade to bude ich dostatok, ktorý bude potrebné plošne zabezpečiť. Materiálno technické podmienky ich použitia (napr. dostupnosť funkčnej elektrickej prípojky, elektronickej komunikačnej služby, alebo signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigačný systém a pod.) stanovuje vyhláška MS SR č. 178/2015 o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov.

Ostatné podmienky určuje priamo zákon č. 78/2015, podľa ktorého možno kontrolu výkonu rozhodnutia, ktorým sa ukladá kontrolovanej osobe zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na určenú vzdialenosť, vykonať len s písomným súhlasom chránenej osoby a ak ide o kontrolu rozhodnutia, ktorým sa kontrolovanej osobe ukladá povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste alebo zákaz požívať alkoholické nápoje, kontrola sa vykoná len s písomným súhlasom plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti.

Na kontrolu splnenia podmienok použitia technických prostriedkov, ale aj na samotnú kontrolu výkonu rozhodnutí prostredníctvom uvedených technických prostriedkov budú spravidla dohliadať mediační a probační úradníci príslušného súdu, ktorí budú určovať na základe rozhodnutia aj ich režim použitia. Technickú podporu pri výkone kontroly technickými prostriedkami budú zabezpečovať mediačným a probačným úradníkom operačné strediská, teda pracoviská, ktoré budú zabezpečovať nepretržitú prevádzku a obsluhu centrálneho monitorovacieho systému a vykonávať nepretržitý dohľad nad správnou činnosťou technických prostriedkov.

Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami znáša štát. Kontrolovaná osoba je povinná podieľať sa na náhrade nákladov štátu za každý začatý deň výkonu kontroly technickými prostriedkami sumou, ktorú ustanovilo MS SR vyhláškou č. 225/2015 ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami, vo výške 1,50 eura.

Na mesačnej úhrade tejto sumy sa probačný a mediačný úradník môže s kontrolovanou osobou dohodnúť, inak je kontrolovaná osoba povinná ju zaplatiť na základe výzvy probačného a mediačného úradníka a to:

a) každoročne do 31. januára, ak sa má kontrola technickými prostriedkami vykonávať aspoň v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch,
b) do 30 dní po skončení kontroly technickými prostriedkami v ostatných prípadoch.

Zákon ukladá pri výkone kontroly technickými prostriedkami tak kontrolovanej ako aj chránenej osobe najmä tieto povinnosti :

a)      dodržiavať prevádzkové pokyny používania technických prostriedkov,
b)     chrániť prevzaté technické prostriedky pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením,
c)      ohlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie prevzatých technických prostriedkov,
d)     zdržať sa zásahov do technických prostriedkov,
e)      ohlásiť pred vycestovaním do zahraničia probačnému a mediačnému úradníkovi túto skutočnosť najmenej päť pracovných dní pred vycestovaním; ustanovenie § 435 ods. 6 Trestného poriadku tým nie je dotknuté,
f)      oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi zmeny podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami, ak sú im tieto zmeny známe,
g)     umožniť inštaláciu, deinštaláciu a údržbu technických prostriedkov a v prípade použitia niektorých technických prostriedkov (napr. zariadenie na kontrolu prítomnosti) na tento účel aj vstup do obydlia.

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka
www.endrodyova.sk

Pridaj komentár