Dôvernosť vzťahu klienta a advokáta a jej prednosť pred povinnosťou oznámiť trestnú činnosť

Stať sa dobrým advokátom môže byť častokrát zložitejšie ako sa zdá. Nielenže je potrebné dosiahnuť právnické vzdelanie, absolvovať koncipientsku prax pri ktorej môžete mať pocit novodobého „otroka“ a úspešne zložiť advokátske skúšky, ktoré sa svojou náročnosťou ani zďaleka nepodobajú prechádzke ružovou záhradou, ale pri budovaní portfólia klientov je takmer nevyhnutnosťou vybudovať si meno dôveryhodného a spoľahlivého človeka. Ako je nám všetkým dobre známe,budovanie dobrého mena stojí veľa úsilia a aj tá najmenšia chybička ho môže úplne zruinovať.

Jednými z najdôležitejších povinností advokátskeho povolania sú chránenie a presadzovanie práv svojho klienta. Ďalšou zo základných a primárnych povinností advokáta je zachovávanie mlčanlivosti. Pre prácu advokáta je nevyhnutnosťou zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti slúži najmä záujmom výkonu spravodlivosti, ale aj ochrane záujmov klienta. Z tohto dôvodu má povinnosť mlčanlivosti zo strany advokáta nárok na osobitnú ochranu zo strany štátu. Už pri skladaní sľubu, ktorým je podmienený vstup do advokátskej komory, advokát sľubuje pri výkone svojho povolania zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa pri výkone svojho povolania dozvedel. Túto mlčanlivosť je advokát povinný dodržiavať nie len počas svojho výkonu advokácie, ale aj po jej skončení a takisto nie len počas zastupovania klienta alebo počas jeho života, ale aj po jeho smrti.

V právnom poriadku Slovenskej republiky však môžeme nájsť ukotvených dovedna šesť výnimiek, ktoré aj advokátovi povoľujú, resp. prikazujú porušiť mlčanlivosť. Prvá z výnimiek, kedy môže advokát „prestať“ mlčať, nastáva vtedy, ak ho jeho klient tejto jeho povinnosti pozbaví. Samozrejme je len a len na advokátovi, či bude o skutočnostiach, ktoré sa pri výkone svojho povolanie dozvedel, hovoriť alebo nie. Ak advokát usúdi, že „odmlčanie“ určitých skutočností, by bolo na škodu jeho klienta, môže o nich aj napriek udelenému súhlasu naďalej mlčať. Druhá z výnimiek môže nastať, ak sa advokát dostane do konania pred súdom alebo iným orgánom, ktorého predmetom je jeho spor s klientom, bývalým klientom alebo je právnym zástupcom. Treťou z výnimiek bude, ak sa advokát stane osobou vystupujúcou v konaní, ktorého predmetom je ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo ochrana pred financovaním terorizmu. Štvrtá výnimka nastane, ak sa voči advokátovi vedie disciplinárne konanie. Vtedy prirodzene nemá povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ale je povinný poskytovať advokátskej komore v tomto konaní súčinnosť. Takisto naozaj pochopiteľnou a rozumnou výnimkou je, že advokát nemá povinnosť mlčanlivosti voči svojím spolupracovníkom, nakoľko aj títo sú viazaní mlčanlivosťou. U advokátov je zvykom, si pri najímaní spolupracovníkov zabezpečiť ich mlčanlivosť aj v pracovnej zmluve. Posledná z výnimiek je ukotvená nie len v zákone o advokácií (zákon č. 586/2003 Z. z. – § 23 ods. 9), ale aj v Trestnom zákone(zákon č. 300/2005 Z.z.. – § 341 ods. 1).Táto povolená a viac menej povinná výnimka hovorí o situácií, kedy sa advokát pri výkone svojej profesie dozvie, že iný pripravuje alebo pácha trestný čin za ktorý hrozí páchateľovi trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov alebo ide o niektorý z trestným činov korupcie. Niektoré z týchto výnimiek z mlčanlivosti však môžu pre nás vytvárať v určitých situáciách etickú dilemu.

„Prečo by som mala mať dilemu, ak mi zákon jasne hovorí čo mám robiť?“ Pre prácu advokáta je nevyhnutnosťou, aby mu jeho klient dôveroval a zveril mu aj to čo by nikdy nijakej inej osobe nepovedal. Osoba, ktorá prichádza za advokátom zväčša potrebuje pomôcť práve vo veciach a v situáciách týkajúcich sa práva. Preto, aby advokát mohol úspešne zastupovať svojho klienta však potrebuje vedieť o celej situácii pravdu. Túto by mu jeho klient nebol ochotný povedať bez toho, aby mal pocit istoty a dôvery v svojho advokáta. Klient bez pocitu istoty nielenže nedokáže,ale často krát aj z obavy o vlastný život,ani hovoriť nemôže. Túto istotu klient nadobúda aj vďaka tomu, že je povinnosť mlčanlivosti ukotvená v právnych predpisoch. Ako to už ale býva, každá dilema má svoje „ALE“. Keby ho nemala, nebol by ani žiaden problém v rozhodovaní, a teda ani žiadna dilema. Najväčšou dilemou, ktorá vo vzťahu k mlčanlivosti advokáta vznikne je spojená práve s poslednou šiestou výnimkou z mlčanlivosti. Keďže každý, kto sa chce vyhnúť spáchaniu trestného činu (neprekazenie trestného činu), je povinnýho v prípade, ak sa o ňom dozvie, oznámiť. „Čo však ak sa o ňom dozvie advokát od svojho klienta?“ Na jednej strane bude stáť zachovanie jeho mlčanlivosti a tým pádom aj dôvera zo strany klienta,čoho dôsledkom však bude ohrozenie jeho bezúhonnosti a porušenie zákona. Na strane druhej bude stáť splnenie si svojich zákonných povinností, ale z toho vyplyniestrata dôvery nielen dotknutého klienta, ale aj všetkých ďalších budúcich potencionálnych klientov, bez ktorých je existencia vo svete advokácie takmer nemožná.

Rozhodovanie v tejto veci je naozaj veľmi zložité. „Prečo ?“ Pretože v oboch prípadoch advokát riskuje svoju kariéru. Pri oznámení, že sa chystá trestný čin, stratí advokát dôveru svojich klientov a teda stratí klientov celkovo. A všetci dobre vieme, že robiť advokáta bez klientov je nemožné. Na druhej strane, ak tento chystaný trestný čin neoznámite sami sa dostanete do pozície páchateľa trestného činu. A nech si vraví kto chce čo chce, advokát s označením – páchateľ trestného činu nie je zrovna lákadlom pre klientov (aj keď vždy existujú samozrejme výnimky).

Práve preto je táto dilema naozaj zložitá. A je práve o to horšie, že túto dilemu v nás vytvára sám náš právny poriadok a zákonodarca. Jeden zákon totižto prikazuje mlčanlivosť, druhý zasa prikazuje hovoriť. A medzi týmito dvomi mlynskými kameňmi stojí vaša kariéra advokáta, pre ktorú ste sa toľko nadreli a mnoho krát zavalený prácou ani nespali. Áno, ako riešenie by sa mohlo javiť nebranie takých klientov, pri ktorých je veľký predpoklad, že by Vám niečo takéto mohli povedať. To však nie je celospoločenským riešením, pretože niekedy môže aj „milá stará babička“ ukrývať rôzne tajomstvá.

Otázkou teda aj naďalej ostáva: „Ako môžeme túto dilemu vyriešiť ?“ Jedným z riešení by bolo upraviť zákony tak, aby mlčanlivosť a ohlasovanie trestného činu neprichádzali do kolízie. V tomto prípade by tak mohli vzniknúť dve roviny riešenia. Prvou by bolo ponechanie súčasného stavu mlčanlivosti tak, aby zostalo ohlasovanie prípravy trestného činu povinným, a tým pádom by sme sa všetci (aj advokát aj klient)museli zmieriť s tým, že ak sa advokát o niečom takomto dozvie je povinný túto prípravu trestného činu ohlásiť. Pozitívom by bolo, že by to v nás nevytváralo žiadnu dilemu, či pocit ohrozenia svojej kariéry, pretože by každý dopredu vedel, že advokát je povinný tieto skutočnosti oznamovať. Negatívom by však určite bolo, že klienti by svojim advokátom zamlčiavali pravdu a teda aj práca advokátov by bola o to ťažšia, pretože zastupovať niekoho vo veci o ktorej neviete takmer nič sa rovná takmer isto prehranému sporu. Druhou rovinou by bolo zrušenie povinnosti porušiť mlčanlivosť v prípade prípravy trestného činu. Pri tejto rovine by klienti s kľudom vedeli povedať svojím advokátom všetko. Pozitívom by teda bolo, že advokáti by na základe informovanosti o všetkých skutočnostiach vedeli pripraviť efektívnejšiu obhajobu a klienti by sa nemuseli báť hovoriť a teda by aj vzťah advokát – klient bol viac dôvernejší. Aj tu nám ale vzniká negatívum a tým je, že ak by advokát vedel, že jeho klient sa chystá spáchať trestný čin nemohol by s tým z hľadiska trestnoprávnej roviny nič robiť a mohli by tak vznikať situácie, ktorým by sa ohlásením dalo zabrániť.

„Ktoré riešenie je teda lepšie ?“ Aj keď by sa mohlo zdať, že lepším by bolo prvé riešenie, predsa len nikto nechce riskovať vznik trestnej činnosti, ja si myslím, že naopak lepším riešením by bolo túto povinnosť advokáta zrušiť. Som toho názoru, že advokát má v rukách aj iné prostriedky, ktorými by svojho klienta vedel presvedčiť aby sa páchaniu trestnej činnosti vyhýbal. Mnoho klientov, najmä v trestných veciach, totižto berie svojich advokátov ako „spasiteľov“ a teda som zástancom toho, že aj takýmto spôsobom vieme vzniku trestnej činnosti zabrániť, neohroziť pri tom dôvernosť vzťahu advokát – klient a nechať advokátov robiť si svoju prácu tak ako vedia. Samozrejme, vždy sa môžu nájsť výnimky, ktoré sa v určitom bode budú javiť ako čierna škvrna takejto právnej úpravy, ale netreba zabúdať, že výnimky potvrdzujú pravidlo. A preto už len na záver a na podčiarknutie názoru, že „dôvernosť vzťahu klienta a advokáta by mala mať vždy prednosť pred právnou povinnosťou oznámiť tresnú činnosť“ by som uviedla citát jedného z najvplyvnejších filozofov 20. storočia Rakúšana Ludwiga Wittgensteina: „O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať !“

Autor
Bc. Barbara Bartovičová

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a912-dovernost-vztahu-klienta-a-advokata-a-jej-prednost-pred-povinnostou-oznamit-trestnu-cinnost