Kult kajúcnika ako trend roku 2020 alebo čo nás môže naučiť prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka

1/ Kult zaručenej pravdovravnosti kajúcnika

V roku 2020 ma v trestnom práve prekvapila až náboženská viera v pravdivosť výpovedí kajúcnikov (spolupracujúcich obvinených, či korunných svedkov). Orgány činné v trestnom konaní vo svojich uzneseniach o vznesení obvinenia, súdy vo svojich väzobných uzneseniach, či viaceré médiá vo svojich opakujúcich sa článkoch sa pri tejto téme doslova až predháňali v hľadaní tých správnych argumentov, z ktorých predsa musí byť každému jasné, že kajúcnik nemá dôvod klamať, hovorí pravdu a ak niekto klame, tak to musí byť práve osoba voči ktorej kajúcnik vypovedá.

Vychádzalo sa tu zrejme z toho, že pokiaľ budú médiá, orgány činné v trestnom konaní, respektíve súdy neustále (dlhodobo) opakovať, že kajúcnik nemôže byť bájkar, tak sa tento názor vo všeobecnosti prijíme ako nemenný fakt (notorieta), o ktorom nemá význam pochybovať a ktorý dokážu spochybňovať len tie osoby, ktoré obhajujú páchateľov trestnej činnosti (nie obvinených, ale páchateľov, pretože kajúcnik nie je žiadny klamár), prípadne už len sústavní spochybňovači inštitútu spolupracujúceho obvineného(1). Označovať tisickrát opakované tvrdenie za pravdu je bežná ľudská vlastnosť (slabosť), pokiaľ sa však nesmie o nej pochybovať, celkom ľahko sa z nej stane totalitný princíp.

Posadnutosť zaručenou pravdovravnosťou kajúcnika nemá pritom žiadny racionálny základ, pretože trestné konanie nie je založené na viere, ale je založené na dokazovaní a navyše, k obozretnosti pri hodnotení výpovedí kajúcnika nás zaväzuje minulosť a to napríklad aj prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, ktorý je podrobnejšie popísaný nižšie. O tom, či niekto hovorí alebo nehovorí pravdu nerozhoduje viera, ale rozhoduje o tom dokazovanie. Výpoveď kajúcnika nie je žiadna „skratka“ v dokazovaní, pri ktorej postačí lakonické (a tak trochu absurdné) konštatovanie, že kajúcnik nemá dôvod klamať a ďalšie dokazovanie (napríklad overovanie výpovede kajúcnika inými dôkazmi) sa stáva vedľajším (zbytočným) produktom trestného procesu.

V Trestnom poriadku pritom neexistuje žiadne ustanovenie, z ktorého by sa dalo vyvodiť, že výpoveď kajúcnika je nejaký „super dôkaz“ (či dôkaz dôkazov – ako sa to často podsúva verejnosti), pri ktorom platí tzv. prezumpcia pravdivosti (mechanickej vierohodnosti) takéhoto dôkazu. Rovnako tak v Trestnom poriadku nikto nenájde prezumpciu lživosti výpovede toho, voči komu kajúcnik vypovedá a už vôbec v Trestnom poriadku nemožno násť ustanovenie, z ktorého by sa dalo vyvodiť, že výpoveď kajúcnika by sa mala overovať až po vznesení obvinenia osobám, ktoré ako páchateľov označuje vo svojej výpovedi a nie ešte predtým. Ide o rovnocenné dôkazy a nie je žiadny dôvod dávať, bez ďalšieho dokazovania, prednosť výpovedi kajúcnika, automaticky ju označovať za pravdivú a naivne predpokladať už na začiatku trestného stíhania vierohodnosť práve výpovede kajúcnika. Takéto hodnotenie dôkazov je svojvoľné, nie je vedené žiadnymi logickými argumentami a preto porušuje ustanovenia Trestného poriadku.

Považujem za neprijateľné, aby sa skutkové zistenia v trestnom konaní vytvárali, či stotožňovali s neoverenými tvrdeniami kajúcnika, či akejkoľvek inej osoby. Neoverené tvrdenia nie sú skutkovými zisteniami a samé osobe, by nemali postačovať ani na vznesenie obvinenia. Ako negatívne môže dopadnúť až prílišná horlivosť orgánov činných v testnom konaní okamžite vznášať obvinenia bez preverovania výpovede kajúcnika veľmi pekne dokumentuje prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka.

A práve prístup vedúci k neopodstatnenému favorizovaniu výpoveďe kajúcnika pred inými dôkazmi sa stal v roku 2020 bežnou aplikačnou praxou. „Kajúcnik hovorí vždy pravdu, pretože nemá dôvod klamať“, je nelogická mantra roku 2020 a už treba len dúfať, že zákonodarca čoskoro vloží túto magickú vetu priamo do Trestného poriadku s príkazom, že kajúcnikovi je nutné veriť vo všetkých smeroch a bezpodmienečne.

Pokiaľ bližšie preskúmame „argumentáciu“, z ktorej sa vyvodzuje automatická, či mechanická vierohodnosť výpovede kajúcnika už od začiatku trestného konania, tak z uznesení o vznesení obvinenia, rozhodnutí súdov o väzbe a následne aj z článkov z niektorých médií, ktoré tieto argumenty z rozhodnutí preberajú možno zistiť, že sa stále opakujú tie isté (varianty toho istého) a to:

– kajúcnik v čase svojej výpovede nevedel, s akými dôkazmi bude táto jeho výpoveď konfrontovaná. Jeho rozhodnutie pomôcť si je teda realizované práve v prípade, ak hovorí pravdu a naopak, rizikové pre prípad, že svedkom uvádzané okolnosti sa ukážu ako fiktívne,

– kajúcnik nemá dôvod uvádzať nepravdy, veď usvedčuje aj sám seba a ak by sa zistilo, že klame, prišiel by o všetky benefity,

– kajúcnik vypovedal podrobne, detailne a je nepravdepodobné, že by si také konkrétne veci o ktorých vypovedal mohol vôbec vymyslieť, popísať tak podrobne skutky mohol iba ten, kto jeho priebeh priamo a skutočne vnímal,

– kajúcnik vypovedal o trestnej činnosti viacerých osôb a nie je zrejmé prečo by si mal vymýšľať práve voči osobám, ktoré vo výpovedi uvádzal a nie aj voči iným osobám.

Všetky tieto argumenty majú spoločné to, že sú dopredu predpokladané ako správne, je s nimi zaobchádzané ako s niečím samozrejmým, čo ani nie je hodné ďalšieho dokazovania. Takýto argumentačný prístup k dôkazom je neprijateľný, nakoľko k dôkazom v trestnom konaní nemožno pristupovať s dopredu vytvoreným názorom o ich vierohodnosti, t. j. s dopredu danou vierou v ich pravdivosť, ku ktorej sa budú dodatočne vytvárať argumnety, ktoré by túto správnosť mali odôvodniť. Je to podobné, akoby sme najskôr prijali záver o vine konkrétnej osoby a až následne by sme hľadali (vytvárali) skutok, ktorý by mohol byť trestným činom a ktorý mohla spáchať osoba, ktorú považujeme už dopredu za vinnú.

Vytváranie kultu zaručenej pravdivosti výpovedí kajúcnika na podklade vyššie uvedených argumnetov (evidentne zaujatých v prospech verzie poskytnutej kajúcnikom) je krok späť v trestnom práve a ide o výrazný odklon od logickej argumnetácie a objektívneho posudzovania všetkých relevantných skutočností zistených v rámci dokazovania. Každý dôkaz v trestnom procese je totiž nutné posudzovať (hodnotiť) nezaujato (objektívne).

Napokon, to, že vyššie uvedené a neustále sa opakujúce argumnety využívané pri hodnotení výpovedí kajúcnikov sú zjavne nelogické, či neudržateľné, možno pomerne ľahko zistiť z trestnej veci prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, v ktorej sa všetky tieto zaručene správne argumnety ukázali ako absolútne nesprávne, nakoľko kajúcnik klamal, klamal opakovane vo svojich výpovediach, ktoré boli podrobné (detailne vymyslené a kajúcnikom prepracované), klamal dokonca aj o svojej vlastnej trestnej činnosti, ku ktorej sa priznával, klamal aj napriek tomu, že vedel, že ak sa to zistí, tak prípade o benefity, ktoré získal. Zjednodušene povedané, snažil sa získať určité benefity od orgánov činných v trestnom konaní aj za cenu klamstva, čo sa mu aj podarilo, keďže sa mu (ako inak) slepo verilo. Bolo iba vecou náhody, že sa táto jeho lož „prevalila“ v trestnom konaní (pokiaľ by tento kajúcnik nepredložil v trestnom konaní aj zvukovú nahrávku, pri ktorej bolo znalecky preukázané, že ide o podvrh, zjavne by sa tomuto kajúcnikovi verilo až dodnes, pretože „kajúcnik nemá predsa dôvod klamať“ a prokurátor JUDr. Jozef Mamrák by bol odsúdený).

V súdnych rozhodnutiach o väzbe sa v súčasnosti vžil aj ďalší argumnet v prospech bližšie neoverených výpovedí kajúcnikov, či skôr v neprospech osôb obvinených na podklade výpovede kajúcnika a to, že „osoby obvinené na podklade výpovede kajúcnika nevedia uviesť motív, prečo by si práve na nich mal kajúcnik vymýšľať“ alebo „obvinení neboli schopní presvedčiť súd, že ide o účelové konanie zo strany kajúcnikov“. Ide o bizardný argumnet absolútne postrádajúci logiku. Ako má obvinená osoba vedieť prečo práve ju označil kajúcnik za páchateľa nejakého trestného činu? Vidí kajúcnikovi do hlavy? Prečo má byť použité proti nej niečo, čo nemá ako obvinená osoba odkiaľ vedieť? Môže sa len napríklad domýšlať, prípadne uvádzať rôzne svoje subjektívne domnienky, ale celkom určite sa nenachádza v mysli kajúcnika a nemôže poznať jeho motívy. Takýto „argument“ by preto celkom určite nemal patriť do odôvodnenia súdneho rozhodnutia, nakoľko s vecnou argumnetáciou nemá nič spoločné a je prekvapivé, že sa súdy k nemu uchyľujú.

To, že aj tento argumnet je „slabý“ a skôr usmevný taktiež vhodne ilustruje prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, v ktorom sa kajúcnik a prokurátor JUDr. Jozef Mamrák nikdy nestretli, nikdy spolu ani nekomunikovali, osobne sa vôbec nepoznali a aj napriek tomu kajúcnik vypovedal opakovane a podrobne o údajnej korupčnej trestnej činnosti tohto prokurátora, ktorú mal sprostredkovávať kajúcnik. Ako sa mohol obvinený prokurátor JUDr. Jozef Mamrák brániť proti takejto výpovedi? No iba tak, že ju označoval opakovane za nezmyslenú, za intrigu, za niečo čo sa nikdy nestalo a samozrejme taktiež nevedel uviesť dôvod prečo by si kajúcnik vymýšľal práve na neho a samozrejme mu orgány činné v trestnom konaní neverili (prečo by aj mali, keďže v zásade sa verí kajúcnikovi a nie osobe voči ktorej kajúcnik vypovedá).

Kajúcnik môže mať pritom x dôvodov prečo klamať (napríklad osobná pomsta, snaha potvrdiť dopredu stanovenú hypotézu orgánov činných v trestnom konaní, vypovedanie kajúcnika na osoby s ktorými prichádzal pracovne do styku, pozná ich a ľahko ich môže diskreditovať, vypovedanie na nadriadených kajúcnika, nakoľko, ak by nevypovedal na nadriadených mohol by zostať v úlohe organizátora trestnej činnosti a pri organizátorovi nie je možné použiť ustanovenie o spolupracujúcom obvinenom, ale ak označí za páchateľov aj svojich nadriadených, stane sa z kajúcnika – organizátora kajúcnik – sprostredkovateľ, kedy už môže čerpať benefity, vypovedanie na objednávku voči osobe, ktorú ani kajúcnik nepozná – tak ako to bolo v prípade prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, strach z väzby, výkonu trestu, o svoje maloleté deti, ak by bol vzatý do väzby a podobne), prípadne môže mať kajúcnik dôvod čiastočne klamať, respektíve môže mať dôvod do svojej výpovede zahrnúť aj niektoré osoby, ktoré s trestnou činnosťou o ktorej vypovedá nemusia mať nič spoločné. Výpoveď kajúcnika môže byť aj kompilát skutočných udalostí a neprávd prispôsobených tak, aby zodpovedali skutočným udalostiam.

Uvádzať ako argument pravdovravnosti kajúcnika to, že ak by klamal tak by stratil všetky benefity je mimo riacionálne uvažovanie, nakoľko možný budúci kajúcnik pozná aký je prístup k výpovediam kajúcnikov (bezhraničná viera v ich pravdivosť) a preto môže ísť kľudne do rizika a klamať (prípadne hovoriť len čiastočnú pravdu), nakoľko existuje iba malá pravdepodobnosť, že by mu orgány činné v trestnom konaní prestali veriť, prípadne, že by vyvinuli nejaké rozsiahlejšie úsilie na overenie jeho výpovede (tak ako to bolo aj v prípade prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka). To platí o to viac, keď niektorých prokurátorov môže lákať, že získali od kajúcnika práve takú výpoveď, ktorá potvrdzuje ich pracovnú hypotézu o rozsahu páchanej trestnej činnosti (docent Zdeněk Koudelka z Masarykovej univerzity v Brne pre denník Pravda dňa 18.12.2020 uviedol aj iný argument a síce, že „na spolupracujúcich obvinených môže byť vyvíjaný nátlak, aby vypovedali určitým spôsobom, za čo sa im zníži trest alebo nedostanú žiadny a tak sa tento inštitút stáva nástrojom prokuratúry na kupovanie výpovedí, ktoré môžu byť nepravidé“).

Všetky osoby vypovedajúce v trestnom konaní v akomkoľvek procesnom postavení (oznamovateľ, podozrivý, svedok, poškodený, obvinený, znalec) môžu klamať úplne, čiastočne alebo aj hovoriť pravdu. Pri žiadnej z osôb vypovedajúcich v trestnom konaní nie je dopredu zaručené, že vypovedá pravdu; to platí o to viac pri kajúcnikovi, ktorý je sám páchateľom trestnej činnosti (pokiaľ si ju sám nevymyslel) a aby sa vyhol trestu musí usvedčovať nielen seba, ale hlavne iné osoby (priznanie je síce poľahčujúca okolnosť, ale aj zaručený trest a preto kajúcnik musí hovoriť najmä o iných osobách).

Orgány činné v trestnom konaní ako aj súdy by pri výpovedi kajúcnika mali mať vždy na pamäti, že výpoveď kajúcnika je začiatok dokazovania a nie jeho koniec a bez náležitého preverenia tejto výpovede by na podklade neoverenej výpovede kajúcnika nemalo byť ani vznesené obvinenie. Do výrokovej časti uznesenia o vznesení obvinenia je totiž nutné dať skutkové zistenie a skutkové zistenie nemožno stotožňovať s neoverenou informáciou poskytnutou kajúcnikom.

2/ Na vznesenie obvinenia stačia aj informácie vágne, z počutia, či klebety

Okrem vytvárania kultu zaručenej pravdovravnosti kajúcnika, bol prístup orgánov činných v trestnom konaní, či súdov pri väzobnom rozhodovaní v roku 2020 charakteristický aj tým, že nielen že začali bezhranične veriť neovereným tvrdeniam kajúcnika, ale dokonca na vznesenie overenia už postačovali aj tvrdenia kajúcnika, ktoré mal iba z počutia (z druhej ruky). Toto je určité nóvum hodnotenia výpovedí kajúcnika, keď v minulosti doslova nikoho nezaujímali informácie, ktoré mal kajúcnik z druhej ruky (ide pritom často o informácie, ktoré sú na úrovni klebety). Dnes kajúcnik nezriedka vypovedá napríklad o tom, že „počul od osoby Z, že aj osoba Y páchala trestnú činnosť“, respektíve, že „osoba Z mu hovorila, že ho za ním posiela osoba Y, ktorá chce niečo vybaviť“ a podobne. V roku 2020 stačila na vznesenie obvinenia osobe Y aj takáto informácia a to napriek tomu, že kajúcnik sa vlastne ani nikdy s osobou Y nestretol, nikdy s ňou nehovoril, ale má „zaručené“ informácie len „z počutia“. Toto nikdy predtým na vznesenie obvinenia nestačilo. Pre objektivitu treba uviesť, že v niektorých prípadoch to nestačilo v roku 2020 ani ústavnému súdu (odopretie súhlasu zo strany ústavného súdu s väzbou niektorých obvinených sudcov, čo okamžite podnietilo zákonodracu k tomu, aby takúto kompetenciu ústavného súdu urýchlene vypustil z ústavy).

Na vznesenia obvinenia dokonca v súčasnosti postačujú nielen informácie kajúcnika „z počutia“, ale aj informácie poskytnuté kajúcnikom, v ktorých nie je takmer nič určité a ktoré vyzerajú napríklad nasledovne:

v presne nezistený deň na neznámom mieste v rámci neurčitého konkurzného konania spojeného s incidenčnou žalobou si dal sudca XY sľúbiť od neurčitej osoby neurčitý úplatok pre zákonného sudcu, ktorý mal predmetný spor pridelený za to, že tento rozhodne v prospech tejto neurčitej osoby….

alebo

v presne nezistený deň na presne nezistenom mieste sudca XY si od neurčitej osoby dal sľúbiť úplatok…., aby zákonný súdca v rámci bližšie neurčeného konkurzného konania rozhodol nezisteným spôsobom podľa požiadavky neurčitej osoby…

Takto vymedzené skutky uvedené v uznesení o vznesení obvinenia celkom určite nezodpovedajú ustanoveniu § 206 ods. 3 Tr. por. Obvinený má pritom právo vedieť čo sa mu kladie za vinu (byť oboznámený s dôvodmi obvinenia), avšak z takto, či podobne formulovaných skutkov nevie nič konkrétne zistiť. V minulosti keď som pôsobil ako prokurátor sa tradovalo, že skutok v uznesení o vznesení obvinenia nemusí byť síce nemenný, avšak musí byť tak konkrétny, aby sa obvinený mohol k nemu priznať (ak by chcel) hneď vo svojej prvej výpovedi v procesnom postavení obvineného. Neviem si predstaviť, čo by robil vyšetrovateľ, kedy mu obvinený pri výsluchu povedal, že sa priznáva k tomu, že v presne nezistený deň dostal od bližšie neurčenej osoby úplatok v presne nezistenej výške, aby v bližšie nezistenej veci rozhodol presne nezisteným spôsobom.

Za takéto vágne skutky je možné vzniesť obvinenie komukoľvek a nemá sa ako proti nim brániť, kedže v nich nie je fakticky nič určité. Výrok uzesenia o vznesení obvinenia nie je pritom možné koncipovať tak, že „rozstrihám“ neoverenú výpoveď kajúcnika na jednotlivé časti, z ktorých následne spravím „skutky“.

3/ Zastrašovanie tých, ktorí odmietajú bezhranične veriť neovereným tvrdeniam kajúcnika

Trendom roku 2020 bolo aj ťaženie proti všetkým, ktorí si dovolujú spochybňovať mantru o zaručenej pravdovravnosti kajúcnika a ktorí nesúhlasia s tým, aby sa obvinenia vznášili iba na podklade neoverenej výpovede kajúcnika (prípadne iba na základe informácií kajúcnika, ktoré má z druhej ruky, ktoré sú povrchné, na úrovni klebety a podobne) a aby potom neslávne končili tak ako trestné stíhanie prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka, ktorému nikto neveril napriek tomu, že neboli žiadne dôkazy na to, aby sa verilo kajúcnikovi.

Toto ťaženie orgánov činných v trestnom konaní (ale aj niektorých médií) možno demonštrovať na jednom odôvodnení uznesenia o vznesení obvinenia z roku 2020, v ktorom sa prokurátorka, namiesto odôvodňovania výrokovej časti uznesenia o vznesení obvinenia, fakticky vyhrážala niektorým médiám ako aj autorovi tohto článku určitými (zrejme trestnoprávnymi) konzekvenciami za marenie vyšetrovania, ktoré videla v realizovaní práva na slobodu prejavu (niektoré médiá, vrátane autora tohto článku si totiž dovolili spochybňovať vieru vo výpovede kajúcnikov, či využívať dôkazy, ktoré už predtým boli dávno zverejnené, čo dovtedy prokurátorke neprekážalo). Poukazovanie na to, že ak sa kajúcnik prizná k rozsiahlej vlastnej trestnej činnosti celkom určite by nemal zosťať beztrestným a nemal by mať bezhraničné benefity, bolo dokonca označené v odôvodnení uznesenia za zastrašovanie kajúcnika. Je neuveriteľné, že v roku 2020 môže niekto označiť kritiku postupu orgánov činných v trestnom konaní pri pracovaní s kajúcnikom (respektíve demonštratívne poukazovanie na masívne úniky informácií, či dôkazov zo spisov) za marenie vyšetrovania, či zastrašovanie kajúcnika. Ani orgány činné v trestnom konaní nie sú imúnne voči kritike a aj ich postupy možno podrobovať kritike (sloboda prejavu nekončí pri kajúcnikovi a ani pri polícii a je nepochopiteľné, že takéto jednoznačné veci je nutné pripomínať aj tridsať rokov po revolúcii).

V tomto smere možno poukázať aj na odôvodnenie jedného rozhodnutia súdu o väzbe, ktorý dokonca označil spochybňovanie výpovede kajúcnikov zo strany obvinených za škodlivé. Obvinený má pritom právo spochybňovať akékoľvek dôkazy, ktoré svečia proti nemu a výpoveď kajúcnika nie je výnimkou. Škodlivým je to skôr obvineným zakazovať alebo ich za to napomínať, nakoľko v opačnom prípade môže hroziť opakovanie prípadu prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka.

4/ Kto popiera výpoveď kajúcnika pôjde do väzby alebo cieľom trestného procesu je priznanie obvineného

Zaujímavým trendom roku 2020 v súvislosti s výpoveďami kajúcnikov je aj rozhodovanie súdov o väzbe. Obvinené osoby, ktoré popierajú tvrdenia kajúcnikov a popierajú trestnú činnosť, ktorá sa im kladie za vinu sa nachádzajú vo väzbe (dôvod väzby je takmer vždy identický a to podľa § 71 ods. 1 písm. b), písm. c) Tr. por.) a je bez významu, či sú tieto popierajúce osoby obvinené za prečin, zločin, jeden skutok, prípadne pokračovací, či opakovaný trestný čin (respektíve, či sa skutok stal pred dvomi rokmi, piatimi alebo desiatimi) a kajúcnici, respektíve tie obvinené osoby, ktoré sa dostatočným spôsobom priznali (prípadne okrem vlastného priznania aj začali vypovedať na iné osoby) sa nachádzajú na slobode (buď vôbec neboli obvinené alebo na nich nebol podaný návrh na väzbu, prípadne bol, ale následne bol vzatý späť, respektíve boli obvinené osoby prepustené z väzby na slobodu prakticky ihneď po ich priznaní).

Inšitút väzby pritom nemá nič spoločné s inštitútom kajúcnika, t. j. Trestný poriadok nikde nestanovuje, že osoba, ktorá sa stala kajúcnikom nemôže alebo by nemala byť vo väzbe, ak sú dané dôvody väzby a už vôbec Trestný poriadok nikde nestanovuje, že ak sa obvinený neprizná, ak nepotvrdzuje svojím priznaním výpoveď kajúcnika, tak vo väzbe byť musí. Priznanie, samé osobe, nie je dôvodom na nevzatie obvineného do väzby, či prepustenie obvineného z väzby a popieranie trestnej činnosti, samé osobe, zase nemôže byť dôvodom na vzatie obvineného do väzby.

Skutočne je náhoda, že takmer všetky obvinené osoby v roku 2020 v mediálne zámych prípadoch, ktoré sa nepriznali k trestnej činnosti a nepotvrdzovali, či nepotvrdzujú výpoveď kajúcnikov skončili vo väzbe a takmer všetky obvinené osoby, ktoré sú v postavení kajúcnika alebo sa až následne priznali k trestnej činnosti sú na slobode a užívajú si svoje benefity? Tých prípadov je tak veľa, že si možno položiť otázku, či inštitút väzby nie je do určitej miery využívaný na vynútenie priznania sa obvineného. Alebo ako inak sa dá vysvetliť situácia, keď tí čo sa priznávajú sú na slobode a tí čo popierajú vo väzbe a ak sa následne priznajú sú prepustení z väzby?

Takáto aplikačná prax navodzuje skôr dojem, že sa v trestnom práve začala stotožňovať pravda s priznaním, čo môže, ale aj nemusí byť to isté, a že úlohou orgánov činných v trestnom konaní a celého trestného procesu je dosiahnuť priznanie obvineného, ktoré je kráľovnou dôkazov a znamená samotnú pravdu (skutočný stav veci). Získa sa tak nielen priznanie obvineného, ale aj potvrdenie výpovede kajúcnika (potom sa práve tieto následné priznania obvinených používajú na preukázanie faktu, že kajúcnik vypovedá pravdu, nakoľko ho potvrdzujú aj ďalší „kajúcnici“).

Považujem za absolútne nebezpečný trend, keď sa s inštitútom väzby zaobchádza podľa toho, či sa obvinený prizná alebo neprizná a keď vo väzbe končia fakticky len „popierači“ výpovede kajúcnika (tzv. väzba na „zmäknutie“ obvineného, ktorému má práve čas v nej „vrátiť pamäť“). Je to signál pre všetkých obvinených, že ak nechú tráviť čas v kolúznej väzbe, musia sa prizať (bez ohľadu na to, či majú k čomu), potvrdiť tak výpoveď kajúcnika a prípadne aj vypovedať na iné osoby. V opačnom prípade skončia vo väzbe, čo je za súčasnej rozhodovacej praxe súdov isté. Dovolím si tvrdiť, že ak by bol prokurátor JUDr. Jozef Mamrák trestne stíhaný v roku 2020 (a nie v roku 2013) bol by vzatý do väzby (z dôvodu kolúznej a preventívnej väzby), nakoľko vinu popieral a spochybňoval výpoveď kajúcnika Jána Krajčíka.

5/ Prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka (varovanie z minulosti)(2)

Prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka je ukážkovým príkladom toho, kam môže viesť naivná predstava orgánov činných v trestnom konaní a súdov o tom, že kajúcnik nemá dôvod klamať a že jeho neoverené tvrdenia sa môžu stať skutkovým zistením, na ktorom možno vzniesť obvinenie. Prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka preto varuje pred prehnanou motiváciou orgánov činných v trestnom konaní pri vznášaní obvinení.

JUDr. Jozef Mamrák (1948 – 2018) bol dlhoročný prokurátor a pôsobil aj ako šéf (krajský prokurátor) Krajskej prokuratúry Nitra. Nikdy proti nemu nebolo vedené trestné stíhanie a ani disciplinárne konanie, pričom do dôchodku (rok 2011) odišiel s čistým štítom a dobrou povesťou.

V roku 2013 však dobré meno, česť a povesť JUDr. Jozefa Mamráka výrazne naštrbil kajúcnik Ján Krajčík a hlavne vyšetrovateľ a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí vyvinuli až prehnanú aktivitu pri zadržaní a následnom vznesení obvinenia JUDr. Jozefovi Mamrákovi a to bez toho, aby výpoveď kajúcnika riadne preverili pred vznesením obvinenia, hoci tak poľahky mohli urobiť.

Kajúcnik, svedok Ján Krajčík (jeho trestné stíhania boli odložené ako odmena za objasnenie viacerých káuz) vypovedal pred vznesením obvinenia viackrát a obsiahlo (vo viacerých dňoch, keď neustále dopĺňal, rozširoval a precizoval svoju svedeckú výpoveď – postupné, viacdňové výpovede kajúcnikov boli bežné aj v roku 2020 a aj v roku 2020 bolo bežné, že si kajúcnik na najeký skutok, či páchateľa zázračne spomenul až po niekoľkých svojich výpovediach a to často aj s viacmesačným odstupom).

Kajúcnik Ján Krajčík vo svojich výpovediach uvádzal napríklad, že osoba V.M. ho posielala na rôzne stretnutia s rôznymi osobami, ktorým odovzdával finančnú hotovosť od 50.000 euro do 100.000 euro a uvedené osoby na oplátku poskytovali V.M. informácie, pričom stretnutia sa odohrávali na rôznych miestach. Na podnet V.M. si robil z uvedených stretnutí zvukový záznam, aby si tak zabezpečili kompromitujúci materiál. Takto si V.M. zabezpečoval kompromitujúci materiál na veľmi vysokopostavené osoby zo súdnictva, prokuratúry, polície ako aj štátnej správy. V.M. mu (kajúcnikovi) vďaka tomu zabezpečil aj prepustenie z väzby. Uviedol, že má zachytený rozhovor medzi ním a jedným doktorom, ktorý v tom čase pracoval v justícii a na uvedených nahrávkach je zaznamenané ako mu (kajúcnik) nosí úplatok vo výške od 20.000 euro do 30.000 euro, za čo doktor zabezpečoval pre V.M. veci, napríklad trestné stíhanie nejakých osôb ako aj informácie o trestných konaniach osôb, ktorých sa chcel V.M zbaviť. Uviedol, že momentálne disponuje štyrmi nahrávkami, ktoré vydáva polícii a popísal obsah jednotlivých nahrávok.

Vo svojej ďalšej výpovedi už svedok Ján Krajčík priradil k označeniu „doktor“ meno prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka. Uviedol, že prvý zvukový záznam je z decembra roku 2008, z kancelárie na ranči Bojna a je tam zachytený rozhovor medzi ním a JUDr. Mamrákom prokurátorom Krajskej prokuratúry Nitra, kde kajúcnik na pokyn V.M. zisťuje od JUDr. Mamráka, kedy pôjde J.M. do väzby a popri tom odovzdal JUDr. Mamrákovi obálku s finančnou hotovosťou čo malo byť podľa V.M. „vianočné“. Ján Krajčík taktiež vypovedal, že dal JUDr. Mamrákovi mobilný telefón. S JUDr. Mamrákom, V.M. sa stretli už aj predtým na benzínovej pumpe, pričom V.M. tam dohodol s JUDr. Mamrákom, že ak bude treba niečo riešiť, tak to budú riešiť cez neho (svedka Jána Krajčíka). Následne V.M. odovzdal JUDr. Mamrákovi finančnú hotovosť, pričom žiadal od JUDr. Mamráka zisťovať, či vydieranie a nejaké DPH, ktoré boli na J.M. nestačia na to, aby bol zatvorený. Svedok popísal aj ďalšie stretnutie, kde JUDr. Mamrákovi odovzdal obálku, kde sa mali nachádzať veci ohľadne DPH a J.M. Dalšia zvuková stopa je podľa svedka tá, keď odovzdal JUDr. Mamrákovi hotovosť vo výške 20.000 euro a následne sa ho spýtal čo má pre V.M. na čo mu JUDr. Mamrák povedal, že J.M. bude najneskôr v marci vo väzbe. JUDr. Mamrák ďalej povedal, že sú zabezpečené domové prehliadky.

Svedok Ján Krajčík ďalej podrobne vypovedal aj o ďalších stretnutiach s JUDr. Mamrákom, kde mu odovzdával obálky od V.M. s finančnou hovovosťou s tým, že ich stretnutie sa malo odohrať v budove krajskej prokuratúry a týkalo sa väzby J.M. Ďalšie stretnutia medzi nimi sa týkali aj toho, že JUDr. Mamrák chcel od neho odkúpiť nahrávky ich rozhovorov.

V ďalšej svojej výpovedi svedok Ján Krajčík uviedol, že trvá na svojich predchádzajúcich výpovediach, pričom vyslovene zdôraznil, že osobu, ktorú v prvotnej výpovedi nazvýva doktor je JUDr. Mamrák.

Svedok Ján Krajčík JUDr. Jozefa Mamráka následne opoznal aj pri rekognícii osoby podľa fotografií.

Z predbežného vyjadrenia znalca Ústavu kriminalistiky a kriminológie Bratislava vyplynulo, že neboli zistené stopy po elektronickom strihu či inej technickej manipulácii alebo editovaní signálu za účelom pozmenenia obsahu nahrávky. Predbežné skúmanie pozitívne identifikovalo Ján Krajčíka ako osobu označenú v nahrávkach. K osobe oslovovanej ako „pán doktor“, ktorú svedok Ján Krajčík označil ako osobu JUDr. Jozefa Mamráka sa v predbežnom vyjadrení konštatuje, že doteraz vykonaným skúmaním je veľmi problematické identifikovať osobu z dôvodu odlišnosti rečových atribútov s tým, že najvhodnejším riešením je vyhotovenie porovnávacej vzorky. Nebolo možné vylúčiť, že nahrávky boli vyhotovené podľa dopredu naplánovaného scenáru s niekým iným ako bolo deklarované.

Fakticky iba na podklade tohto dôkazného stavu (len siahodlhé opakované výpovede kajúcníka a predbežné znalecké vyjadrenie, ktoré vo vzťahu k JUDr. Jozefovi Mamrákovi nič nedokazovalo; práve naopak), bol JUDr. Jozef Mamrák zadržaný ako podozrivý (išlo o nezmyselný zásah tzv. kukláčov voči vtedy 65 ročnému už bývalému prokurátorovi, ktorý sa zdržiaval v mieste svojho trvalého pobytu a bol pre políciu kedykoľvek dostupný) a celá vec bola prakticky ihneď medializovaná s uvedením plného mena JUDr. Jozefa Mamráka ako aj obsahu zvukových nahrávok. Tak ako aj v roku 2020, aj pri zadržaní JUDr. Jozefa Mamráka boli prítomní novinári, ktorí zo zadržania vyhotovovali fotografie, pričom z neskoršieho súdneho sporu o ochranu osobnosti nepochybne vyplynulo, že novinári vedeli dopredu nielen o zadržaní, ale disponovali ešte pred vznesením obvinenia aj zvukovými nahrávkami, ktoré vydal kajúcnik Ján Krajčík, z ktorých následne médiá aj citovali (titulky v médiách „zadržaný exprokurátor“, „úplatky“, „špinavosti aké ste nečítali“, „prepisy kompromitujúcich rozhovorov“, „exšéfa prokuratúry v Nitre zadržali. Usvedčujú ho aj tajné záznamy, redakcia ich získala“ – všetko samozrejme spojené s fotografiou zadržaného – podobnosť so zadržiavaním osôb z roku 2020 zrejme nebude čisto náhodná).

JUDr. Jozef Mamrák bol prepustený zo zadržania na druhý deň po svojom zadržaní a trestne stíhaný bol na slobode. Už v postavení zadržaného podozrivého poprel spáchanie skutkov, uviedol, že Jána Krajčíka nepozná, nikdy s ním nebol v osobnom kontakte, kategoricky odmietol, že by prijal akýkoľvek úplatok alebo že by ho niekto vydieral. Celé to označil za komplot, ktorým mu chce niekto privodiť trestné stíhanie (neúspešne, nakoľko sa verilo kajúcnikovi, pretože ten nemá dôvod klamať a nemal dôvod si na JUDr. Jozefa Mamráka vymýšľať).

Nasledovalo preto vznesenie obvinenia JUDr. Jozefovi Mamrákovi za zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe (celý nižšie uvedený skutok bol iba doslovný výsek z výpovede kajúcnika, „vystrihnutá“ časť jeho výpovede – tak ako sa to stávalo aj v roku 2020), že

v presne nezistenom čase v období od roku 2008 na ranči v obci Bojná, na presne nezistenom mieste v Bojniciach, v doposiaľ nestotožnenom byte v Šali, v Nitre v priestoroch krajskej prokuratúry, ako aj na ďalších doposiaľ nestotožnených miestach Slovenska ako prokurátor krajskej prokuratúry v Nitre v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora podľa § 26 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. d), písm. e), písm. i.), písm. l) zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry žiadal a prijal úplatky vo výške najmenej 40.000 euro a to od V.M., ktorý uvedené úplatky odovzdával cez svojho sprostredkovateľa Ján Krajčíka za to, že doposiaľ nezisteným spôsobom ovplyvní konanie v trestnej veci vedenej na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Nitre pod ČVS…… týkajúce sa osôb J.M., Mgr. J.Š, J.S. a A.M. a to v ich neprospech.

JUDr. Jozef Mamrák následne aj v procesnom postavení obvineného dôrazne poprel spáchanie uvedeného skutku. Výpovede kajúcnika označil za absolútne nepravdivé a klamstvo. Celý prípad označil za vykonštruovaný, motivovaný snahou znemožniť jeho osobu a jeho rodinu. Celú výpoveď kajúcnika ohľadne jeho osoby označil za „absolútny nezmysel, lož, ktorá nemá logiku a je to sprostosť“ (samozrejme ani teraz mu nikto neveril, pretože kajúcnik nemá dôvod klamať).

Po vznesení obvinenia nasledoval výsluch kajúcnika svedka Ján Krajčíka, ktorý zotrval na svojich predchádzajúcich výpovediach a opätovne sa podrobne vyjadroval k tomu ako spoznal JUDr. Mamráka, kde sa s ním stretával, ako a za čo mu odovzdával finančnú hotovosť od V.M. a ako si ich stretnutia nahrával.

Vyšetrovateľ vo veci vykonal aj konfrontáciu medzi obvineným JUDr. Jozefom Mamrákom a svedkom Ján Krajčíkom v rámci ktorej svedok – kajúcnik naďalej tvrdil, že JUDr. Mamrákovi odovzdával finančnú hovotovosť a za to od JUDr. Mamráka dostával nejaké dokumenty a odkazy, ktoré boli určené pre V.M. Obvinený JUDr. Jozef Mamrák aj v rámci konfrontácie uvádzal, že Jána Krajčíka nikdy nestretol, že ide o klamára, ktorý je niekým režírovaný s tým, že svedka nikdy nenavštívil a celé je to lož.

Nasledovali výsluchy viacerých svedkov, ktoré nič zásadné do dôkazného stavu nepriniesli. Stále bolo obvinenie „držané“ iba výpoveďou kajúcnika a od kajúcnika získanými zvukovými nahrávkami pochybného obsahu.

Dva mesiace po vznesení obvinenia bol vypracovaný znalecký posudok Ústavu kriminalistiky a kriminológie Bratislava, z ktorého vyplynulo, že hlas muža, ktorý je oslovovaný na nahrávkach ako pán Krajčík, Jano, Janko patrí Jánovi Krajčíkovi, pričom na základe analýz a komparácií hlasu muža, ktorý je oslovovaný na nahrávkach ako „doktor“ možno konštatovať, že nepatrí JUDr. Jozefovi Mamrákovi. Ďalej bolo znaleckým skúmaním zistené, že všetky predložené nahrávky vznikli v priebehu pár dní.

Vzhľadom k uvedenému bol vo veci opätovne vypočutý kajúcnik svedok Ján Krajčík, ktorý uviedol, že všetko čo uviedol ako svedok nebola pravda. Nebola pravda, že by JUDr. Jozefovi Mamrákovi nosil peniaze alebo doklady a ani JUDr. Jozef Mamrák nechodil za ním, nikdy sa s ním osobne nestretol, pozná ho len z videnia. Nahrávky boli vykonštruované, bol tam hlas osoby R.B., ktorá napodobňovala hlas JUDr. Jozefa Mamráka. Všetky osoby ako aj rozhovory uvedené na nahrávkach boli vymyslené.

S poukazom na vykonané znalecké dokazovanie a ostatnú výpoveď kajúcnika bolo následne trestné stíhanie vedené proti JUDr. Jozefovi Mamrákovi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry SR podľa § 215 ods. 1 písm. a) Tr. por. zastavené, pretože bolo nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie.

Médiá následne o kajúcnikovi Jánovi Krajčíkovi písali ako o „super svedkovi“, ktorý uvádzal „mega klamstvá“ (či drzé klamstvá) a zdôrazňovali, že polícia mu až naivne verila. Časpis plus 7dní vo svojom článku zo dňa 26.03.2018 si dokonca kladie otázku ako je možné, že „elitní“ (?) policajti dôverovali takémuto „svedkovi“.

Prečo orgány činné v trestnom konaní nepočkali s vznesením obvinenia tie dva mesiace kým sa vyhotovil znalecký posudok, z ktorého by bolo zrejmé, že vznesenie obvinenia zjavne neprichádza do úvahy? Prečo boli pri vznášaní obvinenia takí premotivovaní? S ľahkosťou zničili povesť človeka, poznačili jeho ako aj jeho rodinu a to iba preto, že nevedeli počkať dva mesiace na znalecký posudok. Čakalo orgány činné v trestnom konaní aspoň nejaké disciplinárne prekúmanie ich zbrklého konania pri zadržaní a vznesení obvinenia, keď konali fakticky bez dôkazov, respektíve na podklade dôkazu, pri ktorom už pred vznesením obvinenia boli výrazné pochybnosti o jeho pravdivosti? Nie. Práve naopak. Prokuratúra k postupu orgánov činných v trestnom konaní v danej veci uviedla neuveriteľnú vetu a to „keby orgány činné v trestnom konaní nekonali (nevzniesli obvinenie), takýto postup by bol nezákonný a boli by obviňované z nečinnosti a falošnej kolegiality“. Z tejto vety vyplýva, že obvinenie sa vznieslo nie preto, že by na to boli riadne overené dôkazy, ale preto, aby neboli orgány činné v trestnom konaní (zrejme médiami) obvinené z falošnej kolegiality. Svoj premotivovaný postup pri vznesení obvinenia „schovali“ orgány činné v trestnom konaní za médiá a zabudli na to, že podľa Trestného poriadku nemožno vzniesť obvinenie z dôvodu, aby o orgánoch činných v trestnom konaní nepísali médiá negatívne. Vznesenie obvinenia neslúži na ochranu orgánov činných v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní tým vlastne dali na vedomie, že ich prezentácia v médiách je podstatnejšia ako nejaké skúmanie, či overovanie výpovede kajúcnika a prípadné zničenie človeka, ktorému sa obvinenie vznesie. Alebo povedané inak, koho vlastne zaujíma prokurátor JUDr. Jozef Mamrák? Veď trestné stíhanie bolo následne zastavené, tak prečo sa k tomu vracať? Ospravedlnila sa aspoň prokuratúra svojmu dlhoročnému pracovníkovi za zničenie zvyšku jeho života? Pochybujem…

Jediný kto bol postihnutý bol kajúcnik Ján Krajčík, ktorému bolo vznesené obvinenie pre zločin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. d) Tr. zák., pričom aj v tomto konaní uviedol, že z jeho strany to bola intriga. V roku 2015 bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 9 rokov za trestné činy marenia spravodlivosti, krivé obvinenie a krivú výpoveď (tento svedok pritom nevypovedal nepravdivo iba vo vyššie uvedenej kauze, ale aj vo viacerých iných trestných veciach).

Namiesto záveru otázka „Quo vadis trestné právo?“

Aby nedošlo k omylu. Uvedený prípad prokurátora JUDr. Jozefa Mamráka nemusí byť výnimočný a nikde nie je napísané, že ak niekoho určitá osoba (a je bez významu, či vypovedá ako oznamovateľ, svedok, obvinený alebo spolupracujúci obvinený) obviní zo spáchania trestného činu tak zákonite musí hovoriť pravdu. V trestnom procese by malo byť samozrejmosťou, že k dôkazom treba pristupovať s určitou dávkou obozretnosti, so zdravými pochybnosťami a nie slepo nasledovať a favorizovať určitý druh dôkazu (výpoveď kajúcnika) a tým si, s výraznou pomocou niketorých médií, či inštitútu väzby, zjednodušovať dokazovanie. Zbrklosť, prehnaná motivácia, či prílišná snaha mať okamžite výsledky, ktoré by mohli byť mediálne kladne prezentované, nikdy nesvedčili trestnému právu. Ani boj proti korupcii, či organizovanej forme trestnej činnosti by nemal ospravedlňovať porušenia zákona pri vedení dokazovania, t. j. „skratky v dokazovaní“ spočívajúce v slepej viere v pravdivosť výpovedí kajúcnika.

Ohľadne nepresvedčivých výkonov kajúcnikov v trestnom procese a naivnej viere orgánov činných v trestnom konaní v ich zaručenú pravdivosť, možno spomenúť aj iný prípad, napríklad trestnú vec súčasnej českej eurokomisárky Věry Jourovej, ktorú v roku 2006 po návrate zo služobnej cesty (v tom čase pracovala na ministerstve pre miestny rozvoj a mala na starosti dotácie z EÚ) zadržali, obvinili z prijímania úplatkov (korunný svedok pri rozhovore s inou osobou hovoril o jej úplatnosti, čo bolo zachytené skytou kamerou) a následne strávila vo väzbe 33 dní. Bola obvinená na základe výpovede tzv. korunného svedka, avšak následne bolo trestné stíhanie voči nej zastavené. Okrem vychvaľovania sa svedka, že má Jourovú „vyriešenú“ a tvrdení o miliónoch pre ňu a dôkazu z počutia „starosta P. predo mnou povedal, že dal Věre peniaze“ neboli zabezpečené žiadne dôkazy. V ČR predmetnú situáciu označili ako čisté „obvinenie bez dôkazov“.

Klaňať sa dopredu pred výpoveďou kajúcnika (či pred akýmkoľvek iným dôkazom), respektíve stotožňovať priznanie obvineného s pravdou je znakom úpadku trestného práva, keď sa nielen riadne dokazovanie nahrádza vierou, ale aj zásada voľného hodnotenia dôkazov sa nahráda zásadou svojvoľného hodnotenia dôkazov. Možno len dúfať, že v roku 2021 sa do trestného práva „vráti zdravý rozum a logické myslenie“ a zastaví sa tak jeho pozvoľný úpadok.

Poznámky

  • 1) nikto pritom inštitút spolupracujúceho obvineného, ako taký, nespochybňuje, pretože ak vôbec, tak sa spochybňuje len jeho aplikácia a jeho bezbrehé a nepreskúmateľné využívanie v dnešnej praxi ako aj neuveriteľný rozsah výhod, ktoré sú kajúcnikom poskytované – napríklad beztrestnosť pri akomkoľvek priznaní rozsahu trestnej činnosti, či ponechanie majetku získaného trestnou činnosťou
  • 2) uznesenia orgánov činných v trestnom konaní ako aj iné listinné dôkazy v tejto trestnej veci mi boli poskytnuté synom JUDr. Jozefa Mamráka

Autor
JUDr. Peter Šamko

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a914-kult-kajucnika-ako-trend-roku-2020-alebo-co-nas-moze-naucit-pripad-prokuratora-judr-jozefa-mamraka