Kde sa vytratili základné zásady trestného práva?

Pri udalostiach posledných dní som opäť spozornel a priviedli ma opäť k tomu, aby som spísal svoje myšlienky. Či už išlo o zverejnenie celého výsluchu JUDr. Moniky Jankovskej, takmer hneď po podpísaní zápisnice, čo nemá na Slovensku, ale ani vo svete obdobu. Potom akési tragikomické tlačenie sa desiatok kukláčov pred výťahom v sídle Penty, ďalej nasledoval list prokurátorky JUDr. Kučerkovej o praktikách a podozreniach nezákonných praktík na ÚŠP a na záver opakujúce sa snahy médií ale aj OČTK o kriminalizáciu advokátov za výkon ich profesie.

Niektorí sa snažia o návrat k právnemu štátu až tak, že sami pri tom zabudli na dodržiavanie zákonov, a keby len zabudli… O dodržiavaní základných zásad trestného práva ani nehovoriac. Ideme z kaluže do blata, a výsledok môže byť o pár rokov možno mesiacov fatálny.

Ak si človek pozorne prečíta trestnoprávne kódexy, odbornú literatúru a k tomu sa povenuje trošku aj penológii (veda o treste a trestaní), všade sa stretne s pojmom prezumpcia neviny, ochrana súkromia a dôstojnosti obvinených ale aj obžalovaných, ba aj odsúdených osôb. Zabúdame, že trestné konanie je ultima ratio, má sa k nemu pristupovať s mierou a maximálne zákonne.

Samotný §2 Trestného poriadku, ktorý má nadpis „Základné zásady trestného konania“ v odseku 1 ustanovuje, že „Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon“, odsek 2 pokračuje v základných zásadách nasledovne „Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie“ a ods. 4 uvádza základnú zásadu, ktorou teraz každý pohŕda (správne je, že nie každý, ale časť OČTK, časť politikov a časť novinárov toto rozhodne nerešpektuje) a to, že „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“.

Zásada primeranosti a zdržanlivosti v trestnom konaní má byť uplatňovaná aj voči tretím osobám. „Dôležité je chápať túto zásadu v celom rozsahu, to znamená, že sa netýka len osoby, voči ktorej sa vedie trestné stíhanie, ale všetkých osôb, ktorých sa trestné konanie akýmkoľvek spôsobom dotýka, či ide o svedkov, poškodených, alebo napr. zúčastnenú osobu.“ V týchto trestných konaniach, kde sú zabezpečené práva tretích osôb, keď sa všetko zverejňuje, na druhej strane sa nič nepreveruje, ako to predpisuje § 10 Trestného poriadku „Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti… Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.“ No za roky pôsobenia v advokácii som nevidel ani jeden úkon, objasnenie okolnosti od OČTK, ktorý by bol v prospech trestne stíhaných osôb. Ešte aj to, čo by sa malo pripísať v ich prospech je obrátené proti nim. Vyhľadávacia zásada trestného práva sa zmenila na inkvizičnú, čiže obvinený má dokazovať svoju nevinu, a to už nie je sranda. Za žiadnych okolností sa nemôže dopustiť, aby platilo pravidlo, že najprv obviniť a uväzniť a potom hľadať k tomu aj dôkazy.

To, akým smerom sa uberá štát, vždy závisí od vrcholných predstaviteľov štátnej moci, tým ako sa oni stavajú k základným princípom právneho štátu a povedzme aj k základným zásadám trestného práva. Majú na tom svoj významný podiel aj médiá, no tie čerpajú práve z vyjadrení najvyšších predstaviteľov štátu, a následne tí zhora dovoľujú porušovať tieto pravidlá na nižších stupňoch, ba niekedy k tomu možno aj priamo nabádajú.

Veľmi vážna hrozba pre demokraciu a právny štát je aj snaha OČTK kriminalizovať advokátov. To už je za hranicou všetkého. Advokát nezodpovedá v žiadnom prípade za skutky klienta. Tu už ide „o podozrenie z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie“, ako to skonštatovala aj Slovenská advokátska komora. Výzva advokátov novému generálnemu prokurátorovi, aby v rámci trestného konania opätovne nastolil zákonnosť postupu OČTK tiež svedčí o tom, že sa trestné konania posunuli už mimo rámca právneho poriadku. Prípravné konanie je zásadne neverejné, práve aj z dôvodu, že sa narába s podozreniami voči osobám, na ktoré sa vzťahuje prezumpcia neviny, preto o ich súkromie a dôstojnosť majú dbať aj orgány činné v trestnom konaní. Teraz je to práve opačne, čiže sami v tomto smere nedodržiavajú zákon. Ak chceme operovať s pojmom právny štát, tak štátna moc ukazuje/má ukazovať svoju pravú tvár práve pri tých, ktorí zákon porušili, a to v konaní vedeným proti nim. Ešte za mojich študentských čias som mal možnosť vidieť film Ľud versus Larry Flynt, kde je jedna veta/myšlienka, ktorá ma inšpirovala v mojom profesionálnom živote právnika, advokáta. Keď sa médiá pýtali vydavateľa „časopisov pre dospelých“ Larryho Flynta, ktorý sa sám považoval za odpadlíka spoločnosti, prečo sa obrátil so svojou žalobou až na Najvyšší súd, tak jeho odpoveď bola, voľne citujúc: „ak Najvyšší súd ochráni práva toho najhoršieho v spoločnosti ako som ja, tak práva tých čestných ochráni o to viac.“ Treba sa nad tým zamyslieť, nakoľko to má veľa spoločného s temnou minulosťou ľudstva, zároveň však aj so súčasnosťou, kde nie je ťažké skĺznuť do sfér, kde sa nechceme ocitnúť. Je to aj príbeh pomaly sa ohrievajúcej vody a žaby v nej, ale ak by som trošku preháňal, môže to byť aj príbeh z obdobia nástupu fašizmu, keď najprv brali komunistov a nik sa neozval, potom Židov a nik sa neozval, potom každého a nik sa neozval…. No našťastie teraz sa ozývajú sudcovia, advokáti, ale stále je to asi málo.

Aby sme sa vyhli omylom, ja nezastávam tých, ktorí porušili zákon, nechcem zľahčovať ich zodpovednosť za skutky, ktoré spravili, ale chcem, aby bola presadzovaná zákonnosť a spravodlivosťaj v ich prípade. Ak páchatelia týchto činov, skutkov porušili zákon, neznamená to, že aj druhá, tá „spravodlivá“ strana, to môže urobiť. Spravodlivosť sa nesmie nastoľovať nezákonnými prostriedkami. A tam patrí aj ochrana súkromia, dôstojnosti a prezumpcia neviny osôb podozrivých zo spáchania aj tých najohavnejších trestných činov. Spravodlivosť prislúcha aj im. Trestný priadok v § 55 ods. 1 predpisuje nie pre nič, za nič, pre OČTK okrem už spomenutých zásad aj zásadu primeranosti a zdržanlivosti, keď ustanovuje, že „Pri vykonávaní úkonov trestného konania musia orgány činné v trestnom konaní, súd a osoby príslušné vykonávať úkony trestného konania zaobchádzať s osobami zúčastnenými na úkone tak, ako to vyžaduje účel trestného konania; vždy sa musí rešpektovať ich dôstojnosť a ich ústavou zaručené základné práva a slobody.“Nemôže platiť, že účel svätí prostriedky. „Záujem na zistení skutkového stavu veci nesmie byť nadradený zásade zákonnosti, lebo by to mohlo viesť k snahe zistiť pravdu za každú cenu, teda aj za cenu porušenia zákona.“ Jozef Čentéš a kolektív: Trestné právo procesné, Heuréka 2006, strana 42. Lebo sa potom právom pýtame, aký je rozdiel medzi tým, kto je stíhaný za porušenie zákona a medzi tým, kto ho stíha a sám pri tom porušuje zákon, povedzme nátlakom a hrozbou väzby. V právnom štáte by mali konať ex offo orgány činné v trestnom konaní aj v týchto prípadoch za zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ. No od toho sme ešte na míle ďaleko.

To, že politici na seba navzájom podávajú trestné oznámenia, je už bohužiaľ starý príbeh. No dnes už posielajú priamo politického oponenta do basy. Keď to spravil Štefan Harabin, vtedy aspoň časť politikov, médií a spoločnosti sa ozvala. Dnes je to hlavná agenda politikov, ba politických strán. A keď sa teraz v niekom ozve, že dnes ide o úplne niečo iné, tak je na veľkom omyle. Politik nikdy nemôže nastoľovať spravodlivosť, jednak na to nemá právomoc a po druhé, je ďaleko od objektívnosti. Na to tu máme orgány činné v trestnom konaní, no tie musia (mali by) robiť v apolitickom a všeobecne v neutrálnom a v objektívnom prostredí. O akom neutrálnom prostredí, objektívnom vyšetrovaní sa bavíme, ak niektorí politici sa pasujú do vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov ale aj katov v jednej osobe? Aké odkazy to dáva osobám, ktoré v týchto veciach vystupujú v roli vyšetrovateľov, prokurátorov alebo sudcov? Je prinajmenšom naivné si myslieť, že nijaké. Počas môjho krátkeho pôsobenia vo funkcii ministra spravodlivosti som toho so sudcami videl, počul a zažil veľmi veľa a mal som možnosť vidieť, ako na nich pôsobí politický aj mediálny priestor- česť odvážnym výnimkám.

Základnou výbavou demokratického politika by mala byť úcta k prezumpcii neviny, a preto by sa mal vyhýbať komentovaniu trestných konaní anezneužívať to v politickom boji. Postoj a vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej je tá správna cesta. Aj v minulosti sa v obidvoch táboroch našli ľudia, ktorí to nerešpektovali, ale boli v menšine, bolo to ojedinelé. Teraz to je pravý opak. Nepamätám si, že by vyšetrovanie kauzy nástenkového tendra (a ani iné politicky citlivé kauzy, ako napríklad Osrblie) prebiehal online formou a podozrivý bol vystavený ponižujúcemu správaniu OČTK a médií.

Komu a čomu slúžia tie teatrálne úkony OČTK? Ako som už o tom písal, policajné akcie typu nasadenia najťažšieho čo máme (Lynx commanda) voči osobám, ktoré nie sú podozrivé zo spáchania násilného trestného činu, sú len pre verejnosť alebo skôr pre politikov a médiá, nakoľko inak by stačilo obyčajné zadržanie civilnými vyšetrovateľmi. Alebo zatknutie bývalého špeciálneho prokurátora pred budovou polície a nie až v budove (náhoda?). Ja sa ho rozhodne nezastávam, politicky som ho nie raz ostro skritizoval „hovoria za neho“ jeho výsledky, ale tu už ide o niečo iné ako o spravodlivosť. Lynč, pomsta? Ide o základné princípy a zásady trestného práva, o ktoré teraz nikto nedbá, lebo vládnym politikom to teraz takto vyhovuje a pre médiá je to samozrejme vďačné sústo. A tí, ktorí sú v pozadí toho všetkého teatrálneho, si od toho asi niečo sľubujú, pre nič za nič by to nerobili. Kde je tá hranica, pri ktorej už aj médiá povedia, že nie, že stačilo? Ak už budú podozrivých fyzicky týrať? Aj ten najposlednejší podliak má mať zachované svoje zákonné práva, aj v tom prípade, keď on sám sa týmto neriadil, lebo to nemôže byť výhovorka pri nastoľovaní spravodlivosti. Verte mi, dá sa to robiť aj zákonnou formou, pri dodržaní všetkých zásad a princípov trestného práva a drvivá väčšina policajtov, prokurátorov aj sudcov to tak aj robí, alebo sa snaží to tak robiť. Len by to potrebovalo zmieniť sa o tom aj „hore“.

O akú spravodlivosť nám potom vôbec ide? O takú, ktorá sa bude páčiť určitej skupine ľudí? Taká spravodlivosť nie je, lebo taká samu seba vylučuje. Spravodlivosť nemá byť krutá, ani zhovievavá, spravodlivosť má byť spravodlivá. Nemá mať prídavné meno. A cesta k tejto spravodlivosti musí byť zákonná! Vo všetkom!

Ako je možné, že médiá majú o policajných zásahoch avízo dopredu, že z týchto úkonov vysielajú naživo? Ako je možné, že na druhý deň po výsluchoch, alebo ešte v ten deň, je na internete prístupná celá zápisnica o výsluchu obvineného?

Prípravné konanie je a má byť neverejné aj z dôvodu, aby sa podarilo objasniť trestné činy, potrestať ich páchateľov. Mnohí obvinení sú vo väzbe kvôli hrozbe, že budú ovplyvňovať svedkov. No keď svedok a možno aj sám páchateľ sa dočíta na internete, kto čo povedal, tak je nám celá kolúzna väzba nanič, poslúži už len čisto ako mučiaci prostriedok v rukách štátnej moci. Podobným spôsobom sú samozrejme verejnosti známe aj všetky rozhodnutia súdov v prípravnom konaní, po ktorom do istej miery OČTK musia hrať sčasti odkrytými kartami. Kam to celé speje? Svedkom (aj možným páchateľom) pošleme dopredu mailom otázky domov? Cez kajúcnikov, ktorí majú čo stratiť, pošpiníme všetkých bez jediného dôkazu, bez preverenia veci, lebo to niekomu tak vyhovuje?

Na druhej strane, keď sa to už zverejňuje, číta to aj niekto v širších súvislostiach? U viacerých obvinených som sa vôbec nedočítal, kde je tá ozajstná hrozba, pri najčastejšom väzobnom dôvode, pri kolúznej väzbe, že budú ovplyvňovať svedkov. Je to príliš všeobecné, nič konkrétne, až tak, že sa nazdávam, že by to potrebovalo urýchlene preveriť ústavným súdom. Tá hrozba je pri každom obvinenom, a predsa nedávame, nenavrhujeme každého (aspoň zatiaľ) do vyšetrovacej väzby. Preto tá hrozba musí byť reálna, musí vyplývať z niečoho konkrétneho, ktoré vie prokurátor súdu aj preukázať. Síce sú tam rozpísané veci o dôvodnosti trestného stíhania, ale o konkrétnych dôvodoch a hrozbách som sa nedočítal.

K väzbe som sa už vyjadril v mojom predchádzajúcompríspevku (https://komentare.sme.sk/c/22535770/vazba-nemoze-byt-natlakovym-prostriedkom-ale-ani-obchodnym-artiklom.html) s tým, že väzba je už niekoľko rokov problémom slovenskej justície,no po týchto nových prípadoch už je vypuklým, ba neznesiteľným problémom. Celý svet sa hrnie k restoratívnej justícii, a tiež k možnostiam uloženia alternatívnych trestov, nahradenia umiestnenia obvineného do ústavu na výkon väzby obmedzením osobnej slobody elektronickým náramkom, napriek tomu, že náramky aj podmienky na to máme, my ideme opačne, už nám len tie závažia chýbajú na putách väznených osôb.

Nečudujme sa potom, že z viacerých úst už zaznieva znova a znova, že ide o politické procesy. Nezabúdajme, že všetok ten škodlivý balast okolo týchto trestných konaní, vytvára v odborných kruhoch presvedčenie, že tu ide o akt politickej pomsty. Výpovede kajúcnikov pod ťarchou uvalenej väzby alebo jej hrozby nemenia na tomto stave nič, lebo trestné konanie sa stalo nástrojom politického boja a zaťahujú sa do neho, neraz cielene aj iné, politicky aktívne osoby z radov opozície. Preto by bolo žiaduce, aby sa práve v týchto trestných konaniach postupovalo vzorovo zákonne, aby nevznikli žiadne pochybnosti o nejakých nekalých politických či kariérnych pohnútkach osôb konajúcich v roli OČTK. V minulosti sme boli nie raz svedkami toho, že policajt, prokurátor, sudca, ako aj príslušníci tajných služieb si vďaka politickej angažovanosti pekne prilepšili. Nebolo to len v SMER-e, ale aj v OĽANO, čiže cestičky sú bohužiaľ vychodené a recept prezradený.

Prežívam to asi viac ako laik, nakoľko počas môjho aktívneho profesijného života som mal dočinia nie s jednou osobou, ktorá si odkrútila dobrých pár mesiacov, ba aj rokov vo vyšetrovacej väzbe úplne nevinne. Nečinne som sa musel prizerať aj na to, ako znevažujú, dehonestujú a potupujú jedného dlhoročného sudcu pred dôchodkom, pri ktorom sme ja, aj moja predchodkyňa Lucia Žitňanská, ani po nariadení viacerých ministerských kontrol, nenašli pochybenia, a len vďaka nepravdivej výpovedi jedného zaujatého svedka bol obvinený a ponížený pred celou spoločnosťou s putami na rukách, dokonca prokurátorka ÚŠP preňho navrhla väzbu, ktorú ústavný súd neakceptoval. (Medzi mnohými!!!! Prečo asi?)

Pre verejnosť len prízvukujem, že podobný osud, nevinne si odsedieť pár mesiacov vo väzbe z dôvodu podozrenia z korupcie má za sebou aj eurokomisárka pre spravodlivosť Věra Jourová. Takže nerobme, nesúďme unáhlene. Ctime si prezumpciu neviny, akú by sme ju chceli ctiť u samých seba.

P.S. 1: Niekto musí podpisovať nasadenie príslušníkov osobitného určenie voči osobám, ktoré nie sú podozrivé ani zo spáchania násilných trestných činov, a ani nehrozí ich útek, alebo hrozba pre konajúcich vyšetrovateľov, bol by som preto zvedavý na to zdôvodnenie (nie formálne, lebo to tam určite je, ale meritné ), nakoľko viem aj z môjho pôsobenia vo vládnej funkcii, že to nasadenie týchto síl nie je len tak, v minulosti prevoz nie jedného nebezpečného obžalovaného na súdne konanie aj za pomoci policajných kukláčov, si musel ZVJS alebo ministerstvo doslovne vydupať.

P.S.2: V roku 2019 som bol jedným, ktorý mohli rozhodnúť o cene za najlepší judikát roka. Hlasoval som, ako neskôr vysvitlo, za víťazný judikát. Môj hlas získalo rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu SR v zložení sudcov Juraj Kliment, Peter Hatala a Peter Szabo. Ocenil som uvedený rozsudok z dôvodu, ako to bolo aj navrhnuté „pre význam rozhodnutia pre aplikačnú prax z hľadiska naplnenia zákonných znakov trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ a nie kvôli tomu, že odsúdili dvoch bývalých ministrov, samotná nominácia ani nebola koncipovaná v tomto smere. Nehovorím, že som toto rozhodnutie obanoval, a že by som to zmenil, ale čo sa dialo potom, je dôvodom toho, prečo sa o tom zmieňujem. Z uvedených sudcov som nikoho osobne nepoznal, s predsedom senátu, s Jurajom Klimentom som sa spoznal až na odovzdávaní cien, kde mal svoj príhovor. Ak chcem zostať strohý a diplomatický, tak len uvediem, že to bol skôr politický prejav kritiky na vtedajšiu vládu. Až vtedy som pochopil, že pán predseda senátu pochopil udelenie ceny za judikát roka nie za to, že na základe niečoho obvinených odsúdili, ale za to, že koho odsúdili. A až teraz vidím dopad tohto nebezpečného zmýšľania. Nie je dôležité že za čo, ale koho.

Autor
Mgr. Gábor Gál

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a910-kde-sa-vytratili-zakladne-zasady-trestneho-prava