Zákon o športe a jeho novelizácia z pohľadu telovýchovných lekárov

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.1.2016

  • § 5
    (8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.

Novela zákona o športe – predložená 23.9.2016 do NR SR

  • 5. V § 5 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.”.

Dôvodová správa k bodu 5

  • V nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe a podnety športových klubov, ktoré poukazujú na obtiažnu vykonateľnosť zabezpečenia posúdenia zdravotnej spôsobilosti výlučne lekárom so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo, najmä v prípade mládeže, sa zároveň navrhuje, aby lekársku prehliadku v prípade talentovaných športovcov vykonával aj pediater. Zároveň sa vykonávajú legislatívno-technické úpravy, ktoré súvisia s touto zmenou.

Spätná väzba na doterajšie používanie Zákona o športe z pohľadu telovýchovných lekárov:

1. MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH.

Po nadobudnutí účinnosti Zákona o športe (od 1.1.2016) sa zvýšil počet športovcov so záujmom absolvovať preventívnu lekársku prehliadku takmer o 150%, čo je v lekárskej obci odboru vnímané veľmi pozitívne.

Zároveň sa zvýšil záujem o získanie atestačnej špecializácie v odbore telovýchovné lekárstvo vzhľadom na zakladanie nových pracovísk odboru. To sa deje vyvážene vzhľadom k regiónom a v horizonte dvoch rokov bude dostatočne pokryté celé Slovensko – ambulanciami, oddeleniami alebo klinikami odboru.

Problémom je však veková aj zdravotná skladba športovcov. Na ambulanciách sa objavuje veľké množstvo detí vo veku 4 až 10 rokov, ktoré sú podľa jednotlivých zväzov a ich klubov označení za talentovaných športovcov. Pravdepodobne je to z dôvodov finančných dotácií ministerstva pre túto kategóriu. (Napr. v hokeji sú „všetci“ označovaní ako talentovaní – bez ohľadu na vek a zdravotný stav, ktorý skoro nikto a nikdy neskúmal !). Táto kategória je zrejme nejasne definovaná, lebo takýto chlapci a dievčatá majú zvyčajne diagnózy nezlučiteľné s tým ktorým športom (vrodené srdcové chyby, krvácavosť – hemofília, poškodenia mozgu, ortopedické anomálie a pod.) a nie sú riadne vyšetrené svojím praktickým lekárom – pediatrom ani príslušným špecialistom. Preto sa javí ako zmysluplné, aby bol jasne definovaný pojem „talentovaný športovec“ a jeho preventívna lekárska prehliadka pre športovanie bola vykonávaná pediatrom, čo sa týka kategórie 4 až 11 rokov. Od 12 rokov vyššie je zmysluplná jeho prehliadka na telovýchovnom lekárstve.

2. prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Navrhujeme nenovelizovať paragraf 5 v aktuálnej novele Zákona o športe.

Problematiku riešenia úpravy/novely realizácie lekárskych prehliadok talentovaných športovcov navrhujeme presunúť na neskoršie obdobie na podklade odbornej diskusie príslušných zástupcov (hlavní odborníci MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo, pre odbor pediatria, predsedovia príslušných odborných spoločností) a inštitúcií (MZ SR, MŠVVaŠ SR), ktorých sa téma týka, vrátane návrhu na prípadnú novelu zákona č. 577/2004 Z. z. v časti uvedenej problematiky.

Odôvodnenie:

  1. prehliadky športujúcich do veku 18 rokov sú podľa zákona č. 577/2004 Z. z. vo výhradnej pôsobnosti lekárov s kvalifikačnou špecializáciou telovýchovné lekárstvo.
  2. navyše lekári s kvalifikačnou špecializáciou pediatria je široký pojem (pediatri majú množstvo vlastných špecifických špecializácií). V uvedenom znení by prehliadku mohol vykonávať akýkoľvek pediater (t. j. aj všeobecný/obvodný pediater). Rozsah a obsah preventívnej prehliadky v odbore pediatria je odlišný oproti požadovanému obsahu a rozsahu prehliadky športovca.
  3. pediatri nemajú kvalifikáciu na celkové/komplexné posúdenie zdravotného stavu vo väzbe na fyzické zaťaženie a spôsobilosti pre vykonávanie športovej aktivity.

3. Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

„Z nášho pohľadu nie je nutné novelizovať a otvárať paragraf 5. Nech sú tam zatiaľ ponechaní len telovýchovní lekári, nakoľko otvorenie problematiky pediatrov je potrebné prejednať spolu s nimi a s MZ SR, nakoľko by sa musel otvárať aj zákon 577/2004. Takže talentovaná mládež nám nevadí, zadefinujte ju kľudne do 23 rokov veku, ale bolo by vhodné definovať aj dolnú hranicu veku (navrhujeme 14 rokov). Ale nenovelizujme paragraf 5! To je naša požiadavka.“

Autori
MUDr. Pavel Malovič PhD., MPH
doc. MUDr. Branislav Delej PhD., MPH.
prof. MUDr. Dušan Meško PhD.

Zdroj
http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_z_pohladu_telovychovneho_lekara