Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (možné využiť od 1.1.2020)

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zavádza nový § 152b, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Na príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne (počet zamestnancov nie je rozhodujúci).

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy:

 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152b Zákonníku práce je príspevok príjmom zamestnanca oslobodeným od dane (a automaticky aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2020.

Podobne ako pri príspevkoch na rekreáciu môžeme očakávať vydanie metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR (FRSR), ktorým sa zrejme spresnia požiadavky, pri splnení ktorých bude možné považovať príspevok za príjem zamestnanca oslobodený od dane. V čase písania tohto textu metodické usmernenie ešte zverejnené nebolo.

PODMIENKY KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

Na oslobodenie príspevku od dane z príjmov musí zamestnanec spĺňať podmienky:

 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je)
 • pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky
 • zamestnanec predloží doklad vystavený oprávnenou osobou (športovou organizáciou) do 30 dní odo dňa jeho vydania.

Ak zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnancovi, ktorý horeuvedené podmienky nespĺňa, príspevok nebude na strane zamestnanca oslobodený od dane a nebude oslobodený od odvodov.

Pracovný pomer

Základná podmienka oslobodenia príspevku od dane z príjmov je pracovný pomer. Môže to byť pracovný pomer na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. Môže to byť pracovný pomer na plný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas (pozor, v prípade kratšieho pracovného času sa kráti maximálna možná výška príspevku, pozrite ďalej).

Príspevok nie je oslobodený od dane z príjmov napríklad ak sa poskytne:

 • pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spoločníkovi, pracujúcemu pre vlastnú spoločnosť bez pracovnej zmluvy
 • štatutárovi – konateľovi, členovi dozornej rady, predstavenstva … bez pracovnej zmluvy
 • profesionálnemu športovcovi vykonávajúcemu v športovom klube činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
 • športovému odborníkovi pracujúcemu na základe zmluvy o činnosti športového odborníka
 • bývalému zamestnancovi atď.

Pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov

Podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov sa posudzuje obdobne ako pri príspevkoch na rekreáciu. Trvanie pracovného pomeru sa posudzuje ku dňu začatia obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky – to bude uvedené na doklade, ktorý zamestnancovi vydá športová organizácia.

Príspevok je oslobodený od dane z príjmov aj vtedy, ak nejde o jednu nepretržite trvajúcu pracovnú zmluvu, ale ak ide na seba bezprostredne nadväzujúce pracovné zmluvy uzatvorené medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom, medzi ktorými nie je prestávka ani jeden deň a v súčte dôb trvaní zmlúv je to najmenej 24 mesiacov.

V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 27 a nasl. Zákonníka práce, napríklad prevod zamestnávateľa alebo jeho časti k inému zamestnávateľovi, typicky predaj firmy, zlúčenie firiem) sa doba trvania pracovného pomeru posudzuje v súčte trvania u aktuálneho a predchádzajúceho zamestnávateľa.

V prípade štátnych zamestnancov ak dôjde k premiestneniu štátneho zamestnanca z jedného služobného úradu na druhý (napríklad prechod z ministerstva A na ministerstvo B) podmienka nepretržitého trvania štátnozamestnaneckého pomeru je splnená, pretože zamestnávateľom je stále štát.

V prípade zamestnávania podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pri prechode zamestnanca z jednej organizácie do inej organizácie (napríklad prechod učiteľa z jednej školy do druhej) dochádza k zmene zamestnávateľa a doba trvania zamestnania sa sleduje len vzhľadom na nového zamestnávateľa.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy so zamestnancom, ktorý predtým u zamestnávateľa pracoval ako dočasne pridelený z agentúry dočasného zamestnávania, sa posudzuje len doba trvania pracovnej zmluvy uzavretej u súčasného zamestnávateľa – nezohľadňuje sa doba predchádzajúceho dočasného pridelenia.

Príspevok je oslobodený od dane z príjmov ak v prvý deň obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky (uvedený na doklade ktorý vystaví športová organizácia) pracovný pomer zamestnanca trval. Ak by bol príspevok vyplatený zamestnancovi, ktorý v priebehu roka skončil v pracovnom pomere a obdobie uvedené na doklade začalo až po ukončení pracovného pomeru, príspevok bude zdaniteľným príjmom.

Príklad

Zamestnanec vo februári 2020 predloží zamestnávateľovi doklad, podľa ktorého za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2020 uhradil športovej organizácii za športovú činnosť svojho dieťaťa sumu 40 eur. Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa začal dňa 1.3.2018.

Podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru najmenej 24 mesiacov tak bude splnená najskôr k 1.3.2020. Ak by bol zamestnancovi vyplatený príspevok za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2020, bol by zdaniteľný príjem zamestnanca.


Príklad

Zamestnanec z predošlého príkladu donesie ďalší doklad zamestnávateľovi koncom roka 2020. Podľa tohto dokladu za obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020 uhradil športovej organizácii za športovú činnosť svojho dieťaťa sumu 360 eur.

V tomto prípade bude príspevok oslobodený od dane.


Obdobne ako pri príspevkoch na rekreáciu aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa bude oslobodený od dane bez ohľadu na to, či zamestnanec aktuálne pracuje. Oslobodenie príspevku od dane nie je podmienené aktuálnou prítomnosťou zamestnanca na pracovisku. Príspevok je oslobodený od dane z príjmov na rekreáciu aj v prípade zamestnancov, ktorých pracovný pomer ku prvému dňu obdobia uvedenom na doklade trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a aktuálne sú:

 • na materskej alebo rodičovskej dovolenke
 • práceneschopní
 • na OČR
 • na neplatenom voľne

Príklad

Pracovný pomer zamestnankyne začal 1.5.2016. Pracovný pomer je dohodnutý na plný úväzok. Zamestnankyňa je počas celého roka 2020 na rodičovskej dovolenke. Ak jej bude počas roka 2020 poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bude oslobodený od dane a to potenciálne až do výšky 275 eur.

Podľa usmernenia Finančného riaditeľstva SR k príspevkom na rekreáciu by príspevok na športovú činnosť dieťaťa nemal byť oslobodený od dane ak ho dostanú zamestnanci dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo funkcie v odboroch.

Žiadosť o príspevok

Zamestnanec musí o príspevok požiadať. Zákonník práce nehovorí o tom, že by žiadosť musel zamestnanec podať písomne avšak z dôvodu jednoznačnosti a preukázania napríklad pri neskoršej kontrole z Inšpektorátu práce alebo pri daňovej kontrole odporúčam aby si zamestnávateľ definoval postup v internej smernici a pripravil formulár, ktorý zamestnanec vyplní. Obdobne ako je to pri príspevkoch na rekreáciu.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa.

Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa (ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže rozhodnúť o podmienkach poskytovania príspevku samostatne svojim rozhodnutím). Zamestnávateľ teda môže rozhodnúť tak, že príspevok bude vyplácať len určitým skupinám svojich zamestnancov, ktorí okrem horeuvedených podmienok daných v zákone spĺňajú aj ďalšie podmienky, napríklad:

 • pracujú len na určitých pracoviskách
 • pracujú v pracovnom pomere u zamestnávateľa najmenej 3 roky
 • majú priemernú hrubú mesačnú mzdu do výšky 800 eur…

Samozrejme, kritéria o ktorých rozhodne zamestnávateľ, nesmú byť diskriminačné pokiaľ ide o pohlavie, štátnu príslušnosť, rasu, národnosť, náboženskú orientáciu a pod.

VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo výške 55% oprávnených výdavkov (viď ďalej), najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Zamestnávateľ môže rozhodnúť tak, že príspevok bude vyplácať v nižšej sume – napríklad nie vo výške 55% ale len 40% oprávnených výdavkov alebo len do sumy 100 eur za kalendárny rok a podobne.

Zamestnanec si môže v priebehu roka uplatniť nárok na príspevok viackrát – na základe viacerých dokladov na nižšie sumy. Zamestnávateľ mu bude postupne vyplácať príspevky a sledovať, či sa neprekročí limit 275 eur.

Ak má zamestnanec kratší pracovný čas, maximálna možná ročná suma príspevku sa pomerne kráti podľa dohodnutého kratšieho pracovného času zamestnanca. Rozhodujúcim na určenie rozsahu sumy príspevku je dohodnutý pracovný čas zamestnanca ku dňu začatia obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky (obdobie musí byť uvedené na doklade).

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Príklad

Zamestnanec má podľa pracovnej zmluvy polovičný úväzok. Výška oslobodenia od dane príspevku na športovú činnosť dieťaťa je v jeho prípade limitovaná sumou 275/2 = 137,50 eur.

Pozor, u zamestnávateľa na pracoviskách, kde je stanovený 38,75 hodinový, resp. 37,5 hodinový pracovný týždeň v súlade so Zákonníkom práce (pracuje sa na viac zmien, resp. pracovný čas je takto dohodnutý v kolektívnej zmluve a pod.), ide o plný pracovný čas, zamestnanci majú nárok na príspevok v maximálnej výške 275 eur za rok.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok vyšší ako 55% zo sumy oprávnených výdavkov, suma „nad“ 55% nie je oslobodená od dane – započíta sa do zdaniteľného príjmu zamestnanca a do vymeriavacích základov pre odvody.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok nad limit 275 eur, suma nad limit nie je oslobodená od dane – započíta sa do zdaniteľného príjmu zamestnanca a do vymeriavacích základov pre odvody.

V praxi sa objavuje otázka, či si príspevok na športovú činnosť môžu uplatniť súčasne obaja rodičia na to isté dieťa a na tie isté oprávnené výdavky. Odpoveďou je, že zákon to nevylučuje, teda môžu. Zamestnávateľ si však interným predpisom môže upraviť pravidlá tak, že v takomto prípade poskytne príspevok len jednému rodičovi.

Výplata príspevku

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok po predložení dokladu (viď ďalej) v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa nedohodne so zamestnancom inak.

Napríklad to môže byť tak, že zamestnávateľ sa po dohode so zamestnancami rozhodne príspevky vyplatiť až vo výplatnom termíne za december 2020. Počas roka tak zamestnanci „nosia“ do mzdovej učtárne doklady, ktoré zamestnávateľ zbiera a všetky príspevky sa zamestnancom vyplatia až na konci roka.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY A OPRÁVNENÁ OSOBA

Oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby (viď ďalej) a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Takýmito výdavkami sú napríklad členské, tréningové, príspevky hradené športovej organizácii na výjazdy, turnaje, športové oblečenie, ktoré zabezpečuje športová organizácia a podobne.

Nie je vylúčené, že okruh oprávnených výdavkov bude obmedzený na základe očakávaného metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR.

Oprávnená osoba (športová organizácia)

Je to výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu (informačný systém podľa zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe), ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.

Oprávnenou osobou nie je napríklad škola, ktorá organizuje športové krúžky, centrum voľného času a obdobné organizácie, pokiaľ nie sú registrované v informačnom systéme športu podľa zákona o športe.

Zoznamy športových organizácii nájdete na webových stránkach jednotlivých športových zväzov. Napríklad:

 • www.futbalsfz.sk (futbalnet.sk/web/issf/matrika) … Slovenský futbalový zväz
 • www.hockeyslovakia.sk … Slovenský hokejový zväz
 • www.swimmsvk.sk … Slovenská plavecká federácia
 • www.szts.sk … Slovenský zväz tanečného športu
Dieťa zamestnanca

Zamestnanec si môže uplatniť príspevok na:

 • vlastné dieťa zamestnanca
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Súčasne musí ísť o dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu (zákon o športe) najmenej počas šiestich mesiacov.

Vzťah k dieťaťu a vek dieťaťa zamestnanec preukáže rodným listom dieťaťa.

Pod príslušnosťou k športovej organizácii sa myslí najmä členstvo v športovej organizácii a ďalšie alternatívy príslušnosti uvedené v § 3 písm. k) zákona o športe.

PREUKÁZANIE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou (športovou organizáciou), ktorého súčasťou musí byť:

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť
 • obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad.

Športovým organizáciám odporúčam, aby na doklad uvádzali aj údaj o tom, odkedy je dieťa osobou s príslušnosťou k športovej organizácii. Je to potrebné preto aby zamestnávateľ vedel jednoznačne určiť, či má zamestnanec nárok na oslobodenie príspevku od dane z príjmov.

Ak tento údaj na doklade nebude, táto informácia sa dá sčasti získať z registra športovcov v informačnom systéme športu, v praxi teda na webových stránkach jednotlivých športových zväzov.

Doklad nemusí obsahovať náležitosti účtovného dokladu.

Zákonník práce nevyžaduje preukázanie skutočnosti, či zamestnanec skutočne zaplatil oprávnené výdavky, postačuje, že to športová organizácia potvrdí na doklade.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia uvedeného na doklade (trvanie pracovného pomeru, výška úväzku).

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤATA A DANE, ODVODY

Od 1.1.2020 sa doplnil § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to tak, že príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa je na strane zamestnanca oslobodený od dane (vo výške 55% oprávnených výdavkov, max. 275 eur za kalendárny rok).

Automaticky to znamená, že príspevok oslobodený od dane nevstupuje do vymeriavacích základov na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie. Ani zamestnanec ani zamestnávateľ z príspevku neplatia odvody.

Ak by bol príspevok poskytnutý v sume „nad limit“ (nad 55% resp. nad limit 275 eur ročne), tak časť príspevku poskytnutá nad limit je zdaniteľný príjem zamestnanca a vstupuje do vymeriavacích základov na odvody.

Na strane zamestnávateľa je podľa doplneného § 19 ods. 2 písm. c) piaty bod zákona č. 595/2003 Z. z. príspevok na športovú činnosť dieťaťa uznaný ako daňový výdavok a to za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Prípadný príspevok poskytnutý nad limit je na strane zamestnávateľa uznaný daňový výdavok vtedy, ak takto poskytnutý príspevok vyplýva z dohody v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, z interného predpisu zamestnávateľa.

Pozor, ak by zamestnávateľ poskytol príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnancovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 152b Zákonníka práce – napríklad zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej činnosti alebo pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere menej ako 24 mesiacov – v takom prípade nie je príspevok na strane zamestnanca oslobodený od dane.

Obdobne, ak by zamestnávateľ poskytol príspevok na športovú činnosť dieťaťa a neboli by splnené ďalšie podmienky uvedené v § 152b Zákonníka práce – napríklad dieťa by bolo registrované v športovej organizácii menej ako 6 mesiacov – v takom prípade nie je príspevok na strane zamestnanca oslobodený od dane.

Pozor, oslobodenie od dane sa vzťahuje na príspevky vyplatené vzhľadom na športovú činnosť dieťaťa, ktorú dieťa vykonáva po 31. decembri 2019.

Autor
RNDr. Jozef Mihál

Zdroj
http://www.ucps.sk/Prispevok_na_sportovu_cinnost_dietata