Pohľad na bezpečnostné prehliadky – reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok

„Nie je mož-né, aby sa po-li-cajt pres-ved-čil, či oso-ba, kto-rú ob-me-dzil na osob-nej slo-bo-de pos-tu-pom pod-ľa § 85 ods. 2 Tres-tné-ho po-riad-ku, má pri se-be zbraň, resp. inú vec, kto-rou by moh-la oh-ro-ziť ži-vot ale-bo zdra-vie osôb.“

Zá-kon č. 301/2005 Z. z. Trest-ný po-ria-dok

§ 85 ods. 2 osob-nú slo-bo-du oso-by, kto-rá bo-la pris-tih-nu-tá pri tres-tnom či-ne ale-bo bez-pros-tred-ne po ňom, mô-že ob-me-dziť kto-koľ-vek, ak je to pot-reb-né na zis-te-nie jej to-tož-nos-ti, za-brá-ne-nie úte-ku, za-bez-pe-če-nie dô-ka-zov ale-bo na za-brá-ne-nie ďal-šie-mu pá-chaniu tres-tnej čin-nos-ti. Je však po-vin-ný ta-kú oso-bu bez-od-klad-ne od-ov-zdať út-va-ru Po-li-caj-né-ho zbo-ru, út-va-ru Vo-jen-skej po-lí-cie ale-bo út-va-ru Col-nej sprá-vy.

Trest-ný po-ria-dok jed-noz-nač-ne up-ra-vu-je pre ko-ho pla-tí a to v § 1 a pre-to, kto-koľ-vek nie je op-ráv-ne-ný pos-tu-po-vať pod-ľa § 85 ods. 2 Tr. po-riad-ku.

Zá-kon č. 400/2015 o tvor-be práv-nych pred-pi-sov a o Zbier-ke zá-ko-nov Slo-ven-skej re-pub-li-ky a o zme-ne a dopl-ne-ní niek-to-rých pred-pi-sov

§ 4 ods. 1 Práv-ny pred-pis mu-sí byť struč-ný, vnú-tor-ne bez-roz-por-ný a mu-sí ob-sa-ho-vať us-ta-no-ve-nia s nor-ma-tív-nym ob-sa-hom, kto-ré sú sys-te-ma-tic-ky a ob-sa-ho-vo vzá-jom-ne pre-via-za-né.

Trest-ný po-ria-dok si proti-re-čí v rôz-nych svo-jich čas-tiach, priz-ná-va od-liš-né pos-tu-py, kto-ré ani nie sú poj-mom vy-me-dze-ne. Znie to ab-sur-dne a však o nič viac ako niek-to-ré práv-ne pred-pi-sy.

V tom-to sme-re mož-no na-po-mô-žem k ob-jas-ne-niu či sa po-li-cajt mô-že pres-ved-čiť, či oso-ba má pri se-be zbraň ale-bo inú vec kto-rou by ju mo-hol oh-ro-ziť. Preš-tu-do-val som všet-ky člán-ky a tak tiež ko-men-tá-re k da-ným člán-kom a pod-ľa môj-ho ná-zo-ru ho-ci nie som žiad-ny or-gán ani ad-vo-kát dos-pel som k zá-ve-ru:

Po-li-cajt je po-vin-ný vy-ko-nať slu-žob-ný zá-krok pod-ľa § 9 zá-ko-na č. 171/1993 Z. z. O Po-li-caj-nom zbo-re ak je pá-cha-ný trest-ný čin ale-bo pries-tu-pok ale-bo je dô-vod-né po-doz-re-nie z ich pá-chania ak je pá-cha-ný pries-tu-pok ale-bo je bez-pros-tred-ne oh-ro-ze-ný ži-vot, zdra-vie ale-bo ma-je-tok a po-li-cajt je po-vin-ný vy-ko-nať slu-žob-ný zá-krok aj mi-mo služ-by. Slu-žob-ným zá-kro-kom po-li-cajt za-sa-hu-je do zá-klad-ných práv a slo-bôd oso-by. Ak to-to po-li-cajt vy-ko-ná v sú-la-de zo zá-ko-nom o Po-li-caj-nom zbo-re neos-tá-va mu iná mož-nosť ako opus-tiť ďal-šie pos-tu-py v zmys-le zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re a ak nech-ce byť za ta-ký-to pos-tup tres-tne stí-ha-ný mal by pre-sed-lať na Trest-ný po-ria-dok. Pre-čo?

Po-li-cajt slu-žob-ným zá-kro-kom spus-til pro-ces pod-ľa Tres-tné-ho po-riad-ku a to za-is-ťo-va-cím úko-nom, neod-klad-ným úko-nom ale-bo neo-pa-ko-va-teľ-ným úko-nom a to aj vte-dy ak úko-ny vy-ko-nal mies-tne nep-rís-luš-ný po-li-cajt. V tom-to prí-pa-de te-da po-li-cajt kto-rý vy-ko-nal slu-žob-ný zá-krok mu-sí pos-tu-po-vať pod-ľa § 199 Tr. po-riad-ku.

Po-li-cajt aj tým, že oso-bu za-čne preh-ľa-dá-vať, za-čí-na sa pro-ces kto-rý mu-sí byť pres-kú-ma-tel-ný a to s to-ho dô-vo-du, že oso-ba ne-moh-la vy-ko-ná-vať ale-bo ko-nať slo-bod-ne čím jej bo-lo za-siah-nu-té do zá-klad-ných práv da-lo by sa tu pí-sať o roz-sud-koch ESĽP to by som mo-hol rov-no pí-sať kni-hu. Pos-tup aby sa pres-ved-čil po-li-cajt či má niek-to zbraň je s môj-ho poh-ľa-du nep-rí-pus-tné, mal by za-čať pos-tu-po-vať len v sú-la-de Tr. po-riad-ku aby ve-del zdô-vod-niť pos-tup a nás-led-ne aby bo-lo mož-né zá-sah do zá-klad-ných práv pre-jed-nať pred sú-dom. Ako vy-plý-va z us-ta-no-ve-nia § 199 Tr. po-riad-ku na-koľ-ko tres-tné stí-ha-nie sa za-čne za-is-ťo-va-cím úko-nom, neod-klad-ným úko-nom ale-bo neo-pa-ko-va-teľ-ným úko-nom, a v tom-to sme-re je po-vin-ný do troch dní od-ov-zdať vec mies-tne prís-luš-né-mu po-li-caj-to-vi s uz-ne-se-ním o za-ča-tí tres-tné-ho stí-ha-nia. To aký pos-tup zvo-lí ten ko-mu bo-la vec od-ov-zda-ná je tak is-to pres-kú-ma-tel-ná. Po-li-cajt by si mal byť ve-do-mí aké-ho-koľ-vek slu-žob-né-ho zá-kro-ku kto-rý vy-ko-ná-va a pro-ce-sy spo-je-né s nim. Pre-to si na zá-kla-de to-ho-to do-vo-lím tvr-diť, že aj pri akom-koľ-vek úko-ne po-li-caj-ta, kto-rý oso-ba ne-vy-ko-ná-va dob-ro-voľ-ne a je spo-je-ná s ob-me-dze-ním osob-nej slo-bo-dy by ma-la byť pres-kú-ma-tel-ná sú-dom aby sa štát-na moc kto-rá je or-gá-nom zve-re-ná nes-ta-la nás-tro-jom svoj-vô-le. V mno-hých člán-koch sa ro-zo-be-rá, že dô-ka-zy zís-ka-né pred za-čiat-kom tres-tné-ho stí-ha-nia sú ne-pou-ži-teľ-né a to prá-ve s to-ho dô-vo-du, že po-li-cajt v da-nom mo-men-te za-bez-pe-čí ne-ja-kú vec ne-mu-sí mať ve-do-mosť či je pre prí-pad-né tres-tné ko-na-nie dô-le-ži-tá ale-bo nie a tým-to spô-so-bom ke-dy ne-pos-tu-pu-je pod-ľa Tres-tné-ho po-riad-ku je da-ná vec ne-pou-ži-teľ-ná.

Na úpl-ný zá-ver:

Kaž-dý slu-žob-ný zá-krok je neod-klad-ným úko-nom a to aj pod jed-not-ným ve-le-ním čo je spo-je-né zo zá-sa-hom do zá-klad-ných práv a slo-bôd a te-da mu-sí byť ta-ký-to zá-sah pres-kú-ma-tel-ný sú-dom. Ne-súh-la-sím, že by kto-koľ-vek mo-hol pou-žiť § 85 ods. 2 Tr. po-riad-ku vzhľa-dom k to-mu, že len or-gá-ny čin-né v tres-tnom ko-na-ní sú via-za-né Tres-tným po-riad-kom a kto-koľ-vek by od-ov-zdal oso-bu ob-me-dze-nú na osob-nej slo-bo-de ne-mô-že vy-dať uz-ne-se-nie. Ak už bo-la nie-ko-mu ob-me-dze-ná osob-ná slo-bo-da je mož-né vy-ko-nať pre-hliad-ku len v zmys-le zá-ko-na č. 301/2005 Z. z. Trest-ný po-ria-dok.

Autor
Ľudovít Holásek

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a678-pohlad-na-bezpecnostne-prehliadky-reakcia-k-problematike-bezpecnostnych-prehliadok