Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?

V pos-led-nom ča-se sme sved-ka-mi dis-ku-sií o no-vých pod-mien-kach voľ-by ús-tav-ných sud-cov. Pod-ľa prip-ra-vo-va-nej zme-ny ús-ta-vy, ús-tav-ný sud-ca mu-sí byť všeo-bec-ne uz-ná-va-nou osob-nos-ťou v od-bo-re prá-va a tak-tiež sa za-vá-dza ús-tav-ný pred-pok-lad sú-vi-sia-ci s mo-rál-nou in-teg-ri-tou dot-knu-tej oso-by spo-čí-va-jú-ci v tom, že da-ná oso-ba svo-jím do-te-raj-ším ži-vo-tom dá-va zá-ru-ku, že fun-kciu sud-cu Ústav-né-ho sú-du bu-de vy-ko-ná-vať riad-ne, čes-tne, ne-zá-vis-le a nes-tran-ne.

Zme-niť sa má aj spô-sob voľ-by. Dnes nap-rík-lad sta-čí na zvo-le-nie kan-di-dá-ta na ús-tav-né-ho sud-cu v parla-men-te jed-no-du-chá väč-ši-na z prí-tom-ných pos-lan-cov. Mi-nis-ter-stvo spra-vod-li-vos-ti navr-hu-je sprís-niť pra-vid-lá tak, aby bo-la pot-reb-ná kva-li-fi-ko-va-ná väč-ši-na, te-da viac ako po-lo-vi-ca zo všet-kých 150 pos-lan-cov. Uva-žu-je sa o tom, že by z pro-ce-su me-no-va-nia ús-tav-ných sud-cov vy-pus-ti-li pre-zi-den-ta- ak by na zvo-le-nie sud-cu ús-tav-né-ho sú-du bo-la pot-reb-ná mi-ni-mál-ne troj-pä-ti-no-vá väč-ši-na pos-lan-cov NRSR. V ce-lej dis-ku-sii mi však chý-ba jed-na vec – a to ove-ro-va-nie bez-úhon-nos-ti kan-di-dá-tov na ús-tav-ných sud-cov.

Ústav-ným zá-ko-nom čís-lo 161/2014 Z. z. a nás-led-ne zá-ko-nom čís-lo 195/2014 Z. z. kto-rým sa me-ní a dopĺňa zá-kon č. 385/2000 Z. z. o sud-coch a prí-se-dia-cich sa do práv-ne-ho po-riad-ku Slo-ven-skej re-pub-li-ky za-hr-nu-la po-vin-nosť skú-mať bez-úhon-nosť kan-di-dá-tov na sud-cov pre-vier-ka-mi, kto-ré vy-ko-ná-va Ná-rod-ný bez-peč-nost-ný úrad. Ten má pre-ve-riť, či kan-di-dát na sud-cu „nie je pod preu-ká-za-teľ-ným nát-la-kom v dôs-led-ku fi-nan-čnej si-tuácie, nie je preu-ká-za-teľ-ne zá-vis-lý od kon-zu-má-cie al-ko-ho-lic-kých ná-po-jov ale-bo od iných ná-vy-ko-vých lá-tok, nep-ri-jí-ma neop-ráv-ne-né plat-by, da-ry ale-bo iné vý-ho-dy ale-bo nez-neu-ží-va pos-ta-ve-nie a fun-kciu na zís-ka-va-nie neop-ráv-ne-ných po-žit-kov, ne-dis-po-nu-je s ma-jet-kom, kto-ré-ho hod-no-ta je nep-ri-me-ra-ná priz-na-ným príj-mom a kto-ré-ho le-gál-nosť pô-vo-du nie je schop-ný ale-bo ochot-ný preu-ká-zať, ne-má ob-chod-né, ma-jet-ko-vé ale-bo fi-nan-čné vzťa-hy s oso-ba-mi z pros-tre-dia or-ga-ni-zo-va-né-ho zlo-či-nu, ale-bo nes-prá-va sa ko-rup-čne.“(§ 7 písm. a/ až f/ zá-ko-na čís-lo 385/2000 Z.z. v plat-nom zne-ní.)

Od 01.09.2014, te-da od účin-nos-ti no-ve-ly zá-ko-na čís-lo 385/2000 Z.z. kan-di-dá-ti na sud-cov pre-vier-ky NBÚ sku-toč-ne ab-sol-vu-jú, pre-vier-ky u sud-cov, kto-rí bo-li me-no-va-ní do fun-kcie pred 01.09.2014 po-zas-ta-vil Ústav-ný súd Slo-ven-skej re-pub-li-ky ná-le-zom sp. zn. PL. ÚS 21/2014.

Nech-cem sa te-raz ve-no-vať prob-le-ma-ti-ke ús-tav-nos-ti resp.neús-tav-nos-ti pre-vie-rok (aj keď si mys-lím, že sud-ca, na kto-ré-ho má jed-na z mo-cí v štá-te le-gál-ne vy-tvo-re-nú zlož-ku ne-mô-že vy-ko-ná-vať svo-ju fun-kciu ne-zá-vis-le a nes-tran-ne). Za-ují-ma ma však jed-na vec- ak ma-jú byť pre-ve-ro-va-ní kan-di-dá-ti na sud-cov všeo-bec-ných sú-dov SR, ne-ma-li by byť pre-ve-re-ní kan-di-dá-ti na naj-dô-le-ži-tej-šiu sud-cov-skú po-zí-ciu v štá-te – te-da aj kan-di-dá-ti na ús-tav-ných sud-cov?

Bez pre-vie-rok sa mô-že stať, že sa ús-tav-ným sud-com mô-žu stať aj oso-by, kto-ré pred-pok-la-dy uve-de-né v § 7 zá-ko-na čís-lo 385/2000 Z.z. nespĺňa-jú-te-da oso-by v zlej fi-nan-čnej si-tuá-cii, al-ko-ho-li-ci ale-bo nar-ko-ma-ni, oso-by s kon-tak-ta-mi na or-ga-ni-zo-va-ný zlo-čin a po-dob-ne.

Ne-ro-zu-miem to-mu, pre-čo pos-lan-ci, kto-rí sa ve-he-men-tne v ro-ku 2014 pre-vie-rok sud-cov do-má-ha-li ( naj-mä pos-lan-ci stra-ny Smer ) te-raz ml-čia a ne-ro-zu-miem ani to-mu, pre-čo po pre-vier-kach ne-vo-la-jú ani mi-mov-lád-ne or-ga-ni-zá-cie a mé-diá, kto-ré v ro-ku 2014 pre-vier-ky sud-cov ve-he-men-tne ob-ha-jo-va-li.

Ten-to člá-nok by mal spus-tiť spo-lo-čen-skú dis-ku-siu o pre-vier-kach – buď by ma-li byť pre-ve-re-ní všet-ci kan-di-dá-ti na sud-cov – a te-da aj kan-di-dá-ti na ús-tav-ných sud-cov, ale-bo nik-to – ak sa pre-vier-ky u kan-di-dá-tov na ús-tav-ných sud-cov nep-red-pok-la-da-jú. Ško-da, že o ús-tav-nos-ti pre-vie-rok ús-tav-ný súd eš-te ne-roz-ho-dol…

Autor
JUDr. Peter Rajňák

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a679-bezpecnostne-previerky-kandidatov-na-ustavnych-sudcov