OBETE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V KONTEXTE TRESTNÉHO ČINU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Problematika organizovaného zločinu a jeho aktivít je aktuálna aj v súčasnom tisícročí. I keď niektoré ich aktivity skôr poznáme z mnohých akčných filmov či seriálov, zrejme by nebolo vhodné podliehať ilúzii, že tieto praktiky sa odohrávajú len v rámci týchto kontúr. Medzi typické aktivity organizovaného zločinu patrí predovšetkým: obchodovanie s drogami, výpalníctvo, nájomné vraždy a obchodovanie s ľuďmi. Slovenská republika bola terčom týchto aktivít predovšetkým po roku 1989. Udalosti z tohto obdobia viedli k radikálnym zmenám v oblasti spoločenského, ekonomického, sociálneho a politického života. 1. 1. 1990, na štvrtý deň po zvolení za prezidenta, vyhlásil Václav Havel (prezident vtedajšieho Česko-Slovenska) amnestiu, ktorá sa vzťahovala na takmer 80 % odsúdených. Väznice vo vtedajšom Československu malo opustiť 20-tisíc delikventov, približne 8-tisíc zo Slovenska. Práve tieto podmienky boli živnou pôdou pre vznik organizovaného zločinu na Slovensku.

1.1 ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Organizovaný zločin nie je doménou len Slovenskej republiky, ale jeho znaky by sme mohli nájsť od Ďalekého východu cez Rusko, Ukrajinu, cez Stredný východ, Európu až po Latinskú a Severnú Ameriku. Rok 2005 predstavoval v ponímaní trestného práva na Slovensku prelomový rok. V tomto roku prebehla kompletná rekodifikácia trestných kódexov. Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov a noviel (ďalej len „Trestný zákon“) a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov a noviel (ďalej len „Trestný poriadok“). Legislatívne zmeny sa nevyhli ani ustanoveniam, ktoré sa dotýkajú organizovaného zločinu a obchodovania s ľuďmi. V tomto smere bola legislatíva v Slovenskej republike významne ovplyvnená predovšetkým Dohovorom OSN o boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2002. Práve tento dohovor významne ovplyvnil definíciu zločineckej skupiny, ktorú upravuje § 129 ods. 4 Trestného zákona: „Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.“

Z legálnej definície zločineckej skupiny v podmienkach Slovenskej republiky je zrejmé, že musí spĺňať nasledujúce znaky:

  • musí byť štruktúrovaná,
  • má najmenej tri osoby,
  • existuje počas určitého časového obdobia,
  • koná koordinovane,
  • koná s cieľom spáchať jeden alebo viac zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnejčinnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie.

Počas nášho výskumu sme dospeli k zarážajúcemu zisteniu. Do dnešného dňa nebol v Slovenskej republike nikto odsúdený ako člen zločineckej skupiny.(3) Túto konštatáciu môžeme vysloviť na základe rozhovorov (či už formálnych alebo neformálnych) s expertmi, aj na základe informácií priamo od odsúdených páchateľov.

2 ŠTATISTIKY

Na úvod je potrebné ozrejmiť právnu úpravu, ktorá bola účinná v Slovenskej republike počas jej fungovania.

2.1 PRÁVNA ÚPRAVA DO ROKU 2005

Do roku 2005 bol v Slovenskej republike účinný Trestný zákon č. 140/1961 v znení neskorších právnych predpisov a noviel, ktorý definoval skutkovú podstatu trestného činu v § 246. Jej znenie bolo do určitej miery odlišné od súčasného stavu de lege lata.

§ 246 Obchodovanie s ľuďmi

(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, od ktorej je iná osoba závislá, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov či tkanív alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu mladšiu ako 18 rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce č
i nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov či tkanív alebo iných foriem vykorisťovania.
(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa pá
chateľ potrestá:
a) ak spá
cha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 proti vôli iného,
b) ak spácha taký čin na osobe mladšej ako 15 rokov,
c) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny, alebo
d) ak takým činom získa pre seba alebo pre iného značný prospech.
(4) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá:
,
a) ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok,
b) ak takým činom získa pre seba alebo pre iného prospech veľké
ho rozsahu, alebo
c) ak spácha taký čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch. (5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 alebo 2 spácha ako člen zločineckej skupiny alebo ním spôsobí smrť viacerých osôb.

Uvedená právna úprava bola účinná do roku 2005. Zo znenia tejto skutkovej podstaty možno vyvodiť záver, že zákonodarca v tomto prípade nerobil rozdiel v tom, či obeť bola zneužívaná na sexuálne služby (prostitúciu) alebo na formu nútenej práce. Trestná sadzba bola rovnaká a páchateľ sa dopúšťal rovnakého trestného činu.

2.2 PRÁVNA ÚPRAVA PO ROKU 2005

V roku 2005 prišlo v Slovenskej republike v oblasti trestného práva k zásadným zmenám. Boli prijate nové trestné kódexy. Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a noviel a Trestný poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a noviel. Prijatie týchto právnych predpisov malo zásadný vplyv aj na definíciu skutkovej podstaty obchodovania s ľuďmi, ktorá v §179 ustanovila nové, pozmenené a doplnené znenie skutkovej podstaty.

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi

(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa pá
chateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2:
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
c) ako verejný č
initeľ,
d) na chránenej osobe,
e) z osobitného motívu, alebo
f) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa pá
chateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2:
a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
b) a spô
sobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2:
a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Ak sa zameriame na porovnanie oboch skutkových podstát zistíme, že Slovenská republika nemá legislatívne rozdelené (respektíve nejde o dve rozdielne skutkové podstaty), ak sa obeť tohto trestného činu využíva na nútenú prostitúciu alebo na nútenú prácu. V rámci projektu FINOCA je pre nás dôležitá skutková podstata podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c). Práve táto je zameraná na obchodovanie s ľuďmi v kombinácii s organizovaným zločinom. tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa našich informácií zatiaľ nikto nebol za takýto trestný čin v Slovenskej republike odsúdený.(4) Tento záver si dovoľujeme vysloviť po konzultácii so Zborom väzenskej a justičnej stráže , ktorý v súčasnosti neeviduje žiadneho odsúdeného za uvedený trestný čin. Ďalej na základe štatistík, ktoré sú k dispozícii na stránkach Ministerstva vnútra SR, Polície Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Podali sme tiež žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na Ministerstvo vnútra SR a Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. V prípade Ministerstva vnútra SR sme dostali informáciu, že danú štatistiku nevedú. Generálna prokuratúra nás odkázala na ich stránku, kde sú každoročne zverejňované štatistiky o páchaní trestnej činnosti na Slovensku. V daných štatistikách bolo uvedené, že nikto za takýto trestný čin nebol odsúdený. Preto sme boli nútení zamerať sa na jednotlivcov.

Naše obavy potvrdili aj neformálne rozhovory s ľuďmi, ktorí sa venujú obetiam trestných činov. Informovali nás, že v rámci Slovenskej republiky stíhame náborárov a nie organizované skupiny.

Tento fenomén môže byť spôsobený aj povahou páchateľov. Z prípadov, ktoré sme mali možnosť preštudovať, sa nám preukázalo, že páchatelia sú prevažne zo slabších sociálnych skupín. V rámci náboru nevyužívajú komplikované mechanizmy trhu, nezakrývajú svoju nelegálnu trestnú činnosť inými podnikateľskými aktivitami.

Štatistické údaje sa nám podarilo získať z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Predmetné informácie sme zoradili do prehľadnej tabuľky.

§ 179 (zák. č. 300/2005 Z. z. účinného od 1. 1. 2006)200620072008200920102011
ukončené trestné stíhanie známych osôb34731212
z toho ženy1112
mladiství
uzavretá dohoda o vine a treste prokurátorom1131
obžalované osoby223162
z toho ženy11
mladiství
vek 18 ‒ 19
vek 22 ‒ 241
vek 25 ‒ 291
vek 30 ‒ 39221
vek 40 ‒ 49111
vek 50 a viac
recidivisti2122
zločinecká skupina
§ 179 (zák. č. 300/2005 Z. z. účinnéhood 1. 1. 2006)2012201320142015201630. 6. 2017
ukončené trestné stíhanie známych osôb281220222728178
z toho ženy72573
mladiství214
uzavretá dohoda o vine a treste prokurátorom945115
obžalované osoby1041310152492
z toho ženy22312
mladiství14
vek 18 ‒ 191
vek 22 ‒ 2411
vek 25 ‒ 2931
vek 30 ‒ 3961578
vek 40 ‒ 491411
vek 50 a viac222
recidivisti11148
zločinecká skupina

Tabuľka 1: Štatistické údaje o trestnom čine § 179 TZ v rokoch od 2016 do 30.6.2017

Zo získaných údajov vyplýva, že po rekodifikácii trestného práva na Slovensku sa Slovenská republika učila narábať s novoupravenou skutkovou podstatou. Čo sa týka ukončených trestných stíhaní, slovenská polícia mala najnižšiu úspešnosť ukončených trestných stíhaní v rokoch 2006 (3) a v roku 2009 (3). Celkový vývoj postihovania takéhoto konania však môžeme vnímať pozitívne. Od roku 2006, keď bola táto skutková podstata zavedená v rámci rekodifikácie trestného práva, zaznamenávame (až na určité výnimky rokov 2006, 2009, 2013, 2015) postupný nárast ukončených trestných stíhaní. Takisto možno konštatovať, že sa v poslednom období (od roku 2012) využíva dohoda o vine a treste uzavretá s prokurátorom.

Čo sa týka recidivistov, vo väčšine prípadov boli títo páchatelia prvopáchateľmi v trestnej činnosti. Najväčší nárast recidivistov SR zaznamenala v roku 2016, keď recidivisti tvorili takmer 30 % trestne stíhaných osôb. Organizovaný zločin nebol prítomný ani v jednom prípade. Pohlavie páchateľov ‒ väčšinu tvorili muži, páchateliek ‒ žien bolo najviac v roku 2012 (7) a v roku 2015 (7).

Dôvodov, prečo sa v pomerne malom množstve začne trestné stíhanie pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, je zrejme viacero. Jedným z hlavných dôvodov môže byť značná podobnosť so skutkovou podstatou kupliarstva, ktorá je upravená v § 367 TZ takto:

§ 367 Kupliarstvo
(1) Kto in
ého zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa pá
chateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky až 
desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa pá
chateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1:
a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b) ako člen nebezpečné
ho zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

V aplikačnej praxi teda často dochádza k problémom, že nie je jednoznačná zhoda v kvalifikácii skutku v rámci polície a prokuratúry. Teda či ide o obchodovanie s ľuďmi alebo o kupliarstvo.

3 ANALÝZA VYBRANÝCH ROZSUDKOV SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3.1 SLUCHOVO POSTIHNUTÝ

C. E. bol odsúdený pre pokračovací zločin obchodovania s ľuďmi na trest odňatia slobody vo výmere 4 roky a 8 mesiacov so zaradením na výkon trestu odňatia slobody, zaraďuje sa do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a bol mu vymeraný peňažný trest vo výmere 5 000 EUR. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, bude mu uložený náhradný trest odňatia slobody vo výmere štyri mesiace.

Skutku sa odsúdený dopustil tým, že v rokoch 1999 do 31. 10. 2011 využíval a zneužíval zlú sociálnu situáciu minimálne 15 sluchovo postihnutých osôb. Využíval ich zložitú životnú situáciu a skutočnosť, že ako sluchovo hendikepovaní nemali dostatočnú príležitosť sa zamestnať a boli odkázaní len na invalidný dôchodok, ktorý často nestačil na pokrytie základných životných potrieb. Pod prísľubom dobrého zárobku ich zlákal na žobranie formou predaja hračiek a suvenírov tak, že ich naviedol, aby v rôznych reštauračných zariadeniach prezentovali svoje postihnutie so žiadosťou o odkúpenie nimi ponúkaných hračiek a suvenírov za sumu niekoľkonásobne väčšiu, ako bola ich skutočná hodnota s tým, že ide o pomoc pre sluchovo postihnuté osoby. Prebiehalo to nasledujúcim spôsobom: Sluchovo postihnutá osoba vstúpila do podniku a na stôl položila plyšovú hračku textom, že zakúpením tejto plyšovej hračky (v hodnote cca 5 EUR) kupujúci podporí sluchovo postihnutých ľudí. Po uplynutí približne 5 minút táto osoba hračky pozbierala spolu s prípadnýmpríspevkom. Tieto hračky predávali na území Slovenskej republiky v rôznych reštauračných zariadeniach v rôznych mestách, najmä v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, v Piešťanoch, Nových Zámkoch, v Banskej Bystrici.

Na tento účel odsúdený tieto osoby opakovane privážal a prechovával v Taliansku, Rakúsku alebo vo Švajčiarsku. Vyžobrané peniaze v nezistenej sume mu museli všetci odovzdať. Z tohto im vyplácal len malú časť sľúbenej odmeny a poskytoval im len základné životné potreby pri náročnej, opakovanej, dlhotrvajúcej a dennej námahe, pričom ich odrádzal od návratu k bežnému spôsobu života, viackrát ich nútil k vyšším ziskom tak, že na nich kričal, aby viac pracovali a hrozil im násilím.

V uvedenom období si vytipoval niektoré zo sluchovo postihnutých dievčat a, využijúc nepriaznivú sociálnu situáciu nepočujúcich, ich zlákal na prostitúciu. Tieto dievčatá vykonávali prostitúciu na rôznych miestach na území Talianskej republiky zvyčajne denne od 18.00 h do 6.00 h sedem dní v týždni. Všetky takto zarobené peniaze museli odovzdať. Zo získaných peňazí hradil nepočujúcim ubytovanie, stravu, dopravu a zvyšok v nezistenej sume si ponechával pre svoju potrebu, za prostitúciu ženy nedostali žiadnu odmenu, pričom ich odrádzal od návratu na územie SR, nútil ich k vyšším ziskom tak, že na nich kričal, aby viac pracovali a hrozil im násilím.

3.2 CESTA DO TALIANSKA

Na obžalovaného P. B. (ďalej len obžalovaný) bola podaná obžaloba pre obzvlášť závažný́ zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Trestného zákona na tom skutkovom základe, že v presne nezistenom čase v októbri 2013 v Prešove (mesto na východe Slovenskej republiky) využil zlú sociálnu a finančnú situáciu P. G. (ďalej len poškodená) a pod zámienkou dobre platenej práce čašníčky a upratovačky v Talianskej republike ju zlákal a na vlastné náklady prepravil svojím motorovým vozidlom do Talianskej republiky, do mesta Bolzano a následne do mesta San Severo, kde ju v presne nezistenom čase od októbra 2013 do marca 2014 pod vyhrážkami, že ju v Talianskej republike nechá bez finančných prostriedkov, prinútil k prostitúcii, v dôsledku čoho P. G. trpí od návratu na územie Slovenskej republiky v máji 2014 posttraumatickou stresovou poruchou s časom liečenia nad 42 dní.

Tento prípad sa odohral na území Slovenskej republiky a Talianskej republiky od októbra 2013 do marca 2014. Priebeh daného prípadu zrejme najlepšie popíše samotná výpoveď poškodenej.

Poškodená vo svojej výpovedi uviedla, že obžalovaný v čase, keď mala ísť do Talianska, jej povedal, že bude pracovať ako upratovačka a čašníčka. Mala sľúbených 500 ‒ 700 EUR. Jej motiváciou odísť do Talianska bola túžba po zmene. Povedal jej, že nie je prvá, ktorú tam berie, a všetky boli zatiaľ spokojné. Akú prácu tieto ženy vykonávali, to nevedela. Do Talianska ju zaviezol obžalovaný autom. Spolu s ním tam išiel aj jeho švagor menom Ján. Jeho švagor tam s nimi bol niekoľko dní, potom si našiel prácu a odišiel. Prišli do mesta Bolzano. V tomto meste najprv bývali v aute asi tri týždne. Následne odišli do mesta San Severo.

Čo sa týka osobnej hygieny, poškodená uviedla, že v meste Bolzano vykonávali hygienu tak, že chodili pešo na charitu, tam sa aj najedli a vonku si umývali zuby. Prácu si zháňali tak, že ona a obžalovaný chodili po hoteloch. Jeho švagor zostal v aute. Obžalovaný jej hovoril, že pre ňu bude zháňať prácu upratovačky a čašníčky. K prvému kontaktu s mužom (zákazníkom) došlo tak, že asi po týždni sa na parkovisku zoznámili s jedným mužom, ktorý ich pozval na kávu. Poškodená sa potrebovala osprchovať a oprať si veci. Obžalovaný sa ho spýtal, či je to možné u neho. Ten s tým súhlasil. Žiadala obžalovaného, aby ju odviezol k tomu neznámemu mužovi, ale ten odmietol. Povedal jej, že ten muž ju odvezie. Tak sa aj stalo. Muž z Maroka ju odviezol k sebe. Žil v bytovke na prízemí a mal tam aj spolubývajúceho. Povedal jej, nech kľudne ide do sprchy a odišiel zaniesť veci dole, aby sa vyprali. Po osprchovaní počula, že niekto otvoril dvere, táto osoba už bola nahá a v sprche ju tento muž zneužil. Snažila sa mu brániť, ale nedalo sa. Potom mu povedala, nech zavolá Jánovi a tento ju odviezol na parkovisko, kde spávali. Tam videla, že muž odovzdal obžalovanému sumu 30 EUR. Keď prišiel obžalovaný k nej, povedala mu, že mala robiť upratovačku, čašníčku. Čo to má znamenať, že ju zneužil a povedala mu, že si mala vyprať len veci? Obžalovaný jej na to povedal, že potrebujú peniaze a bol veľmi drzý.

V tomto období mala takýmto spôsobom pohlavný styk ešte s 2 mužmi. Jeden muž tmavej pleti, ktorý jej vyplatil 30 EUR a s jedným aziatom, ktorý zaplatil 50 EUR. Poškodená vypovedala, že sa obžalovaného bála. Hovoril jej, že ju tam nechá samu. Vravel, že potrebujú peniaze.

V decembri poškodená dokonca videla aj zoznam, ktorý si viedol obžalovaný. V tomto zozname bol počet zákazníkov a koľko peňazí získal (či už ich dostal obžalovaný alebo peniaze, ktoré musela obžalovanému dať ona od zákazníkov).

Následne sa všetci presunuli do San Severa. Spočiatku bývali v aute, potom peniaze minuli na benzín a jedlo. Obžalovaný sa začal zoznamovať s kamarátmi. Od týchto kamarátov si začal požičiavať peniaze, pričom tieto peniaze musela vracať poškodená tým spôsobom, že mala s nimi pohlavný styk. K počtu týchto mužov uviedla, že v novembri to boli piati.

Potom sa ubytovali v hoteli Villa. Tam jej obžalovaný hovoril, že bude robiť pouličnú prostitúciu. Nechcela to, chcela sa vrátiť domov, že to robiť nebude. Bol k nej drzý, protivný. Hovoril jej, že to bude robiť, lebo inak ju nechá samu. Povedal, že potrebujú peniaze, na čo mu ona povedala, aby si našiel prácu. Jej vzťah k obžalovanému v tej dobe bol ako k otcovi. Aj keď on si myslel, že ho miluje, toto však nebola pravda. Trikrát za mesiac s ním mala sex, ale nie dobrovoľný. Prinútil ju k tomu násilím. Bol jej tým odpornejší, že jej pripomínal prvého muža, dával jej aj prášok. Vravel jej, že je to vitamín.

Bola tam od decembra až do polovice januára 2014, prostitúciu vykonávala aj počas menštruácie. Denne mala 7 ‒ 10 zákazníkov a niekedy zarobila 350 až 400 EUR. Asi 5-krát poskytla sex aj po telefóne. Denný rituál bol taký, že ráno vstala, obliekla sa a obžalovaný ju odviezol na dohodnuté miesto o siedmej ráno. Nechal ju tam do večera do ôsmej, deviatej. Keď prišiel, povedal jej, aby mu dala peniaze. Povedal jej aj to, že keď ju budú kontrolovať policajti, má povedať, že je v zahraničí dobrovoľne. Aj keď v tom čase mala internet, nemohla ho využívať, lebo obžalovaný bol stále pri nej.

15. januára 2014 sa vrátili na Slovensko a potom znova odcestovala do Talianska. Prečo tak urobila, uviedla, že jej obžalovaný sľúbil riadnu prácu. On by ju aj zabil, prehováral ju, že nebude robiť prostitúciu. Pri druhej návšteve Talianska sa tam zdržali do mája 2014 a obžalovaný platil ubytovanie za oboch. Každý týždeň 210 EUR.

Obžalovaný bol v minulosti 4-krát trestaný (v roku 1991 za krádež, v roku 1995 tiež za krádež, v roku 2002 pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. V poslednom prípade bol odsúdený v Českej republike v roku 2007).

Súd pri rozhodovaní vychádzal predovšetkým z výpovede poškodenej a zo znaleckých posudkov. Nakoniec obžalovaného odsúdil na 4 roky nepodmienečne.

4 MÉDIA A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

4.1 REPORTÁŽ ODVYSIELANÁ V TV MARKÍZA 13. 7. 2017 (REPORTÁŽ KRISTÍNA KOVEŠOVÁ)

Reportáž zachytávala aktivity rumunskej žobráckej mafie na území Slovenskej republiky. Táto skupina zarába predovšetkým na hendikepovaných ľuďoch. Výber tejto skupiny zrejme nie je náhodný. Cieľom je vzbudiť u okoloidúcich ľútosť s tým, aby im dali vyšší finančný príspevok. Ráno ich odvezú do centra mesta, nechajú ich tam žobrať a následne im všetky takto vyzbierané peniaze vezmú.

Reportérka televízie niekoľko týždňov monitorovala aktivity vybraných profesionálnych žobrákov z Rumunska. U niektorých sa ukázalo, že svoje postihnutie predstierajú, aby získali viac peňazí. Samotná reportérka však konštatovala, že zatiaľ čo niektorí žobráci svoje postihnutie predstierajú, iní sú práve kvôli nemu zneužívaní. V prvej časti reportáže poukázala na invalidného žobráka, ktorému chýbali obidve dolné končatiny. Pri prvých otázkach, ktoré smerovali k tomu ako sa vlastne na Slovensko dostal, a kde má šéfa, jednoducho neodpovedal. Následne sa priznal, že Bratislava nie je jeho prvá destinácia. V minulosti bol v Budapešti a vo Viedni. Poprel však, že by vykonával žobranie. Reportérka sa snažila tomuto mužovi pomôcť, ale len čo opätovne spomenula slovo šéf, už jej nič nepovedal, a snažil sa ujsť.

Viacerí ľudia však hovorili o jednom mužovi, ktorý by mal mať na starosti všetkých profesionálnych žobrákov v Bratislave. Niektorí hovorili aj o mužovi v klobúku, ktorého úloha spočívala v dohliadaní na týchto žobrákov. Reportérke sa dokonca podarilo muža (zodpovedajúceho popisu) nájsť. Pri konfrontácii s tvrdeniami, že ich má na starosti, všetko poprel. Tvrdil, že nikoho nepozná. Reportáž však obsahuje výpoveď svedka, ktorý jednoznačne naňho poukázal. Taktiež obsahuje kamerové záznamy, ktoré zachytávajú, ako sa pohybuje v miestach, kde žobráci vykonávajú svoju aktivitu.

Reportérka sa po tomto rozhovore rozhodla tohto muža sledovať. Na druhý deň ráno ho videla (a ešte jedného) v prítomnosti falošného žobráka a aj muža, ktorý nemal dolné končatiny. Našla ich pred ubytovňou neďaleko električkovej zastávky. Každý nastúpil inými dverami a následne išli smerom do centra. Tam vyložili muža na vozíku a nechali ho žobrať. Po úvodných pokynoch žobrákovi, išli na nákupy a kávu. Stále však boli v blízkosti miesta, kde sa nachádzal aj žobrák.

Reportáž obsahuje aj stanovisko hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vyjadril sa takto:

Uvedenému druhu trestnej činnosti venujú útvary v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dlhodobo náležitú pozornosť. Keďže je v našom záujme, aby sa občania, ako aj návštevníci mesta nestávali obeťami tohto druhu trestnej činnosti, boli aj na základe medializovaných informácií prijaté opatrenia zo strany príslušných útvarov Policajného zboru zvýšené opatrenia zamerané proti tomuto druhu trestnej činnostiCharakter úkonov, ako aj opatrení vykonaných zo strany útvarov Policajného zboru vo vzťahu k uvedenému druhú trestnej činnosti z taktického hľadiska konkretizovať nebudeme.

Po opätovnej konfrontácii muža v klobúku, začal reagovať agresívne. Dokonca sa začal vyhrážať, že kameramanovi rozbije kameru.

Podľa informácií reportérky ide odobre organizovanú skupinu viacerých stupňov. Reportáž obsahuje aj výpovede viacerých svedkov, ktorí popisujú, že sa ráno stretne veľká skupina osôb, ktorá sa neskôr rozdelí. Každý má rozdelené svoje teritórium. Niektorí idú na zastávky, iní do vybraných mestských štvrtí.(5)

4.2. PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ‒

WWW.SUPERZAROBOK.SK

V roku 2015 Ministerstvo vnútra SR sa zameralo aj na problematiku obchodovania s ľuďmi. Spoločne sobčianskym združením Brániť sa oplatí vytvorilo fiktívnu webovú stránku www.superzarobok.sk. Táto fiktívna webová stránka ponúkala možnosť lukratívneho zárobku v zahraničí. Tieto zárobky však mali u potencionálnych záujemcov jasne evokovať, že ide o podvod.(6) Tento internetový odkaz sa šíril najmä prostredníctvom sociálnych sietí (predovšetkým prostredníctvom facebookovej reklamy) abol rozdistribuovaný takmer 700 000 Slovákom. Predmetná stránka obsahovala niekoľko znakov, že ide o podvrh. Ako prvým bol aj titulok na tejto stránke, ktorý znel WORKS4JU. Druhým indikátorom mohlo byť to, že fiktívna agentúra mala sídlo na adrese, ktorá neexistuje. Ďalším „lievikom“, ktorý mal odradiť potenciálneho záujemcu (obeť), bol formulár. V tomto fiktívnom formulári si zvolil miesto výkonu svojej brigády s počtom mesiacov, ktoré chcel odpracovať.(7) V ďalších krokoch, v rámci tohto formulára, mal poskytnúť e-mailové adresy dvoch najbližších osôb. Po úspešnej registrácii osobám, ktoré tieto kroky splnili, došiel e-mail, ktorý im odhalil, ako ľahko sa môžu stať obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi. Rovnaký e-mail prišiel aj osobám, ktoré táto osoba uviedla ako najbližšie. V týchto e-mailoch bol aj odkaz na stránku, ktorá poskytuje informácie, ako predchádzať podobným situáciám. Cieľom bolo zistiť, koľko osôb klikne na internetový odkaz. Táto kampaň zaznamenala šokujúce výsledky. Za asi 3 a pol dňa na túto stránku zahliadlo 40 000 ľudí. Zaregistrovalo sa 2 200 ľudí. Zaujímavosťou bola reakcia slovenských médií, ktoré aj napriek upozorneniu sa vyhýbali širokej medializácii. Cieľom tejto kampane bolo poukázať na hrubú neznalosť, predovšetkým mladých ľudí, na problematiku obchodovania s ľuďmi. Práve oni sa môžu stať ľahkou obeťou tohto stále rozšíreného fenoménu.

Práve spomínaný projekt je jasným dôkazom, že Slovenská republika má aktívny prístup k tejto problematike.

5 VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV PÁCHATELIA ‒ PÁCHATELIA

Vďaka spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže sa nám podarilo osloviť 4 odsúdených, ktorí nám poskytli tieto informácie.

I

Prevažným účelom vykorisťovania bola prostitúcia, v jednom prípade išlo o dve ženy, pričom jedna sa tomuto remeslu venovala už dlhší čas. V minulosti pracovala v zahraničí, a to na území viacerých štátov, ako prostitútka. Páchateľ spolupracoval so svojím rodinným príslušníkom (švagor), ktorý ho do páchania trestnej činnosti mal údajne zainteresovať úmyselne, ale bez vedomia páchateľa. Páchateľ v dotazníku uviedol, že v jeho prípade je za jeho skutok v plnej miere zodpovedná obeť, a teda žena, ktorá mala v danej oblasti s prostitúciou predchádzajúce skúsenosti.

Táto obeť mala údajne dohodnúť podmienky v kasíne, kde sa vybrali dve dievčatá a páchateľ so švagrom (údajne bez vedomosti páchateľa o predmete dohadovania).
Páchateľ bol zatiahnutý do uvedenej trestnej činnosti podľa jeho názoru z dôvodu, že mal k dispozícií jednak motorové vozidlo a vodičské oprávnenie, ktoré bolo potrebné na páchanie uvedenej trestnej činnosti.

Páchateľ uviedol, že sa v minulosti nikdy nevenoval tomuto typu podnikania (obchodovanie s ľuďmi ‒ prostitúcia), nikdy nebol ani nespáchal trestný čin podobného typu (napr. kupliarstvo), naopak bol odsúdený za majetkovú trestnú činnosť (krádež).
Páchateľ sa nevedel vyjadriť k ostatným otázkam, ktoré mu boli položené, pretože nikdy nespolupracoval ani nepôsobil v rámci organizovanej skupiny. Páchateľ sa považuje za obeť, pretože údajne nemal vedomosť o páchaní uvedenej trestnej činnosti a ani sa na nej nepodieľal, v predmetnej sfére sa nepohyboval.

II

Podarilo sa nám vyzbierať dva dotazníky od páchateľov, ktorí páchali trestnú činnosť spoločne, a to na účel výkonu prostitúcie maloletej obete. Dôležitou informáciou je, že páchatelia boli súrodenci ‒ bratia. Páchateľ bol odsúdený za obchodovanie s ľuďmi ‒ jedna maloletá obeť, avšak v dotazníku, ktorý nám vyplnil, uviedol, že obchodovanie s ľuďmi ‒ ženami realizoval na štyroch obetiach, za zvyšné tri odsúdený nebol.

Jeden z uvedených páchateľov uviedol, že nebol v minulosti trestne stíhaný za žiaden súvisiaci trestný čin alebo iný trestný čin. Páchaniu tejto trestnej činnosti pred jej odhalením sa venoval veľmi krátky čas, a to 5 dní. Zároveň uviedol, že nebol členom žiadnej organizovanej skupiny. Pôsobil ako prevádzač. Medzi základné požiadavky na výkon tohto typu „podnikania“ uviedol, že je potrebné mať kontakty a dobré známosti. Na svoju činnosť nepotreboval zriadiť žiadne legálne podnikanie. Čo sa týka ICT technológií uviedol, že používal predovšetkým mobilný telefón. Zabezpečoval transport zo Slovenskej republiky do Anglického kráľovstva. Pri svojom podnikaní potreboval zakúpiť letenky do Anglicka. Pracoval ako mäsiar. Nikdy si nepožičal žiadne finančné prostriedky, ktoré by boli použité na páchanie predmetnej trestnej činnosti. Páchateľ uviedol, že sa pokúšal o rozšírenie svojho „businessu“, čoho výsledkom bolo obchodovanie až so štyrmi obeťami. Z dotazníka vyplýva, že všetky predmetné obete boli maloleté. Nikdy sa nedostal do situácie, že by mu došli peniaze potrebné na páchanie trestnej činnosti.

Finančné prostriedky potrebné na úhradu súdnych trov nepotreboval, pretože mu bol pridelený štátny advokát v Anglicku. Platba od obetí prebiehala na dennej báze, platba bola realizovaná v hotovosti od samotných žien, a to 50 % z vybratej sumy. Tieto peňažné prostriedky boli vyplácané v hotovosti a pri ich výbere neboli využité žiadne ICT technológie. Klienti platili týmto pracovníčkam ‒ obetiam 50 ‒ 100 libier/žena/klient.

Páchateľ zabezpečil obetiam ubytovanie vo svojom 5-izbovom dome. Medzi náklady patrili predovšetkým letenky, oblečenie a zabezpečenie bývania. ICT technológie žiadnym spôsobom neznížili náklady na výkon predmetnej trestnej činnosti. Keďže páchateľ pracoval ako mäsiar, príjem z trestnej činnosti bol doplnkový.

Na otázku, koľko peňazí dostával od jednotlivých zákazníkov, uviedol sumy: 30 libier až 150 libier. V dotazníku uviedol aj sadzobník služieb.
Jedna obeť (v priemere) poskytla sexuálne služby desiatim (10) osobám za jednu noc, následne v dotazníku páchateľ uviedol, že jedna obeť bola schopná poskytnúť sexuálne služby až 100 klientom za týždeň.

Finančné prostriedky z tejto trestnej činnosti investoval naspäť do rodiny, lebo má 4 deti. Odmietol nám však povedať, do čoho presne investoval takto získané peniaze. Páchateľ mal v úmysle zakúpiť rodinný dom s cieľom poskytnúť ubytovanie obetiam, ktoré pre neho vykonávali sexuálne služby, aby ich mal pod kontrolou. ICT technológie nemali žiaden dosah na jeho profit z tejto trestnej činnosti. Páchateľ nevyužíval žiadne moderné technológie ani na nábor obetí, ani na prezentovanie služieb poskytovaných jeho obeťami. Využíval iba mobilný telefón, keďže ako uviedol, kontakty na klientov mal od svojich známych. V odpovediach na dotazník uvádzal nekonzistentné odpovede.

III

Ďalším respondentom bol brat odsúdeného (v tejto správe uvedený pod číslom II), ktorý na rozdiel od predchádzajúceho páchateľa mal udelenú podmienku za porušenie predpisov na úseku cestnej premávky v spojení s porušením trestného zákona (t. j. autonehoda). Do uvedenej trestnej činnosti sa mal respondent dostať omylom. Z dostupných informácií vyplýva, že ho do uvedenej trestnej činnosti zatiahol jeho brat. Respondent rovnako nefungoval ako člen organizovanej skupiny, trestnú činnosť vykonával iba s bratom. Taktiež ako jeho brat, nezriadil si žiadne legálne podnikanie na zakrytie svojej trestnej činnosti. Páchateľova výpoveď sa zhodovala s výpoveďou jeho brata, aj čo sa týka skutočností, že dôležitou súčasťou vykonávanej činnosti boli kontakty od známych, aby mali komu ponúkať sexuálne služby poskytované svojimi obeťami. Jeho úlohou v spolupáchateľstve s bratom bolo zabezpečovanie kontaktov. V súvislosti s touto trestnou činnosťou si nepožičal žiadne finančné prostriedky. Nikdy sa nedostal do situácie, že by mu finančné prostriedky chýbali. Rovnako ako v prípade brata ho zastupoval štátny advokát v Anglickom kráľovstve.

IV

Štvrtý respondent sa venoval obchodovaniu s ľuďmi v súvislosti s núteným žobraním ‒ realizoval vývoz obetí do Nemecka. Tomuto typu trestnej činnosti sa venoval 2 ‒ 3 roky. V minulosti nikdy nebol uznaný za vinného za rovnaký trestný čin alebo za iný trestný čin.
Páchateľ spolupracoval ešte s jednou osobou, ktorá chodievala do Talianska ešte skôr ako s touto trestnou činnosťou začali. Páchateľ uviedol, že páchatelia boli viacerí, a teda tvorili skupinu, ale každý robil sám pre seba, a teda každý vykonával všetky činnosti spojené s výkonom danej trestnej činnosti, k rozdeleniu výslovných úloh medzi páchateľmi nedošlo.

Páchateľ pracoval prevažne ako šofér a dokonca uviedol, že aj sám vykonával žobranie. Páchateľ taktiež nepotreboval zriadiť žiadne legálne podnikanie scieľom zakryť svoje aktivity. Medzi schopnosti potrebné na výkon tohto podnikania uviedol, že je potrebné vodičské oprávnenie a keďže vývoz ľudí na žobranie realizoval do Nemecka, bolo potrebné z jeho strany ovládať nemecký jazyk a byť komunikatívnym na získanie nových klientov.

Páchateľ nemusel prekonávať žiadne prekážky, ktoré by mu bránili vstupu do tohto typu trestnej činnosti. Uviedol, že jeho pozícia sa v rámci skupiny nezmenila. Pri páchaní trestnej činnosti nevyužíval internet ani žiadnu inú formu ICT technológie. Po celý čas pôsobil na pozícii šoféra. Prevážal troch ľudí a im aj zabezpečil bývanie u neho doma. Jediným jeho výdavkom boli pohonné hmoty. Páchatelia sa zbierali na zaplatenie pohonných hmôt a taktiež si delili výdavky na úhradu stravného. Čo sa týka začiatočného kapitálu, tento získal od obetí. Páchateľ aj predal veci v záložni, a tak získal nejaký kapitál na začatie trestnej činnosti. Na zaplatenie súdnych výdavkov sa skladala celá jeho rodina, aby mu bola zabezpečená právna ochrana. Aj v súčasnosti, keď je páchateľ vo výkone trestu odňatia slobody, ho rodinní príslušníci podporujú. Čo sa týka prerozdeľovania finančných prostriedkov uviedol, že každý mal to, čo si vyžobral, jediné výdavky navyše boli potrebné na pokrytie nákladov (t. j. benzín a bývanie). Strava bola zabezpečená páchateľom. Platba sa realizovala prostredníctvom hotovosti v mesačných intervaloch (1-krát za mesiac). Do spôsobu platby neboli zahrnuté žiadne iné osoby (žiaden kuriér ani vymáhač). Na otázku koľko finančných prostriedkov minul na to, aby sa obete dostali na miesto určenia, uviedol sumu 120 EUR. Obchodovanie s ľuďmi nebolo jeho primárnym príjmom, jeho príjem bol tvorený hlavne štátnym opatrovateľským príspevkom (páchateľ bol nezamestnaný a žil zo štátnej podpory). Finančné prostriedky, ktoré vyzbieral od obetí väčšinou použil na jedlo (t. j. na nákup potravín) a niečo si aj odložil. Čo sa týka investície, plánoval vložiť peniaze do opravy svojho rodinného domu. Uviedol, že nebolo vôbec potrebné skrývať pravý pôvod týchto finančných prostriedkov. ICT technológie nemali žiaden vplyv na jeho výsledný profit.

5.1 SUMARIZÁCIA

Páchatelia nechceli uvádzať skutočnosti, akým spôsobom páchali trestnú činnosť, ani nechceli uvádzať detaily týkajúce sa financovania a rozdelenia profitu z trestnej činnosti. Ich neochota spolupráce mohla vyplývať aj z toho, že ani jeden z nich nebol odsúdený ako člen zoskupenia, a teda nepáchali organizovaný zločin.

Odpovede respondentov si veľmi často odporovali. Jeden z respondentov najprv uviedol, že si nepožičal žiadne finančné prostriedky na začatie trestnej činnosti, následne však svoju výpoveď zmenil a uviedol, že potreboval na zriadenie peniaze, ktoré si požičal predajom vecí v záložni. Iný respondent uviedol, že obchodovanie s ľuďmi vykonával iba prostredníctvom jednej osoby ‒ obete, ale neskôr uviedol, že obetí, prostredníctvom ktorých uskutočňoval naplnenie skutkovej podstaty trestného činu obchodovania s ľuďmi, bolo viacero, a to konkrétne štyri ženy.

Pri výbere páchateľov, ktorým bol odovzdaný dotazník projektu FINOCA 2.0 sme sa zamerali na páchateľov, ktorí boli odsúdení za trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 odsek 1 alebo odsek 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Zbor väzenskej a justičnej stráže poskytol informáciu, že v súčasnosti žiaden páchateľ nie je vo výkone trestu odňatia slobody za trestný čin obchodovania s ľuďmi ako člen organizovanej skupiny. Preto nebolo v našich silách realizovať rozhovor s páchateľmi, ktorí by pôsobili ako členovia organizovaného zločinu. Nie je vylúčené, že niektorí z nami oslovených páchateľov boli členmi organizovanej skupiny páchajúcej trestný čin obchodovania s ľuďmi. Ale vzhľadom na skutočnosť, že zo spôsobu, akým sa dotazníky vo výkone trestu odňatia slobody zbierali, mohli mať odsúdené osoby obavu, že v prípade, ak prezradia skutočnosti nasvedčujúce tomu, že páchali uvedenú trestnú činnosť ako členovia organizovanej skupiny, mohlo by dôjsť k prekvalifikovaniu ich trestného činu na trestný čin s vyššou trestnou sadzbou.

6.1 VYHODNOCOVANIE DOTAZNÍKOV ‒ EXPERTI

Aj po vynaloženej snahe s ohľadom na úzku špecifikáciu témy bolo veľmi komplikované vybrať expertov, ktorí by sa venovali danej problematike. Oslovili sme profesora psychológie na FF UK, znalca ministerstva spravodlivosti, ktorý je pracovníkom znaleckého ústavu pre psychológiu a psychiatriu, vykonáva znaleckú činnosť v oblasti forenznej psychológie, robí znalecké posudky a výskum v oblasti forenznej psychológie. Jeho profesijné zameranie je klinický a forenzný psychológ, ktorý sa v minulosti venoval väčšinou skupinám organizovaného zločinu. Najmä organizovaným skupinám zo stredného, južného Slovenska a Bratislavy. Venoval sa aj veľkým a známym organizovaným skupinám, ako napr. Sýkorovci, Piťovci, Šátorovci, Takáčovci a posudzoval aj jedného z navýznamnejších a najvplyvnejších vodcov slovenského podsvetia ‒ Mikuláša Černáka. Uviedol, že podľa jeho informácií ani jeden z týchto páchateľov, ktorých mal možnosť posudzovať, nebol obvinený z obchodovania s ľuďmi. Uvedené tvrdenie podporujú štatistické údaje, ktoré nám boli poskytnuté zo strany Ministerstva vnútra SR, prokuratúry, polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže. A teda skutočnosť, že organizované skupiny v podmienkach SR nie sú páchateľmi trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Vo väčšine prípadov boli páchatelia obvinení zo založenia a zosnovania organizovanej skupiny, z vydierania a vrážd, prípadne drogovej trestnej činnosti, ale profesor si nespomínal na prípady, že by niekedy bol niektorý z páchateľov trestne stíhaný za trestný čin obchodovania s ľuďmi. Organizované skupiny pôsobili na území SR a boli prísne hierarchicky usporiadané – vydieranie, nútená ochrana, prostitúcia, šírenie drog. V prevládajúcej väčšine páchatelia boli slovenskej národnosti, pričom bol jeden prípad ukrajinského štátneho občana, ktorý bol obvinený z trestného činu nájomnej vraždy, konanie bolo voči nemu zastavené.

Ich aktivity súvisiace s prostitúciou súviseli s poskytnutím vynútenej ochrany prostitútkam pracujúcim na voľnej nohe, ktorým vnútili ochranu a z titulu tejto ochrany si následne nárokovali určitú časť ich zárobku. Prostitúcia bola vykonávaná výlučne na území SR. Neuskutočňovali nábor prostitútok, naopak, ako bolo uvedené, dané obete už boli prostitútkami a následne im tieto organizované skupiny, ktoré boli profesorom posudzované, vnútili ochranu. Prostitútky boli vo väčšine prípadov pod vplyvom drog, pretože tieto organizované skupiny predávali drogy. Predávali ich aj predmetným prostitútkam za zvýšené sumy, a tak donútili obete k zvýšenej prostitúcii. Ako dôsledok im nanútili ochranu, za ktorú považovali výplatu časti profitu.

Brali si podiel zo zisku, a teda činnosti. Vyzbieranie profitu mali na starosti radoví členovia skupín ‒ vymáhači, teda osoby, ktoré mali v rámci organizovanej skupiny nižšie postavenie. Každý z nich mal pridelených niekoľko prostitútok, ktoré vykonávali sexuálne služby v obydliach patriacich organizovanej skupine.

Profesor zároveň uviedol, že si nespomína, že by médiá podávali informácie o páchaní trestného činu obchodovania s ľuďmi v súvislosti s organizovanou skupinou.
Potvrdil nám, že vo svojej profesijnej kariére sa nestretol s tým, že by páchateľ, ktorý pôsobil ako člen organizovanej skupiny, bol trestne stíhaný za trestný čin obchodovania s ľuďmi. Vyskytovali sa prípady prostitúcie, no tieto prostitútky sa venovali tejto činnosti aj predtým, ako sa o ne začal zaujímať organizovaný zločin. Preto nám na otázky financovania a modus operandi prípadne iných činností, ktoré sú spojené s touto témou, nevedel uviesť ďalšie informácie.

Pokúšali sme sa spojiť aj s inými osobami zainteresovanými na odhaľovaní trestnej činnosti špecializujúcej sa na trestný čin obchodovania s ľuďmi, ale neboli sme v uvedenom časovom horizonte úspešní.
Zúčastnili sme sa na rozhovoroch aj s pracovníkmi Informačného centra pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (založeného Ministerstvom vnútra SR), ktorí nám však nevedeli na konkrétne otázky odpovedať, vzhľadom na skutočnosť, že sa primárne venujú obetiam tejto trestnej činnosti a v plnej miere nás odkázali na ich internetovú stránku, ktorá poskytuje informácie od obetí predmetnej trestnej činnosti.

7 ŠTRUKTÚRA TRHU

Ak chceš poznať, poznaj najprv jeho obeť. Táto téza je zrejme pravdivá. Pri vypracovaní tejto časti záverečnej správy sme čerpali informáciu predovšetkým z rozhovorov s pracovníkmi Informačného centra pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a s ľuďmi praxe. Významnou pomocou pre nás boli aj údaje získané z každoročného vyhodnocovania Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.(8) Tento projekt zastrešuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pilotná fáza Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program“) sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 – 2007. Jeho aktualizácia a pokračovanie sa realizovali v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010 a Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014. Nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 ‒ 2018 bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky a schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 52 zo 4. februára 2015 bez pripomienok.

Obeťou sa na účely programu rozumie: – občan Slovenskej republiky,
– občan Európskej únie, alebo
– štátny príslušník tretej krajiny,

u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou obchodovania s ľuďmi.

Subjekty realizácie programu:
– národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorým je určený štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
– zástupcovia ministerstva, určených ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy,
– mimovládne organizácie a medzinárodná organizácia.

Obsah programu:
Pre obeť je obsahom programu zabezpečenie najmä:
– izolácie z kriminálneho prostredia,
– legalizácie pobytu na území Slovenskej republiky v prípade cudzinca,
– pomoci pri dobrovoľnom návrate do Slovenskej republiky, resp. do krajiny pôvodu v prípade cudzinca,
– finančnej podpory,
– sociálnej pomoci,
– psychosociálneho poradenstva, – psychoterapeutických služieb,
– právneho poradenstva,
– zdravotnej starostlivosti,
– rekvalifikačných kurzov.

Ak sa obeť rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, je vytvorená možnosť poskytovania komplexnej starostlivosti počas celého trvania trestného konania.

Správy, ktoré každoročne vyhodnocujú program, tvoria neoceniteľný zdroj informácií nielen o obetiach, ale aj o páchateľoch trestných činov.

7.1 PROFIL PÁCHATEĽA

Zo získaných informácií vieme, že najčastejšie je páchateľom týchto trestných činov muž. Toto pohlavie prevládalo vkaždom roku vyhodnocovania programu (pozri tabuľku ďalej). Jedným z dôvodov je skutočnosť, že ženy sú menej reflektovanými páchateľmi v rámci celej spoločnosti a táto skutočnosť teda zákonite nemohla obísť ani problematiku obchodovania s ľuďmi. Ak aj obeť identifikovala ako náborárku ženu, nezriedka išlo o kombináciu spolu s mužským páchateľom.

pohlavie201120122013201420152016
muž23 (2-krát muž aj žena)1526262216
žena9 (2-krát muž aj žena)2 (spolu s mužom)4820

Páchatelia sa v prevažnej miere v rámci demografického prostredia sústreďujú na obce. Pokiaľ by sme sa zamerali na vzdelanosť obetí, zistíme, že väčšinu obetí tvoria osoby predovšetkým so základným vzdelaním.

7.2 MECHANIZMUS ZLÁKANIA OBETE

Mechanizmus zlákania obete závisí od konkrétnej krajiny. Spoločné je však to, že obchodníci sú akoby vždy o krok vpred, hľadajú stále nové a nové taktiky, ako dosiahnuť súhlas obete a následne ju vykorisťovať. Páchatelia pri týchto činnostiach využívajú špecifiká každej krajiny, pretože každá krajina je iná. Vrámci Slovenskej republiky možno konštatovať, že páchatelia využívajú predovšetkým nepriaznivú sociálnu situáciu najmä vo východnom regióne Slovenskej republiky. Vo väčšine prípadov je teda hlavným dôvodom náboru pracovná príležitosť (či už v zahraničí alebo na Slovensku) a vidina lepšieho zárobku. Sociálna situácia súvisí aj s druhým najčastejším prípadom. Páchatelia sa zameriavajú na ľudí bez domova. Vylákajú ich do väčších miest alebo do zahraničia na nútené žobranie. Páchatelia často nemajú zábrany a na nútené žobranie využívajú aj obete, ktoré trpia fyzickým hendikepom (amputované končatiny, hluchonemí), aby pôsobili na okoloidúcich pre vyššie získanie peňazí.

7.3 KONTAKT PÁCHATEĽA S OBEŤOU

Ak by sme sa zamerali na spôsob náboru, tak vo väčšine prípadov páchatelia nevyužívajú ICT technológie. Ak ich využívajú, je to primárne prostredníctvom mobilného telefónu, ktoré je však vždy v kombinácii s osobným kontaktom. Využívanie sociálnych sietí sa preukázalo len v jednom prípade, a to v roku 2013. Nízka využiteľnosť týchto novodobých trendov zrejme súvisí s regionálnym rozložením páchateľov a obetí trestných činov. V rámci Slovenskej republiky sú chudobnejšie regióny prevažne na východe krajiny. Častým spôsobom náboru je aj únos obete, keď páchateľ svoju obeť vyláka a následne prostredníctvom násilného donútenia odvezie za hranice alebo do iných regiónov v rámci Slovenskej republiky. oblasti spôsobu náboru obete najčastejšie uvádzali osobný kontakt.

7.4 SLOVENSKÁ REPUBLIKA ‒ KRAJINA NÁBORU

Na základe preštudovaných štatistík možno dospieť knázoru, že Slovenská republika je predovšetkým krajinou náboru. Túto konštatáciu možno vyvodiť predovšetkým zo skutočnosti, že len zriedka je Slovenská republika plánovanou cieľovou destináciou alebo krajinou, kde nakoniec obete skončia. Ako vhodnú krajinu pre zdroj tovaru Slovenskú republiku predurčuje aj zlá sociálna situácia v niektorých regiónoch. Najohrozenejšie skupiny obetí sú predovšetkým osoby so základným vzdelaním a zo sociálne slabšieho prostredia. V rámci Slovenskej republiky sa najčastejšou obeťou stávajú ženy vo veku 18 ‒ 30 rokov, ktoré sú slobodné a pochádzajú predovšetkým z Košického kraja (východné Slovensko), nasleduje Prešovský a Banskobystrický kraj. Najčastejšie samotného obchodníka (náborára) osobne poznajú.

7.5 ÚČEL VYKORISŤOVANIA

Vykorisťovanie na Slovensku má rôzne podoby. Medzi najrozšírenejšie môžeme zaradiť predovšetkým:

  • sexuálne vykorisťovanie,
  • nútenú prácu,
  • nútené žobranie,
  • nútené sobáše.

Účel vykorisťovania sa v priebehu rokov mení. Zatiaľ čo napríklad v roku 2013 boli obete využívané primárne na sexuálne vykorisťovanie (15), tak v roku 2016 to už bola primárne nútená práca (12). V zásade možno konštatovať, že napríklad sexuálne vykorisťovanie nie je ohraničené pohlavím danej obete. Napríklad v roku 2016 bola zaznamenaná aj jedna mužská obeť.8 FINANCOVANIE Na základe nami získaných informácií o financovaní možno uviesť, že páchatelia svoj zisk z tejto nelegálnej činnosti primárne využívajú na vlastný prospech, na kúpu potravín s tým, že v budúcnosti mali v úmysle použiť získané finančné prostriedky na zariadenie bytu príp. domu, v ktorom sami bývali alebo ktorý poskytovali obetiam na vykonávanie sexuálnych služieb.

Z rozhovoru, ktorý nám poskytol významný profesor psychológie, vieme, že v prípade prostitúcie išlo väčšinou o formu nútenej ochrany. Organizované skupiny boli pôvodne zamerané na páchanie násilnej trestnej činnosti, napr. vraždy, ale aj drogovú činnosť. Ako dôsledok najmä drogovej trestnej činnosti a následným rozvojom drogových aktivít rozšírili obchod s drogami aj na prostitútky. Týmto prostitútkam predávali drogy, následne nad nimi získali kontrolu a nanútili im ochranu. Prostitútky boli nimi aj predtým, a teda žiaden nábor sa neuskutočnil, neboli využité ani žiadne ICT technológie (max. mobilný telefón). Prostitútkam boli drogy postupom času predávané za vyššie ceny, aby tým zvýšili svoju aktivitu. Výsledkom tohoto „business“ plánu bolo, že si z ich sexuálnej aktivity brali časť profitu. Páchatelia nikdy nezriaďovali legálny biznis na zakrytie svojej nelegálnej činnosti. Ich konanie bolo často impulzívne bez hlboko premyslenej stratégie. Čo sa týka transakcií, tie bolo realizované predovšetkým hotovostným prevodom. Páchatelia nevyužívali na získavanie týchto peňažných prostriedkov žiadne špeciálne technológie.

Z doteraz získaných poznatkov o organizovanom zločine zameranom na obchodovanie s ľuďmi možno vyvodiť záver, že táto oblasť kriminality má špecifiká, ktoré je možné postupne eliminovať zvýšenou aktivitou najmä v oblasti prevencie.

Doc. JUDr., Tomáš Strémy, PhD.

Zdroj
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_1_01.pdf