Zaručená konverzia a advokáti

I. Úvod

Problematika zaručenej konverzie nepatrí medzi harmonizované právne úpravy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“). Právnu úpravu zaručenej konverzie tak nájdeme vo viacerých právnych predpisoch:

zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon o e-Governmente“),

vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška 331/2018 Z. z.“),

S výkonom zaručenej konverzie je však spojená aj problematika kvalifikovaných elektronických podpisov, kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, mandátnych certifikátov a formátov výstupných dokumentov. Tieto sú upravené v:

nariadení eIDAS,

zákone 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o dôveryhodných službách) (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“),

výnose MF SR 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „výnos 55/2014 Z. z.“).

II. Čo je zaručená konverzia

Zaručená konverzia je podľa legálnej definície konverzia dokumentov s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony, pričom zaručená konverzia musí byť vykonaná podľa štvrtej časti zákona o e-Governmente (§ 35 zákona o e-Governmente). Zjednodušene však môžeme povedať, že zaručená konverzia je proces, kedy meníme celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného dokumentu do inej podoby s tým, že je dodržaný postup a obmedzenia v zmysle zákona o e-Governmente, pričom neoddeliteľnou prílohou výsledného dokumentu je osvedčovacia doložka.

Zákon o e-Governmente pozná tri druhy konverzie:

z listinnej do elektronickej podoby (napr. kúpnu zmluvu v písomnej podobe transformujeme do elektronického dokumentu na účely katastrálneho konania),

z elektronickej do listinnej podoby (napr. rozsudok o rozvode v elektronickej podobe transformujeme do listinnej podoby za účelom jeho odovzdania klientovi),

3. z elektronickej do elektronickej podoby [napr. podľa § 57a písm. a) výnosu 55/2014 Z. z.[1] sa orgánom verejnej moci zasielajú elektronické dokumenty vo formáte Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2)]. Ak by došlo v budúcnosti k zmene tohto formátu, bude potrebné vykonať zaručenú konverziu pôvodného elektronického dokumentu do nového elektronického formátu.

III. Čím sa zaručená konverzia líši od autorizácie

Zaručená konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného:

a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,

b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

Autorizácia je vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu.

Autorizáciou úkonu sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu. V „hmotnom“ svete autorizáciu predstavuje náš vlastnoručný podpis. V elektronickom svete sa autorizácia vykonáva prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou (§ 23 zákona o e-Governmente). A rovnako ako v „hmotnom“ svete poznáme úradné osvedčenie podpisu, jeho alternatívou v elektronickom svete je spojenie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Spojenie kvalifikovaného elektronického podpisu a elektronickej časovej pečiatky má význam napríklad v prípade zmlúv o prevode nehnuteľností, kde takýto elektronický podpis s elektronickou pečiatkou nahrádzajú úradne osvedčený vlastnoručný podpis. Kombinácia elektronického podpisu a elektronickej časovej pečiatky je taktiež náležitosťou zaručenej konverzie.

Autorizácia elektronického dokumentu je analógiou vlastnoručného podpísania písomného dokumentu s tým rozdielom, že všetko prebieha elektronicky. Súhlas s obsahom podania, ktoré chcete odoslať orgánu verejnej moci, uskutočníte prostredníctvom autorizácie elektronického dokumentu, ktorý ste si vyhotovili. Prostredníctvom autorizácie vieme zároveň jednoznačne identifikovať osobu, ktorá dokument elektronicky podpísala.

Zatiaľ čo autorizácia predstavuje vyjadrenie súhlasu s obsahom elektronického dokumentu prostredníctvom jeho podpísania kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, zaručená konverzia je odlišný proces, ktorého cieľom je transformácia dokumentov do inej podoby. I napriek tomu, že oba procesy spolu súvisia (napr. advokát autorizuje osvedčovaciu doložku), je potrebné ich navzájom odlišovať, keďže sa s nimi spájajú rôzne účinky: autorizácia je vyjadrenie súhlasu s obsahom, zatiaľ čo zaručená konverzia je transformácia obsahu pôvodného dokumentu do inej podoby. Advokát pritom zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný obsah pôvodného dokumentu (§ 39 ods. 4 zákona o e-Governmente).

IV. Prečo advokát potrebuje zaručenú konverziu

Už v súčasnosti existujú konania, ktoré sú vedené v rýdzo elektronickej podobe:

1. exekučné konanie – § 48 ods. 7 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení účinnom k 1. 3. 2018,

2. upomínacie konanie – § 4 ods. 1 zákona 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 1. 3. 2018,

3. register partnerov verejného sektora – § 5 ods. 2 zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 1. 3. 2018. V týchto konaniach advokát nemôže komunikovať so súdom inak ako elektronicky. Napríklad, pokiaľ klient disponuje originálom alebo úradne osvedčenou kópiou exekučného titulu v listinnej podobe, nemôže advokát podať návrh na vykonanie exekúcie bez toho, aby disponoval exekučným titulom v elektronickej podobe, ktorý musí byť súčasne výsledkom zaručenej konverzie.

Vo všeobecnosti je zaručenú konverziu potrebné vykonať aj v prípade splnomocnení na zastupovanie klienta (za predpokladu, že splnomocnenie nie je udelené klientom ako pôvodný elektronický dokument), ktoré musí tvoriť prílohu návrhu na začatie konania. Splnomocnenie je jednostranný právny úkon splnomocniteľa (§ 31 Občianskeho zákonníka, § 89 a nasl. CSP), a preto pokiaľ by bolo splnomocnenie vyhotovené ako elektronický dokument, účinky splnomocnenie nadobudne jeho autorizáciou splnomocniteľom (napr. klientom). Autorizácia splnomocnenia advokátom nemá vo vzťahu k vzniku právnych účinkov klientovho splnomocnenia žiadne právne účinky. Advokáti preto nepostupujú správne, ak splnomocnenia od klientov namiesto zaručenej konverzie autorizujú svojím mandátnym certifikátom, pretože vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu udelenia splnomocnenia zo strany klienta pre advokáta (t. j. autorizácia zo strany advokáta) nenahrádza právny úkon udelenia splnomocnenia zo strany klienta (autorizácia zo strany klienta). Ani vo „fyzickom“ svete podpísanie splnomocnenia zo strany advokáta ako osoby, ktorá splnomocnenie prijíma, nemôže nahradiť samotné udelenie splnomocnenia klientom pre advokáta.

Autorizácia splnomocnenia advokátom nemôže vyvolať právne účinky udelenia splnomocnenia klientom.

Medzi ďalšie príklady využitia zaručenej konverzie patrí katastrálne konanie, ktoré je možné viesť iba elektronicky v prípade, ak právny titul (vrátane geometrického plánu a návrhu na vklad/ záznam), ktorý má byť podkladom pre zmenu, zápis alebo výmaz práv, je výsledkom zaručenej konverzie.

Zaručenú konverziu je preto nevyhnutné vykonať vždy, ak je potrebné, aby dokument, ktorý je výsledkom zaručenej konverzie, mal zachované právne účinky ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, ktorého transformáciou vznikol.

Dokument, ktorý je výsledkom zaručenej konverzie, nie je viazaný na osobu, ktorá zaručenú konverziu vykonala. Inak povedané, dokumenty, ktoré sú výsledkom zaručenej konverzie môže použiť akákoľvek tretia osoba odlišná od osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala. Zaručenú konverziu je preto možné poskytovať ako samostatnú službu, pričom však nejde o právnu službu (viď článok IX). Pokiaľ advokát nevie poskytnúť službu zaručenej konverzie, je potrebné odkázať klientov na inú oprávnenú osobu (napr. iný advokát, notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta).

V. Kto je oprávnený na výkon zaručenej konverzie

V súlade s § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente môže zaručenú konverziu vykonať len:

a) orgán verejnej moci, advokát a notár,

b) poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,

c) patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a

d) právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu konsoliduje.

Iné osoby nie sú oprávnené na výkon zaručenej konverzie. V prípade advokátov to znamená, že ani advokátski koncipienti nemôžu vykonať zaručenú konverziu – nespĺňajú definíciu advokáta podľa § 2 ods. 1 zákona 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoA“). Súčasne treba poukázať na to, že výkon zaručenej konverzie nie je právnou službou v zmysle § 1 ods. 2 ZoA (zaručenú konverziu môže robiť aj pošta), ale inou službou podľa § 1 ods. 3 ZoA. Na výkon zaručenej konverzie advokát nedostáva splnomocnenie od klienta a nevzniká tu vzťah klient – advokát. Podľa nášho názoru preto nie je možné v prípade zaručenej konverzie aplikovať § 16 ZoA o zastúpení advokáta.

S otázkou preukazovania oprávnenosti na výkon zaručenej konverzie súvisí aj problematika používania advokátskych mandátnych certifikátov. Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, ktorý Slovenská advokátska komora vydáva advokátom (§ 8 zákona o dôveryhodných službách). Prostredníctvom tohto mandátneho certifikátu dochádza k jednoznačnej identifikácii osoby ako advokáta, a teda k preukázaniu jeho oprávnenia na výkon zaručenej konverzie. Z kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, ktorý sa nachádza na elektronickom občianskom preukaze (eID) nie je možné zistiť a overiť, či ku dňu vykonania zaručenej konverzie osoba, ktorá zaručenú konverziu vykonala, bola oprávnenou osobou na výkon zaručenej konverzie. Advokáti pri výkone zaručenej konverzie musia používať elektronické advokátske preukazy a mandátne certifikáty k nim vydané.

VI. Obmedzenia pri výkone zaručenej konverzie

Vzhľadom na to, že advokát nesie plnú zodpovednosť za dodržanie zákonnosti pri výkone zaručenej konverzie, je potrebné, aby si bol za každých okolností vedomý obmedzení, ktoré sú spojené so zaručenou konverziou.

Medzi všeobecné obmedzenia môžeme zaradiť nasledujúce prípady:

advokát nedisponuje platným mandátnym certifikátom,

advokát má pozastavenú činnosť alebo došlo k jeho vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov,

advokát nedisponuje zariadením, programovým vybavením alebo algoritmom, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 36 ods. 1 zákona o e-Governmente,

ak nejde o konverziu z elektronickej do elektronickej podoby, nemožno vykonať zaručenú konverziu elektronického dokumentu, ktorý je audio súborom alebo video súborom.

Obmedzenia pri výkone zaručenej konverzie z listinnej do elektronickej podoby

Podľa § 38 zákona o e-Governmente nemožno vykonať zaručenú konverziu listinného dokumentu v prípade, ak:

advokátovi nie je predložený pôvodný listinný dokument v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii,

podľa osobitných predpisov nie je možné z pôvodného listinného dokumentu vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu,

by predmetom zaručenej konverzie mal byť dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť, najmä občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad vydaný podľa osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie osoby na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, žreb,

advokát z predloženého listinného dokumentu nedokáže posúdiť splnenie bezpečnostných záruk pôvodného dokumentu, alebo sú úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami pôvodného dokumentu kompromitované.

V prípade listinných dokumentov sa bezpečnostné záruky pôvodného dokumentu posudzujú a kontrolujú vizuálne (§ 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky 331/2018 Z. z.). Advokát je povinný skontrolovať, či predložený listinný dokument určený na zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby:

1. nemá narušenú integritu – advokát je povinný skontrolovať, či sú zachované všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného dokumentu a brániace ich oddeleniu od seba alebo zásahu do obsahu listinného dokumentu, napríklad trvalé spojenie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu, spojenie páskou alebo inými mechanickými prostriedkami a ochrana listinného dokumentu laminovaním povrchu alebo iným obdobným spôsobom,

či disponuje prvkami osvedčujúcimi pravosť pôvodného listinného dokumentu – takýmito prvkami sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vodoznak, reliéfna tlač, embosovanie, pečať, ochranný vzor, optický variabilný prvok, ochranná známka, ochranná fólia alebo nálepka,

umožňuje identifikovať osobu, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona – identifikačnými znakmi sa rozumie podpis, meno, priezvisko, funkcia alebo pečiatka tejto osoby, alebo iný obdobný prvok, alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorých je určiteľná, ak je to možné jednoznačne, identifikácia tejto osoby. Pokiaľ nie je možné jednoznačne identifikovať osobu, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, nebráni to vykonaniu zaručenej konverzie, pokiaľ sú predchádzajúce dve podmienky splnené.

Obmedzenia pri výkone zaručenej konverzie z elektronickej do listinnej podoby

Advokát pri výkone zaručenej konverzie pôvodného dokumentu v elektronickej podobe do listinnej podoby musí mať k dispozícii technické a programové prostriedky a algoritmy, ktoré umožňujú skontrolovať bezpečnostné prvky pôvodného elektronického dokumentu. Príkladom takýchto technických a programových prostriedkov a algoritmov je napríklad služba ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk s názvom Služba overenia kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) (dostupná tu: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep), ktorá umožňuje overiť … …

Celé znenie článku nájdete na nižšie uvedenom zdroji.

Autor
JUDr. Martin Friedrich

Zdroj
https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/picker/event/page/20