Verejný záujem v športe podľa návrhu nového zákona o športe.

verejný záujem v športe
Zákon – Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 | Paragrafy: § 2

V predchádzajúcom príspevku publikovanom 19.4.2015 na stránke UčPS s názvom „Návrh zákona o športe sprístupnený pred verejnými dišputami – neustále pracujeme[1] sme publikovali link na aktuálne časové znenie návrhu zákona o športe[2], ktorý pripravuje odborná pracovná skupina (Surmajová, Zajíčková, Hlivák, Sepeši, Rybánsky, Čollák) v spolupráci s ďalšími členmi širšej pracovnej skupiny (doc. Gábriš, doc. Števček, doc. Potásch …) a ďalšími konzultantmi.

Prinášame Vám krátky príspevok, ktorého cieľom je ozrejmiť návrh vymedzenia „VEREJNÉHO ZÁUJMU v ŠPORTE“ podľa návrhu nového zákona o športe.

K tejto téme bolo publikovaných viacero odborných príspevkov, veľmi inšpiratívnym bol aj príspevok prof. Sváka „Verejný záujem v športe“ publikovanom v zborníku z konferencie „Šport a právo 2014“ (vydanie časopisu MagOff č. 3-4/2014[3], str. 88)

Pokúsime sa zhrnúť fakty a argumenty, na základe ktorých sa pracovná skupina ustálila na tomto znení vymedzenia obsahu verejného záujmu v športe uvedenom v § 1 ods. 2 návrhu zákona o športe:

(2) Obsahom verejného záujmu v športe je najmä podpora a rozvoj masového športu detí a mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži v uznanom športe, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Vychádzame z predpokladu, že Slovenská republika a väčšina jej občanov (platiteľov daní) má záujem o tieto CIELE v OBLASTI ŠPORTU (a bude akceptovať ich financovanie z verejných prostriedkov):

 1. ZDRAVIE, FYZICKÁ a DUŠEVNÁ POHODA OBYVATEĽSTVA:
  1. aby slovenská populácia bola fyzicky i duševne zdravá, čo má priamy dopad na náklady zdravotnej starostlivosti vo vyššom veku obyvateľov,
  2. ak má slovenská populácia žiť zdravým a fyzicky aktívnym spôsobom, je potrebné sa aktívne postarať o to, aby ľudia (deti a mládež) získali návyky (obľúbili si športovú aktivitu, akúkoľvek), ktoré následne počas života dospelého jedinca budú ďalej vykonávať ako obľúbené, oddychové, regeneračné, na udržanie kondície,
  3. dôležitá je zažitková forma fyzickej aktivity a to, aby čo najviac sa detí zapojilo do fyzickej aktivity a získalo potrebnú športovú kompetenciu a návyk na fyzickú aktivitu prospešnú pre fyzický a duševný vývoj mladého človeka, bez ohľadu na to, či ide o druh športu uznaný MOV alebo Sportaccord alebo o inú fyzickú aktivitu,
  4. z uvedeného vyplýva verejný záujem na tom, aby štát celoplošne podporil „naštartovanie“ zdravého životného štýlu a návykov všetkých detí a mládeže na Slovensku = verejný záujem na podpore masového šport[4] detí a mládeže.
  5. MASOVÝ ŠPORT detí a mládeže je potrebné podporiť finančnými nástrojmi z centrálnej úrovne (napr. športové poukazy), na regionálnej a miestnej úrovni (dotácie obcí a VÚC na výstavbu infraštruktúry pre masový šport, podpora prevádzkovania infraštruktúry, zabezpečenie jej fyzickej/časovej i cenovej dostupnosti pre masový šport vrátane športovísk v školských zariadeniach mimo školského vyučovania a dotácie na projekty a podujatia masového športu), ako aj z podnikateľského sektoru (sponzorská zmluva na projekty pre deti a mládež) ale aj tretieho sektoru (dobrovoľnícka činnosť – zvýhodnený režim pri príjme dobrovoľníka do 500 eur z náhrady za stratu času)
 2. ZABEZPEČENIE PRÍPRAVY A ÚČASTI ŠPORTOVEJ REPREZENTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA TRADIČNÝCH VÝZNAMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH
  1. štáty Sveta tradične medzi sebou súťažia v športe, pričom najvýznamnejšie z týchto súťaží sledujú milióny ľudí na svete, šport im prináša zábavu, zážitok, zdieľanie športových úspechov svojich reprezentantov, vzory pre mladých ľudí, športovcov, šírenie fair play
  2. sledovanie športových súťaží, v ktorých súťažia športoví reprezentanti štátu (SR) posilňuje pozitívne vnímanie slovenskej národnej príslušnosti, národnej hrdosti a cti, každý športový úspech, vztýčenie slovenskej vlajky, či hranie slovenskej hymny je pre psychickú pohodu a hrdosť národa veľmi dôležité neoceniteľné v peniazoch
  3. bolo potrebné určiť skupinu podujatí, na ktorých chce mať Slovenská republika svoju športovú reprezentáciu, aby bolo zrejmé, čo (akú službu/plnenie/výkon) si Slovenská republika „objednáva“ u národného športového zväzu, ktorý ako garant príslušného druhu športu pripravuje a vysiela športovcov na významné medzinárodné súťaže, významné z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenska v tradičnej športovej konfrontácii so športovými reprezentáciami iných štátov, významné z pohľadu občanov Slovenskej republiky ako priaznivcov športovcov, ktorí reprezentujú slovenský národ, Slovenskú republiku, pre ktorých títo športovci predstavujú veľké športové vzory, ktoré sú dôležité pre podporu športovania detí a mládeže v rámci masového i vrcholového športu
  4. vychádzajúc z uvedeného bol v zákone definovaný pojem „VÝZNAMNÁ SÚŤAŽ“ tak, že pôjde o „súťaž medzinárodného významu v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru, Európskeho olympijského výboru alebo Medzinárodného paralympijského výboru, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár alebo inú obdobnú svetovú súťaž v uznanom športe“ (napr. univerziáda a pod.).

Poznámky

 • 1) http://www.ucps.sk/Navrh_na_verejne_disputy
 • 2) https://docs.google.com/document/d/1AwIZhexHYBnlpCQgKfT8YJ1R6GrKdnBmo-4ZOjYxOY8/edit?usp=sharing
 • 3) http://files.magisterofficiorum.webnode.sk/200000080-c5c24c7b5a/Magister%20Officiorum_03_04_2014_vnutro%20PV.pdf
 • 4) čl. 2 ods. 24 („masový šport“ je organizovaný šport, ktorý na miestnej úrovni vykonávajú amatérski športovci, a šport pre všetkých) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013 , ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“ : program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288

Autor
JUDr. Peter Sepeši

Zdroj
http://www.ucps.sk/Verejny_zaujem_v_sporte