Tzv. R-judikatúra k dovolaniu (CSP dva a pol roka „po“)

Dovolanie nepochybne patrí medzi inštitúty, ktorých sa nové civilné procesné predpisy dotkli zásadným spôsobom. Zákonné podmienky prípustnosti podľa § 420 a § 421 CSP, sprísnený režim pre odmietnutie dovolania v zmysle § 447 CSP a niektoré ďalšie rigorózne ustanovenia sú prejavom zvýšenej profesionalizácie dovolacieho konania. To so sebou prirodzene prináša gradujúce nároky na odbornosť a zodpovednosť advokáta, ktorý dovolanie obligatórne spisuje (§ 429 ods. 1 CSP).

Pre mnohých advokátov je však dovolanie podľa CSP ešte vždy príliš nové, nepreskúmané a nevyspytateľné. Prax preto dôvodne očakáva stabilný sudcovský výklad ťažiskových procesných noriem, prezentovaný v rámci ustálenej judikatúry. Toho si je nepochybne vedomý aj dovolací súd, keďže výrazná väčšina doteraz publikovaných procesných judikátov k CSP sa týka práve dovolania a dovolacieho konania.
Nasledujúci prehľad zahŕňa judikatúru publikovanú v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR (2017 a 2018); teda riadne schválené a uverejnené právne vety z jednotlivých rozhodnutí senátov občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia NS SR. Na účely tohto príspevku je judikatúra rozčlenená do troch osobitných kategórií, zohľadňujúc aktuálne najdiskutovanejšie tematické okruhy.

I.
Judikatúra k (ne)prípustnosti dovolania podľa § 420 CSP

Uznesenie NS SR z 19. 1. 2017 sp. zn. 3 Cdo 236/2016, R 19/2017 „Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 CSP.“
Uznesenie NS SR z 20. 12. 2016 sp. zn. 2 Cdo 1286/2015, R 24/2017 „Nesprávne právne posúdenie veci nezakladá procesnú vadu zmätočnosti.“
Uznesenie NS SR z 9. 2. 2017 sp. zn. 3Obdo/1/2017, R 60/2017 „Nemožno považovať za porušenie práva na spravodlivý proces nariadenie neodkladného opatrenia rozhodnutím odvolacieho súdu, proti ktorému už nie je prípustné odvolanie ako riadny opravný prostriedok.“
Uznesenie NS SR z 31. 10. 2016 sp. zn. 4Obo/53/2014, R 66/2017 „Pokiaľ súd neodročil pojednávanie, pričom neakceptoval riadnu žiadosť strany sporu o odročenie pojednávania bez toho, aby podľa ustanovenia § 119 ods. 2 písm. c) OSP (resp. § 183 ods. 4 CSP) túto skutočnosť oznámil strane sporu na emailovú adresu uvedenú spôsobom určeným zákonom, ide o postup, ktorým súd znemožnil realizovať strane sporu jej procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.“
Uznesenie NS SR z 11. 10. 2017 sp. zn. 3 Cdo 157/2017, R 21/2018 „Dovolanie nie je podľa § 420 Civilného sporového poriadku prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o nariadení neodkladného opatrenia na základe takého návrhu, spolu s ktorým, prípadne po podaní ktorého bola podaná nadväzujúca žaloba.“
Uznesenie NS SR z 31. 1. 2018 sp. zn. 1 Cdo 97/2017, R 69/2018 „Rozhodnutím, ktorým konanie končí a proti ktorému je za podmienok uvedených v § 420 Civilného sporového poriadku prípustné dovolanie, je tiež uzne- senie odvolacieho súdu potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu proti platobnému rozkazu.“
Uznesenie NS SR z 28. 2. 2018 sp. zn. 6 Cdo 160/2017, R 73/2018 „Uznesenie odvolacieho súdu o náhrade trov konania nie je rozhodnutím, ktorým sa konanie končí v zmysle ustanovenia § 420 CSP, i keď odvolací súd … …

Celé znenie článku nájdete na nižšie uvedenom zdroji.

Autor
JUDr. František Sedlačko LL.M.

Zdroj
https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/picker/event/page/30