Súd nie je oprávnený preskúmavať rozhodnutie zamestnávateľa o nadbytočnosti zamestnanca z dôvodu organizačnej zmeny zamestnávateľa

O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeho potrebám. V prípade posudzovania dôvodnosti použitia tohto výpovedného dôvodu sa skúma, či organizačná zmena spôsobila nadbytočnosť zamestnanca. O výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ; súd nie je v zásade oprávnený v tomto smere rozhodnutie zamestnávateľa preskúmavať, nakoľko je povinný skúmať, či sú splnené ostatné podmienky vymedzujúce daný výpovedný dôvod – viď rozsudok.

Krátke zhrnutie skutkového stavu:

V spore o platnosť výpovede z apríla 2011  z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca v rámci organizačnej zmeny zamestnávateľa, zamestnávateľ nepreukázal ponukovú povinnosť voči zamestnancovi na iné pracovné miesto pre zamestnanca. V konaní zamestnávateľ  nepreukázal, že došlo k zrušeniu pracovného miesta navrhovateľa, ako ani skutočnosť, že na jeho miesto nebol prijatý žiaden iný zamestnanec, keďže v máji 2011 bola prijatá nová zamestnankyňa do pracovného pomeru, uzavretým na dobu určitú, zaradená na odbor informatiky, pričom jej pracovná náplň bola s pracovnou náplňou navrhovateľa obdobná.

Kľúčové slová
nadbytočnosť zamestnancaneunesenie dôkazného bremena odporcunepreukázanie splnenia zákonných podmienok pre platnosť výpovedeurčenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďouzníženie stavu zamestnancov,nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľaneponúknutie inej vhodnej práce zamesnancovi

Jedna odpoveď na „Súd nie je oprávnený preskúmavať rozhodnutie zamestnávateľa o nadbytočnosti zamestnanca z dôvodu organizačnej zmeny zamestnávateľa“

Pridaj komentár