Pripomienky UčPS k návrhu zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Pripomienky UčPS k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Irén Sárközy a Martina Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (LP/2019/552).

k čl. I
Upozorňujeme na skutočnosť, že ministerka Lubyová vo svojom komentári uverejnenom dňa 27.6.2019 na portáli hnonline.sk https://komentare.hnonline.sk/komentare/1965668-rozvoj-sportu-uz-nie-je-otazkou-penazi uviedla:
“Včera prešiel v parlamente prvým čítaním náš návrh zákona o Fonde na podporu rozvoja športu.”. Je teda otázne a zarážajúce, prečo ministerstvo školstva predkladá svoj návrh zákona cestou poslancov Národnej rady. Návrh predmetného zákona predložila skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky napriek tomu, že podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020, respektíve na roky 2018 až 2020, ako aj podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac jún v roku 2016 (neskôr bola úloha presunutá do ďalších rokov) bolo predloženie návrhu zákona o fonde na podporu športu úlohou vlády Slovenskej republiky, ktorej činnosť podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky kontrolujú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Napriek tomu, že sa jednalo o dlhodobo plánovanú programovú i legislatívnu úlohu vlády Slovenskej republiky, návrh zákona o Fonde na podporu športu nevznikol v štandardnom legislatívnom procese v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. za aktívnej účasti verejnosti a expertov rezortov, zväzov, klubov, škôl i širokej odbornej a laickej verejnosti.

K stanovisku Ministerstva financií SR:
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 neuvažuje s ročným príspevkom 20 mil. eur pre Fond na podporu športu.

K stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Návrh zákona prináša zásadnú zmenu pôvodnej filozofie príspevku na športový poukaz. Zásadne s touto zmenou nesúhlasime. Je nesystémová a potrebuje dôkladnú analýzu.

K doložke vplyvov:
Predkladaný návrh zákona bude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, nakoľko sa predpokladá nový modul informačného systému športu, ktorý ale nie je vôbec vyčíslený, čo sa týka jeho vplyvov. Návrh zákona môže mat diskriminačný efekt, keďže na rozdiel od právnej úpravy športových poukazov v § 76 ZoŠ, ktorý sa navrhuje vypustiť, nová úprava môže vytvoriť stav, že niektoré deti nebudú mat vo svojej lokalite športovú organizáciu, kde bude možné športový poukaz uplatniť. Navyše aj myšlienka spolufinancovania športového poukazu rodičmi by si zaslúžila serióznu odbornú diskusiu. Rodičia, ktoré podporovali šport svojich deti, budú podporovať aj naďalej a budú sa snažiť aby ich príspevok na šport bol nižší o hodnotu športového poukazu, čo však objem prostriedkov nezvýši, len sa zmenia toky. Existuje a zrejme bude aj naďalej existovať skupina deti, ktorých rodičia nie sú ochotní alebo schopní prispievať na šport svojho dieťaťa. Máme deti v detských domovoch, deti s 1 rodičom alebo vo výchove u starého rodiča alebo zverenej starostlivosti. U týchto deti a ich rodičov by sa situácia podstatne zmenila, ak by príspevok nemuseli spolufinancovať.

K vlastnému materiálu všeobecne:
Domnievame sa, že návrh zákona je predložený nesystémovo, možno by postačoval mimorozpočtový účet a komisie na posudzovanie projektov zriadenej zo zákona s rovnakým zložením, ktorý by dostal rozhodovacie kompetencie a ministerstvo by ich administratívne vykonalo. Autonómiu športu najlepšie chránia vzorce a automatické prerozdeľovanie prostriedkov. Komisie sú vždy o možných vplyvoch nominantov tými, ktorí ich nominovali. Subjektívne posudzovanie, možné ovplyvňovanie a klientelizmus sa len posúva zo štátnej úrovne o jeden stupeň nižšie – na úroveň národných športových zväzov a NSZ Je potrebné poukázať na úpravu v § 76 ZoŠ, ktorá sa navrhuje vypustiť, ktorá bola podstatne presnejšia, jednoznačnejšia a transparentnejšia ako navrhovaná úprava športového poukazu i kontroly jeho uplatňovania a vykazovania. Zákon nebude mať vplyv na rozpohybovanie detí.

K vlastnému materiálu:
Navrhovaný zákon nie je dostatočne konkrétny vo vzťahu k ustanoveniu rámcových princípov, kritérií, pravidiel a podmienok pri poskytovaní podpory tak, ako sú napr. v zákone o športe zakotvené hlavné princípy a kritériá dôležité pri výpočte príspevku uznanému športu podľa vzorca. Navrhujeme, aby vo vzťahu k poskytovaniu podpory na národné športové projekty, poskytovaniu dotácií na financovanie TOP tímu alebo iných projektov zameraných na rozvoj športu bolo priamo v zákone uvedené, akými základnými princípmi a pravidlami sa financovanie riadi a aby boli tieto pravidlá jednoznačné a transparentné. Samozrejme, podrobnejšia úprava môže byť obsiahnutá v nižšej právnej norme, resp. následne aj v internom predpise fondu, avšak nie je primerané, aby len interné predpisy upravovali celý mechanizmus poskytovania podpory a jeho atribúty. Nikde ale nie je definovaný vzťah MŠ-Fond, ich vzájomná spolupráca, súčinnosť a zodpovednosť za rozvoj športu. Správna rada fondu by mala zverejňovať všetky svoje výstupy. Je potrebné vymedziť zodpovednosť za riešenie zistených nedostatkov uvedených v stanoviskách dozornej rady a HKŠ, že sa nimi má fond zaoberať a prijať rozhodnutie a kontrolovať jeho vykonanie

K § 5 zloženie správnej rady:
Ak sa aj pripustí, že to bude na návrh týchto subjektov, ide o zásadnú kompetenciu, a teda nominovať by mali na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu príslušnej organizácie. Predseda by mal absolvovať výberové konanie. Navrhujeme, aby každý národný športový zväz (nielen 2 najväčšie SFZ a SZĽH) a každá národná športová organizácia (nielen SOŠV a SPV) mohli navrhnúť svojho jedného zástupcu do správnej rady Fondu, pričom z tejto skupiny navrhovaných osôb by vláda vybrala a vymenovala 6 členov správnej rady Fondu. Navrhujeme. aby predseda Správnej rady nemohol vykonávať funkciu v žiadnom orgáne politickej strany alebo v orgáne politického hnutia, vystupovať v jeho mene alebo pôsobiť v jeho prospech. á istá osoba môže byť vymenovaná za člena správnej rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

K § 5 ods. 6
Navrhujeme doplniť ako nezlučiteľné s funkciou člena správnej rady funkcie: štátny tajomník, predseda samosprávneho kraja, primátor a starosta, člen poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo ministerstva školstva v oblasti športu (ak je taký orgán zriadený), riaditeľ kancelárie fondu

K § 6
Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena správnej rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Ak je predseda nečinný? Tak by to malo byť na návrh dozornej rady.

K § 7
Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné. nie sú ustanovené žiadne dôvody, pre ktoré to môže byť neverejné Zápis by mal obsahovať aj uvedenie pomeru hlasov a k zápisu by mala byť priložená aj zápisnica o hlasovaní s uvedením menovite ako hlasoval ktorý člen správnej rady.

K § 8 ods. 2 písm. g)
V prípade zistenia nedostatkov by mala mať povinnosť oznámiť zistené nedostatky hlavnému kontrolórovi šport, NKÚ, alebo nejakému útvaru kontroly na MF SR, a tiež by mala navrhovať vláde odvolanie predsedu správnej rady, ak je nečinný.

K § 9:
Pri DR chýbajú ustanovenia, ktoré sú pri SR v par.7: kto zvoláva zasadnutie, ako často sa konajú zasadnutia DR, zverejňovanie zápisov zo zasadania a pod. Prečo dozornú radu vymenúva minister a nie vláda? Nemyslíme, že je správne ak subjekt, ktorý nominuje do SR, nominuje aj do DR. do DR majú dať nominácie úplne iné subjekty než tie, ktoré dávajú nominácie do SR. Nie sú riešené dĺžky lehôt ani konflikt záujmov.

K § 10
Na členstvo v DR je potrebné VŠ vzdelanie druhého stupňa, čo sa pre člena SR nevyžaduje a členovia DR majú nižšiu odmenu. Prečo? Navrhujeme doplniť: Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Rovnako je potrebné riešiť nečinnosť predsedu DR a jeho odvolanie, napr. na návrh predsedu SR alebo na návrh 3 členov DR.

K § 11
Nie je jasné, kto riadi kanceláriu, riaditeľ kancelárie alebo predseda správnej rady? kancelária by mala poskytovať primeranú súčinnosť pri odstránení zistených nedostatkov.

K § 12
Všetky svoje výstupy by mali zasielať dozornej rade fondu. Ak správna rada nevyhovie v plnom rozsahu návrhu odbornej komisie, je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Odôvodnenie rozhodnutia správnej rady sa zverejňujú na webovom sídle fondu Navrhujeme doplniť: Kontrolu dodržania podmienok uvedených vo výzve na predkladanie projektov vykonáva dozorná rada. Ak zistí nedostatky oznámi ich správnej rade a hlavnému kontrolórovi športu.

K § 13
Člena odbornej komisie správna rada môže odvolať aj bez uvedenia dôvodu – nesúhlasíme s týmto riešením, je potrebné vyriešiť nesúlad so Zákonníkom práce.

K § 14
Navrhujeme doplniť: Člen správnej rady, dozornej komisie ani odbornej komisie nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Tu by malo byt upravené ako má postupovať v prípade konfliktu záujmu. DR by mala byť ako kontrolór NŠZ, čiže odmena za výkon funkcie a nie pracovný pomer.

K § 15
V zákone č. 138/2017 Z. z. je: Fond by okrem dotácie mohol poskytovať finančné prostriedky formou štipendia. Priority podpory športu by mali byť určené v zákone. možnosť c: o vrátení žiadosti na opätovné prerokovanie odbornej komisii, ak existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti posúdenia žiadosti odbornou komisiou alebo je sporné prerozdelenie finančných prostriedkov z dôvodu konania člena odbornej komisie v rozpore so zákonom alebo ak konanie člena odbornej komisie naplnilo dôvody pre jeho odvolanie.

K § 16
ZoŠ pri NŠZ pozná najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán. Označenie „riadiaci orgán“ nie je bežné. Navrhujeme namiesto „riadiaci“ použiť slovo “výkonný”.

K § 20
K športovým poukazom
S návrhom na poskytovanie športových poukazov nie je možné vecne súhlasiť. Nie je odôvodnené a správne, aby sa poukazy poskytovali deťom len na použitie pre určitý okruh prijímateľov na základe schváleného projektu na podporu športu. Takýmto krokom sa platenie športovej činnosti cez športový poukaz extrémne zúži a zároveň sa neprijateľne obmedzí možnosť rodičov detí použiť športový poukaz na účel podľa vlastnej vôle a možností športového vyžitia detí v rámci prostredia a v lokalite, v ktorej vyrastajú. Taktiež je ponechanie úpravy podrobností poskytovania príspevku na športový poukaz len na vnútorný predpis fondu absolútne nedostatočné a tento zákon musí obsahovať základné pravidlá a princípy poskytovania príspevkov na športový poukaz. Poznamenávame zároveň, že ustanovenie, že predmetom projektu na podporu športu je podpora športu mládeže (t.j. podľa § 3 písm. n) ZoŠ podpora mládeže do 23 rokov) nekorešponduje s charakteristikou športového poukazu podľa § 76 ods. 2 ZoŠ ako poukazu pre dieťa od 5 do 14 rokov veku). V rámci úpravy športových poukazov navrhujeme v súlade s platnou legislatívou zakotviť aj: • poskytovanie príspevku na športový poukaz ako obligatórny a všeobecný nárok každého dieťaťa za splnenia podmienky vekovej hranice s tým, že výška nároku bude závisieť od sumy vyčlenenej v štátnom rozpočte, • zváži“ť zakotvenie princípu spolufinancovania zo strany rodičov v pomere napr. 75% zo strany štátu a 25% zo strany rodičov, t.j. príspevok sa uhradí ak rodič prispeje tiež určitou výškou finančných prostriedkov, • jasne definované kritériá pre stanovenie okruhu možných subjektov, na ktorých služby môže byť poukaz použitý (športové kluby podľa ZoŠ a športoví odborníci podľa ZoŠ, najmä tréneri), • ďalšie základné pravidlá a princípy poskytovania príspevkov na športový poukaz. Poskytovateľom športového poukazu je štát, žiadateľ je poskytovateľom činnosti, na náklady ktorej sa má použiť športovy poukaz dotovaný štátom a pripadne aj rodičom. Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom.

K § 21
Zriadenie a financovanie fondu
Navrhovaný spôsob zriadenia a financovania fondu je nejasný, vecne nesprávny a nie je v súlade so základnými pravidlami rozpočtového hospodárenia. Máme za to, že ak bude fond zriadený navrhovaným spôsobom, jeho reálne fungovanie bude veľmi problematické. Ak je zámer, aby bol fond verejnoprávna inštitúcia, treba si uvedomiť, že bude mať postavenie subjektu verejnej správy – napr. ako Rozhlas a televízia Slovenska. Všetky prostriedky, s ktorými bude fond hospodáriť, budú mať status verejných prostriedkov, avšak hospodárenie nesmie byť nastavené duálne tak, že časť prostriedkov, s ktorými bude fond hospodáriť, budú prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré bude poskytovať ďalej. Fond ako verejnoprávna inštitúcia nesmie poskytovať dotácie zo štátneho rozpočtu a nemôže byť v žiadnom prípade kapitolou štátneho rozpočtu (viď stanovisko MF SR, ktoré je tiež nevyhnutné zohľadniť). Zároveň tento návrh predstavuje zásah do kompetencií MŠVVaŠ SR, ktorý by si zrejme vyžadoval aj zmenu v kompetenčnom zákone, keďže financovanie športu je zásadným nástrojom na realizáciu štátnej politiky v oblasti športu, a to sa celé presúva na fond. Z týchto dôvodov je potrebné upraviť kompletne celé hospodárenie fondu, aby bol fond a jeho fungovanie súladné s platnou legislatívnou a vychádzajúc zo zámeru zriadiť fond ako právnickú osobu „sui generis“ navrhujeme minimálne nasledovné (je potrebné prepracovať v tomto duchu celý návrh): • ako zdroj fondu zakotviť aj príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa bude poskytovať na výkon činnosti fondu a jeho nevyčerpané zostatky budú zdrojom fondu v ďalších rokoch, pričom príspevok nebude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a bude vytvárať vlastné zdroje fondu (rovnako ako v prípade štátnych fondov, ktoré sú dotované z prostriedkov ŠR, ale následne poskytujú príjemcom prostriedky štátneho fondu, nie prostriedky štátneho rozpočtu) • všetky druhy podpory bude fond poskytovať z prostriedkov fondu a na porušenie finančnej disciplíny sa bude vždy vzťahovať zákon č. 523/2004 Z.z. – je možné v zákone upraviť sankcie za porušenia, ktoré nie sú v rámci porušenia finančnej disciplíny definované ako skutková podstata, nie je však možné upraviť iné sankcie ako v zákone č. 523/2004 Z.z. za porušenia, ktoré sú v § 31 definované, • tým, že nepôjde o prostriedky ŠR, ale o prostriedky fondu (čo je v súčasnom návrhu absolútne zmiešané a vecne nesprávne definované aj vo vzťahu k sankciám a vymáhaniu pohľadávok z uložených sankcií, keďže pri prostriedkoch ŠR musia byť sankcie vždy príjmom ŠR a vymáhajú sa podľa zákona č. 374/2017 Z.z. o pohľadávkach štátu, čo tento návrh nezohľadňuje), je náležité upraviť konkrétne skutočnosť, že fond má pôsobnosť ukladať sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. v správnom konaní a uložené sankcie sú príjmom fondu. Pripomienky k čl. II Oceňujeme, že navrhovateľ rieši viaceré problémy, ktoré navrhovala vyriešiť UčPS v rámci pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o športe v rámci legislatívneho procesu č. LP/2018/201, ktorý bol zastavený na základe nesúhlasných stanovísk SOŠV a SPV k návrhu novely, ktorej hlavným cieľom bolo systematicky vyriešiť financovanie športu zdravotne znevýhodnených. akú podnikateľskú činnosť má vykonávať fond??

K § 21 ods. 6
Prečo len zo sumy z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva? Príjmy na podporu: A ak nepoužije? Ako sa to bude preukazovať? Kto za to zodpovedá? Treba ustanoviť zodpovednostné vzťahy. prevádzkové náklady 1 mil EUR??? a to sa týka len príspevku 20mil.€ od MŠ, ale netýka sa ostatných príjmov Fondu

K § 22
Použitie finančných prostriedkov by malo mať rámec Navrhujeme rozdelenie na podpornú činnosť podľa vzorca! V ZoŠ nie je jednoznačne ustanovené, že táto suma sa nezapočítava do zákonom garantovaného miňima pre sport podľa § 77 ods. 4 ZoŠ!!! Navrhujeme doplniť do zákona o športe nový odsek 3 v § 77: nový odsek 3 – Príspevok podľa odseku 1 nie je na účely osobitného zákona x) súčasťou zdrojov financovania športu z prostriedkov štátneho rozpočtu y). y) ZoŠ z) § 77 ods. 1 ZoŠ Nadpis ustanovenia § 77 ZoŠ je „Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu“ a v zákone o fonde na podporu športu je uvedené, že príspevok fondu poskytuje ministerstvo školstva, takže sa to systematicky žiada uviesť v § 77 ods. 1 ZoŠ ako ďalšie písmeno d).

K čl. II bodu 1 uvádzame, že je nevhodné, aby sa pri zmene názvu občianskeho združenia musel meniť zákon Slovenskej republiky. Preto je vhodné, aby sa prehodnotilo postavenie Slovenského olympijského a športového výboru a aj Slovenského paralympijského výboru v zákone o športe a nahradilo sa ich konkrétne uvádzanie všeobecným označením, napr. strešnou organizáciou športu a strešnou organizáciou športu zdravotne znevýhodnených. Tiež nie je vhodné, aby sa ochrana symboliky, ktorá vyplýva zo zákona o ochranných známkach premietala ako príloha do zákona o športe.

K § 8
Navrhujeme, aby vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu a iným negatívnym javom v športe zabezpečoval zväz.

K § 60 ods. 1
Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a)”. Zásadne nesúhlasíme s vypustením § 76 k § 68 ods. 5 nie je jasný postup, ak MŠ váhy neschváli. Určí iné váhy?, bude nejaké konanie?, môže sa NŠZ odvolať k prílohám: z dôvodu internej zmeny sa mení zákon. Celé vypustiť, ochrana je zabezpečená cez ochrannú známku.

Poznámky

Zdroj
http://www.ucps.sk/Pripomienky_UcPS_k_navrhu_zakona_o_Fonde_na_podporu_sportu_a_o_zmene_a_doplneni_zakona_c__440_2015_Z__z__o_sporte