Potreba náhodného výberu obhajcov ex offo

právo obvineného na obhajobu
Zákon – Trestný poriadok 301/2005 | Paragrafy: § 2Ústavný zákon – Ústava Slovenskej republiky 460/1992 | Paragrafy: § 50

Dňa 12.10.2018 pub­li­ko­val sud­ca Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve JUDr. Pe­ter Šam­ko prís­pe­vok, v kto­rom spo­chyb­nil pot­re­bu ná­hod­né­ho vý­be­ru ob­haj­cov ex of­fo. Väč­ši­na vec­nej ar­gu­men­tá­cie sa tý­ka prak­tic­kej ro­vi­ny, aké prob­lé­my mô­že ta­ký­to vý­ber pri­ná­šať. To však nie sú ne­rie­ši­teľ­né prob­lé­my, a ak aj ne­ja­ké vznik­nú, prax ich v krát­kej do­be od­strá­ni. Ne­mys­lím si, že sud­co­via a os­tat­ný per­so­nál by „za­mrz­li“ pri tom, že pr­vý ad­vo­kát nez­dvih­ne te­le­fón.

Kaž­dý z nás mô­že mať na da­ný prob­lém svoj náh­ľad, v kto­rom sa od­rá­ža je­ho pos­toj a je­ho skú­se­nosť. Čes­tné­mu člo­ve­ku nie je pot­reb­né uk­la­dať zá­kaz krad­núť a rov­na­ko je to­mu tak aj v prí­pa­de ná­hod­né­ho vý­be­ru ob­haj­cov ex of­fo. Po­kiaľ však niek­to z vlas­tné­ho sub­jek­tív­ne­ho pos­to­ja vy­vo­dzu­je ob­jek­tív­nu pot­re­bu, je dô­le­ži­té pou­ká­zať na pra­vý dô­vod ta­kej­to no­ve­li­zá­cie.

Je­den prík­lad za všet­ky. Ok­res­ný súd Ži­li­na us­ta­no­vil ob­haj­cu v ro­ku 2016 cel­ko­vo 211x. Po­čet ad­vo­ká­tov za­pí­sa­ných v zoz­na­me pre vý­kon ob­ha­jo­by ex of­fo bol v ob­vo­de toh­to sú­du v da­nom ro­ku vy­še 80. Člo­vek by po­ve­dal (už pri do­te­raj­šej práv­nej úp­ra­ve), že po­čet us­ta­no­ve­ní na jed­né­ho ad­vo­ká­ta bu­de v da­nom ob­do­bí v roz­sa­hu 3 až 4 (sa­moz­rej­me, úpl­ná pa­ri­ta je ne­mys­li­teľ­ná). Čo si však po­my­slieť o tom, že je­den ad­vo­kát bol us­ta­no­ve­ný v da­nom ro­ku 23 krát(1) a pos­led­né de­siat­ky ad­vo­ká­tov ani raz?

Chce­te pok­ra­čo­va­nie toh­to prí­be­hu? Sud­ky­ňa, pre kto­rú bol pod­ľa poč­tu us­ta­no­ve­ní ten­to ad­vo­kát fa­vo­ri­tom, pos­tú­pi­la na na­dria­de­ný súd, pri­čom o tom­to hla­so­va­la v Súd­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky aj blíz­ka oso­ba toh­to ad­vo­ká­ta. To­mu sa ho­vo­rí ab­so­lút­na bez­škru­pu­lóz­nosť. Ne­viem ako vy, ale ja by som sa nech­cel pos­ta­viť pred ta­ké­ho­to sud­cu, ak člo­ve­ka s opač­ným zá­uj­mom za­stu­pu­je ta­ký­to fa­vo­rit. A to eš­te nie je múd­re vy­jad­ro­vať sa k to­mu, ako vní­ma­jú kva­li­tu ta­kej­to po­mo­ci dot­knu­tí klien­ti, t. j. ob­vi­ne­né oso­by (ale kto by sa tu o nich za­ují­mal).

Te­da do­voľ­te – tá­to zme­na je pot­reb­ná a prak­tic­kých prob­lé­mov sa net­re­ba báť. 

Autor
JUDr., Vladimír Kašuba