OTVORENÉ ÚDAJE – CESTA K SLOBODNÉMU PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM

1. ÚVOD

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. V súčasnej informačnej spoločnosti už informácie, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci nie sú len nástrojom kontroly verejnej správy a zvyšovania jej transparentnosti. Predmetné informácie sa stali aktívom, ktorý sa fyzické osoby a právnické osoby snažia využiť aj na podnikateľský účel. Taktiež treba podotknúť, že nové spôsoby sprístupňovania informácií, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, sú veľkou príležitosťou pre verejnú správu. S informáciami verejného sektora a otvorenými údajmi vznikajú nové možnosti pre rozvoj a skvalitnenie fungovania verejnej správy.

Právne predpisy upravujúce právo na slobodný prístup k informáciám čelia novým výzvam v podobe nových spôsobov sprístupňovania informácií, ako aj ich ďalšieho použitia. Je veľmi dôležité zaoberať sa otázkami, ako súčasná právna úprava práva na slobodný prístup k informáciám reflektuje nové možnosti sprístupnenia informácií, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci. V kontexte nových spôsobov sprístupnenia informácií je potrebné skúmať aj vzťahy medzi tradičným spôsobom sprístupnenia informácií a novými režimami, ktoré často sledujú iný cieľ.

2 OTVORENÉ ÚDAJE

2.1 POJEM OTVORENÉ ÚDAJE

Režim otvorených údajov vychádza z predpokladu, že orgány verejnej správy vytvárajú, zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných údajov v rôznych oblastiach, napr. doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geodáta či rôzne štatistiky. V kontexte zverejňovania otvorených údajov si treba uvedomiť, že verejná správa má významné postavenie, nakoľko vytvára pri plnení svojich úloh veľké množstvo informácií, ale taktiež z dôvodu, že veľké množstvo týchto informácií je verejných, a preto by mali byť sprístupnené na ďalšie použitie. Napriek tomu, že verejná správa má k dispozícii veľké množstvo informácií, zverejňuje ich len v obmedzenom množstve alebo nevhodným spôsobom, a teda ide o verejné údaje a nie otvorené údaje, ktoré by bolo možné strojovo spracovať.

Otvorením údajov verejnej správy na komerčné alebo nekomerčné účely v podobe vývoja rôznych aplikácií sa môže naplno využiť ekonomický potenciál údajov verejnej správy. Napriek nespornému ekonomickému potenciálu údajov verejnej správy treba podotknúť, že hlavným cieľom režimu otvorených údajov je zabezpečenie transparentnosti vo verejnej správe a zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej správy.

Význam otvorených údajov verejnej správy spočíva taktiež v tom, že odborná verejnosť (výskumníci, vedci, novinári, tvorcovia webu, mobilných alebo iných softvérových aplikácií) môžu otvorené údaje opakovane používať a vytvárať nové komerčné alebo nekomerčné služby, ktoré môžu slúžiť verejnosti.

V zmysle definície neziskovej organizácie Open Knowledge Foundation, možno za otvorené údaje považovať informácie, ktoré sú zverejnené na internete spôsobom, ktorý používateľovi nekladie žiadne technické alebo právne prekážky pri ich použití. Všetci používatelia sú oprávnení ďalej šíriť tieto informácie za podmienky, že uvedú autora predmetnej informácie, ako aj za podmienky, že ostatní používatelia budú mať rovnaké práva pri nakladaní so šírenými informáciami.

Nezisková organizácia Sunlight Foundation definovala 10 podmienok, ktoré musia údaje verejnej správy spĺňať, aby sme ich mohli považovať za otvorené. Údaje verejnej správy sú otvorené ak sú:

 1. úplné – údaje sú zverejnené v maximálnom možnom rozsahu. Rozsah môže byť zadefinovaný právnym predpisom, uznesením vlády, prípadne poskytovateľom údajov,
 2. ľahko dostupné – údaje sú dostupné na internete a možno ich nájsť prostredníctvom bežných IKT nástrojov a prostriedkov,
 3. strojovo čitateľné – údaje sú vo formáte, ktorý je štruktúrovaný takým spôsobom, že pomocou programovej aplikácie z nich možno získať žiadané (vybrané) údaje,
 4. používajúce štandardy s voľne dostupnou špecifikáciou (otvorené štandardy) – údaje musia byť vo formáte, ktorý je voľne (bezplatne) dostupný pre akéhokoľvek použitie alebo do takéhoto formátu prevoditeľný voľne (bezplatne) dostupnou aplikáciou,
 5. sprístupnené za jasne definovaných podmienok použitia údajov (licencia) s minimálnym obmedzením – podmienky použitia musia byť jasne a zreteľne definované a zverejnené,
 6. dostupne používateľné, a to pri vynaložení minimálnych možných nákladov na ich získanie – poskytovatelia údajov sú oprávnení požadovať úhradu maximálne vo výške, ktorá nesmie presiahnuť náklady spojené s ich sprístupnením používateľovi, navyše, poskytovateľ údajov môže jednorazovo požiadať o úhradu za mimoriadne náročné zabezpečenie údajov, pokiaľ si používateľ sprístupnenie týchto údajov vyžiada.

Aby boli údaje verejnej správy považované za otvorené, bolo by vhodné (nie však nutné) aby údaje boli:

 1. primárne (pôvodné) – údaje, ktoré sú zverejnené pôvodcom údajov v podobe, v ktorej bola pôvodcom ako primárne (pôvodné) vytvorené., napr. referenčné údaje zo základných registrov, údaje z registrov verejnej správy a iné,
 2. zverejnené bez zbytočného odkladu – zverejnenie údajov nie je spomalené činnostámi, ktoré nesúvisia s ich prípravou činnosti nevyhnutné pre publikáciu údajov sú vykonané v čase, ktorý umožní ich zverejnenie bez neprimeraného oneskorenia od okamihu vzniku údajov, (1) (2) (3) (4)
 3. neobmedzene prístupné – údaje sú dostupné spôsobom, ktorý nediskriminuje jednotlivcov alebo skupiny osôb,
 4. stále dostupné – údaje sú dostupné on-line po dobu, ktorú uvedie poskytovateľ.

2.2 OTVORENÉ ÚDAJE V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V právnom poriadku Slovenskej republiky doposiaľ absentuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval problematiku otvorených údajov. Zákonom č. 340/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) sa síce vytvorili priaznivejšie právne podmienky pre opakované použitie informácií, ktoré majú k dispozícii povinné osoby (1), a to najmä preferovanie elektronickej formy sprístupnenia informácií a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje. Avšak v kontexte režimu otvorených údajov verejnej správy občania môžu získavať len časť údajov, ktoré povinné osoby zhromažďujú.

V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že hlavnou myšlienkou režimu otvorených údajov je, aby povinné osoby zverejňovali údaje verejnej správy automaticky a aby ich bolo možné jednoducho nájsť a stiahnuť prostredníctvom internetu.

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti je pojem otvorené údaje obsiahnutý vo výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“).

V zmysle § 52 výnosu je štandardom pre označenie údaja ako otvoreného údaja:

„a) poskytovanie údaja v datasete(2) v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3(3), b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak

 1. sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,
 2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,
 3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky sú explicitne uvedené,
 4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,
 5. sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné.“

V prípade že dataset obsahuje aspoň jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.(4)

Katalóg datasetov verejnej správy možno nájsť na Portáli otvorených dát, ktorý vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Cieľom Portálu otvorených údajov je diaľkovo zverejňovať prístupné údaje a metaúdaje v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.(5) (6)

Portál otvorených dát je súčasťou Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredný portál“). K februáru 2018 obsahuje ústredný portál 1382 datasetov, ktoré zverejnilo 63 organizácií.(11)

Slovenská republika sa v rámci prieskumu Global Open Data Index, ktorý skúma otvorenosť údajov verejnej správy umiestnila zo všetkých krajín sveta na 58. mieste.(7) Na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa miera zverejňovania otvorených údajov skúma v rámci Indexu digitálnej ekonómie a spoločnosti (DESI). Slovenská republika skončila v roku 2016 v rámci tohto hodnotenia z pohľadu
kritéria otvorených údajov na 21. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ (1)

2.3 DRUHY OTVORENÝCH ÚDAJOV VEREJNEJ SPRÁVY

Medzinárodné iniciatívy ako Open Data Charter (Charta otvorených údajov)(2), ktorá bola podpísaná 18. júna 2013 lídrami G8 a Open Government Partnership (Otvorené vládne partnerstvo), kladú v súvislosti so sprístupňovaním informácií verejnej správy dôraz na strategické súbory údajov, ktoré predstavujú cenný prínos pre hospodárstvo ako aj spoločnosť ako takú.

Na základe vyššie spomenutých medzinárodných iniciatív a na základe preferencií vyjadrených pri otvorenej konzultácii sa v Usmernení o odporúčaných štandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov 2014/C 240/01 konštatovalo, že používatelia, ktorí chcú opakovane používať údaje verejnej správy najčastejšie požadujú nasledujúcich päť tematických kategórií súborov údajov:

KategóriaPríklady súborov údajov
1. Geopriestorové údajePoštové smerovacie čísla, vnútroštátne a miestne mapy (katastrálne, topografické, námorné, administratívne hranice atď.)
2. Pozorovanie Zeme a životné prostredieVesmír a údaje in situ (monitorovanie počasia, kvality pôdy a vody, spotreby energie, úrovní emisií atď.)
3. Dopravné údajeCestovné poriadky verejnej dopravy (všetky druhy dopravy) na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, práce na ceste, dopravné informácie atď.
4. ŠtatistikaVnútroštátne, regionálne a miestne štatistické údaje s hlavnými demografickými a hospodárskymi ukazovateľmi (HDP, vek, zdravotný stav, nezamestnanosť, príjem, vzdelanie atď.)
5. SpoločnostiFiremné a obchodné registre (zoznamy registrovaných firiem, údaje o vlastníctve a manažmente, identifikátory registrácie, súvahy atď.)

V predmetnom usmernení sa navrhuje, aby ostatné kategórie boli považované za „základné“ údaje alebo údaje „vysokej hodnoty“, v závislosti od významu pre strategické ciele, vývoj na trhu, sociálne tendencie atď. Taktiež sa odporúča, aby zodpovedné orgány verejnej správy posúdili, ktoré súbory údajov by mali byť sprístupnené ako priorita.

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) uskutočnil v spolupráci s NASES prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch. Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje:(3)

 • z katastra nehnuteľností,
 • z výsledkov volieb,
 • zo sčítania obyvateľov, domov a bytov,
 • z obchodného registra,
 • z registra adries
 • zo živnostenského registra,
 • o dopravných nehodách,
 • o kriminalite,
 • z cestovných poriadkov hromadnej dopravy rôzneho typu,
 • o poštových smerovacích číslach a v neposlednom rade
 • o aktuálnom stave a znečistení životného prostredia.

2.4 PRÍKLADY POUŽITIA OTVORENÝCH ÚDAJOV

Najznámejším príkladom využitia otvorených údajov verejnej správy je projekt otvorenezmluvy.sk, ktorý vznikol z iniciatívy Aliancie Fair-Play a Transparency International Slovensko, po tom, čo v roku 2011 bolo zavedené povinné zverejňovanie všetkých zmlúv, ktoré sa týkali nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv.(1) Hlavnou úlohou tejto webovej stránky je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.(1)

Otvorené údaje verejnej správy sa dajú taktiež využiť na analýzu hlasovania v parlamente. Konkrétne ide o český projekt organizácie KohoVolit.eu, prostredníctvom ktorého môžu občania sledovať prácu poslancov, ich dochádzku, ako aj aktivitu pri hlasovaní. Používatelia tejto aplikácie dokonca môžu okrem iného kontaktovať poslancov.(2)

Veľkú perspektívu z pohľadu využiteľnosti otvorených údajov verejnej správy majú aj údaje o doprave. Potom, čo boli sprístupnené údaje o londýnskej doprave, vzniklo viac ako 500 aplikácií, ktoré umožňovali verejnosti získať aktuálne informácie o využívaní jednotlivých liniek, čím mohli optimalizovať prevádzku mestskej hromadnej dopravy.(3) Sprístupnenie informácií britským ministerstvom dopravy umožňuje vyhľadávanie aktuálnych obmedzení na cestách, ako sú práce na diaľniciach, obchádzky, alebo uzavretie diaľnic. Tieto informácie následne pomáhajú vodičom zefektívniť čas cestovania.(4)

Ďalším príkladom je využitie údajov o kriminalite z kalifornského Santa Cruz, kde začala miestna polícia detailne zaznamenávať údaje o kriminalite. Vďaka analýze zozbieraných údajov sa polícii podarilo predvídať, v akej časti mesta a dokonca na akej ulici je v daný čas vysoké riziko páchania rôznych trestných činov ako krádež auta alebo vlámanie sa do domu.(5) Zverejnenie údajov o kriminalite ovplyvnilo aj realitný trh, nakoľko si záujemcovia začali nehnuteľnosti kupovať podľa bezpečnosti danej lokality.

V roku 2005 si britský denník Guardian vyžiadal údaje o úspešnosti 400 000 kardiologických operácií za obdobie posledných 5 rokov. Novinári predmetné kardiologické informácie analyzovali a zverejnili výsledky analýzy. Následkom takejto aktivity bolo, že ľudia si začali pre svoje operácie vyberať nemocnice so štatisticky najvyššou úspešnosťou, čo malo vplyv aj na život občanov, nakoľko klesla úmrtnosť počas operácií o 21 %, resp. u špecifických typoch zákrokov až o tretinu, a to aj napriek tomu, že počet pacientov stúpol.(6)

Najklasickejším príkladom použitia otvorených údajov sú údaje o právnych predpisoch. Vo Veľkej Británii možno na jednom mieste nájsť všetky zákony, právne nariadenia, ako aj zmeny v legislatíve od roku 1267.(7) V podmienkach Slovenskej republiky možno v kontexte zverejňovania právnych predpisov spomenúť právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Na pôde EÚ vznikol Portál otvorených údajov Európskej únie (ďalej len „portál“), ktorý predstavuje jednotný bod prístupu k údajom inštitúcií, ako aj iných orgánov v EÚ. Tieto údaje sú voľne dostupné pre ďalšie použitie, a to na účely nekomerčného, ale aj komerčného charakteru. Portál si kladie za cieľ využiť ekonomický potenciál informácií, ako aj zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a iných orgánov v Eú.(8)

2.5 BUDÚCNOSŤ OTVORENÝCH ÚDAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 01.03.2017 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (ďalej len „akčný plán 2017-2019“). Otvorené informácie sú v zmysle akčného plánu 2017-2019 popri otvorenom vzdelávaní a otvorenej vede, vláde otvorenej pre dialóg a otvorenej justícii a prokuratúry jednou z jeho priorít.

Otvorené údaje predstavujú jednu zo strategických priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky pre roky 2016 – 2020 (ďalej len „národná koncepcia 2016).(9) (10)

V zmysle predmetnej koncepcie sú: „základným typom zverejňovaných údajov takzvané informácie verejného sektora, ktoré OVM vytvárajú, zbierajú alebo za ne platia.“(26) Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že otvorené údaje verejnej správy predstavujú podmnožinu informácií verejného sektora a nejde o totožné pojmy.(1) Je veľmi dôležité, aby boli spomínané pojmy, ako aj vzťahy medzi nimi precízne vymedzené. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že zatiaľ čo pri režime opakovaného použitia informácii ide najmä o využitie ekonomického potenciálu informácií, pri režime otvorených údajov ide o zlepšenie verejných služieb a zvýšenie transparentnosti vo verejnej správe. Navyše, v prípade otvorených údajov ide o zverejňovanie veľkého množstva údajov obsiahnutých v datasetoch orgánov verejnej správy, pričom sú tieto údaje otvorené a v strojovo čitateľnom formáte.

V národnej koncepcii 2016 sa navrhuje prijatie „zákona o otvorených údajoch“, ktorý by upravoval jednak problematiku poskytovania licencií, ako aj obmedzenia poskytovania niektorých údajov verejnej správy. Podľa Strategickej priority Open Data, ktorá špecifikuje ciele národnej koncepcie 2016 v oblasti otvorených údajov, by malo ísť o zákon, ktorý prehľadne transponuje smernicu o opakovanom použití informácií. Domnievam sa, že prijatie komplexného zákona, ktorý by upravoval problematiku otvorených údajov, nie je jediným vhodným riešením. Vzorom by mohla byť právna úprava otvorených údajov v Českej republike, kde bola zákonom(2) (3), ktorý mení zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znéní pozdéjších predpisu (ďalej len „český infozákon“) v súvislosti s prijatím zákona o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie, zakotvená právna úprava otvorených údajov. Cieľom predmetnej úpravy je: „zaistenie, čo najjednoduchšiu opakovateľnú použiteľnosť údajov poskytovaných verejných sektorom ako otvorených údajov pre tvorbu komerčných i nekomerčných služieb odbornou verejnosťou.“(29)

Vyššie uvedený všeobecný cieľ sa má dosiahnuť pri splnení čiastkových cieľov, ktorými sú jednak zaistenie, aby všetky údaje, ktoré sú poskytované zložkami verejného sektora pod označením otvorených údajov spĺňali podmienky, ktoré v maximálnej možnej miere zabezpečia opakovateľnú použiteľnosť údajov, ako aj zabezpečiť, aby kľúčové údaje spravované zložkami verejného sektora boli vždy dostupné v podobe otvorených údajov.(4)

V novej právnej úprave je taktiež zakotvená legálna definícia pojmu otvorené údaje.

V zmysle § 3, ods. 11 českého infozákona, sa za otvorené údaje považujú: „informácie zverejňované spôsobom umožňujúci vzdialený prístup v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte, ktorých spôsob ani účel ďalšieho použitia nie je obmedzený a ktoré sú evidované v národnom katalógu otvorených údajov.“

Informácie z registrov, evidencií alebo zoznamov, ktoré sú vedené alebo spravované povinnou osobou a ktoré sú na základe zákona každému prístupné a možno ich použiť na podnikanie alebo iné zárobkové činnosti, k štúdiu alebo vedeckým účelom alebo pri verejnej kontrole povinných subjektov, zverejňujú povinné osoby ako otvorené údaje. Predmetné údaje sa evidujú v národnom katalógu otvorených údajov(5), ktorý je informačným systémom verejnej správy a spravuje ho Ministerstvo vnútra Českej republiky.(1)

Zoznam informácií, ktoré sa majú zverejňovať ako otvorené údaje sú stanovené vo vykonávacom právnom predpise, konkrétne v Narízení vlády č. 425/2016 Sb. o seznamu informací zverejňovaných jako otevrená data.(1)

V zmysle vyššie uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že Slovenská republika v porovnaní s ostatnými krajinami zaostáva vo zverejňovaní datasetov, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci. Zastávam názor, že pokiaľ nebude prijatá záväzná právna úprava v oblasti otvorených údajov, právo na slobodný prístup k informáciám bude do značnej miery obmedzené. Je nesporné, že otvorenie údajov verejnej správy by dopomohlo k zvýšeniu transparentnosti vo verejnej správe a taktiež zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej správy.

3 INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA VS. PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Diskusie o informáciách, ktoré zhromažďujú, vytvárajú, reprodukujú a šíria orgány verejnej moci v rámci svojej pôsobnosti siahajú do sedemdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. S príchodom internetu sa na tieto informácie začalo pozerať ako na aktíva s ekonomickou hodnotou. Snaha o prijatie právnej úpravy týkajúcej sa ďalšieho použitia informácií, ktoré vytvárajú orgány verejnej moci bola zavŕšená prijatím Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica o opakovanom použití informácií“).

Smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora bola v roku 2013 novelizovaná Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorá mení smernicu o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica 2013“)(2). V texte prípsevku používam pojmy smernica o opakovanom použití informácií a smernica 2013. Uvádzaním pojmu smernica 2013 v texte prekladaného príspevku chcem poukázať na novú právnu úpravu. Ak v texte uvádzam pojem smernica o opakovanom použití informácií, mám na mysli jej konsolidované znenie.

K objasneniu pojmu informácie verejného sektora, ktorý nie je priamo zadefinovaný v smernici o opakovanom použití informácií, nám pomôžu pojmy ako dokument, subjekt verejného sektora, a napokon pojem opakované použitie.

Dokument znamená na jednej strane každý obsah bez ohľadu na formu prenosu údajov (na papieri alebo v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), ale aj akúkoľvek časť takého obsahu.(3) (4)

Subjekt verejného sektora predstavuje „štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie a združenia, tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami“.36 V prípade verejnoprávnych inštitúcií musia byť kumulatívne splnené tri podmienky, a to:

 • a) „sú založené na osobitné účely plniace potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo komerčný charakter,
 • b) majú právnu subjektivitu a
 • c) sú z väčšej časti financované štátnymi, alebo regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo sú podriadené riadiacemu dozoru týchto orgánov; alebo ktoré majú v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami.“(5)

Tak ako bolo vyššie spomenuté, európsky zákonodarca v predmetnej smernici vymedzil pojem opakované použitie, ktoré sa podľa čl. 2 ods. 4 smernice o opakovanom použití rozumie: „použitie dokumentov, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi subjektmi na komerčné alebo nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, pre ktoré bol dokument zhotovený. Výmena dokumentov medzi subjektmi verejného sektora len na účely plnenia verejných úloh, nepredstavuje opakované použitie;“ Inými slovami, dokumenty verejného sektora predstavujú informácie, ktorými subjekt verejného sektora disponuje a je tu požiadavka po ich ďalšom spracovaní a využití mimo verejného sektora. Tento proces sa nazýva opakované použitie informácií verejného sektora.(1)

Smernica 2013 so sebou priniesla výrazný posun v podobe ustanovenie povinnosti členským štátom EÚ sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je na základe vnútroštátnych predpisov prístup k nim obmedzený alebo vylúčený a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré stanovuje predmetná smernica. Pred prijatím smernice 2013 mali členské štáty EÚ možnosť nie povinnosť sprístupniť dokumenty.(2)

3.1 INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA A REŽIM ICH OPAKOVANÉHO POUŽITIA V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pojem informácie verejného sektora sa v podmienkach slovenského právneho poriadku spája s právom na informácie. Občania môžu prostredníctvom tohto práva kontrolovať činnosť orgánov verejnej moci, z čoho vyplýva, že je veľmi dôležitým atribútom právneho štátu. Na druhej strane treba podotknúť, že informácie verejného sektora nemusia slúžiť len na kontrolu činnosti verejnej moci, ale môžu predstavovať taktiež zaujímavý obchodný artikel. Ďalšie používanie informácií verejného sektora súkromným sektorom predstavuje zaujímavú obchodnú príležitosť. Dôkazom sú už mnohé fungujúce modely, ktoré sú založene na využívaní informácií meteorologických, kartografických, štatistických, právnych (zákony, judikatúra, zákonné publikácie), zdravotné, adresných registrov, daňové a správne registre, obchodné registre, katastrálne registre atď.

V súčasnosti je problematika opakovaného použitia informácií verejného sektora upravená v infozákone. Je nutné podotknúť, že režim opakovaného použitia informácií verejného sektora, ktorý je obsiahnutý v smernici o opakovanom použití informácií bol do slovenského právneho poriadku transponovaný až prijatím novely infozákona v roku 2012.(3) Opakovaným použitím informácií je v zmysle § 21b, ods.1 infozákona použitie informácie, ktorú má povinná osoba(4) k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh.

Vyššie spomínaná novela infozákona z roku 2012 zavádza prvýkrát v histórii legálnu definíciu pojmu informácia. Je potrebné podotknúť, že predmetnú definíciu možno aplikovať len na účely osobitných ustanovení o opakovanom použití informácií verejného sektora, teda nie na účely iných ustanovení infozákona. Informáciou v zmysle infozákona je: „akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku nie je počítačový program.“(5)

Predmetný pojem vychádza z pojmu dokument, ktorý je zakotvený v čl. 2 ods. 3 smernice o opakovanom použití informácií. Hlavným dôvodom, prečo zákonodarca nahradil pojem dokument, obsiahnutý v smernici o opakovanom použití informácií pojmom informácia, je najmä potreba zosúladenia textu osobitných ustanovení zákona o opakovanom použití informácií s predošlými ustanoveniami infozákona.

Prebratiu smernice o opakovanom použití informácií predchádzali viaceré výzvy zo strany Komisie, v ktorých sa apelovalo na nedostatočnú transpozíciu predmetnej smernice do právneho poriadku. Konkrétne ide o oznámenie – výzvu č. 2010/2138, v ktorom Komisia konštatuje nesprávnu transpozíciu predmetnej smernice.(1) V októbri 2011 bolo Slovenskej republike doručené stanovisko, v ktorom Komisia vyzýva Slovenskú republiku, aby v termíne do 28. decembra 2011 uviedla svoj právny poriadok do súladu s požiadavkami Komisie a aby bola transpozícia predmetnej smernice do tohto termínu riadne ukončená. Táto požiadavka zo strany Slovenskej republiky nebola splnená, nakoľko legislatívne kroky boli spomalené v súvislosti s vyslovením nedôvery vláde Slovenskej republiky.

Problematika režimu opakovaného použitia informácií bola pôvodne predložená ako samostatný zákon. V rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené v júni 2011 bolo uplatnených veľa pripomienok, ktoré si často navzájom odporovali. Po opätovnej analýze sa podľa zákonodarcu ako najvhodnejšie riešenie ukázala integrácia režimu opakovaného použitia informácií verejného sektora do infozákona. Takúto úpravu si zákonodarca odôvodňoval recitálom 9 preambuly predmetnej smernice, podľa ktorej je: „smernica postavená na existujúcom prístupovom režime členských štátov a nemení národné pravidlá prístupu k dokumentom.“ Podľa môjho názoru citované ustanovenie neuprednostňuje transpozíciu predmetnej smernice v rámci už existujúcich právnych predpisov upravujúcich prístup k dokumentom. Domnievam sa, že európsky zákonodarca chcel v rámci citovaného ustanovenia poukázať na dôležitosť národnej úpravy prístupu k informáciám, ktorá je základným predpokladom opakovaného použitia informácií.

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií boli do slovenského právneho poriadku transponovaná zákonom č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon (s účinnosťou k 1. decembru 2012). Prijatím predmetného zákona vznikol nový samostatný režim realizácie práva na slobodný prístup k informáciám. Po úspešnej transpozícii smernice o opakovanom použití informácií do slovenského právneho poriadku možno hovoriť o troch spôsoboch poskytovania informácií:

 1. povinné zverejňovanie informácií (§ 5), zmlúv (§ 5a), faktúr a objednávok (§5b),
 2. sprístupňovanie informácií na žiadosť (§ 14 a nasl.),
 3. sprístupňovanie informácií na opakované použitie (§ 21b a nasl.).

Legálna definícia pojmu opakované použitie informácií uvedená v § 21b ods. 1 vychádza z definície tohto pojmu uvedeného v čl. 2 ods. 4 smernice o opakovanom použití informácií. Základnými znakmi predmetnej definície sú:

 1. ide o informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii,
 2. ide o použitie na podnikateľské ako aj na nepodnikateľské účely,
 3. účel použitia je odlišný od pôvodného účelu použitia, na ktorý bola informácia
 4. vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
 5. nejde o výmenu informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh; tým nie je
 6. dotknutý § 21f ods. 6 infozákona.

Ad. 1)

Prvý znak nadväzuje na § 3 ods. 1 infozákona, v zmysle ktorého: „každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“ Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že nejde len o informácie, ktoré boli vytvorené povinnou osobou. Ide teda aj o informácie, ktoré povinná osoba získala od iných fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo od inej povinnej osoby. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj výnimky v zmysle § 21c ods. 1 infozákona.

Ad. 2)

Zatiaľ čo smernica o opakovanom použití informácií používa pojmy komerčný a nekomerčný účel, v infozákone používa slovenský zákonodarca pojmy podnikateľský a nepodnikateľský účel. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon sa pri určovaní účelu neprihliada len na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka(2), ktorý upravuje podnikanie, ale určujúcim kritériom je skutočnosť, či cieľom opakovaného použitia informácií je dosiahnutie zisku.Toto kritérium sa posudzuje bez ohľadu na status žiadateľa.

Ad. 3)

V rámci plnenia úloh povinnej osoby, ktoré vyplýva najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov), povinná osoba vytvára, zhromažďuje, reprodukuje a šíri rôzne informácie. V prípade ak by predmetné informácie boli ďalej použité za iným účelom, išlo by už o opakované použitie v zmysle § 21b infozákona.

Ad. 4)

Povinné osoby si pri plnení svojich úloh pravidelne medzi sebou vymieňajú informácie. Za podmienky, že sa predmetné informácie použijú v rámci plnenia úloh povinnej osoby, tak nemožno hovoriť o opakovanom použití informácií v zmysle infozákona. V opačnom prípade by povinná osoba vystupovala v pozícii žiadateľa a podliehala by štandardnému režimu opakovaného použitia informácií. Uvedená situácia je upravená v § 21f ods. 6 infozákona, ktorý vychádza z čl. 10 ods. 2 smernice o opakovanom použití informácií. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon, účelom predmetnej úpravy má byť: „nediskriminácia ostatných žiadateľov popri povinnej osobe, ktorá použije dokumenty na podnikateľské aktivity.“(1)

3.2 VÝZNAM PRÁVA NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V KONTEXTE REŽIMU OPAKOVANÉHO POUŽITIA INFORMÁCIÍ

Smernica o opakovanom použití informácií vytvorila základný právny rámec, ktorý upravuje právo na opakované použitie informácií. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa nediskriminácie, transparentnosti, licencií, formátu, ako aj vyberania poplatkov. Napriek skutočnosti, že predmetná smernica upravuje podmienky opakovaného použitia, neobsahuje ustanovenia týkajúce sa prístupu k týmto informáciám, ktorý je pochopiteľne základným predpokladom k ich ďalšiemu využívaniu. Európsky zákonodarca ponechal úpravu prístupu k informáciám na legislatívy členských štátov EÚ. Táto skutočnosť môže byť odôvodnená najmä obmedzenými legislatívnymi kompetenciami EÚ v oblasti regulovania práva na prístupu k informáciám.

Niektoré členské štáty EÚ spájajú právo na opakované použitie informácií s právom na prístup k informáciám, čím dosiahli stav, kedy je možné všetky všeobecne dostupné dokumenty opakovane používať. Na druhej strane, v niektorých členských štátoch EÚ je nadväznosť práva na opakované použitie na právo na prístup k informáciám nejednoznačný, čo spôsobuje právnu neistotu. V kontexte vyššie spomenutých úvah predstavuje smernica 2013 pozitívny krok, nakoľko vyslovene ukladá členským štátom EÚ povoliť opakované použitie dokumentov, resp. informácií, ktoré môžu byť sprístupnené na základe národných režimov prístupu k informáciám.

Smernica o opakovanom použití informácií sa aplikuje len na dokumenty, ktoré možno verejne sprístupniť na základe pravidiel upravených v legislatíve členských štátov EÚ. V tomto prípade možno hovoriť o všeobecnom prístupe k dokumentom. Na druhej stane, ak občania alebo podniky musia preukázať osobitný záujem o získanie prístupu k dokumentom hovoríme, o tzv. privilegovanom prístupe, kedy sa prístup k dokumentom obmedzuje.(2) V praxi môže nastať situácia, kedy je prístup k informáciám, ktoré majú v dispozícii povinné osoby obmedzený, resp. možný len za splnenia konkrétnych podmienok. Ide o situácie, keď požadovaná informácia obsahuje osobný údaj, alebo ide o získanie informácií z právneho sporu, či rozhodnutia v konkrétnom konaní.

V takýchto prípadoch musí žiadateľ preukázať právny záujem na získanie takýchto informácií. Smernica o opakovanom použití informácií sa aplikuje len na informácie, ktoré sú verejné, a preto nemusia členské štáty povoliť prístup k informáciám, ktoré sú pod tzv. privilegovaným režimom sprístupnenia informácií.

Taktiež je potrebné poukázať na rozdielnosti medzi režimom prístupu k informáciám a režimom opakovaného použitia informácií v nadväznosti na cieľ, ktorý sledujú. V prípade režimu prístupu k informáciám je cieľom dosiahnutie transparentnosti a zvýšenie kontroly vo verejnej správe a v prípade režimu opakovaného použitia ide najmä o dosiahnutie komerčného cieľa. Opakované použitie informácií verejného sektora v sebe zahŕňa poskytovanie informácií (orgán verejnej moci), ďalšieho používateľa (napr. podnikateľ, ktorý predmetné informácie komerčne spracuje a pridáva k nim pridanú hodnotu napr. v podobe možnosti pokročilého vyhľadávania, ktorý zlepší prístup k vyhľadávaným informáciám) a konečného príjemcu predmetných informácií (napr. občan). Ďalším rozdielom je aj rozsah sprístupnených informácií, ako aj pravidelnosť sprístupnenia.

V prípade režimu sprístupnenia informácií, a teda sprístupnenia informácií na základe žiadosti alebo aktívnym sprístupnením sú tieto informácie sprístupnené jednorazovo, resp. nepravidelne. Na druhej strane, v prípade režimu opakovaného použitia informácií verejného sektora je sprístupnenie predmetných informácií pravidelné a vykonáva sa u informácií veľkého rozsahu. Možno konštatovať, že v prípade režimu opakovaného použitia informácií verejného sektora ide o realizáciu práva na podnikanie, zatiaľ, čo v prípade režimu sprístupnenia informácií sa realizuje právo na informácie.(1)

4 ZÁVER

Najnovšou výzvou práva na slobodný prístup k informáciám je režim otvorených údajov. Orgány verejnej správy vytvárajú, zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných údajov v rôznych oblastiach ako je doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geodáta či rôzne štatistiky. Za otvorené údaje možno považovať také informácie, ktoré sú voľne dostupné na internete v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe a sú sprístupnené spôsobom, ktorý používateľovi nekladie žiadne technické alebo právne prekážky pri ich použití.

Napriek skutočnosti, že sa v zmysle infozákona povinným osobám odporúča sprístupňovať informácie pokiaľ je to možné a vhodné ako otvorené údaje, absencia legálnej definície pojmu otvorené údaje a chýbajúce zakotvenie povinnosti povinných osôb zverejňovať určené kategórie údajov ako otvorené údaje v katalógu otvorených údajov, v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte, výrazne obmedzuje právo na slobodný prístup k informáciám. Otvorením údajov verejnej správy na komerčné alebo nekomerčné účely v podobe vývoja rôznych aplikácií sa môže naplno využiť ekonomický potenciál údajov verejnej správy.

K dosiahnutiu želaného stavu, a teda maximálnej realizácie práva na slobodný prístup k informáciám, ktoré v sebe zahŕňa nie len prístup k informáciám, ale aj možnosť ich opakovane používať, je v prvom rade nevyhnutné, aby sa vymedzili vzájomné vzťahy medzi tradičným režimom sprístupnenia informácie, režimom opakovaného použitia informácií a režimom otvorených údajov. Je potrebné si uvedomiť, že v prípade režimu prístupu k informáciám je cieľom dosiahnutie transparentnosti a zvýšenie kontroly vo verejnej správe a v prípade režimu opakovaného použitia ide najmä o dosiahnutie komerčného cieľa. V prípade režimu otvorených údajov je napriek nespornému ekonomickému potenciálu údajov verejnej správy hlavným cieľom zabezpečenie transparentnosti vo verejnej správe, zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej správy, ako aj zvýšenie kontroly verejnej správy zo strany občanov.

Ďalším rozdielom je aj rozsah sprístupnených informácií, ako aj pravidelnosť sprístupnenia.

V prípade režimu sprístupnenia informácií sú predmetné informácie sprístupnené jednorazovo, resp. nepravidelne. Na druhej strane, v prípade režimu opakovaného použitia, je sprístupnenie predmetných informácií pravidelné a vykonáva sa u informácií veľkého rozsahu. V prípade otvorených údajov sa kladie dôraz na zverejňovanie celých datasetov orgánov verejnej správy a tieto datasety sú stále dostupné na internete.

Dôležitým krokom, ktorý by významným spôsobom prispel k žiadúcej úrovni realizácie práva na slobodný prístup k informáciám, a teda aj zvýšeniu transparentnosti verejnej správy, je prijatie záväznej právnej úpravy týkajúcej sa otvorených údajov. Predmetná úprava by mala obsahovať jednak legálnu definíciu pojmu otvorený údaj, ako aj povinnosť povinných osôb zverejňovať určené kategórie údajov ako otvorené údaje v katalógu otvorených údajov, v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte.

Poznámky

 • 1) V právnom poriadku Slovenskej republiky neexistuje legálna definícia pojmu údaj a nie sú ani vymedzené vzájomné vzťahy medzi pojmami údaj a informácia. Tieto dva pojmy sú často chápané ako synonymá, čo nie je pravdou, nakoľko informácia predstavuje obsah údajov a údaje sú len formou zápisu informácie.
 • 2) Odhadovaná trhová hodnota otvorených údajov verejnej správy v EÚ je 55.3 miliárd EUR na rok 2016, do roku 2025 súhrnne až 325 miliárd, čo predstavuje približne 25 000 nových pracovných miest v oblasti otvorených údajov. Dostupné na: http://www.europeandataportal.eu/en/content/creating-value-through-open-data.
 • 3) Bližšie k transparentnosti v kontexte slobodného prístupu k informáciám pozri MUNK, R.: Attempt to increase the transparency. In Bratislava law review. Roč. 1, č. 2, 2017, s. 167-173.
 • 4) Open Knowledge Foundation: The Open Data Manual (2011). Dostupné na: http://opendatahandbook.org/.
 • 5) Dostupné na: http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/.
 • 6) Povinné osoby sú vymedzené v § 2 infozákona.
 • 7) Za dataset sa v zmysle § 2 písm. r) výnosu považuje: „ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy.“
 • 8) Stupne kvality datasetu sú v zmysle výnosu rozdelené do 6 úrovní kvality. Podľa § 51 ods. 1 výnosu sa za 3. stupeň kvality datasetu považuje dataset, ktorý je dostupný vo webovom prostredí, obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje automatizované spracovanie a dataset je poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom softvéri.
 • 9) § 52 ods. 2 výnosu.
 • 10) Dostupné na: https://data.gov.sk/about.
 • 11) Štatistiky dostupné na: https://data.gov.sk/.
 • 12) Dostupné na: http://global.census.okfn.org/.
 • 13) Dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/slovakia.
 • 14) Dostupné na: http://opendatacharter.net/history/#.
 • 15) Akčný plán, str. 5.
 • 16) K problematike povinného zverejňovania zmlúv bližšie pozri: MUNK, R.: Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. In Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, Cofola 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011, No. 390, s. 1118-1130.
 • 17) Dostupné na: http://otvorenezmluvy.sk.
 • 18) Dostupné na: http://kohovolit.eu.
 • 19) Dostupné na: http://data.london.gov.uk/.
 • 20) Dostupné na: http://traintimes.org.uk/map/tube/.
 • 21) Dostupné na: https://www.crimereports.com/agency/santacruzpd.
 • 22) Dostupné na: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/30/heart-surgery-death-rates-fall.
 • 23) Dostupné na: http://www.legislation.gov.uk/.
 • 24) Pre jednotlivé kategórie datasetov bližšie pozri https://data.europa.eu/euodp/en/data.
 • 25) Národná koncepcia 2016 bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 28.9.2016. Dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25951
 • 26) Národná koncepcia 2016, s. 45. Dostupné na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25951
 • 27) Bližšie k informáciám verejného sektora pozri časť 3.1.
 • 28) Zákon kterým se méní nékteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o službách vytvárejících duvéru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znéní pozdéjších predpisu, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zméné nékterých zákonu (autorský zákon), ve znéní pozdéjších predpisu. (ďalej len „Zákon kterým se méní nékteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o službách vytvárejících duvéru pro elektronické transakce ), Časť XVIII, ktorou sa novelizuje český infozákon nadobudne účinnosť 1. januára 2017. Dostupné na: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=80874
 • 29) Dôvodová správa k Zákonu kterým se méní nékteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o službách vytvárejících duvéru pro elektronické transakce, s. 20. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=764&CT1=0
 • 30) Tamtiež.
 • 31) Dostupné na: https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-sady/2018-01.
 • 32) § 4b ods. 2 a § 4c českého infozákona.
 • 33) Dostupné na: http://www.epi.sk/zzcr/2016-425.
 • 34) Na úrovni EÚ sa pripravuje revízia smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use- public-sector-information-psi-directive_en.
 • 35) Čl. 2 ods. 3 smernice o opakovanom použití informácii.
 • 36) Tamtiež, čl. 2 ods. 1.
 • 37) Tamtiež, čl. 2 ods. 2 písm. c).
 • 38) V angličtine „re-use of public sector information“. Pre tento proces by bol výstižnejší pojem znovu využitie alebo ďalšie využitie.
 • 39) Recitál 8 preambuly smernice 2013.
 • 40) Zákon č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon.
 • 41) Povinné osoby sú uvedené v § 2 infozákona.
 • 42) § 21b ods. 2 infozákona.
 • 43) Smernica o opakovanom použití informácií mala byť transponovaná do právnych poriadkov členských štátov do 1. júla 2005. Povinnosť si v stanovenom termíne splnili len 4 krajiny, a to Dánsko, Francúzsko, Írsko a Veľká Británia. Bližšie pozri: JANSSEN, K.; The influence of the PSI directive on open government data; An overview of recent developments. In. Government Information Quarterly, 2011, roč. 28, č. 4, s. 449.
 • 44) § 2 ods.1-2 Obchodného zákonníka.
 • 45) Dôvodová správa k zákonu č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon.
 • 46) Tamtiež, čl. 1 ods. 2 písm. ca).
 • 47) MYŠKA, M. a kol.: Verejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 9798.

Autor
JUDr. Jozef Andraško PhD., PhD. jozef.andrasko@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava

Zdroj
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_11.pdf