Mlčanlivosť advokáta v incidenčnom spore

Na Krajskom súde v Bratislave od roku 2006, teda už 14 rokov, prebieha spor o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky, ktorých účastníkom (žalobcom) je bývalý právny zástupca (advokát) obchodnej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, a správca konkurznej podstaty úpadcu (žalovaný).

Prihlásená pohľadávka predstavuje odmenu za právne služby, ktoré žalobca poskytol obchodnej spoločnosti do vyhlásenia konkurzu. Existenciu svojej pohľadávky žalobca v konaní okrem iného preukazuje aj písomným uznaním dlhu čo do dôvodu a výšky, ktoré mu dal klient ešte pred vyhlásením konkurzu na základe časovej a vecnej špecifikácie uskutočnených právnych služieb.

Krajský súd v priebehu konania podľa v tom čase platného ustanovenie § 100 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zaujal predbežný právny názor, a to že uvedené písomné uznanie dlhu považuje za absolútne neplatný právny úkon. Hoci tento svoj právny názor súd odôvodnil veľmi nepresvedčivým spôsobom a v zrejmom rozpore s ustálenou judikatúrou súdov Slovenskej republiky, pre žalobcu sa týmto postupom súdu, ktorým došlo k popretiu právnej domnienky existencie dlhu založenej písomným uznaním dlhu dlžníkom, výrazne zhoršila procesná situácia, keďže súd svojím predbežným právnym posúdením veci fakticky preniesol dôkazné bremeno o (ne)existencii dlhu zo strany žalovaného na žalobcu.

Súd žalobcu následne vyzval, aby pod hrozbou zamietnutia žaloby preukázal existenciu svojej pohľadávky za poskytnuté právne služby iným spôsobom, predovšetkým predložením časovej a vecnej špecifikácie právnych služieb.

Na uvedenú výzvu žalobca reagoval vyjadrením, že súdom požadovanú časovú a vecnú špecifikáciu poskytnutých právnych služieb v súdnom konaní ako dôkaz predložiť nesmie, pretože jej obsah je predmetom zákonnej povinnosti mlčanlivosti, ktorou je ako advokát viazaný a bývalý klient ho napriek viacerým jeho žiadostiam tejto povinnosti nezbavil.

Žalovaný správca konkurznej podstaty naopak vyjadril názor, že časová a vecná špecifikácia vykonanej práce pre klienta nie je predmetom mlčanlivosti advokáta. Podľa jeho názoru, ktorý si bez akéhokoľvek odôvodnenia osvojil aj krajský súd, ak by aj časová a vecná špecifikácia vykonanej práce vyhotovenej pre klienta bola predmetom mlčanlivosti, na uvedenú situáciu je potrebné aplikovať § 23 ods. 5 zákona o advokácii(1), podľa ktorého advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.

Následne na základe žiadosti žalobcu predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory uznesením č. 40/11/2011 prijalo stanovisko k výkladu inštitútu mlčanlivosti advokáta upraveného v § 23 zákona o advokácii, podľa ktorého má žalobca, vzhľadom na charakter súdneho sporu, postupovať v súlade s § 23 ods. 5 zákona o advokácii.

V nadväznosti na uvedené stanovisko predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, krajský súd na pojednávaní v predmetnej právnej veci vyjadril nasledujúci právny názor k uvedenej otázke mlčanlivosti advokáta: „Podľa názoru súdu vzhľadom na ust. § 23 ods. 5 zákona o advokácii, v tomto prípade advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť, pretože predmet sporu je medzi ním a právnym nástupcom klienta.“

Domnievam sa, že uvedený právny názor súdu aj predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, ktorý ani jeden z uvedených orgánov nijako neodôvodnil, je nesprávny, pretože je v zrejmom rozpore s platným právnym poriadkom.

Podľa § 23 ods. 1 zákona o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.

Podľa § 9 ods. 1 Advokátskeho poriadku je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie (§ 23 zákona), ako aj osobných údajoch chránených osobitným zákonom.

Na otázku, či časová špecifikácia vykonanej práce vyhotovená pre klienta je predmetom mlčanlivosti advokáta podľa § 23 ods. 1 zákona o advokácii a § 9 ods. 1 Advokátskeho poriadku, je potrebné odpovedať jednoznačne áno. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť „o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa (advokát) dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie“ (§ 23 ods. 1 zákona o advokácii) či „o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie“ (§ 9 ods. 1 Advokátskeho poriadku) logicky zahŕňa aj časovú špecifikáciu práce vykonanej pre klienta, pretože táto obsahuje časovú a vecnú konkretizáciu právnych služieb poskytnutých klientovi, teda skutočnosti súvisiace s výkonom advokácie. Časová špecifikácia vykonanej práce navyše obsahuje informácie dôverného charakteru, ktorých sprístupnenie tretej osobe môže (bývalému) klientovi spôsobiť ujmu.

Právny názor, podľa ktorého je v predmetnom súdnom spore, resp. v akomkoľvek inom obdobnom incidenčnom spore, v otázke povinnosti mlčanlivosti advokáta potrebné postupovať podľa § 23 ods. 5 zákona o advokácii, t. j. považovať správcu konkurznej podstaty za klienta či právneho nástupcu klienta (úpadcu), je v zjavnom rozpore s viacerými právnymi predpismi, ustálenou judikatúrou a v neposlednom rade aj s právnou logikou.

V uvedenej či obdobnej právnej veci v žiadnom prípade nejde o spor advokáta a klienta, resp. právneho nástupcu klienta. Účastníkom súdneho konania (žalovaným) nie je (bývalý) klient žalobcu (obchodná spoločnosť v konkurze – úpadca), ale správca konkurznej podstaty. V predmetnom (incidenčnom) súdnom konaní o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky teda žalobca nie je v spore s (bývalým) klientom (klient žalobcovi pred vyhlásením konkurzu pohľadávku žalobcu za poskytnuté právne služby písomne uznal čo do dôvodu aj výšky a na prieskumnom pojednávaní žalobcom uplatnenú pohľadávku nepoprel), ale so správcom konkurznej podstaty uvedenej spoločnosti (úpadcu), ktorý má samostatnú právnu subjektivitu oddelenú od právnej subjektivity úpadcu (bývalého klienta).

Ako uviedol Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 Cdo 17/98 z 27. mája 1998, vyhlásením konkurzu nestráca úpadca právnu subjektivitu, teda ani spôsobilosť byť účastníkom konania a procesnú spôsobilosť (spôsobilosť samostatne konať pred súdom).

Keďže žalobcov (bývalý) klient vyhlásením konkurzu ako právny subjekt nezanikol a vzhľadom na skutočnosť, že predmetné konkurzné konanie voči úpadcovi stále prebieha, je logické a zrejmé, že objektívne nemôže mať právneho nástupcu. Právny názor vyjadrený krajským súdom, že žalovaný je „právnym nástupcom“ úpadcu (t. j. právneho subjektu, ktorý stále existuje), nemá oporu v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky, ustálenej judikatúre súdov, v právnej vede a ani v racionálnom uvažovaní, a preto je arbitrárny.

V tejto súvislosti je tiež potrebné poukázať na znenie § 23 ods. 2 prvá veta zákona o advokácii, podľa ktorého pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Právnym nástupcom advokátovho klienta teda z hľadiska jazykového a logického výkladu cit. ustanovenia zákona o advokácii môže byť len taký právny subjekt, ktorý vstúpil do práv a povinností klienta po „smrti“ klienta (ak klientom bola fyzická osoba) alebo „zániku“ klienta (ak klientom bola právnická osoba).

Pojem „právny nástupca klienta“ uvedený v § 23 ods. 5 zákona o advokácii je v súlade s metódou systematického výkladu právnych noriem ako aj z hľadiska teleologického (e ratione legis) výkladu potrebné vykladať v kontexte cit. znenia § 23 ods. 2 zákona o advokácii, čo nepochybne vylučuje, aby žalovaný (správca konkurznej podstaty) bol právnym nástupcom právneho subjektu (úpadcu), ktorý nezanikol, keďže právne stále existuje a v zmysle cit. judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky si úpadca aj po vyhlásení konkurzu naďalej zachováva svoju právnu subjektivitu aj spôsobilosť byť účastníkom konania a procesnú spôsobilosť (spôsobilosť samostatne konať pred súdom).

Správcu konkurznej podstaty nemožno považovať ani za zástupcu úpadcu. Podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ktorý sa na predmetné konkurzné konanie aplikuje, má správca konkurznej podstaty ako zvláštny procesný subjekt v konkurznom konaní samostatné postavenie ako voči úpadcovi, tak voči konkurzným veriteľom a nie je ho možné považovať za zástupcu konkurzných veriteľov a ani za zástupcu úpadcu.(2)

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodujúci ako súd dovolací v rozsudku sp. zn. 1 M Obdo V 10/2006 z 31. júla 2007 konštatoval, že v incidenčnom spore je správca konkurznej podstaty v postavení účastníka konania so všetkými právami a povinnosťami v zmysle procesných predpisov upravených v Občianskom súdnom poriadku.

Z uvedeného je zrejmé, že predmetný súdny (incidenčný) spor medzi žalobcom a žalovaným o pravosť pohľadávky prihlásenej v konkurznom konaní nie je sporom medzi advokátom a klientom alebo jeho právnym nástupcom v zmysle § 23 ods. 5 zákona o advokácii. Ako advokát je preto žalobca v súdnom konaní povinný zachovávať mlčanlivosť v súlade s § 23 ods. 1 zákona o advokácii a § 9 ods. 1 Advokátskeho poriadku.

Postup krajského súdu založený na svojvoľnom výklade § 23 ods. 5 zákona o advokácii, ktorým krajský súd, pod hrozbou zamietnutia žaloby, nútil žalobcu ako stranu sporu porušiť povinnosť mlčanlivosti advokáta, ktorá mu vyplýva zo zákona o advokácii a Advokátskeho poriadku, je z uvedených dôvodov nezákonný, porušujúci základné právo advokáta ako strany sporu na spravodlivý súdny proces a zároveň aj základné právo jeho (bývalého) klienta na právnu pomoc.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky uvedené v náleze sp. zn. III. ÚS 566/2016, že k prelomeniu ochrany súkromia, vrátane dovoleného zásahu do povinnosti mlčanlivosti, môže zo strany verejnej moci dôjsť iba celkom výnimočne, ak je to nevyhnutné a účel sledovaný verejným záujmom nie je možné dosiahnuť inak. Pri nedodržaní niektorej podmienky ide o zásah protiústavný. Preto ak právny poriadok pripúšťa prelom do tejto ochrany, uskutočňuje sa tak iba a výlučne v záujme ochrany demokratickej spoločnosti (napr. II. ÚS 28/96).

Obdobne aj Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. II. ÚS 3533/18 konštatoval, že povinnosť mlčanlivosti je základným predpokladom pre poskytovanie právnej pomoci a tým aj nevyhnutnou podmienkou fungovania demokratickej spoločnosti. Advokáti totiž v demokratickej spoločnosti vykonávajú zásadnú úlohu, obhajobu strán sporu v súdnom konaní, ktorú by neboli schopní zabezpečiť, pokiaľ by nemohli zaručiť dôvernosť výmeny informácií (porovnaj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Michaud proti Francúzsku zo 6. decembra 2012, č. sťažnosti 12323/11). Výkon profesie advokáta teda vychádza z dôverného vzťahu medzi advokátom a klientom a z dôvery klienta v mlčanlivosť advokáta (napr. nález sp. zn. IV. ÚS 799/15). Svojím významom je teda mlčanlivosť advokáta súčasťou práva na spravodlivý proces (porovnaj uznesenie sp. zn. III. ÚS 3988/13).

Ústavný súd Českej republike v uvedenom náleze tiež zdôraznil, že povinnosť mlčanlivosti advokáta ako predpoklad pre riadny výkon advokácie, a teda aj nevyhnutná podmienka fungovania demokratickej spoločnosti, má nepochybne ústavnoprávny rozmer. Všeobecné súdy totiž majú povinnosť poskytnúť ochranu osobám, ktoré prostredníctvom mlčanlivosti advokáta čerpajú základné právo na právnu pomoc. V prípadoch neprípustného prelomenia mlčanlivosti advokáta, čo by základu advokátskej profesie, však dochádza tiež k zásahu do práv advokátov, pretože je im dotknutá dôvera, na ktorej je vybudovaný vzájomný vzťah advokáta a jeho klientov. Uplatňovaním vlastného základného práva na výkon advokácie, podľa článku 26 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd („Listina“), teda advokát zástupne uplatňuje aj základné právo svojich (dotknutých) klientov na právnu pomoc podľa článku 37 ods. 2 Listiny, pretože obidve základné práva sú v takomto prípade dotknuté súčasne (pozri nález sp. zn. II. ÚS 889/10).

V konaniach, v ktorých jednou zo strán sporu je advokát, pričom predmet sporu sa akokoľvek dotýka zákonnej povinnosti mlčanlivosti, sú súdy povinné postupovať s mimoriadnou starostlivosťou tak, aby neprípustným spôsobom, t. j. v rozpore s kritériami legality, legitimity a proporcionality, nezasiahli do práv advokáta a jeho klientov.

Poznámky

  • 1) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • 2) Stanovisko občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu ČR zo 17. júna 1998, Cpjn 19/98, č. 52, XiX, Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk 7/1998. In: Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Eurokódex, 2006, s. 150.

Autor
JUDr. Martin Buzinger PhD.

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a828-mlcanlivost-advokata-v-incidencnom-spore