Aké budú kroky Ministra spravodlivosti SR Gábora Gála?

Ne-for-mál-na sku-pi-na bra-tis-lav-ských sud-cov a ad-vo-ká-tov, v rám-ci od-bor-nej roz-pra-vy, od-po-rú-ča mi-nis-tro-vi spra-vod-li-vos-ti SR tie-to kro-ky k rie-še-niu prob-lé-mov sú-dov:

1/ Pred-lo-žiť na ro-ko-va-nie vlád-ne-ho ka-bi-ne-tu Sprá-vu o zá-klad-ných úlo-hách všeo-bec-né-ho súd-nic-tva.

Štruk-tú-ru sprá-vy vy-me-dziť prob-lé-mo-vo, ur-čiť fi-lo-zo-fiu re-zor-tu k rie-še-niu vnú-tor-ných/ ap-li-kač-ných/ prob-lé-mov na úrov-ni ria-dia-cej čin-nos-ti.

Od-bor-ná sprá-va vlá-dy SR bo-la na-pos-le-dy pre-ro-ko-va-ná v ro-ku 2012 a bo-la pred-lo-že-ná na za-sad-nu-tie Ná-rod-nej ra-dy SR dňa 8.2012/ návrh na od-vo-la-nie exmi-nis-tra T. Bor-ca/. Prek-va-pu-jú-co väč-ši-na opat-re-ní zo sprá-vy ne-bo-la reali-zo-va-ná, naj-mä k rie-še-niu reš-tan-čných ve-cí a súd-nych prie-ťa-hov v ko-na-ní.

2/ Spra-co-vať sú-bor kon-krét-nych opat-re-ní/ pro-jekt/ na rie-še-nie vnú-tor-ných/ ap-li-kač-ných/ prob-lé-mov všeo-bec-né-ho súd-nic-tva.

Z roz-ho-do-va-cej čin-nos-ti ús-tav-né-ho sú-du, od-vo-la-cích a do-vo-la-cích sú-dov, z vnú-tor-ných re-ví-zií sú-dov, mož-no prík-lad-mo po-me-no-vať vnú-tor-né/ ap-li-kač-né/ prob-lé-my nas-le-dov-ne: zby-toč-né prie-ťa-hy v súd-nych agen-dách/ ne-čin-nosť ale-bo nes-práv-na čin-nosť sú-du,sud-cov /,sub-jek-tív-ne prie-ťa-hy sú-du /sud-cov/ vo vä-zob-ných tres-tných ve-ciach, predl-žo-va-nie súd-ne-ho ko-na-nia z dô-vo-du ar-bit-rár-nos-ti/ svoj-vô-li/ sud-cu v súd-nom pos-tu-pe a pri roz-ho-do-va-ní, sub-jek-tív-ne prie-ťa-hy znal-cov v zna-lec-kom do-ka-zo-va-ní, nek-va-li-fi-ko-va-ný ale-bo ones-ko-re-ný vý-kon súd-nych roz-hod-nu-tí/ po-roz-sud-ko-vá agen-da/,predĺže-nie súd-ne-ho ko-na-nia pre ne-reš-pek-to-va-nie práv-ne-ho ná-zo-ru vy-šších sú-dov, zní-že-ná kva-li-ta ad-mi-nis-tra-tív-ne-ho apa-rá-tu sú-dov, ne-vy-vo-dzo-va-nie zod-po-ved-nos-ti za hru-bé po-ru-šo-va-nie zá-ko-na sud-cov ria-dia-ci-mi pra-cov-ník-mi všeo-bec-ných sú-dov.

3/ Pro-jek-tom ur-čiť in-di-ká-to-ry hod-no-te-nia sú-dov/ me-ra-nie kva-li-ty a vý-kon-nos-ti sú-dov/ v in-ten-ciách me-to-di-ky Európ-skej ko-mi-sie pre hod-no-te-nie efek-tív-nos-ti súd-nic-tva /CE-PEJ/.

Do-te-raz sa mi-nis-ter-stvo spra-vod-li-vos-ti ob-me-dzu-je iba na mo-ni-to-ring s pred-se-da-mi sú-dov, čo má iba in-for-ma-tív-ny a for-mál-ny cha-rak-ter.

Za-hra-nič-ná od-bor-ná li-te-ra-tú-ra oce-ňu-je mo-del hod-no-te-nia sú-dov, kto-rý reali-zu-je mi-nis-ter-stvo spra-vod-li-vos-ti Ta-lian-ska.

4/ Reali-zo-vať úlo-hu ve-rej-nej kon-tro-ly všeo-bec-né-ho súd-nic-tva.

Tú-to ús-tav-nú zá-sa-du pre-miet-nuť do Ko-mi-sie pre efek-tív-ne súd-nic-tvo pod ges-ciou štát-nej ta-jom-níč-ky re-zor-tu. Iš-lo by o plat-for-mu na ši-ro-ké spek-trum sta-no-vísk /spät-ná väz-ba/, po-su-dzo-va-nie ná-me-tov na rie-še-nie prob-lé-mov súd-nych agend, hod-no-te-nie sťaž-nos-tí účas-tní-kov k sub-jek-tív-nym ne-dos-tat-kom v ko-na-ní pred súd-mi.

Člen-mi ko-mi-sie by moh-li byť aj ob-čian-ski ak-ti-vis-ti, ľud-skop-ráv-ne a watchdo-go-vé mi-mov-lád-ne or-ga-ni-zá-cie, ve-rej-ný ochran-ca práv, zá-stup-co-via mé-dií, za-mes-tná-va-teľ-ské zvä-zy a pod.

5/ Roz-pra-co-vať re-zor-tné ak-ti-vi-ty v bo-ji pro-ti súd-nej ko-rup-cii.

Re-zort, s vý-nim-kou proti-ko-rup-čnej te-le-fón-nej lin-ky, sa s tou-to prob-le-ma-ti-kou vô-bec ne-zao-be-ral. Opo-me-nul aj na niek-to-ré kon-krét-ne do-ku-men-ty EÚ-„Ko-rup-cia v súd-nic-tve“,“Do-ho-vor o bo-ji pro-ti ko-rup-cii v tres-tnom a ci-vil-nom prá-ve“, „Do-ho-vor OSN o ko-rup-cii“, kto-ré vy-zý-va-jú člen-ské štá-ty na sku-toč-né a ráz-ne opat-re-nia.Ak-ti-vis-ti mu-sia špe-ci-fi-ko-vať mies-ta vzni-ku mož-ných ko-rup-čných ko-na-ní, spô-so-by ich eli-mi-ná-cie a vy-me-dzenie opat-re-ní k zvý-še-niu ri-zi-ka z ko-rup-čné-ho sprá-va-nia.

Niek-to-ré člen-ské štá-ty EÚ zria-di-li na mi-nis-ter-stvách mo-ni-to-ro-va-ciu exper-tnú sku-pi-nu.

6/ Zvo-lať sú-čin-nos-tnú /me-dzi-re-zor-tnú/ po-ra-du k prob-le-ma-ti-ke sú-čin-nos-ti a po-mo-ci or-gá-nov čin-ných v tres-tnom ko-na-ní a všeo-bec-ných sú-dov/ ply-nu-losť a rých-losť ko-na-nia z poh-ľa-du ria-dia-cich štruk-túr/.

Te-ma-tic-ký ok-ruh po-ra-dy: ak-tuál-ne prob-lé-my zby-toč-ných /sub-jek-tív-nych/ prie-ťa-hov z poh-ľa-du ria-dia-cej čin-nos-ti, rie-še-nie obštruk-cií účas-tní-kov v ko-na-ní, prob-lé-my sú-čin-nos-ti pri za-is-te-ní osôb, prí-ka-zoch na za-tknu-tie, pred-ve-de-ní a za-bez-pe-če-ní osôb, do-ru-čo-va-ní zá-sie-lok a prob-lé-my sub-jek-tov v práv-nom sty-ku s cu-dzi-nou.

Na po-ra-du poz-vať Ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra SR, Pre-zi-den-ta PZ SR, Pred-se-du Slo-ven-skej ad-vo-kát-skej ko-mo-ry a Ve-rej-nú ochran-ky-ňu práv.P

Autor
JUDr. Darina Ličková

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a682-ake-budu-kroky-ministra-spravodlivosti-sr-gabora-gala