K problematike repatriácie v roku 2020

strata štátneho občianstva slovenskej republiky
Zákon – Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 | Paragrafy: § 9

V súčasnosti sa stretávame s pojmom repatriácia a to v súvislosti s pojmom pandémie koronavírusu. Je to najmä v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR, pričom ponechávame vedome bokom použitie tohto pojmu v okolitých štátoch Slovenskej republiky, resp. v celoeurópskom kontexte.

Najmä v prostriedkoch mediálnych, je tento pojem spájaný s občanmi SR, ktorí sa vracajú na Slovensko či už z dôvodu ukončenia ich pracovného pomeru napríklad vo Veľkej Británii alebo v dôsledku čerpania ich dovoleniek alebo športových aktivít najmä v lyžiarskych strediskách okolitých štátoch SR.

V dôsledku takto spájaného pojmu nastáva následne právny stav, ktorý má základ v obmedzení pohybu osôb na území SR a to na základe rozhodnutia orgánov ministerstva vnútra, resp. iných štátnych orgánov a ich alokovanie do štátnych zariadení v pôsobnosti predovšetkým ministerstva vnútra SR, resp. iných nehnuteľností a lokalít za súčinnosti ministerstva vnútra SR a ministerstva zdravotníctva SR.

Namiesto zdĺhavej analýzy orgánov v skupine pandémie koronavírusu si na tomto mieste dovoľujem poukázať na výstižný a najmä adresný príspevok uverejnený profesorom JUDr. Kresákom PhD. (1)

Skôr ako pristúpime k analýze pojmu repatriácia si dovoľujem odkázať na najčerstvejšie pramene nie síce z odbornej literatúry, ale z mediálne publikovaných názorov zo dňa 06.05.2020 (SME, DenníkN) a to konkrétne vyjadrenie súčasného ministra vnútra SR, presnejšie povedané podľa ústavných zvyklosti Romana Mikulca povereného riadením ministerstva vnútra SR, v ktorom nevedel uviesť právny základ internovania občanov SR, ktorí sa na územie SR vracajú. V tomto prípade by sa dalo očakávať, že takýto ústavný činiteľ pred verejnosťou bude vystupovať s perfektne zvládnutím právnej stránky veci samej. Žiaľ s týmto sme sa v jeho verejne známom vyjadrení nestretli. Ďalej komentár uverejnený v denníku SME Petra Tkačenka s expresívnym názvom „Mikulec obhajuje neobhájiteľné.“

Právny pojem repatriácia, tak ako je definovaný predovšetkým v medzinárodnom práve verejnom a v jeho konkrétnych prameňoch, je vymedzený ako právo fyzickej osoby žijúcej na území iného štátu vrátiť sa na územie štátu, v ktorom buď pôvodne pôsobil alebo jeho právny predchodcovia (predkovia) alebo na základe jeho osobného rozhodnutia, ktoré pramení v jeho sociálnom statuse vrátiť sa do krajiny svojich predkov, pričom základom tohto pohybu občanov je transfer na základe medzinárodnej zmluvy, kde sa štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohodli na postupe forme, lehotách a spôsobe vykonania repatriácie.

V histórii I. ČSR k najznámejším prípadom repatriácie patrí československo-americká (ČSR-USA) zmluva z roku 1925 o podmienkach repatriácie občanov žijúcich v USA a majúcich už status občanov USA do novo vzniknutej ČSR, ďalej medzinárodná zmluva uzatvorená v dôsledku parížskych dohôd po I. svetovej vojne, keď po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie, keď vznikali nástupnícke štáty s dominanciou príslušného národného etnika, pričom z tohto bola výnimka I. ČSR, ktorá vznikla na multi-etnickom základe. Medzinárodné zmluvy, ktoré boli podpísané po II. svetovej vojne jednak ako v dôsledku dohody víťazných mocností, keď bol vykonaný transfer odsunu občanov nemeckej národností z obnovenej ČSR, ale aj z Poľska, tiež Maďarska a následne tiež medzinárodná zmluva uzatvorená medzi ČSR a Maďarskom o výmene obyvateľstva ako dôsledok záverov II. svetovej vojny, aj keď táto zmluva nebola dôsledne naplnená.

Z uvedeného teda vyplýva, že repatriácia ako právny inštitút predstavuje zmenu štátoobčianskeho pomeru fyzickej osoby z štátu jeho trvalého, resp. iného pobytu, do štátu, do ktorého štátu smeruje jeho vôľa byť občanom štátu, v ktorom sa chce trvalo usadiť.

Na tomto mieste sa žiada uviesť definíciu štátneho občianstva tak ako je univerzálne vnímaná, že štátne občianstvo v zmysle ústavného práva je vzťah (pomer) fyzickej osoby k štátu, v ktorom trvale žije a jeho pôsobenie sa viaže k štátnemu územiu miesta pobytu. V tomto kontexte odkazujeme na súčasné znenie ústavy SR, ktoré jasne definuje, že štátne občianstvo občana SR nie je možné odňať proti jeho vôli, čo je vlastne prejav skúsenosti a poznatkov, keď v období rokov 1948 až 1989 štátne orgány bez prihliadnutia na vôľu fyzickej osoby vydávali rozhodnutia o strate štátneho občianstva ČSR, resp. ČSSR.

Rozhodovanie o tejto skutočnosti patrilo do právomocí správnych orgánov (okrem prípadov odňatia štátneho občianstva čo bolo v pôsobnosti trestného zákonodarstva).

Pri tejto príležitosti aspoň exkurz s jednou poznámkou, ktorá sa týkala tzv. Benešových dekrétov, v ktorých bola výnimka z pravidla odsunu občanov nemeckej národnosti pre tú skupinu občanov nemeckej národnosti, ktorá neprejavila záporný vzťah k československej štátnosti, boli tiež osobami, ktoré mali antifašistické zmýšľanie a tiež osoby v tom čase zriadený ľudový súd v lehote 6 mesiacov nevydal rozhodnutie o strate štátneho občianstva ČSR. V tomto prípade sa považovalo, že pri absencií takéhoto rozhodnutia, im zostal zachovaný štátoobčiansky pomer k ČSR.

V súčasnom časovom priestore vytvorený v dôsledku pandémie mám za to, že pojem repatriácia nie je používaný správne, pretože tu nejde o zmenu štátoobčianskeho pomeru, ale o prejav vôle občana SR bez ohľadu na národnosť vrátiť sa na územie SR do miesta svojho obvyklého trvalého či pracovného prostredia, pričom jeho návrat je spájaný s inými právnymi skutočnosťami a to jeho izoláciou do karanténneho prostredia, nakoľko sa predpokladá, že prichádza z prostredia, ktoré je vírusom značným rozsahom napadnuté.

Na dokreslenie pre pojem repatriácia si dovoľujem odkázať na Vreckový slovník cudzích slov autorky Mária Ivanová Šalingová, vydaný v roku 1993, ISBN: 80 – 901160-2-7, na strane 714, ktorá pojem repatriácia – ie vymedzuje ako v dvoch významoch, I. doprava osôb, presídlencov späť do vlasti, II. návrat do vlasti.

Z uvedeného exkurzu do Slovníka cudzích slov pre súčasnosť je v danom prípade adekvátne jeho použitie vo význame návrat do vlasti a to z toho dôvodu, že tieto osoby nemajú status presídlencov, nakoľko dobrovoľne išli čerpať dovolenku do zahraničia alebo vykonávať pracovnú činnosť do zahraničia.

Skutočnosť, že ministerstvo zahraničných vecí a európskej únie SR v čase, keď nebol menovaný – poverený vedením tohto ministerstva minister a sám pred návratom do SR bol nútený absolvovať karanténu nezvládlo návrat týchto osôb do vlasti, t.j. v čase, keď najvyšším úradníkom na tomto ministerstve bol štátny tajomník Doc. Klus, ako nominant strany SaS iba len dokresľuje, že pojem repatriácia je nesprávny a správny je pojem navrátilec.

Pre toto vymedzenie navrátilec hovorí skutočnosť, že sa tú nestretávame so zmenou štátoobčianskeho pomeru, ale že je tu iba asistovanie ministerstva zahraničných vecí a európskej únie k organizovaniu dopravných prostriedkov, aby sa občania SR mohli vrátiť na územie SR. Osobitným problémom navrátenia pre osoby navrátilcov ako občanov SR je ich posudzovanie na štátnych hraniciach SR ako osôb povinných ísť do karantény, pričom sme sa stretli s poznatkami, že povinnú karanténu v takomto zariadení nevykonali všetky osoby, ktorí sa navrátili, ako výnimku uvádzam ministra Korčoka.

Ostatní občania sa sťažujú, že jednak postrádajú náležité poskytnutie informácie a náležité zrealizovanie ich umiestnenie do takýchto zariadení, pričom odpovede poverených osôb, ktoré vykonávajú túto činnosť v prospech navrátilcov si zaslúžia osobitnú pozornosť, čo nie je predmet tohto príspevku (iba okrajovo vyhlásenie niektorých príslušníkov PZ, že tieto zariadenia nie sú štvorhviezdičkové hotely a pod.).

Je nepochybné, že proces navrátenia má svoj právny rámec, pričom zrejme pri definovaní tohto právneho rámca sa nevyhneme základnej požiadavke ústavy SR definovanej v jej úvodných častiach, že štátny orgán môže len na základe zákona a len v rámci zákona konať a občania môžu všetko čo im zákon nezakazuje. V stručnosti povedané to je základný rámec právneho štátu, pričom pri tejto pandémii sme sa nestretli so žiadnym rozhodnutím príslušného štátneho orgánu, ktorý by minimálne aspoň pozastavil garantované ústavné práva občanov SR, ktoré by bolo potrebné obmedziť pre účely zvládnutia pandémie. Aj z tohto dôvodu mám za to, že ukladanie pokút za porušenie povinnosti ako priestupku nemá právny základ z hľadiska čistoty ústavo-právneho pohľadu, pretože ukladanie pokút by mohlo byť iba len v súvislosti s ústavo-právnym obmedzením či pozastavením ústavou garantovaných niektorých skupín práv a slobôd.

K tomuto záveru ako dôkaz dávam do pozornosti rozhodnutie príslušného súdu v Českej republike a ústavného súdu v Rumunsku.

Záverom uvádzam, že nie je to prvýkrát v podmienkach SR, že média používajú nepresné vymedzenie. Len tak námatkom môžeme uviesť aj doposiaľ ešte používanie pojmu únos namiesto zavlečenia a v tomto konkrétnom prípade nie je na mieste mediálne tvrdiť, že sa jedná o repatriáciu, ale je to návrat navrátilcov na územie SR ako občanov SR a to v podmienkach, keď žiaden európsky štát nechce mať na starosti občanov iného štátu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti pri zvládaní pandémie koronavírusu a núti týchto občanov urýchlene opustiť jeho štátne územie v úmysle vráťte sa do svojho domovského štátu.

Poznámky

  • 1) Článok – zopár myšlienok k aktuálnemu opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Iba zamyslenie…. zo dňa 21.04.2020.

Autor
JUDr. Marián Ševčík CSc.

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a835-k-problematike-repatriacie-v-roku-2020