Invalidný dôchodca zažaloval svoje vlastné deti o nájom

Pri posudzovaní miery, akou sa majú deti, ktoré žijú v domácnosti s rodičmi, podieľať na úhrade potrieb rodiny, teda aj nákladov na bývanie, je potrebné vychádzať zo schopností, možností a majetkových pomerov dieťaťa (aj dospelého) a nemožno ju posudzovať len aritmeticky, napr. podľa počtu členov domácnosti (§ 43 ods. 2 Zákona o rodine).

Krátke zhrnutie skutkového stavu:

Navrhovateľ, ako invalidný dôchodca podal žalobu najprv na svojho syna a potom aj na svoju bývalú manželku a dvoch synov o zaplatenie 1.694,15 eur s príslušenstvom, nakoľko aj po rozvode žili určitý čas všetci v spoločnej domácnosti a on za všetkých uhrádzal náklady spojené s nájmom a s užívaním bytu a odporcovia sa na týchto nákladoch nepodieľali a navrhovateľovi na úhradu týchto nákladov ničím neprispeli. Okresný súd v záhlaví uvedeným rozsudkom uložil odporkyni v 1. rade zaplatiť navrhovateľovi 18,69 eur s 9% úrokom z omeškania od 22.10.2011 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Uložil ďalej odporcovi v 2. rade zaplatiť navrhovateľovi 16,23 eur s 9% úrokom z omeškania od 09.10.2011 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Odporcovi v 3. rade uložil zaplatiť navrhovateľovi 18,69 eur s 9% úrokom z omeškania od 01.10.2011 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh navrhovateľa zamietol, čo Krajský súd potvrdil.

Navrhovateľ skutočné náklady na elektriku, nájom a ďalšie služby nepreukázal, keď súdu nepredložil ich vyúčtovania. Navrhovateľ takýto dôkaz vôbec nepredložil a ani jeho vykonanie nenavrhol, čím si nesplnil svoju dôkaznú povinnosť a tým nepreukázal rozsah skutočných nákladov na byt a tým aj skutočný rozsah bezdôvodného obohatenia odporcov vo výške vyššej, než aká mu bola priznaná. Bolo by v rozpore s ustanovením § 120 ods. 1 O.s.p., ak by súd z vlastnej iniciatívy vykonal dôkaz, ktorý by zrejme privodil priaznivejšie rozhodnutie pre navrhovateľa a nepriaznivejšie pre odporcov.

Kľúčové slová
člen družstvanesplnenie dôkaznej povinnostineunesenie dôkazného bremena žalobcuspoločný nájom bytu,zrušené právo spoločného nájmu navrhovateľa a odporkynenáklady spojené s nájmom a s užívaním bytu uhrádzané navrhovateľom,určenie rozsahu vydania bezdôvodného obohateniaprejednacia zásada v sporovom konaní

Pridaj komentár